Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.13 Nepodnikatelské organizace

Účetnictví v ekonomickém systému POHODA mohou využívat i nevýdělečné a příspěvkové organizace. Účetnictví pro nevýdělečné organizace je určeno pro občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetnictví pro příspěvkové organizace je určeno pro mateřské a základní školy, školní jídelny, domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, knihovny, divadla, domovy seniorů a další právnické osoby. Jedná se o příspěvkové organizace zřízené obcemi, kraji, dobrovolnými svazky obcí apod. (tzv. územní příspěvkové organizace) nebo organizačními složkami státu (tzv. státní příspěvkové organizace).

Zavedení účetní jednotky

Zavedení účetní jednotky

V agendě Účetní jednotky přidáte standardním způsobem, například stiskem klávesy INSERT, novou účetní jednotku. Na první stránce průvodce, který se zobrazí, zatrhnete Účetnictví, stisknete Další a na druhé stránce vyberete volbu Účetnictví pro nevýdělečné organizace, resp. Účetnictví pro příspěvkové organizace. Na další stránce průvodce můžete založit novou účetní jednotku a poté vyplnit jednotlivá pole formuláře nebo si převést data ze starší verze programu, záložní kopie či ze smazané firmy.

Při jednotlivých krocích nastavení postupujete stejným způsobem jako při nastavení účetnictví podnikatelské účetní jednotky. V dalším textu proto upozorníme pouze na operace a agendy, které jsou pro účetnictví nepodnikatelských organizací důležité, nebo u nich došlo k výraznějším změnám.

Účtová osnova

V agendě Účtová osnova si zkontrolujte, jsou-li zde uvedeny všechny potřebné účty a ty chybějící případně doplňte.

Účtová osnova

U nevýdělečné organizace bude hlavní činností právě její nevýdělečná činnost. Pro dotace a přijaté příspěvky proto vytvořte další analytické účty, abyste později získali údaje pro přílohu k účetní závěrce.

Program pracuje s účtovou osnovou pro nevýdělečné, resp. příspěvkové organizace, a proto na základě čísla účtu automaticky rozliší, jedná-li se o účet rozvahový, výsledkový, závěrkový, podrozvahový či vnitropodnikový.

Velkou pozornost věnujte systému analytických účtů. U nákladových a výnosových účtů si vytvořte samostatné analytické účty pro hlavní a hospodářskou činnost. Rozlišení provedete prostřednictvím pole Činnost. Jestliže hospodářskou činnost neprovozujete, ponechte výchozí nastavení všech účtů na volbě Hlavní činnost.

U příspěvkové organizace je možné u každého účtu zadat účelový znak, který lze zobrazit na příslušných dokladech.

Předkontace

V agendě Předkontace zkontrolujte účetní souvztažnosti, které budete používat pro účtování jednotlivých účetních případů a doplňte další předkontace podle svých potřeb a účtovacích zvyklostí. Nové předkontace můžete doplňovat kdykoliv v průběhu roku.

Účetnictví

Při účtování využívá POHODA stejných principů a způsobů jako při zpracování účetnictví podnikatelských subjektů. Při zadávání konkrétního dokladu nastavte správně předkontace a program doklad zaúčtuje do účetního deníku. V agendě Účetní deník si můžete vytisknout sestavy RozvahaVýkaz zisku a ztráty. V agendě Analýza vytvoříte třeba přehlednou sestavu Cash flow a samozřejmě další potřebné výkazy.

Výkazy pro MF

U příspěvkových organizací lze vytvořit v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF rozvahu, výkaz zisku a ztráty a další přílohy pro příspěvkové organizace. Po založení nového záznamu stačí zvolit příslušný typ tiskopisu a v poli Období vybrat rok (pro typ Datová věta 56Gg navíc i měsíc). Ostatní údaje, tj. Sestaveno k datu a Sestaveno v částkách, se přebírají z konkrétních agend tiskopisů.

Rozvahu, výkaz zisku a ztráty a tiskopis A4, který je součástí přílohy č. 5 a části I až III a XV výkazu PAP (Pomocný analytický přehled), je možné vytvořit načtením dat z agendy Účetnictví/Účetní deník. Z agendy Účetnictví/Analýza je možné načíst přílohu č. 3. Ostatní přílohy včetně protokolu o schvalování účetní závěrky a další části výkazu PAP je třeba vyplňovat ručně.

Výkazy se zaokrouhlují s přesností na dvě desetinná místa. Pro vlastní potřebu lze použít zaokrouhlení v tisících.

Export výkazů můžete provést pouze z této agendy. POHODA umožňuje export příslušných výkazů pro předávání do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) prostřednictvím tlačítka Export výkazu, které najdete ve formuláři agendy Účetnictví/Výkazy pro MF.

Uzávěrka

Převod zůstatků rozvahových, výsledkových a podrozvahových účtů k poslednímu dni účetního období provedete za pomoci povelu Účetní uzávěrka… z nabídky Účetnictví/Uzávěrka. Podklady k dani z příjmů můžete vytisknout prostřednictvím funkce Daň z příjmů, kterou naleznete v nabídce Účetnictví.

Povelem Datová uzávěrka… z nabídky Účetnictví/Uzávěrka převede POHODA všechny údaje do nového účetního období a automaticky v agendě Počáteční stavy účtů otevře rozvahové účty oproti účtu 961 u nevýdělečných organizací, resp. 491 u příspěvkových organizací.