Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.8 Daň z příjmů

Daň z příjmů

Funkce Daň z příjmů v nabídce Účetnictví se používá k vystavení podkladů pro daňové přiznání daně z příjmů v účetnictví.

Výpočet daně můžete provést kdykoliv v průběhu účtování. Nemá totiž žádný vliv na zaúčtované doklady a můžete jej kdykoliv opakovat. Výpočet daně ovlivňuje nastavení pole Stav v agendě Účetní jednotky, ve kterém může být zvolena Právnická osoba nebo Fyzická osoba.

Komfortní zpracování daňových přiznání vám umožní software TAX.

Daň z příjmů právnických osob

V prvním poli dialogového okna Daň z příjmů právnických osob v PÚ je uvedený hospodářský výsledek před zdaněním spočítaný programem na základě údajů, které jsou zapsané v účetnictví. V oddíle Zvýšení zisku jsou uvedené údaje zjištěné z účetnictví z nedaňových nákladových účtů, které daňový základ zvyšují. V poli Ostatní zvýšení zisku můžete zvýšení ručně upravit. Obdobně se v oddíle Snížení zisku zobrazují údaje z účetnictví z nedaňových výnosových účtů, které daňový základ snižují. I snížení zisku ručně upravíte v poli Ostatní snížení zisku.

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je v přiznání uvedený v obou oddílech. Podle povahy rozdílu jej POHODA správně zapíše pouze do jednoho z nich. Pokud jsou účetní odpisy vyšší než daňové, základ pro výpočet daně se zvyšuje, jsou-li nižší, základ se snižuje.

Sazba daně se nastaví podle údaje uvedeného v agendě Legislativa. S ohledem na platnou legislativu vyplňte také pole Slevy na dani. Nezapomeňte do pole Zaplacené zálohy doplnit součet všech záloh na daň z příjmů pro aktuální účetní rok, které jste uhradili. Po zadání všech údajů si vytiskněte příslušné tiskové sestavy, které použijete jednak při vyplňování daňového přiznání, jednak také jako přílohy k přiznání.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Přímo z programu si můžete vytisknout soupisku podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně podkladů, které zahrnují účtové skupiny nákladů a výnosů rozčleněné na daňové a nedaňové. Dále můžete vytisknout podklady pro přílohy k daňovému přiznání. Jedná se o výdaje (náklady) neuznané za výdaje (náklady), které byly vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a odpisy hmotného a nehmotného majetku. Do sestavy Položky nepodléhající dani vstoupí nedaňové výnosy a záporné nedaňové zůstatky účtů 541 a 549.

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob

V oddíle Údaje mimo účetní evidenci je možné ručně uvést další dílčí základy daně, které v programu POHODA nesledujete. V poli Základ daně je celkový součet všech těchto údajů. Pole Úprava základu daně slouží k modelování a zkušebním výpočtům. V případě ztráty se hodnota nepřičítá k zápornému základu daně. Odčitatelné položky vyplňte podle údajů zapsaných v agendě Legislativa.

Stejně jako v případě právnické osoby i zde vyplňte pole Slevy na dani Zaplacené zálohy. V poli Zbývá doplatit se zobrazí pouze nedoplatek daně, nikoli přeplatek.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Po zadání všech údajů si vytiskněte sestavu Daň z příjmů fyzických osob, která obsahuje podklady pro daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob rozčleněné podle jednotlivých dílčích základů daně. Údaje můžete použít při vyplňování daňového přiznání. Rozčlenění příjmů a výdajů podle jednotlivých daňových typů (činností) zobrazuje tisková sestava Daň z příjmů – podklady.