Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.10 Saldo

Informace o platební morálce obchodního partnera zjistíte i pomocí sestavy Platební kázeň odběratelů z agendy Adresář.

Saldokonto sleduje vynulování částek stran MD a Dal uvnitř jednotlivých skupin spárovaných dokladů. Pro tyto účely vybere POHODA účetní případy na účtech, které mají v agendě Účtová osnova zatrženou volbu Sledovat saldokonto.

Výběr dokladů zahrnutých do salda ovlivníte zadáním několika parametrů v dialogovém okně při jeho sestavení.

Saldo

Saldo můžete sestavit vždy k určenému datu. Máte však možnost se rozhodnout, jestli jej chcete sestavit kumulovaně po dokladech nebo položkově. Chcete-li pro přehlednost zobrazit pouze skupiny dosud nevyrovnaných účetních případů, zatrhněte volbu Odstranit záznamy vyrovnaného salda. Budou-li zůstatky nevyrovnaného salda nižší než zadaná hodnota v poli Vyrovnat zůstatek salda do, budou zůstatky salda považovány za vyrovnané.

Saldo

Sledovat zůstatky účtů v cizí měně můžete přes tiskové sestavy nebo pomocí sloupců např. Cizí měna, CM částka MD, CM částka D.

Jednotlivé doklady jsou identifikované variabilním nebo párovacím symbolem a podle nich jsou v sestavě Saldo seskupené. Použijete-li párovací symbol, má před variabilním symbolem přednost, proto se párovací používají pro sledování celých skupin účetních případů. Jestliže není párovací symbol uvedený, seskupí se doklady podle variabilního symbolu. Pokud zvolíte Párovat dle párovacího symbolu a IČ, doklady, které nemají vyplněný párovací ani variabilní symbol, se seskupí podle IČ.

Sloupec CM zůstatek ukazuje nezkreslenou hodnotu za předpokladu, že fakturu i její likvidaci evidujete ve stejné měně.

Otevřete-li agendu Saldo, naleznete v ní všechny účetní případy, které se vztahují k účtům, u nichž chcete sledovat saldokonto (viz agenda Účtová osnova). Výběrem vhodné podmnožiny záznamů si můžete upravit obsah sestavy Saldo podle potřeby, například ji vytisknout pouze pro vybranou firmu.

Máte-li agendu Saldo otevřenou a zároveň provádíte likvidaci pohledávek a závazků, nový stav účetnictví se do salda promítne po aktualizaci salda prostřednictvím povelu z nabídky Záznam.

Pokud není v dokladu uvedena vazba na agendu Adresář, převezme se do agendy Saldo adresa uvedená v agendě Účetní deník.

V poli Zůstatek naleznete informaci o zůstatku daného účetního případu. Zůstatek je vypočítaný ze všech záznamů, které jsou zaúčtované na příslušné číslo účtu s uvedeným párovacím symbolem.

Pro správné párování dle IČ v agendě Saldo musí být adresy všech dokladů vázány na agendu Adresář.

Správné seskupení dokladů při vzájemném zápočtu pohledávek a závazků v agendě Interní doklady nebo při likvidaci více dokladů na jeden pokladní či bankovní doklad zajišťuje POHODA tak, že do likvidačních dokladů přidá položku, ve které je uveden párovací symbol. Samozřejmě jej můžete změnit a ovlivnit tak seskupení dokladů v saldu.

K výběru lze využít sloupec tabulky Spl. Ten uvádí kladným číslem počet dnů, které zbývají do splatnosti, a záporným počet dnů po splatnosti.

Pro zjednodušení sledování salda účtů přijatých a poskytnutých záloh se u odpočtu zálohy v konečné faktuře v agendách Přijaté fakturyVydané faktury na záložce Položky faktury zaktivní pole Pár. sym. Účtujete-li o zálohách kladně, přiřadí se párovací symbol automaticky k účtu na straně MD a naopak. Pokud vystavujete automaticky i daňový doklad k přijaté, resp. poskytnuté záloze, přenese se párovací symbol zálohové faktury i do interního dokladu. Při sestavení salda se pro požadované účty použijí automaticky tyto párovací symboly, i když vyúčtovací faktura bude obsahovat jiný párovací symbol.

Podle naposledy zadaných parametrů se automaticky při datové uzávěrce vytvoří počáteční stavy salda. Sestavíte-li např. saldo se zatrženou volbou Sestavit kumulovaně po dokladech, budou tímto způsobem vytvořené i počáteční stavy salda.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V agendě naleznete sestavu Saldo, která uvádí podrobnější informace, zatímco sestava Součet salda je méně podrobná, ale zase přehlednější. Obě sestavy jsou seskupeny podle jednotlivých účtů a párovacích symbolů. Pokud sestavujete saldo podle párovacího symbolu a IČ firmy, oceníte sestavu Saldo (podle firem), která zobrazí všechny doklady rozčleněné podle názvu firem bez ohledu na číslo účtu. Obdobné sestavy jsou k dispozici i pro cizí měnu.