Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Novinky ve verzi Květen 2024

Popisovaná verze:
POHODA Květen 2024, release 13700, 30. 5. 2024
Vztaženo k verzi:
POHODA Leden 2024, release 13600
Aktualizace:
POHODA release 13702,
vydáno 17. 6. 2024

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


   Videonávod: Jak postupovat při instalaci nové verze?

Fakturace

Vytváříte vydanou, resp. přijatou fakturu s odpočty několika záloh? Potom jistě uvítáte možnost hromadného přenosu zálohových faktur do konečné zúčtovací faktury.

Při vytváření konečné zúčtovací faktury nejprve zadáte částku celkového plnění a pro odpočet zálohy použijete povel Záznam/Přenos/Zálohové faktury. Díky tomu POHODA otevře přenosovou agendu s filtrem neuplatněných dokladů. Nově jsme do této agendy přidali povel Přenést vše, který hromadně přenese všechny vybrané zálohové faktury do konečné faktury. Přitom je nutné, aby všechny zálohy měly stejného odběratele, resp. dodavatele a měnu.

Odpočet zálohových faktur v tuzemské měně proběhne automaticky ve výši neuplatněné částky, při odpočtu v cizí měně se pro každou zálohu zobrazí dialogové okno pro vyplnění částky odpočtu a kurzu cizí měny.Účet záloh z předkontace „BEZ“ zadané na vydané, resp. přijaté zálohové faktuře se nově použije i při vystavení daňového dokladu k platbě a odpočtu zálohy v konečné zúčtovací faktuře.

O zálohových fakturách se běžně neúčtuje a automaticky se jim přiřadí předkontace Bez. Následně se při jejich likvidaci a odpočtu v konečné faktuře využije předkontace „Uhrazená záloha“ vyplněná v agendě Uživatelské nastavení/Faktury vydané, resp. přijaté.

Pokud na zálohovou fakturu nově nastavíte vlastní předkontaci Bez, např. BEZ324001, zaúčtuje se nejen její úhrada, ale nově i daňový doklad k platbě či odpočet zálohy v konečné zúčtovací faktuře na předkontace obsahující zvolený analytický účet, pokud existují v agendě Předkontace. Díky tomu můžete každou zálohovou fakturu zaúčtovat na vlastní analytický účet.

V agendě Účetnictví/Předkontace vytvoříte pro vydané, resp. přijaté zálohové faktury, jednostrannou předkontaci se zatrženou volbou „Vlastní předkontace Bez“ a použijete ji v agendách zálohových faktur. Předkontace negeneruje žádný záznam do účetního deníku, slouží pouze k výběru správné předkontace při dalších účetních operacích.

S příslušným analytickým účtem dále vytvoříte předkontace pro:
- zaúčtování úhrady zálohové faktury,
- vystavení daňového dokladu k platbě,
- odpočet zálohy v konečné zúčtovací faktuře.

Příklad: Pro účtování operací se zálohovou fakturou si připravíme do agendy Předkontace tyto záznamy:
Předkontace pro zálohovou fakturu (agenda Vydané zálohové faktury): BEZ324001
Předkontace pro úhradu zálohové faktury (agenda Banka příjem): 221000/324001
Předkontace pro daňový doklad k platbě (agenda Interní doklady): 324001/324001, DPH 324001/343000
Předkontace pro odpočet zálohy: 324001/311000

Díky vlastní předkontaci Bez (BEZ324001) nastavené na zálohové faktuře se všechny následující účetní operace automaticky zaúčtují na odpovídající předkontace. Účet z vlastní předkontace Bez má tedy přednost před účtem záloh nastaveným v poli Předkontace „Uhrazená záloha“ z agendy Uživatelské nastavení/Faktury vydané, resp. přijaté.Nově se odpočet zálohové faktury v konečné zúčtovací faktuře automaticky zaúčtuje podle analytického členění účtu 311, resp. 321.

Dosud se zaúčtování odpočtu zálohy provedlo na základě předkontace „Uhrazená záloha“ z agendy Uživatelské nastavení/Faktury vydané, resp. přijaté. Nově POHODA zkontroluje, zda předkontace použitá na faktuře neobsahuje analytický účet a zda se shodují syntetické účty z předkontací u faktury a v odpočtu zálohy. Při shodě účtů se položka s odpočtem zálohy automaticky zaúčtuje na předkontaci obsahující zmíněný analytický účet, pokud je vytvořena v agendě Předkontace. V opačném případě se pro zaúčtování odpočtu použije účet z faktury v syntetickém tvaru.

U daňového dokladu k přijaté platbě si nově můžete určit, k jakému datu se má vystavit.

Do agendy Uživatelské nastavení/Interní doklady jsme přidali volbu Daňový doklad k platbě vystavit k aktuálnímu datu, která je ve výchozím stavu zatržena. Pokud volbu odtrhnete, vystaví se daňový doklad k datu platby zálohové faktury.POHODA nově upozorní na chybějící datum uplatnění DPH u opravných daňových dokladů.

