Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX

Daňová přiznání TAX 2019

Obal programu TAX Zpracováváte daňová přiznání sobě nebo svým klientům? Můžete využít software TAX, který vám tuto činnost maximálně usnadní. Pokud navíc používáte pro vedení účetnictví nebo daňové evidence ekonomicko-informační systém POHODA, nemusíte většinu údajů přiznání vyplňovat ručně – program TAX umožňuje jejich automatické načtení.

Stačí pouze doplnit údaje, které se v účetnictví nesledují, a přiznání je hotové. Podmínkou pro automatické zavedení dat je aktuální verze systému POHODA.

TAX je komplexním řešením pro daňové poplatníky i daňové poradce. Umožňuje komfortní zpracování následujících typů daňových přiznání:

Vyzkoušet zdarmaE-shop

 

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

Zpracování tohoto i dalších typů přiznání v programu TAX je pohodlné a jednoduché. Při založení přiznání se z agendy Adresář poplatníků předvyplní údaje o poplatníkovi a jeho rodinných příslušnících, na které uplatňuje odpočty. TAX může volitelně převzít i vstupní údaje z daňové evidence, resp. účetnictví vedeného v systému POHODA. Vstupní formulář pro zápis přiznání daně z příjmů je rozdělen do několika přehledných sekcí, které stačí postupně projít a doplnit. Součástí jsou samozřejmě i přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. TAX obsahuje tiskové formuláře všech zdravotních pojišťoven.

Po dokončení práce můžete přiznání uzamknout a chránit tak před případnými nechtěnými zásahy. Současně si můžete nechat vygenerovat příslušné závazky doplatků daně a pojištění, pak je vložit do příkazu k úhradě a odeslat do banky elektronicky. Samotné přiznání je možné v souladu s platnou legislativou podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Závislá činnost (ZČ)

Varianty Standard a Profi podporují také ruční vyplnění tiskopisů Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, včetně příloh.

Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

TAX umožňuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob u poplatníků účtujících podle platného znění účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele a nevýdělečné organizace. V případě příspěvkových organizací a poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví je zpracování DPPO možné, ale TAX v těchto případech nepodporuje automatické zavedení účetních dat ze systému POHODA. Program není připraven na zpracování daňového přiznání pojišťoven, bank, spořitelních a úvěrních družstev, zdravotních pojišťoven, organizačních složek státu a územních samosprávných celků.

Varianty StandardProfi obsahují i výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty (v plném i ve zkráceném rozsahu), přehled o změnách kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu v účetní závěrce. Pro první dva jmenované výkazy (v tisících Kč) si může program TAX načíst data z programu POHODA. Výkazy jsou k dispozici pro podnikatelské i nevýdělečné organizace.

Daň silniční (DS)

Při založení přiznání se kromě poplatníka předvyplní i jednotlivá evidovaná auta včetně všech nastavení v agendě Vozidla. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální. V případě potřeby je možné doplnit údaje o časovém využití vozidel prostřednictvím kalendáře. Program vytvoří také přehled záloh. Varianta programu TAX Profi obsahuje možnost importu vozidel z programu GLX, případně z programu POHODA.

Řádné přiznání k dani silniční se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Kromě řádného přiznání lze samozřejmě zpracovat i přiznání opravné a dodatečné. Program TAX také umožňuje vystavit přiznání k dani silniční za část aktuálního kalendářního roku, neumožňuje však vystavit toto přiznání za celý aktuální kalendářní rok. Přiznání je možné odeslat na finanční úřad v elektronické formě.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Program podporuje také ruční vyplnění přiznání k DPH. Přiznání je možné elektronicky podat na Daňový portál Finanční správy ČR. (Uživatelé systému POHODA tuto část programu nevyužijí, protože přiznání k DPH zpracovává jejich účetnictví automaticky.)

Program TAX umožňuje také vyplnění a elektronické podání kontrolního hlášení DPH. Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení elektronicky vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na své zdaňovací období. Fyzická osoba podává kontrolní hlášení elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně či čtvrtletně) do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

TAX umožňuje i vyplnění a elektronické podání souhrnného hlášení, které je plátce povinen odevzdat za každý kalendářní měsíc, pokud uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě. Čtvrtletní plátce DPH, který poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty a jiná plnění do členského státu nemá, odevzdává souhrnné hlášení čtvrtletně.

Daň z nabytí nemovitých věcí (DNNV)

V případě úplatného převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví je možné vystavit přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. K přiznání lze samozřejmě jednoduše vystavit přiznání opravné či dodatečné.

Daň z nemovitých věcí (DN)

Program dále umožňuje zpracovat řádné, dílčí, opravné, dodatečné i zkrácené dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí pro počet finančních úřadů odpovídající počtu územních obvodů, ve kterých se nacházejí poplatníkovy nemovitosti podléhající této dani. Program obsahuje aktuální seznam katastrálních území s přiřazenou cenou zemědělské půdy. Řádné, opravné a dodatečné přiznání lze odeslat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z hazardních her (DHH)

TAX umožňuje také ruční vyplnění přiznání k dani z hazardních her. Na základě zadaných hodnot v jednotlivých sekcích agendy program vypočte celkovou daňovou povinnost k dani z hazardních her. Vystavit můžete řádné, opravné i dodatečné přiznání k této dani. Vyplněné přiznání lze odeslat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

To není zdaleka vše ...

Kromě těchto základních předností program obsahuje i řadu nadstandardních funkcí převzatých z ekonomického systému POHODA, které v jiných produktech srovnatelné kategorie nenajdete, např.:

  • adresář poplatníků se správou dokumentů a komunikačními funkcemi,
  • příkazy k úhradě s možností použití homebankingu,
  • pohodlné zálohování dat a tiskových výstupů,
  • export/tisk sestav do formátu PDF a jejich odesílání e-mailem a další funkce.

Varianta Profi obsahuje navíc možnost nastavení přístupových práv a údajů o podepisující osobě (zástupci), evidenci plných mocí, obecných podání, agendy Registrace a Archiv či možnost exportu závazků/pohledávek do programu POHODA.

Všechny tři varianty programu TAX - Mini, Standard i Profi - obsahují agendu Elektronická podání, užitečnou pomůcku pro evidenci elektronicky podaných daňových přiznání a sledování stavu jejich podání.