Odemkněte potenciál systému POHODA

5.4 Účetní deník

CTRL+D
Otevře agendu Účetní deník.
Pokud opravíte prvotní doklad, dojde k jeho přeúčtování podle zvolené předkontace.

Účetní deník je hlavní účetní knihou. Zápisy v účetním deníku vytváří POHODA automaticky při zápisu a opravách prvotních dokladů v agendách Banka, Pokladna, Interní doklady, Časové rozlišení, Opravné položky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Dlouhodobý majetek, Leasingový majetek a také ve skladových agendách, pokud účtujete sklady způsobem A. Je-li v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny zatržena volba Povolit použití cizích měn, vstupují do účetního deníku i údaje v cizí měně. Zaúčtování do účetního deníku se provádí podle vyplněné předkontace ve formuláři a položkách prvotního dokladu. Přímé zápisy do deníku se provádějí pouze při ručním rozúčtování jednotlivých řádků deníku.

Zaúčtování jednoho dokladu na více účtů

Zaúčtování jednoho dokladu na více účtů

Jeden doklad je v deníku interpretován jedním nebo více řádky podle zaúčtování, resp. rozúčtování prvotního dokladu. Zobrazení ovlivní i nastavení programu viz podkapitola Podrobné nastavení.

Rozúčtování částek na základ daně a DPH je zadáno přímo v jednotlivých řádcích předkontace. Často se však dostanete do situace, kdy je nutné doklad rozúčtovat na více souvztažných účtů. Zaúčtování jednoho dokladu na více účtů v účetním deníku můžete provést dvěma postupy. U položkových agend (např. Pokladna, Banka, Ostatní pohledávky) je možné na každé položce dokladu uvést jinou předkontaci. Jestliže ji u některé položky neuvedete, použije se předkontace z formuláře dokladu. Výhodou tohoto postupu je, že se zaúčtování uchová i během případných oprav dokladu.

Není-li možné nebo vhodné rozúčtovat prvotní doklad, využijte druhý způsob, a to přímé rozúčtování řádku účetního deníku povelem Rozúčtování z nabídky Záznam nebo v kontextovém menu. Tento postup je vhodný pro účetní operace, které využíváte zřídka a nemusíte tedy vytvářet další předkontace.

Rozúčtování dokladů

Povel Rozúčtování umožní rozúčtovat aktuální řádek účetního deníku na více řádků. Po vyvolání povelu se založí nový záznam deníku s hodnotami původního záznamu. Nad polem Částka je modrým písmem uvedeno slovo Rozúčtování a příslušné částky a účty původního záznamu. Jakmile částku uložíte, POHODA automaticky sníží částku původního záznamu.

Rozúčtování dokladů

Jak rozúčtovat doklad?

  • Vyberte záznam, který chcete rozúčtovat.
  • Zvolte povel Záznam/Rozúčtování (CTRL+R).
  • Do pole Částka vepište částku, kterou chcete rozúčtovat, a dále zapište příslušné účty.
  • Záznam uložte klávesami CTRL+ENTER.
Předkontace Ručně se nastaví na zdrojovém dokladu i v případě, že v účetním deníku provedete hromadnou úpravu tohoto záznamu prostřednictvím funkce Upravit vše… z nabídky Záznam/Editace.

Pokud rozúčtujete nebo ručně změníte automaticky vygenerovaný řádek v účetním deníku, změní se předkontace zdrojového dokladu na speciální předkontaci s názvem Ručně a automatické zaúčtování při následných opravách dokladu se tím vypne.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V agendě Účetní deník máte k dispozici velké množství tiskových sestav. Mezi nejčastěji používané patří Účetní deník, Hlavní kniha, Kniha podrozvahových účtů, Pohyb na účtech, Obratová předvaha nebo Obraty účtů.

K dispozici je také Rozvaha v plném rozsahu (v angličtině a němčině), Rozvaha ve zkráceném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v angličtině a němčině) a Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu. Tyto sestavy plně odpovídají úředním tiskopisům, po vytištění je můžete rovnou odevzdat na finanční úřad.