Je-li v agendě Vydané faktury vystaven opravný daňový doklad s datem zdanitelného plnění spadajícím do období, za které se vystavuje přiznání k DPH, zobrazí POHODA nově upozornění, pokud u dokladu není vyplněné pole Uplat. DPH.

Díky nové tiskové sestavě budete mít rychlý přehled o fakturaci podle odpovědných osob.

Do agendy Vydané faktury jsme přidali tiskovou sestavu Fakturace podle odpovědných osob. Zobrazuje celkovou fakturovanou částku rozdělenou podle odpovědných osob, které jsou přiřazeny k jednotlivým odběratelům v adresáři. Sestavu lze vytisknout za zvolené časové období, do kterého vstupují doklady na základě data jejich vystavení.

Prostřednictvím volby Pouze úhrady dostupné v dialogovém okně Tisk na sestavu vstoupí pouze částky úhrad dokladů ze záložky Likvidace, a to na základě data platby.

Sestava je řazena abecedně podle příjmení a jména odpovědných osob, volitelně lze záznamy setřídit sestupně dle částky.Je-li u dokladu ve formuláři agendy vyplněna předkontace Nevím, při uložení se automaticky změní na předkontaci z první položky za podmínky, že všechny položky mají vyplněnou vlastní předkontaci. Tuto funkčnost již znáte z předchozích verzí programu POHODA. Nově jsme ji přidali také do agendy Přijaté faktury a v účetních jednotkách typu Daňová evidence a Jednoduché účetní i do agend Pokladna, Vydané faktury a Prodejky.

V agendě Přijaté faktury je nově k dispozici tisková sestava Faktura v cizí měně (opis) se všemi potřebnými náležitostmi.

Účetnictví

Pro zvýšení uživatelského komfortu jsme v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH upravili záložku Změna režimu, vyrovnání.

Při vystavení přiznání DPH za poslední zdaňovací období roku, provede POHODA automaticky výpočet vypořádacího koeficientu. Pro větší přehled se jeho hodnota nově zobrazí na záložce Změna režimu, vyrovnání na řádku 53. Zatrhnete-li na stejném řádku volbu „vypočíst vypořádací koeficient (%)“, zobrazí POHODA při uložení záznamu upozornění, že dojde k přepočtu vypořádacího koeficientu. K tomu má dojít pouze v ojedinělých případech a smyslem hlášky je tedy zabránit jeho nežádoucímu přepočtu.V daňové evidenci jsme upravili automatické rozpočítávání paušálních výdajů.

Od zdaňovacího období 2024 jsme v podkladech pro daňové přiznání upravili automatické rozpočítávání paušálních výdajů. Je-li zadáno více činností v rámci stejné sazby pro uplatnění výdajů procentem z příjmů, uplatní se nejprve výpočet výdajů u hlavní činnosti. Pokud není dosaženo stanoveného limitu, provede se stejný postup u další činnosti, až do vyčerpání maximální hodnoty pro uplatnění výdajů.

U účetních jednotek s rokem 2023 a starších jsme zachovali původní způsob výpočtu, tj. paušální výdaje se vypočítají poměrně ke každé zadané činnosti v rámci stejné sazby. Oba způsoby výpočtu paušálních výdajů jsou možné a splňují všechny zákonné požadavky. Výpočet jsme navíc sjednotili s programem TAX a díky tomu se zjednoduší i následné odeslání přiznání přes daňový portál.

Připomínáme, že použití paušálních výdajů při výpočtu daně z příjmů nastavíte v agendě Globální nastavení/Daně/Daň z příjmů zatržením volby Při výpočtu používat paušální výdaje.

Zjednodušili jsme tisk vybraných sestav, pokud je zároveň provedena účetní uzávěrka.

Účetní uzávěrkou dojde k uzavření účtů a vynulování jejich koncových stavů. Pokud na sestavách potřebujete vidět skutečný zůstatek účtů, můžete to nyní jednoduše provést odtržením volby Včetně účetní uzávěrky před náhledem na zvolenou sestavu. Volbu jsme přidali do dialogového okna Tisk k sestavám Obratová předvaha, Hlavní kniha, Pohyb na účtu a Obraty účtů včetně všech jejich variant.Do přenosových agend pro výběr pohledávek a závazků při jejich likvidaci jsme k vybraným sloupcům přidali součtový řádek.Při likvidaci dokladů v agendách Banka, Pokladna a Interní doklady prostřednictvím volby Záznam/Přenos/Likvidace výběrem-> se v přenosové agendě Likvidace-> nově zobrazí součet všech vybraných záznamů. Součet se zobrazí ve stavovém řádku po kliknutí na záhlaví sloupců K likvidaci, Celkem, CM k likvidaci a CM celkem.

Připomínáme, že zmíněná přenosová agenda se otevře také při likvidaci dokladů prostřednictvím funkcí Přidat likvidaci výběrem-> a Přidat likvidaci výběrem VS-> dostupných v kontextovém menu na záložce Likvidace.

