Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.11 Analýza

Tato agenda vám pomáhá vytvářet a tisknout uživatelsky definovatelné finanční analýzy a další účetní výkazy, které potřebujete při své práci.

Vlastní finanční analýzu či výkaz založíte obvyklým způsobem pomocí klávesy INSERT nebo kopií jiného záznamu analýzy. Vzorce pro výpočet, názvy jednotlivých řádků sestavy a jejich formát se zapisují do tabulky, která se otevře po aktivaci záložky Definice analýzy. Podrobný popis definice analýzy a syntaxe vzorců uvádí interaktivní nápověda, kterou zobrazíte klávesou F1. Výsledný vzhled a spočítané hodnoty získáte prostřednictvím náhledu nebo tisku sestavy Analýza.

V jednotlivých finančních analýzách se částka převedená datovou uzávěrkou za předchozí účetního období přenese do sloupce Minulé úč. období. Pokud jste v předchozím uzavřeném roce provedli opravy nebo jste v aktuálním roce změnili definici analýzy a chcete změny promítnout také ve sloupci Minulé úč. období, zvolte povel Záznam/Operace/Aktualizace minulého úč. období…

Analýza

Cash flow

Sestava Cash flow je přehledem peněžních toků konkrétní účetní jednotky a je vyžadována v závěrce těch účetních jednotek, které podléhají auditu. V programu se používá nepřímá metoda výpočtu. Ta je založena na úpravě hospodářského výsledku o nepeněžní operace, na změnách stavu zásob, pohledávek a závazků a položek, které náleží do finanční nebo investiční činnosti. Výpočet není možné navrhnout univerzálně, protože závisí na vašich účetních postupech a na účtovém rozvrhu. Proto jsou v programu POHODA připraveny dvě předlohy, které slouží jako nástroj pro vytvoření výkazu právě vaší účetní jednotky.

Definice Cash flow (2. varianta) vychází z výchozího nastavení rozvahových účtů. Pokud jste změnili typ rozvahového účtu (aktivní, pasivní) v účtové osnově, implicitní definice analýzy nebude korektně pracovat.

Při vytváření výkazu Cash flow postupujte takto:

  • Zkopírujte si jednu ze standardních předloh a vyplňte název.
  • Upravte definice výpočtů.
  • Výkaz vytiskněte a zkontrolujte, zda stav peněžních prostředků na konci období odpovídá skutečnosti – pokud se liší, upravte definici výpočtů.

Ekonomické ukazatele

Pokud v agendě Globální nastavení/Zaúčtování nastavíte jiný počet analytických míst, než který uvedete v analýze, nebude analýza korektní.

Druhým, v programu už rovnou připraveným výkazem, je přehled základních ekonomických ukazatelů účetní jednotky, a to i s poměrovými ukazateli, které se používají při finanční analýze. Výkaz si můžete upravit podle svého, aby ideálně odpovídal konkrétním požadavkům. Při jeho úpravě postupujte stejným způsobem jako v případě výkazu Cash flow.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Posledním předdefinovaným výkazem je Přehled o změnách vlastního kapitálu. Tato analýza podává informace o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Tuto sestavu využijete jako podklad pro vyplnění výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu, který je součástí účetní závěrky středních a velkých účetních jednotek. Při jeho úpravě postupujte obdobně jako v předchozích případech.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Jednotlivé výkazy snadno vytisknete prostřednictvím sestavy Analýza. Potřebujete-li kontrolu i definici daného výkazu, využijte tiskovou sestavu Definice analýzy.