Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Účetnictví > Přechod z daňové evidence na účetnictví

5.14 Přechod z daňové evidence na účetnictví

Přechod z daňové evidence na účetnictví

Pro některé fyzické osoby – podnikatele plyne z § 1 odst. 2 zákona o účetnictví povinnost vést účetnictví. Pokud je to i váš případ, můžete využít převodový můstek pro pohodlný přechod z daňové evidence na účetnictví.

Při převodu se k předkontacím daňové evidence přiřazují čísla účtů, na které budou zaúčtovány počáteční stavy. Po dokončení převodu se vytvoří nová účetní jednotka typu Účetnictví, do níž budou převedeny neuhrazené pohledávky a závazky minulých let s předkontací Bez a doklady aktuálního roku s předkontací Nevím. Zároveň se nastaví počáteční stavy hotovostních pokladen, bankovních účtů, rozvahových účtů a bude vyčíslen vliv změny účetní soustavy na daň z příjmů.

Účetní soustavu můžete změnit pouze na začátku účetního období, proto musí být převod z daňové evidence na účetnictví proveden bezprostředně po datové uzávěrce.

Průvodce převodem daňové evidence (DE) na účetnictví (Ú)

Průvodce převodem daňové evidence (DE) na účetnictví (Ú)

Novou účetní jednotku typu účetnictví je možné založit převodem účetní jednotky typu daňová evidence. Pokud chcete použít tento způsob, vyberte na první straně Průvodce zavedením účetní jednotky typ Účetnictví a na následující straně zvolte volbu Přechod z daňové evidence na PÚ. Po stisku tlačítka Další se spustí průvodce, pomocí kterého převod provedete.

Na druhé straně průvodce převodem zadejte pomocí tlačítka Procházet cestu k datovému souboru, který budete chtít převést na účetnictví.

Průvodce převodem daňové evidence (DE) na účetnictví (Ú)

Na třetí straně průvodce zvolte požadovaný typ účetnictví, do kterého má být účetní jednotka daňové evidence převedena. Podle zvoleného typu účetnictví si pak můžete vytisknout účtovou osnovu pro podnikatele, nevýdělečné organizace nebo příspěvkové organizace a s ohledem na ni přiřazovat na dalších stranách průvodce čísla účtů k předkontacím z daňové evidence.

Průvodce převodem daňové evidence (DE) na účetnictví (Ú)
Pokud do průvodce přiřadíte analytický účet, který účtová osnova neobsahuje, po dokončení převodu se do ní automaticky doplní.

Na čtvrté straně průvodce si nastavíte účty pro banku pokladnu. Je-li v převáděné účetní jednotce založena pouze jedna pokladna, bude k ní automaticky doplněný syntetický účet 211000. Při vyšším počtu pokladen navrhne POHODA přiřazení analytických účtů 211001, 211002 atd., které si můžete podle svého změnit. Stejná pravidla nastavení platí i pro banku.

Po dokončení převodu budou do agend PokladnaBanka vygenerovány počáteční stavy s předkontací Bez a příp. se doplní i další doklady zaúčtované na nové účetní období ještě před změnou účetní soustavy.

Z peněžního deníku daňové evidence program zjišťuje, jestli obsahuje doklady s předkontací Průběžný příjem/výdaj – roční převod. Pokud ano, účtuje podle nich počáteční stav na účet 261 takto: Průběžný příjem – roční převod 261000/701000, Průběžný výdaj – roční převod 701000/261000.

Průvodce převodem daňové evidence (DE) na účetnictví (Ú)

Na dalších stranách průvodce nastavte účty k předkontacím z daňové evidence pro nezaplacené pohledávky závazky z minulých let, pro které budou vygenerovány počáteční stavy. Hodnota počátečního stavu účtu se uvádí jako částka včetně DPH. Neuhrazené doklady z minulých let budou převedené s předkontací Bez, dokladům z aktuálního roku se nastaví po převodu předkontace Nevím a jejich doplnění už pak proveďte ručně. Rovněž nastavte účty pro počáteční stavy vydaných přijatých zálohových faktur, které byly v daňové evidenci zlikvidovány, ale neuplatněny v konečných dokladech.