Sklady

Složené zásoby typu Souprava nebo Komplet můžete nově na tiskových sestavách zobrazit bez uvedení jejich položek.

Do dialogového okna Tisk v odběratelských agendách jsme k vybraným sestavám přidali volbu Včetně položek slož. zásob. Je-li zatržena, vytiskne se na sestavě, stejně jako dosud, název složené zásoby včetně jednotlivých položek. Není-li volba zatržena, zobrazí se na dokladech složená zásoba bez položek pouze se součtem jejich cen.V rámci nové funkčnosti se při vložení složené zásoby do dokladu vyplňuje i její množství. Aby bylo možné tisknout složenou zásobu bez položek, musí mít všechny položky stejné nastavení včetně sazby DPH, hodnoty ve sloupci PDP a nesmí být u žádné vyplněn recyklační příspěvek.Možnost zadat odběrateli individuální slevu na všechny zásoby již dobře znáte z minulých verzí programu POHODA. Nově můžete zadat také slevu na všechny nakupované zásoby od vybraného dodavatele.

V agendě Adresář na záložku Individuální slevy vložíte nový záznam Všechny zásoby – nákup, a to buď přes kontextové menu vyvolané stiskem pravého tlačítka myši nebo přes nabídku Záznam/Přenos. Poté vyplníte procento slevy a záznam uložíte.

V agendách Pokladna (typ Výdej), Přijaté nabídky, Vydané poptávky, Vydané objednávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Příjemky se poté při vložení skladové zásoby do dokladu uplatní sleva, pokud je v agendě Adresář přiřazena stejnému dodavateli jako je uveden na dokladu.Pokud pro vkládání zásob do dokladu používáte dialogové okno Vložení zásoby, nově se zobrazí v poli Typ ceny informace, zda se použije nákupní nebo individuální cena.


Je-li v řadě POHODA E1 pro konkrétního dodavatele uvedena cena zásoby na záložce Dodavatelé, individuální sleva na všechny zásoby se již neuplatní.

Pro zvýšení uživatelského komfortu jsme rozšířili hromadný přenos dokladů. Nově můžete přenést přijaté objednávky do výdejky bez nutnosti shodné adresy odběratele.

Hromadný přenos provedete v agendě Výdejky prostřednictvím povelu Záznam/Přenos/Přijaté objednávky->. V přenosové agendě vyberete požadované doklady a zvolíte povel Přenést vše. Pokud se na jednotlivých objednávkách liší odběratel, zobrazí nově POHODA upozornění a nabídne možnost pokračovat v přenosu. V tomto případě se na cílový doklad nevloží žádná adresa, resp. se na výdejce zachová adresa zadaná před přenosem. Rovněž se nezmění ani forma úhrady, která byla zvolena před přenosem, a to ani v případě přenosu dokladů se stejným odběratelem.

Stejnou funkčnost jsme zapracovali i v případě hromadného přenosu výdejek do vydané faktury prostřednictvím povelu Záznam/Přenos/Výdejky-> dostupného v agendě Vydané faktury.

Funkčnost využijete např. při přenosech dokladů se stejným odběratelem, který je ovšem v adresáři zadán duplicitně jako dvě různé firmy, anebo v případě chybějících adres na výdejkách.Do agendy Prodejky jsme přidali funkci pro aktualizaci cen.

V agendě Prodejky jsme do nabídky Záznam/Operace přidali povel Aktualizace cen…, který na vybraných prodejkách zaktualizuje ceny skladových položek dle aktuálních prodejních či individuálních cen a cenových akcí.V agendě Prodejky jsme rozšířili možnosti tisku.

Na tiskových sestavách Daňový doklad - paragon (graficky) se nově vytiskne jednotková cena bez DPH, pokud je částka zadaná včetně DPH a zároveň je v agendě Globální nastavení/Doklady zatržena volba Tisknout jedn. cenu bez DPH na sestavách.

Dále je možné na vybrané tiskové sestavy agendy Prodejky vkládat jednotkovou cenu s daní po slevě, a to prostřednictvím vzorce, který je nově dostupný v programu REPORT Designer.

Využíváte v řadě POHODA E1 možnost přidat k zásobě větší množství svázaných zásob? Pak vás určitě potěší, že je nově můžete přenést i hromadně.

V agendě Zásoby se svázané zásoby vkládají pomocí povelu z místní nabídky na záložce Svázané. Všechny vybrané zásoby můžete hromadně přenést prostřednictvím povelu Přenést vše dostupného z hlavní nabídky agendy.Do přenosové agendy Položky->, kterou využíváte například při vkládání zásob do inventurního seznamu, jsme pro sloupec Stav zásoby přidali dynamické záložky.

Po kliknutí na záhlaví zmíněného sloupce se nad tabulkou agendy zobrazí dynamické záložky „nic, *, Skladem, Není skladem, Záporný stav, Pod min. limitem, Nad max. limitem“, které vám usnadní filtrování záznamů.Do hromadných úprav v agendě Zásoby jsme přidali pole Typ.

