Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.12 Počáteční stavy

Základní údaje, které se týkají otevření účetních knih, ale i další informace potřebné pro správné fungování účetnictví, zadáváte v agendách této nabídky.

Počáteční stavy salda

Tuto agendu většinou použijete při prvním zavedení účetnictví do programu POHODA v případě, kdy chcete mít detailní přehled o saldu z dřívějších dokladů. V dalších letech už POHODA sama počáteční stavy salda vyplní při datové uzávěrce.

Do příslušných agend (Přijaté faktury, Vydané faktury, Ostatní pohledávky a Ostatní závazky) ručně zapište neproplacené pohledávky a závazky z minulých let a uveďte u nich předkontaci typu Vlastní předkontace Bez. Tak se nevytvoří žádné zaúčtování do agendy Účetní deník, což je zcela v pořádku, protože vlastní zaúčtování dokladů proběhlo už v minulém období.

Do agendy Počáteční stavy salda přenesete pohledávky a závazky prostřednictvím příslušných povelů z nabídky Záznam/Přenos →. U pohledávek a závazků je nutné, aby doklady měly zadanou předkontaci typu Vlastní předkontace Bez s účtem, u kterého je v agendě Účtová osnova zatržená volba Sledovat saldokonto, a datum účetního případu bylo starší než období účetní jednotky. Tím zajistíte, aby se údaje rozčlenily do agendy Saldo.

Počáteční stavy salda

Další možností je zadat jednotlivé pohledávky a závazky do agendy Počáteční stavy salda ručně.

Obraty saldokontních účtů se zadávají jednostrannými účetními zápisy. Částku zapíšete na stranu MD nebo Dal. Počáteční stavy salda nijak neovlivní stavy účtů v běžném roce. Případná chyba se projeví pouze v sestavách agendy Saldo.

Počáteční stavy účtů

Do této agendy zapisujete počáteční stavy účtů k prvnímu dni účetního období, resp. k datu zahájení činnosti, a to podvojným zápisem ve vztahu k účtu 701 – Počáteční účet rozvažný, u příspěvkových organizací je to účet 491 a u nevýdělečných organizací účet 961 (u podrozvahových, resp. vnitropodnikových účtů se jedná o účet 799, resp. 999).

Po zadání počátečních nebo výchozích stavů účtů pokladny a banky je nutno ještě tyto údaje zadat ručně přímo v agendách Pokladna a Banka jako doklad typu Příjem s předkontací Bez.

Chcete-li stavy jednotlivých účtů evidovat také v cizí měně, musíte zadat částku v příslušné měně do pole CM a v poli Měna vybrat cizí měnu. Všechny zapsané záznamy se objeví na začátku účetního deníku s viditelným označením Počáteční stavy účtů.

Počáteční stavy účtů

Při prvním zavedení účetní jednotky do účetnictví POHODA musíte ručně zadat zůstatky rozvahových, resp. podrozvahových účtů z konce minulého období. V dalších letech už převod zůstatků z roku na rok ručním zápisem řešit nemusíte, POHODA jej provede automaticky, a to včetně nastavení počátečních stavů běžných účtů a pokladen.

Výchozí stavy účtů

Agendu Výchozí stavy účtů využijete pouze tehdy, když přecházíte během účetního období na zpracovávání účetnictví v programu POHODA a nechcete doplňovat všechny účetní případy od počátku účetního období. Doklady od začátku účetního období až do doby přechodu se v tomto případě do účetnictví POHODA nezapisují. Do agendy Výchozí stavy účtů zadáte jen zůstatky účtů k datu přechodu. Tyto stavy uvádíte jednostranným účetním zápisem, což znamená, že zapisujete pouze jeden účet na stranu MD nebo Dal.

Výhodou uvedeného postupu je úspora času a práce, ale velkou nevýhodou je, že nemáte z tohoto období k dispozici žádné informace (saldo, sklad, obraty odběratelů). Vše je zadáno kumulovaně ve výchozích stavech účtů.

Výchozí stavy účtů

Po zadání výchozích stavů vytiskněte sestavu Obratová předvaha z agendy Účetní deník a zkontrolujte, není-li porušen princip podvojnosti. Obraty účtů MD a Dal v řádku Celkem musí být shodné, jinak jste zadali některý zůstatek účtu chybně, resp. jste některý účet vynechali.

Pokud chcete stavy jednotlivých účtů evidovat ve vybrané cizí měně, zadejte částku v příslušné měně do pole CM a v poli Měna vyberte konkrétní cizí měnu.

Výkazy minulého roku

Tato agenda umožňuje vyplnit údaje minulého účetního období pro účely tiskových sestav RozvahaVýkaz zisku a ztráty v plném i zkráceném rozsahu.

Výkazy minulého roku

Při vložení nového údaje stačí z výklopného seznamu zvolit příslušný tiskopis, uvést číslo řádku v tiskopisu loňského a letošního roku a zapsat částku v haléřích a v tisících.