Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.5 Interní doklady

CTRL+I
Otevře agendu Interní doklady

Agenda Interní doklady je určená především k zápisu vnitrofiremních dokladů. Doklady zde zapisujete obvyklým způsobem. Jakmile je uložíte, je u nich automaticky provedeno zaúčtování do deníku podle vyplněné předkontace. Náhled na tyto zaúčtované záznamy, které vznikají v deníku, získáte aktivací záložky Zaúčtování.

Interní doklady

V daňové evidenci do uvedené agendy zapisujte převážně nepeněžní operace, které ovlivňují kromě daně z příjmů také daň z přidané hodnoty. Zaúčtování vstupuje do agendy Nepeněžní deník.

Volbu K likvidaci zatrhněte, pokud si přejete zúčtovávat úhradu daného interního dokladu formou likvidace.

Interní doklady můžete vytvářet i v cizí měně. Mějte ale na paměti, že takové doklady nemůžete označit jako doklady k likvidaci.

Prostřednictvím sloupce Zdroj dokladu vyberete interní doklady, které byly automaticky vytvořené z jiných agend. Tento sloupec využijete např. pro výběr všech mzdových záznamů, dokladů vytvořených povelem Vyměření DPH…, kurzových rozdílů a daňových dokladů ze záloh.

Agenda interních dokladů slouží k vytváření dokladů na samovyměření daně a uplatnění nároku na její odpočet, pokud si pořizujete zboží, resp. služby z jiného členského státu Evropské unie od osoby, která je registrovaná k dani právě v daném členském státě EU, při pořízení zboží mimo EU nebo při přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Do agendy Interní doklady se také vystaví daňové doklady k přijatým, resp. poskytnutým zálohovým platbám v případě, že do 15 dnů ode dne přijetí platby nedojde k uskutečnění zdanitelného plnění a nebude vystavena konečná zúčtovací faktura.

Vzájemné zápočty

Agendu Interní doklady využijete také k vytvoření vzájemného zápočtu pohledávek a závazků. Vzájemné zápočty můžete v programu POHODA provádět buď postupnou likvidací dokladů, anebo hromadnou likvidací pohledávek a závazků.

Postupná likvidace dokladů

Vzájemný zápočet postupným výběrem a likvidací dokladů využijete zejména při zápočtu dokladů vystavených v různých měnách.

V agendě Interní doklady založte obvyklým způsobem nový doklad, např. klávesou INSERT. Prostřednictvím povelu Záznam/Přenos →/Likvidace výběrem → otevřete agendu Likvidace, ve které vyberte neuhrazený doklad a zlikvidujte ho v plné výši povelem Zlikvidovat nebo pouze v částečné výši povelem Částečně zlikvidovat. Opětovným použitím povelu Likvidace výběrem → proveďte zápočet dalších neuhrazených pohledávek a závazků. Po postupném zlikvidování všech dokladů interní doklad překontrolujte a uložte. Pokud potřebujete přidat doklad do již uloženého interního dokladu, použijte povel Přidat likvidaci výběrem →. Tento povel se nachází v místní nabídce vyvolané po stisknutí pravého tlačítka myši na záložce Likvidace.

Hromadná likvidace dokladů

Nechcete-li doklady pro zápočet vybírat postupně a neustále se přepínat do agendy Likvidace, využijte funkce hromadného výběru pohledávek a závazků, které mají být proti sobě zlikvidovány. Tuto funkci je však možné využít pouze pro zápočet dokladů vystavených ve stejné měně.

Klávesou INSERT nebo obvyklým způsobem založte nový interní doklad. Nejprve vyberte obchodního partnera, vůči kterému má být zápočet proveden, a poté zvolte povel Vzájemný zápočet → z nabídky Záznam/Přenos →.

Po zvolení povelu se provede kontrola, zda na vybranou firmu existují pohledávky a závazky, které je možné vzájemně započíst. Teprve pak se zobrazí agenda Vzájemné zápočty, ve které vyberete doklady pro započtení.

Hromadná likvidace dokladů

Ve sloupci K zápočtu můžete překontrolovat jednotlivé částky k započtení. U označených dokladů se v něm zobrazuje částka k likvidaci dokladu, resp. částka zadaná v dialogovém okně Částečný zápočet.

Vzájemný zápočet je možné provést také v cizí měně. Vytvořte interní doklad v cizí měně, vyberte obchodního partnera a teprve poté zvolte povel Vzájemný zápočet →. Tento způsob provedení zápočtu umožňuje proti sobě započítávat pouze doklady vystavené ve stejné měně.

Částky zápočtu se načítají zvlášť pro pohledávky a zvlášť pro závazky, přičemž ve stavovém řádku je vidět jejich celková hodnota a rozdíl.

V agendě Vzájemné zápočty se nabízejí všechny nezlikvidované pohledávky a závazky vůči vybrané firmě, které jsou vystavené v měně zápočtu. Jednotlivé doklady pro započtení označíte klávesovou zkratkou ALT+X. Pokud se má pohledávka nebo závazek započíst pouze v částečné výši, zvolte na daném dokladu povel Částečně započíst. V zobrazeném dialogovém okně Částečný zápočet zadejte do pole K zápočtu částku, která se má započíst. Potvrzením dialogového okna bude doklad automaticky označen pro započtení.

Před použitím povelu není nutné označené doklady filtrovat.

Zápočet dokončíte povelem Vytvořit zápočet. Tím dojde k hromadné likvidaci vybraných dokladů v částkách k zápočtu. Na položkách interního dokladu se automaticky k jednotlivým započteným dokladům přiřadí předkontace. Doklad překontrolujte a uložte.

V tiskových sestavách agendy Adresář je k dispozici sestava Doklady pro vzájemné zápočty. Ta obsahuje výčet obchodních partnerů, vůči kterým je možné provést vzájemný zápočet, a u každého z nich zobrazí jednotlivé neuhrazené doklady. V případě, že v dialogovém okně Tisk zatrhnete volbu Zápočet ve stejné měně, vstoupí na sestavu od vybraného obchodního partnera pouze pohledávky a závazky vystavené ve stejné měně.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy
K vytvořenému internímu dokladu si můžete vytisknout dohodu o vzájemném zápočtu, kterou obě strany podepíší.

Z této nabídky můžete vytisknout například sestavu Daňový doklad. Ta má všechny potřebné náležitosti a odpovídá požadavkům zákona o dani z přidané hodnoty. Připravena je zde taky sestava Kniha interních dokladů nebo tiskopis Dohoda o vzájemném zápočtu (pro cizí měnu i v angličtině a němčině).