U všech vybraných skladových zásob typu Textová můžete najednou změnit jejich typ na Karta nebo Služba. Připomínáme, že hromadnou úpravu záznamů provedete prostřednictvím povelu Upravit vše… z nabídky Záznam/Editace.V agendě Recyklační příspěvky lze nově zadat částku bez DPH až na 3 desetinná místa.V agendě Převod nově podporujeme načítání zásoby pomocí váhového čárového kódu.

Pokud používáte v agendě Výdejky tiskovou sestavu Výdejka ze skladu (evidenční čísla kumulovaně), nově můžete využít obdobnou sestavu i pro výdejky v cizí měně.Používáte při prodeji skladových zásob kontrolu prodejní ceny s nákupní, resp. váženou nákupní cenou? Nově se kontrola provádí pouze pro položky, které mají kladnou hodnotu v poli Množství.

Připomínáme, že díky aktivní volbě v agendě Globální nastavení/Sklady/Ceny a slevy vás POHODA upozorní, že je prodejní cena skladové zásoby nastavena nižší než její nákupní, resp. vážená nákupní cena.

Personalistika a mzdy

Přispíváte svým zaměstnancům na dlouhodobý investiční produkt tzv. DIP nebo pojištění dlouhodobé péče? Nově můžete tyto příspěvky evidovat v tabulce agendy Personalistika na záložce Produkty na stáří (dříve záložka Životní pojištění).

Záložka Produkty na stáří nově slouží pro evidenci všech daňově podporovaných příspěvků zaměstnavatele na produkty na stáří podle § 15a odst. 1 a § 15c zákona o daních z příjmů, tedy pro

 • penzijní připojištění (§ 15a odst. 1 písm. a))
 • doplňkové penzijní spoření (§ 15a odst. 1 písm. b))
 • penzijní pojištění (§ 15a odst. 1 písm. c))
 • životní pojištění
 • dlouhodobý investiční produkt (DIP)
 • pojištění dlouhodobé péče

Na tuto záložku se v nové verzi programu převedou příspěvky zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření, které byly doposud evidované na záložce Pojištění ve formuláři agendy Personalistika. K příspěvku se ve sloupci Produkt automaticky nastaví typ Penzijní – smlouva do roku 2023. Toto nastavení doporučujeme neměnit, a to z důvodu správného vyplňování příspěvků zaměstnavatele na sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech. Do ř. 10 mají vstupovat příspěvky zaměstnavatele ze smluv uzavřených až po 1. 1. 2024. Změnu produktu provedete tedy v případě, že je smlouva uzavřená až po tomto datu.

Zároveň na zmíněné záložce zůstanou případné příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění, které jste měli zadané na původní záložce Životní pojištění.Chcete-li svým zaměstnancům přispívat, zvolíte ve stejnojmenném sloupci produkt a dále instituci, která tento produkt poskytuje. V případě potřeby můžete seznam institucí v příslušné agendě rozšířit. Ve sloupcích Od/Do zadáte platnost příspěvku.

Součet příspěvků následně vstoupí do vystavených mezd do pole Spoření na stáří na záložce Čistá mzda (dříve pole Přísp. na životní poj. a pole Přísp. na penz. poj. na záložce Hrubá mzda). V poli Osvobozeno uvidíte jako doposud výši příspěvků, která je osvobozena od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Pro rychlou kontrolu příspěvků si můžete v tabulce agendy Mzdy/příslušný měsíc zobrazit sloupce Penzijní, Životní poj., DIP, Pojištění. dl. péče

Seznam tiskových sestav v agendě Personalistika jsme rozšířili o sestavy Příspěvky zaměstnavatele na DIP, Soupiska srážek a příspěvků na DIP, Příspěvky zaměstnavatele na pojištění dlouhodobé péče a Soupis srážek a příspěvků na pojištění dlouhodobé péče.

Nové druhy příspěvků na stáří samozřejmě vstoupí i na další sestavy – např. Výplatní páska, Výplatní list, Přehled mezd, Rekapitulace mezd, Karta zaměstnance, Mzdový list a další.

Na záložku Srážky jsme do sloupce Druh přidali nové druhy srážek – dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče, které využijete pro zadání příspěvků zaměstnance na vlastní dlouhodobý investiční produkt, resp. pojištění dlouhodobé péče, které mu umožníte srážet na základě dohody o srážkách ze mzdy.V agendě Globální nastavení/Mzdy/Předkontace si můžete nastavit předkontace pro zaúčtování jednotlivých druhů produktů spoření na stáří. Pomocí nových polí Dlouh. investiční produkt a Pojištění dlouh. péče nastavíte předkontaci pro nové druhy příspěvků spoření na stáří, které si zde můžete analyticky rozlišit.

V případě, že využíváte sumarizaci pro příspěvky na životní, resp. penzijní připojištění, můžete ji využít i pro nové produkty na stáří (dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče).

Vedete mzdy v účetní jednotce s hospodářským rokem? Pak vás jistě potěší, že je nově možné evidovat dovolenou až pro tři kalendářní období zpracovávaných mezd. Díky tomu budete mít přehled o stavu dovolené za každé mzdové období samostatně.

