Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.6 Časové rozlišení

Prostřednictvím povelu Zdrojový doklad je možné otevřít doklad, ze kterého bylo časové rozlišení vytvořeno.

Správné zařazení nákladů a výnosů do příslušného účetního období umožňuje v programu POHODA agenda Časové rozlišení.

Vkládat záznamy do této agendy můžete dvěma způsoby:

  • automatickým vytvořením ze zdrojového dokladu v agendách Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazky, PokladnaInterní doklady prostřednictvím povelu Záznam/Operace/Časové rozlišení… nebo
  • ručním zadáním.

Časové rozlišení

Pro správný výpočet je třeba nastavit období výpočtu, tedy od kdy do kdy chcete časově zadanou hodnotu rozlišit. Data, která uvedete, se do výpočtu započítávají. Hodnoty se přepočítávají na kalendářní dny. Podle zadané periody výpočtu v účetním období se zaúčtují jednotlivé hodnoty buď za rok, nebo za jednotlivá čtvrtletí, či měsíce, a to vždy k poslednímu nebo prvnímu dni zvoleného období. Pro správné zaúčtování časového rozlišení vyberte vhodnou předkontaci.

Doklad, který byl časově rozlišen, je označen příznakem Čas. rozlišeno. Pomocí sloupce Časově rozlišeno můžete tyto doklady snadno vybrat.

Pomocí Průvodce zavedením časového rozlišení můžete časově rozlišit:

  • celou hodnotu dokladu jednou položkou, kdy se v agendě Časové rozlišení vytvoří jeden záznam,
  • celou hodnotu dokladu po položkách, kdy se v agendě Časové rozlišení vytvoří na každou položku jeden záznam,
  • u vybraných dokladů celou hodnotu každého dokladu, kdy se v agendě Časové rozlišení na každý vybraný doklad vytvoří jeden záznam,
  • konkrétní položku dokladu, kdy se v agendě Časové rozlišení vytvoří jeden záznam na vybranou položku.
Časové rozlišení, které bylo založeno ručně, je označeno příznakem Ručně.

Pro vytvoření záznamu v agendě Časové rozlišení je nutné mít zdrojový doklad zaúčtován na účty časového rozlišení. POHODA neumožní časově rozlišit doklad, který byl už jednou převeden do agendy Časové rozlišení. Pokud je doklad časově rozlišen pouze částečně, přenesou se pouze položky zaúčtované na účet časového rozlišení, které dosud nebyly přeneseny.