Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.3 Účtová osnova

Agenda Účtová osnova v nabídce Účetnictví obsahuje po založení nové účetní jednotky standardní účtovou osnovu, která vychází ze směrné účtové osnovy. Tu je třeba upravit na účtový rozvrh konkrétní účetní jednotky. Používané analytické účty si můžete doplnit, např. zkopírováním původního syntetického účtu.

Nechcete-li pokaždé provádět úpravu ručně, můžete původní obsah agendy přepsat importem účtové osnovy, kterou jste si již dříve připravili. Pro tento účel si založte zvláštní účetní jednotku s předvyplněnými údaji, z níž budete některé importovat; ať už po agendách, anebo tak, že z této vzorové účetní jednotky založíte novou převodem.

Účty zahrnuté do účetního rozvrhu snadno označíte volbou Účet se používá. Označení použitých účtů vám usnadní povel Použité účty z nabídky Záznam, jehož prostřednictvím POHODA sama označí výše uvedenou volbu u všech účtů, na které bylo v daném účetním období účtováno, resp. které byly použité v předkontacích. Použité účty následně vyberete pomocí dynamických záložek dostupných nad sloupcem Použito. Účtový rozvrh vytisknete formou tiskové sestavy Účtová osnova.

Účtová osnova

Číslo účtu v programu POHODA je vždy při založení nové účetní jednotky šestimístné. První trojčíslí uvádí syntetický účet, zbývající tři čísla umožňují uživatelské analytické členění. Nechcete-li některý účet analyticky členit, ponecháte jej v účtové osnově s nulami právě v dalším trojčíslí, tzn. ve tvaru SSS000 (účet s analytikou 000).

Rozsah analytických účtů můžete změnit v agendě Globální nastavení v sekci Zaúčtování v poli Počet míst analyt. účtů. Analytický účet může být založen až na šest míst, v tomto případě by číslo účtu bylo devítimístné. Rozsah analytických účtů doporučujeme změnit při založení nového účetnictví nebo po datové uzávěrce.

Nové účty můžete bez problémů zadávat i v průběhu účetního období.

Přidání analytického účtu provedete nejlépe kopií zvoleného účtu, úpravou posledního trojčíslí a názvu účtu. Je-li účet analyticky členěn, není většinou úplně vhodné, abyste účtovali přímo na účet SSS000. Přesto tento účet ponechejte v osnově, protože POHODA jeho název používá v syntetických tiskových sestavách Obratová předvaha, Obraty účtů, Rozvaha Výsledovka.

U jednotlivých účtů můžete zatrhnout volbu Sledovat saldokonto a zajistit tak jejich tisk v sestavě Saldo. Podrobnější informace naleznete v části věnované agendě Saldo.

Druh a typ účtů

Druh účtu je automaticky doplněn podle účtové třídy. Ta je určena první číslicí v čísle syntetického účtu. Obsah pole Typ se mění podle druhu účtu. Můžete jej zvolit z nabízeného seznamu. Jednotlivé druhy a typy účtů uvádíme v následujícím přehledu, který se vztahuje na podnikatelské organizace.

Rozvahové účty

Rozvahové jsou účty tříd 0 až 4. Aktivní účty mají zůstatek na straně MD, pasivní na straně Dal. Podle vyplnění pole Řádek rozvahy (plná/zkr.) se načítají do tiskopisů Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá účetní jednotka) v agendě Účetní deník. Podle pole Řádek rozvahy (mikro) se údaje načítají do tiskopisu Rozvaha ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka).

Výsledkové účty

Účty třídy 5 jsou nákladové a zůstatek mají na straně MD. Účty třídy 6 jsou výnosové se zůstatkem na straně Dal. Daňové účty ovlivňují základ daně z příjmů, nedaňové účty výši daňového základu neovlivní. Všechny výnosové a nákladové účty ovlivní hospodářský výsledek. S ohledem na vyplněná pole Řádek výsledovky (plná/zkr.) se načítají do tiskopisů Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahuVýkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu. Podle pole Řádek výsl. účelově (plná/zkr.) se přenášejí do tiskopisů Výkaz zisku a ztráty účelově v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty účelově ve zkráceném rozsahu.

Závěrkové účty

Účty třídy 7 slouží zejména pro přenos stavů rozvahových účtů z roku na rok.

Podrozvahové účty

Účty 750 až 799 jsou určené pro podrozvahovou evidenci. Účtuje se na ně podvojně, jako protiúčet se v programu POHODA používá účet 799. U každého účtu musíte zadat, jestli se jedná o aktivní či pasivní účet. Konečné stavy podrozvahových účtů se převedou datovou uzávěrkou do účetnictví pro další účetní období.

Podrozvahové účty můžete přehledně vytisknout na sestavě Podrozvaha v agendě Účetní deník.

Vnitropodnikové účty

Účty třídy 8 a 9 jsou rezervované pro vnitropodnikové účty.

Konečné stavy vnitropodnikových účtů se při datové uzávěrce do nového roku nepřevádí.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Nabídka tiskových sestav obsahuje např. účtovou osnovu, hlavní knihu, knihu podrozvahových účtů, obratovou předvahu, graf měsíční ziskovosti nebo kontrolní sestavu Kontrola řádků výkazů. Díky poslední jmenované sestavě si snadno ověříte, jestli jsou k jednotlivým účtům přiřazeny řádky výkazů podle doporučené definice.