Potřebujete zaměstnanci vydat potvrzení o odvodu zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu? Díky nové tiskové sestavě je to snadné.

Do agendy Personalistika jsme přidali novou tiskovou sestavu Potvrzení zaměstnavatele o odvodu pojistného z minimálního vyměřovacího základu, prostřednictvím které zaměstnavatel může zaměstnanci na jeho žádost potvrdit, že je u něj proveden odvod zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.Využíváte zaúčtování mezd na střediska? Pak jistě oceníte automatické doplnění střediska u ostatních závazků týkajících se výplaty mezd.

V agendě Personalistika lze každému zaměstnanci přidělit středisko, podle kterého POHODA následně provede rozúčtování mzdových nákladů. Nově se v rámci zaúčtování mezd doplní členění dle středisek i do ostatních závazků s doplatkem mezd zaměstnanců a společníků. Díky tomu se zjednoduší i vystavování příkazů k úhradě v případě, že závazky vyhledáváte prostřednictvím střediska.Odesíláte Potvrzení příjmů zaměstnanců do datové schránky Úřadu práce? Nově jsme zpřístupnili také jeho přímé odesílání na rozhraní MPSV.

Na druhé straně Průvodce pro elektronické podání Potvrzení příjmů můžete zvolit možnost Odeslat podání na MPSV, prostřednictvím které provedete automatické odeslání potvrzení příjmů na portál MPSV. V tomto případě je nutné podepsat data certifikátem.

Upravili jsme výpočet náhrady mzdy pro zaměstnance čerpající pracovní volno související s akcí pro děti a mládež.

Nově přísluší zaměstnanci náhrada mzdy za podmínek uvedených v § 203a zákoníku práce za počet hodin pracovního volna odpovídající délce jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby ve výši průměrného hodinového výdělku, nejvýše však ve výši jedné sto čtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy, která pro rok 2024 činí 243,90 Kč/hod. Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy ze státního rozpočtu. Úhradu poskytuje na žádost Okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele.

Zároveň jsme zaktualizovali tiskopis Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež.

Pro vybrané tiskové sestavy v agendách Personalistika a Mzdy lze nově nastavit vytvoření personální události při jejich odeslání.

V dialogovém okně Tisk v menu u tlačítka PDF nově najdete volbu Vložit událost při odeslání. Po jejím zatržení se pro všechny soupiskové sestavy vytvoří událost, pokud se odesílají e-mailem nebo do datové schránky. U sestav, které se týkají jednoho konkrétního zaměstnance, ke změně nedochází, událost se vytvoří při jejich odeslání automaticky.

Majetek

S účinností od 1. ledna 2024 byl na základě konsolidačního balíčku zaveden limit pro uplatnění daňových odpisů a odpočtu DPH u osobních automobilů zařazených do kategorie M1. Do agend Majetek a Leasingový majetek jsme přidali daňový limit, prostřednictvím kterého lze do základu daně uplatnit pouze náklady zkrácené poměrem limitu a výší vstupní ceny vozidla.

Při pořízení osobního automobilu, kterého se týká omezení daňový odpisů, je potřeba uvést u karty majetku daňový limit. V agendě Majetek na záložce Majetkové operace zadáte k datu zařazení majetku typ operace Daňový limit s částkou 2.000.000 Kč.Díky tomu se přepočítá výše odpisů, které lze uplatnit jako daňově uznatelné. Jejich výše je vidět na záložce Daňové odpisy ve sloupci Uplat. odpis, hodnota celkových odpisů se zobrazí ve sloupci Roční odpis.Účetnictví
Uplatněný odpis se uvede na záložce Majetkové operace jako typ Daňový odpis s předkontací, která je zadaná v agendě Globální nastavení/Majetek. Část odpisu, kterou nelze daňově uplatnit, se nově zahrne pod operaci Rozdíl úč. a daň. odpisu, kam se dosud uváděl pouze rozdíl účetního a daňového odpisu. Zaúčtování této operace se provede na základě předkontace uvedené v agendě Globální nastavení/Majetek v poli Účetní odpis, tedy s nedaňovým nákladovým účtem.


Daňová evidence, Jednoduché účetnictví
Daňový limit se též promítne ve sloupci Uplat. odpis na záložce Daňové odpisy a uvede se na záložce Majetkové operace. Do nepeněžního deníku se zaúčtuje automaticky s předkontací, která je nastavena v agendě Globální nastavení/Majetek. O daňovém odpisu, který převyšuje daňový limit a nelze ho uplatnit, se v tomto typu účetních jednotek neúčtuje.

U karty majetku na záložce Daňové odpisy naleznete nový sloupec Zůstatek (přerušení odpisu), který slouží k vyčíslení zůstatkové hodnoty majetku při přerušení odpisování. Při vyřazení neodepsaného majetku se jako zůstatková cena musí zaúčtovat hodnota, jako by odpisování přerušeno nebylo.