Na další straně průvodce se doplňují předkontace k majetku pro účtování jeho pořizovací ceny (účet majetku) a uplatněných daňových odpisů v minulých letech (účet oprávek). Nastavení účtů proveďte podle jednotlivých typů majetku, tzn. zvlášť pro hmotný majetek, nehmotný majetek a soubor HM.

Chcete-li u některých účtů sledovat saldo, vyplňte jeho počáteční stavy do agendy Počáteční stavy salda ručně.

Následující strana vás provede nastavením účtů pro počáteční stavy jednotlivých skladů. Pokud bude pro více skladů použitý stejný účet, sečtou se do počátečního stavu tohoto účtu skladové ceny zásob z počátečních příjemek pro zvolené sklady.

Záznamy, které se týkají drobného majetku, budou převedeny do účetnictví do agendy Majetek/Drobný majetek.

Program provede součty za jednotlivé typy majetku a spočítá pořizovací ceny včetně technického zhodnocení. Zvýšení nebo snížení ceny zaúčtuje do agendy Počáteční stavy účtů, a to na účet majetku (např. u hmotného majetku 022000/701000). Součet uplatněných daňových odpisů zase zaúčtujte na účet oprávek (např. u hmotného majetku 701000/082000). Do nově vytvořené účetní jednotky typu účetnictví se převedou záznamy majetku a pro běžný rok se do účetního deníku zaúčtují daňové odpisy. Jelikož byla pořizovací cena nehmotného majetku uplatněna jako daňově uznatelný náklad, zaúčtuje se rovnou i na účet oprávek. Tím bude nehmotný majetek plně odepsaný.

Daň z příjmů

Strana v průvodci s názvem Vliv na daň z příjmů vám zobrazí soupisku pohledávek a závazků s vyčíslením vlivu na daň z příjmů. O tyto částky upravte ručně základ daně za to zdaňovací období, v němž bylo vedení účetnictví zahájeno.

Pokud na jakoukoli stranu průvodce přiřadíte účet, který není obsažen v účtové osnově, po dokončení převodu do ní bude automaticky doplněný.

Základním ustanovením pro přechod z daňové evidence na vedení účetnictví je § 5 odst. 8 zákona o daních z příjmů, který ukládá poplatníkům povinnost postupovat v takovém případě podle přílohy č. 3. Ta potom vymezuje úpravy základu daně při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Úpravy se zahrnou vždy do zdaňovacího období, ve kterém je vedení účetnictví zahájeno. Úpravy základu daně spočívají v jeho zvýšení o hodnotu vymezených položek majetku a dále v jeho snížení o hodnotu vymezených položek závazků.

Konkrétně se základ daně zvyšuje o hodnotu zásob, cenin, poskytnutých záloh (s výjimkou záloh na pořízení hmotného majetku) a pohledávek, které by byly při úhradě zdanitelným příjmem. Základ daně se snižuje o hodnotu přijatých záloh a závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Daň z příjmů

Na další straně průvodce se můžete rozhodnout, jestli chcete dokončit převod a vytvořit účetní jednotku typu účetnictví nebo chcete nastavení tohoto průvodce pouze uložit a novou účetní jednotku ještě nevytvářet. Pro uložení nastavení v průvodci zvolte Uložit nastavení průvodce a klikněte na Storno. Tím bude průvodce ukončen a můžete pokračovat v účetní jednotce daňové evidence. Až se rozhodnete pro převod, zvolte v průvodci založením účetní jednotky možnost Přechod z daňové evidence na PÚ a zadejte cestu k datovému souboru, který chcete převést. Program vám poté umožní načíst uložená data průvodce nebo nastaví implicitní data.

Doporučujeme, abyste si částky uvedené na této tiskové sestavě důkladně zkontrolovali, a příp. je upravili, např. pokud byly vystaveny daňové doklady k platbám záloh ručně apod.

Na straně Přehled o převodu předkontací se zobrazí přehled (tisková sestava) o převodu předkontací z daňové evidence na předkontace počátečních stavů v účetnictví. Hodnoty, které jsou uvedeny na této tiskové sestavě, se zaúčtují do agendy Počáteční stavy účtů. V počáteční rozvaze poté zkontrolujte stavy aktiv a pasiv a případné rozdíly doúčtujte na účet 491.

Po dokončení převodu účetní jednotky z daňové evidence na účetnictví se v posledním okně průvodce vypíše protokol o počtu záznamů převedených do jednotlivých agend.