Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

7.9 Počáteční stavy

Základní údaje, které se týkají otevření účetních knih, ale i další informace potřebné pro správné fungování účetnictví, zadáváte v agendách této nabídky.

Počáteční stavy salda

Tuto agendu většinou použijete při prvním zavedení účetnictví do programu POHODA v případě, kdy chcete mít detailní přehled o saldu z dřívějších dokladů. V dalších letech už POHODA sama počáteční stavy salda vyplní při datové uzávěrce.

Při zavádění počátečních stavů pro saldokonto můžete postupovat dvojím způsobem:

Saldo s využitím agendy Počáteční stavy salda

Do příslušných agend (Přijaté a Vydané faktury, Ostatní pohledávky a závazky) ručně zapište plně neproplacené pohledávky a závazky a uveďte u nich předkontaci Bez, resp. vlastní předkontaci Bez. Tak se nevytvoří žádné zaúčtování do agendy Účetní deník, což je zcela v pořádku, protože vlastní zaúčtování dokladů proběhlo už v minulém období.

Každou pohledávku a závazek zapište poté buď ručně do agendy Počáteční stavy salda, nebo hromadně prostřednictvím příslušných povelů z nabídky Záznam/Přenos →. U pohledávek a závazků je nutné, aby doklady měly zadanou předkontaci typu Vlastní předkontace Bez, a datum účetního případu bylo starší než období účetní jednotky. Tím zajistíte, aby se údaje rozčlenily do agendy Saldo.

Obraty saldokontních účtů se zadávají jednostrannými účetními zápisy. Částku zapíšete na stranu MD nebo Dal. Počáteční stavy salda nijak neovlivní stavy účtů v běžném roce. Případná chyba se projeví pouze v sestavách agendy Saldo.

236_Pocatecni_stavy_salda.png

Saldo bez využití agendy Počáteční stavy salda

Méně pracný, ovšem také méně přehledný způsob je, že uvedete celkovou částku za každý saldokontní účet do agendy Počáteční stavy účtů a rovněž u něj uvedete i párovací symbol. Ke všem dokladům, které se vztahují k určitému saldokontnímu účtu, následně doplníte shodný párovací symbol.

Počáteční stavy účtů

Do této agendy zapisujete počáteční stavy účtů k prvnímu dni účetního období, resp. k datu zahájení činnosti, a to podvojným zápisem ve vztahu k účtu 701 – Počáteční účet rozvažný, u příspěvkových organizací je to účet 491 a u nevýdělečných organizací účet 961 (u podrozvahových účtů se jedná o účet 799, resp. 999).

Po zadání počátečních nebo výchozích stavů účtů pokladny a banky je nutno ještě tyto údaje zadat ručně přímo v agendách Pokladna a Banka jako doklad typu Příjem s předkontací Bez.

Chcete-li stavy jednotlivých účtů evidovat také v cizí měně, musíte zadat částku v příslušné měně do pole CM a v poli Měna vybrat cizí měnu. Všechny zapsané záznamy se objeví na začátku účetního deníku s viditelným označením Počáteční stavy účtů.

237_Pocatecni_stavy_uctu.png

Při prvním zavedení účetní jednotky do účetnictví POHODA musíte ručně zadat zůstatky rozvahových, resp. podrozvahových účtů z konce minulého období. V dalších letech už převod zůstatků z roku na rok ručním zápisem řešit nemusíte, POHODA jej provede automaticky, a to včetně nastavení počátečních stavů běžných účtů a pokladen.

Výchozí stavy účtů

Agendu Výchozí stavy účtů využijete pouze tehdy, když přecházíte během účetního období na zpracovávání účetnictví v programu POHODA a nechcete doplňovat všechny účetní případy od počátku účetního období. Doklady od začátku účetního období až do doby přechodu se v tomto případě do účetnictví POHODA nezapisují. Do agendy Výchozí stavy účtů zadáte jen zůstatky účtů k datu přechodu. Tyto stavy uvádíte jednostranným účetním zápisem, což znamená, že zapisujete pouze jeden účet na stranu MD nebo Dal.

237_Vychozi_stavy_uctu.png

Výhodou uvedeného postupu je úspora času a práce, ale velkou nevýhodou je, že nemáte z tohoto období k dispozici žádné informace (saldo, sklad, obraty odběratelů). Vše je zadáno kumulovaně ve výchozích stavech účtů.

Po zadání výchozích stavů vytiskněte sestavu Obratová předvaha z agendy Účetní deník a zkontrolujte, není-li porušen princip podvojnosti. Obraty účtů MD a Dal v řádku Celkem musí být shodné, jinak jste zadali některý zůstatek účtu chybně, resp. jste některý účet vynechali.

Pokud chcete stavy jednotlivých účtů evidovat ve vybrané cizí měně, zadejte částku v příslušné měně do pole CM a v poli Měna vyberte konkrétní cizí měnu.

Výkazy minulého roku

Tato agenda umožňuje vyplnit údaje minulého účetního období pro účely tiskových sestav RozvahaVýkaz zisku a ztráty v plném i zkráceném rozsahu.

238_Vykazy_minuleho_roku.png

Při vložení nového údaje stačí z výklopného seznamu zvolit příslušný tiskopis, uvést číslo řádku v tiskopisu loňského a letošního roku a zapsat částku v haléřích a v tisících.