V účetnictví se tedy při vyřazení majetku zaúčtuje hodnota, která je uvedena ve zmíněném sloupci. Pokud u majetku s daňovým limitem nebylo odpisování přerušeno a také u ostatních karet majetku, u nichž není zadán daňový limit, se částka ve sloupci Zůstatek (přerušení odpisu) rovná hodnotě ve sloupci Zůstatek.

Také u vozidla kategorie M1 pořízeného formou finančního leasingu platí stejná pravidla pro uplatnění daňových nákladů. Limit ve výši 2 milionů Kč se uplatní ze součtu leasingových splátek.

Pokud je celková úplata pořízeného automobilu na leasing vyšší než 2 mil. Kč, je nutné tento limit zadat v průvodci zavedením leasingového majetku. Částku zadáte na druhé stránce průvodce do pole Limit pro daň z příjmů. Díky tomu se celkové náklady rozpočítají na daňově uznatelné a daňově neuznatelné.U karty leasingového majetku jsme pro větší přehlednost přejmenovali původní záložku Daňové náklady a nově se na ní zobrazí i hodnota nedaňových nákladů včetně předkontace.Účetnictví
Při převodu účetní jednotky do květnové verze se v účtové osnově založí účet 518999 – Ostatní služby – nedaňové a vytvoří se předkontace 518999/381000 s názvem LMN. Předkontace se automaticky vloží i do nového pole Nedaňové náklady v agendě Globální nastavení/Majetek/Leasing a díky ní se nedaňové náklady zaúčtují.

Daňová evidence, Jednoduché účetnictví
Do nepeněžního deníku se zaúčtují pouze daňové náklady, a to díky předkontaci, která je uvedena v agendě Globální nastavení/ Majetek/Leasing.

Přidali jsme nové pole pro nastavení výchozí číselné řady pro ostatní závazky se splátkami leasingového majetku.Do agendy Uživatelské nastavení jsme přidali novou sekci Ostatní pohled./závazky, ve které můžete zmíněnou číselnou řadu nastavit. Je-li v agendě Globální nastavení/Doklady/Číslování zároveň zatržena volba Uživatelské nastavení volby číselných řad dle přihlášeného uživatele, je nové pole přístupné a vyplněné číselnou řadou, na kterou se závazky ze splátek leasingového majetku vystavovaly dosud. Číselnou řadu si můžete podle potřeby změnit.

V účetních jednotkách typu Účetnictví jsme navíc do nové sekce přesunuli pole pro nastavení výchozí předkontace pro ostatní pohledávky, které se dosud nacházelo v sekci Faktury vydané.

Tiskovou sestavu Inventurní soupis drobného majetku dostupnou v agendě Majetek/Drobný majetek si můžete nově rozčlenit podle umístění či členění majetku.

Do dialogového okna Tisk u sestavy Inventurní soupis drobného majetku jsme přidali možnost Rozčlenit dle. Díky tomu můžete sestavu vytisknout v požadovaném uspořádání.XML komunikace

Tisk do PDF v rámci XML komunikace jsme rozšířili o možnost uložení vytvořeného PDF do XML odpovědi jako base64.

Nově můžete v rámci jednoho volání XML komunikace provést tisk do PDF a zároveň sestavu ihned dostat zpět v XML odpovědi. Tuto funkčnost lze využít jak při standardní XML komunikaci, tak při volání přes POHODA mServer.

Možnost XML tisku jsme rozšířili do dalších agend.

Nově je možné volat XML tisk v agendách Banka, Sklady, Členění skladů, Prodejní ceny, Cenové skupiny, Cenové akce, Pohyby, Inventurní seznamy, Inventura, Evidenční čísla, Výrobní požadavky a Reklamace.

Novinkou je také podpora XML tisku v uživatelských agendách řady POHODA E1.

XML tisk nově podporuje tisk soupiskových sestav.

V rámci XML komunikace jsme přidali filtr záznamů <queryFilter> využívající SQL definici, který lze využívat jak pro XML export dat, tak pro XML tisk. Díky tomu si můžete pomocí SQL definice typu „WHERE“ dotazu určit vlastní filtr pro výběr záznamů. SQL definici si můžete sestavit sami, anebo využít uživatelského rozhraní Pohody, která ji složí za vás.

V příslušné agendě provedete výběr záznamů. V dialogovém okně Tisk vyberete požadovanou soupiskovou sestavu a přes pravé tlačítko myši otevřete místní nabídku. Prostřednictvím volby Export nastavení tisku do XML... se vygeneruje XML soubor obsahující daný filtr záznamů.

Do XML exportu záznamů jsme přidali možnost stránkování.

Prostřednictvím bloku „limit“ uvedeného ve vstupním XML požadavku můžete nově definovat, kolik záznamů si přejete vyexportovat z programu POHODA. Pro stránkování je nutné definovat začátek stránky a počet záznamů na stránku. To provedete prostřednictvím elementů:

 • "idFrom" – element je určen k definici ID záznamu, od kterého bude provedeno stránkování,
 • "count" – element slouží k definici velikosti stránky (počtu záznamů).

