Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

7.11 Nepodnikatelské organizace

Účetnictví v ekonomickém systému POHODA mohou využívat i nevýdělečné a příspěvkové organizace. Účetnictví pro nevýdělečné organizace je určeno pro občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetnictví pro příspěvkové organizace je určeno pro mateřské a základní školy, školní jídelny, domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, knihovny, divadla, domovy důchodců a další právnické osoby. Jedná se o příspěvkové organizace zřízené obcemi, kraji, dobrovolnými svazky obcí apod. (tzv. územní příspěvkové organizace) nebo organizačními složkami státu (tzv. státní příspěvkové organizace).

Zavedení účetní jednotky

V agendě Účetní jednotky přidáte standardním způsobem, například stiskem klávesy INSERT, novou účetní jednotku. Na první stránce průvodce, který se zobrazí, zatrhnete Účetnictví, stisknete Další a na druhé stránce vyberete volbu Účetnictví pro nevýdělečné organizace, resp. Účetnictví pro příspěvkové organizace. Na další stránce průvodce můžete založit novou účetní jednotku a poté vyplnit jednotlivá pole formuláře nebo si převést data ze starší verze programu, záložní kopie či ze smazané firmy.

239_1_zavedeni_UJ.png

Při jednotlivých krocích nastavení postupujete stejným způsobem jako při nastavení účetnictví podnikatelské účetní jednotky. V dalším textu proto upozorníme pouze na operace a agendy, které jsou pro účetnictví nepodnikatelských organizací důležité, nebo u nich došlo k výraznějším změnám.

Účtová osnova

V agendě Účtová osnova si zkontrolujte, jsou-li zde uvedeny všechny potřebné účty a ty chybějící případně doplňte.

241_Uctova_osnova.png

U nevýdělečné organizace bude hlavní činností právě její nevýdělečná činnost. Pro dotace a přijaté příspěvky proto vytvořte další analytické účty, abyste později získali údaje pro přílohu k účetní uzávěrce.

Program pracuje s účtovou osnovou pro nevýdělečné, resp. příspěvkové organizace, a proto na základě čísla účtu automaticky rozliší, jedná-li se o účet rozvahový, výsledkový, závěrkový, podrozvahový či vnitropodnikový.

Velkou pozornost věnujte systému analytických účtů. U nákladových a výnosových si vytvořte samostatné analytické účty pro hlavní a hospodářskou činnost. Rozlišení provedete prostřednictvím pole Činnost. Jestliže hospodářskou činnost neprovozujete, ponechte výchozí nastavení všech účtů na volbě Hlavní činnost.

U příspěvkové organizace je možné u každého účtu zadat účelový znak, který lze zobrazit na příslušných dokladech.

Předkontace

V agendě Předkontace zkontrolujte účetní souvztažnosti, které budete používat pro účtování jednotlivých účetních případů a doplňte další předkontace podle svých potřeb a účtovacích zvyklostí. Nové předkontace můžete doplňovat kdykoliv v průběhu roku.

Účetnictví

Při účtování využívá POHODA stejných principů a způsobů jako při zpracování účetnictví podnikatelských subjektů. Při zadávání konkrétního dokladu nastavte správně předkontace a program doklad zaúčtuje do účetního deníku. Ve stejnojmenné agendě (Účetní deník) si můžete vytisknout sestavy RozvahaVýkaz zisku a ztráty. V agendě Analýza vytvoříte třeba přehlednou sestavu Cash flow a samozřejmě další potřebné výkazy.

Výkazy pro MF

U příspěvkových organizací lze vytvořit v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF rozvahu, výkaz zisku a ztráty a další přílohy pro příspěvkové organizace. Po založení nového záznamu stačí zvolit příslušný typ tiskopisu a v poli Rok vybrat období. Ostatní údaje, tj. Sestaveno k datu a Sestaveno v částkách, se přebírají z konkrétních agend tiskopisů.

Rozvahu, výkaz zisku a ztráty a tiskopis A4, který je součástí přílohy č. 5 a části I až III a XV výkazu PAP (Pomocný analytický přehled), je možné vytvořit načtením dat z agendy Účetnictví/Účetní deník. Z agendy Účetnictví/Analýza je možné načíst přílohu č. 3. Ostatní přílohy včetně protokolu o schvalování účetní uzávěrky a další části výkazu PAP je třeba vyplňovat ručně.

Od roku 2011 se výkazy zaokrouhlují s přesností na dvě desetinná místa. Pro vlastní potřebu lze použít zaokrouhlení v tisících.

Export výkazu můžete provést pouze z této agendy. POHODA umožňuje export příslušných výkazů pro předávání do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) prostřednictvím tlačítka Export do XML, které najdete v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF.

Uzávěrka

Převod zůstatků rozvahových, výsledkových a podrozvahových účtů k poslednímu dni účetního období provedete za pomoci povelu Účetní uzávěrka… Podklady k dani z příjmů můžete vytisknout prostřednictvím funkce Daň z příjmů, kterou naleznete v nabídce Účetnictví.

Povelem Datová uzávěrka… převede POHODA všechny údaje do nového účetního období a automaticky v agendě Počáteční stavy účtů otevře rozvahové účty oproti účtu 961 u nevýdělečných organizací, resp. 491 u příspěvkových organizací.