Stránkování záznamů je možné kombinovat i s dalšími filtry záznamů pro export dat.

XML import dat v agendě Přijaté faktury jsme rozšířili o možnost vytvoření přijaté faktury s vazbou na příjemku. Vazbu je možné vytvořit na celý doklad nebo položky dokladu.

Do XML komunikace v agendě Příjemky jsme přidali element <divideType>. Díky tomu lze u položky vedlejších nákladů určit, jak se má jejich hodnota rozpočítávat do ceny jednotlivých skladových zásob.

Pokud XML soubor zmíněný element neobsahuje, rozpočítají se vedlejší náklady dle způsobu uvedeného v agendě Globální nastavení/Sklady/Ceny a slevy.

V agendě Příjemky jsme XML import dat rozšířili o možnost vytvoření příjemky s vazbou na přijatou fakturu. Vazbu je možné vytvořit na celý doklad nebo položky dokladu.

Při XML importu dat v agendě Výroba lze nově vytvořit výrobní list s vazbou na výrobní požadavky.

XML komunikaci v agendě Inventurní seznamy jsme rozšířili o evidenční čísla skladových zásob.

Bude-li importní XML soubor obsahovat evidenční číslo, které dosud v programu POHODA neexistuje, vytvoří se v agendě Evidenční čísla s nulovým množstvím.

Homebanking

Do agendy Homebanking jsme přidali novou službu GPE avíza od společnosti Global Payments, která podporuje načítání formátu XML.

Pokud máte od společnosti Global Payments platební terminál a nově chcete načítat formát XML, je potřeba, kromě nastavení zmíněné služby v agendě Homebanking, zároveň upravit v agendě Hardware u terminálu Ingenico protokol na ČS GPE (xml). Dále je nutné v agendě Bankovní účty v poli Plat. terminál nastavit možnost Ingenico ČS GPE (xml). Při daném nastavení se společně s platbou odešle na platební terminál také variabilní symbol, který bude následně součástí i samotného XML souboru, a použije se při likvidaci dokladů. Službu GPE avíza ve formátu XML lze využít i pro nově přidanou platební aplikaci GP tom.

Pro korektní stahování souboru avíz v XML formátu je nutné mít od zmíněné společnosti nastaveno generování avíz a také proplácení částky na běžný účet na celou společnost.Pro všechny služby homebankingu podporující online komunikaci přes API rozhraní jsme upravili průvodce exportem příkazů k úhradě.

Na poslední stranu průvodce jsme přidali log s výsledky samotného odeslání příkazu k úhradě. Pokud dojde k odeslání příkazu do banky s varováním, resp. nedojde k jeho odeslání, zobrazí POHODA popis chybového hlášení. Text z logu je možné si zobrazit v náhledu pomocí
ikonky , popřípadě vytisknout pomocí ikonky .Pro službu RaiffeisenBank Premium API z agendy Homebanking jsme upravili generování tuzemského příkazu k úhradě.

Na položkách tuzemského příkazu úhradě nově kontrolujeme formát čísla bankovního účtu a je-li zadán ve formátu IBAN, automaticky ho POHODA převede na tuzemský formát BBAN.

Hardware

Komunikaci s platebními terminály jsme rozšířili o nové funkce.

POHODA nově podporuje tisk účtenky terminálu na externí tiskárnu. Nastavení se provádí přímo v agendě Hardware pro každý platební terminál zvlášť. V poli Tisk účtenky nejprve zvolíte způsob tisku a v případě nastavení možnosti Tiskárna vyberete v následujícím poli dostupnou tiskárnu.

Další novinkou v rámci agendy Hardware je možnost provedení mezisoučtu a uzávěrky připojeného platebního terminálu přímo v Pohodě, a díky tomu nemusí obsluha vstupovat do menu terminálu. Prostřednictvím tlačítka Uzávěrky a operace… otevřete průvodce, ve kterém můžete zvolit požadovanou operaci. Pomocí tlačítka Proveď spustíte komunikaci s terminálem, jejíž průběh se zobrazí v dialogovém okně stejně, jako když probíhá platba.

Komunikaci programu POHODA s platebními terminály jsme rozšířili o platební aplikaci GP tom.

Aplikace GP tom od společnosti Global Payments umožňuje využívat jako platební terminál jakékoliv zařízení s operačním systémem Android. Komunikace je realizována prostřednictvím cloudového řešení a zařízení stačí mít pouze přístup k internetu.

V agendě Nastavení/Hardware vyberete v poli Zařízení možnost Platební terminál aplikace a provedete nastavení všech parametrů včetně přiřazení platebního terminálu bankovnímu účtu či formě úhrady.Díky novému průvodci je nastavení platebního terminálu v Pohodě jednodušší.

Do agendy Hardware jsme přidali Průvodce přiřazením platebního terminálu k bankovním účtům a formám úhrady. Průvodce se otevře automaticky při uložení nového záznamu platebního terminálu nebo jej lze aktivovat ručně prostřednictvím volby Přiřazení k bankovním účtům… z menu Záznam. Hodnoty nastavené v průvodci se přímo zapíší do agend Bankovní účty a Zaúčtování prodejek a díky tomu nastavíte celou komunikaci s platebním terminálem na jednom místě.mServer

Pro POHODA mServer jsme implementovali několik funkčních novinek a vylepšení.

1) V řadě POHODA E1/SQL jsme rozšířili nastavení automatické úlohy pro mServer o restart a parametr /f pro vynucené ukončení mServeru.

2) Do nastavení instance mServeru jsme přidali záložku „Monitoring“. Do ní jsme ze záložky „Základní“ přemístili volby týkající se logování komunikace přes mServer a nově přidali možnost nastavení odmazávání historických logů a přenesených dat.

Dále jsme provedli drobné změny ve funkčnosti volání mServeru:

 • při zastavení HTTP serveru se nově ukončí všechna spojení "keep-alive", na kterých neprobíhá zpracování HTTP requestu,
 • při ukončení/restartu mServeru se záznam z tabulky HttpServerRun odstraní až po uzavření všech TCP spojení.

Ostatní

Do programu POHODA jsme přidali novou agendu pro zobrazení logů.

V agendě Účetní jednotky se v nabídce Databáze nově zobrazuje podmenu Logy, do kterého jsme přesunuli nastavení logů a přidali novou agendu Logy. Díky ní získáte uživatelský přístup ke všem logům vytvořeným v programu POHODA, které se dosud ukládaly v databázi PhLog. Logy jsou členěny podle jednotlivých účetních jednotek a operací, v rámci kterých vznikly.Máte-li nastaveno ukládání logů do složky, můžete je odtud do nové agendy naimportovat prostřednictvím povelu Import logů… z nabídky Záznam/Operace. Pomocí funkce Smazat vše z nabídky Záznam/Editace lze vybrané záznamy z agendy smazat.

V řadě POHODA SQL/E1 jsme do nabídky činností pro automatické úlohy přidali možnost Povolení/zákaz spuštění programu.

Funkci Databáze/Zákaz spuštění programu… dostupnou v agendě Účetní jednotky dobře znáte z předchozích verzí programu POHODA. Nově si pro ni můžete naplánovat automatickou úlohu a díky tomu zajistit, že před plánovanými činnostmi ve stanoveném časovém intervalu bude POHODA ukončena a nedojde k jejímu spuštění.

Používáte filtrování záznamů? Pak vás jistě potěší, že POHODA nově zobrazí i dlouhý název dotazu s jeho definicí.

POHODA nabízí několik způsobů vyhledávání záznamů v agendě a každý filtr zaznamená na záložce dotazů. Kromě jednoduchých filtrů přes dynamické záložky lze vyhledávat i podle několika kritérií najednou. V seznamu posledně provedených dotazů lze nově zobrazit celý název dotazu s jeho definicí. Stačí najet kurzorem myši na dotaz a celý název se zobrazí v jednom řádku.Podobně se celý název zobrazí i v případě najetí kurzorem myši na záložku dotazu, pokud je v něm aktuálně zobrazen dotaz s dlouhou definicí.Elektronická fakturace ISDOC je oblíbeným nástrojem pro komunikaci mezi účetními systémy, a tak vás určitě potěší její nové funkce.

 • ISDOC dokument si můžete nově zobrazit ve formátu XML, a to přímo z uživatelského prostředí programu STORMWARE ISDOC Reader.

 •     Do spodní části okna dokladu jsme přidali tlačítko Zobrazit XML, kterým otevřete
      dokument ve formátu XML. Zpět se přepnete prostřednictvím stejného tlačítka s názvem     Zobrazit ISDOC.

 • Prostřednictvím povelu Nápověda/Jazyk se ve STORMWARE ISDOC Readeru můžete nově přepínat mezi českým a slovenským uživatelským prostředím.

POHODA nově podporuje načítání velkoobjemových datových zpráv.

Do agendy Odeslané datové zprávy dostupné z nabídky Soubor/Datová komunikace je nově možné importovat tzv. velkoobjemové datové zprávy s velikostí max. 100 MB.

Aktualizovali jsme záznamy v agendě Obce dle platného číselníku České pošty.

Podle číselníku ČNB jsme zaktualizovali seznam kódů bank.

V programu POHODA můžete nově nastavit rozsah, jaký se má v tabulkách agend posouvat při otočení kolečkem myši.

Do nabídky Nastavení/Přizpůsobit jsme přidali volbu Posun kolečkem myši dle OS. Je-li zatržena, převezme POHODA nastavení posunu kolečkem myši podle operačního sytému Windows. V opačném případě se zachová dosavadní nastavení, tj. posun o celou stránku.


Od nové verze POHODA Květen 2024, rel. 13700 se změnil podkladový dotaz pro všechny tiskové sestavy agendy Servis. Veškeré uživatelské tiskové sestavy týkající se této agendy je potřeba znovu uživatelsky vytvořit z originální tiskové sestavy.