Odemkněte potenciál systému POHODA

5.15 Podrobné nastavení

Zaúčtování

Další možnosti nastavení naleznete v kapitole Nastavení.

V sekci Zaúčtování v agendě Globální nastavení si nastavíte parametry pro zaúčtování prvotních dokladů do účetního deníku.

Zaúčtování

Volbou Datum účetního případu odvozovat od zd. plnění ovlivníte automatické vyplnění pole Datum úč. případu na dokladu v agendách Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky Interní doklady. Datem uskutečnění účetního případu je konkrétní doklad zaúčtovaný do účetního deníku.

Je-li tato volba zapnutá, datum uskutečnění účetního případu se odvozuje od data uskutečnění zdanitelného plnění dokladu, resp. od data odpočtu dokladu. Shodnost data uskutečnění účetního případu (tzn. data zaúčtování) a data uskutečnění zdanitelného plnění usnadňuje kontrolu přiznání k DPH. Při vypnuté volbě se datum uskutečnění účetního případu odvozuje od data vystavení dokladu, resp. od data zápisu dokladu.

Zatrhnete-li volbu Sumarizovat položky se stejnou předkontací, zaúčtování sečte položky prvotního dokladu se stejnou předkontací do jednoho řádku účetního deníku. Nespornou výhodou je úspora objemu databáze účetní jednotky. Nevýhodu však můžete pocítit v nepřehledném označení řádků v účetním deníku (text dokladu nebo předkontace). Při vypnuté sumarizaci se do účetního deníku zaúčtují položky prvotního dokladu zvlášť. Účetní deník je tak tvořen položkami dokladů. Výhodou tedy je přesnější označení řádků.

Bližší informace k opravným daňovým dokladům získáte v kapitole Fakturace.

Volbu Dobropisy vydané a přijaté zaúčtovávat kladně v současné době využijete zejména k rekonstrukci účetnictví. Tato volba nemá vliv na opravné daňové doklady, které od 1. 4. 2011 nahradily typy dokladů vrubopis a dobropis.

Položka Uhrazená záloha se generuje vždy s kladným množstvím a zápornou jednotkovou cenou.

Zatrhnete-li volbu Položky Uhrazená záloha zaúčtovávat kladně, POHODA bude nadále zúčtovávat položku Uhrazená záloha s kladnou částkou.

Volba Před názvy předkontací zobrazovat čísla účtů ovlivňuje zobrazení názvů předkontací ve výklopném seznamu. Její zapnutí způsobí, že v seznamu předkontací, který lze z různých agend vyvolat stiskem klávesy F4, budou před názvem předkontace pro lepší orientaci uvedena ještě čísla účtů ve tvaru MD/Dal.

Prostřednictvím volby Počet míst analyt. účtů můžete určit rozsah analytických účtů (3 až 6 míst). Rozsah doporučujeme změnit při založení účetnictví nebo až po datové uzávěrce.

Účtovat zaokrouhlení je volba, díky které POHODA automaticky zaúčtuje zaokrouhlovací rozdíly při zaokrouhlení celkové částky dokladu na uvedené účty. Nastavení se týká agend Přijaté faktury, Vydané faktury, Ostatní závazky, Ostatní pohledávkyPokladna.

Texty v úč. deníku

Způsob tvorby textu u řádků účetního deníku, které vznikají automatickým zaúčtováním v konkrétních agendách, ovlivníte zatržením voleb v sekci Texty v úč. deníku v agendě Globální nastavení. Zatrhněte agendy, ve kterých se při zaúčtování dokladu do účetního deníku vloží texty zvolených předkontací.

Když ponecháte tuto volbu vypnutou, texty se budou v účetním deníku tvořit z textů prvotních dokladů zvolené agendy. Pokud nemáte zatrženou volbu Sumarizovat položky se stejnou předkontací (sekce Zaúčtování), převezme se text z položek dokladu. V okamžiku, kdy tuto volbu zatrhnete, budou texty deníku tvořeny texty předkontací, a to opět z prvotních dokladů vybrané agendy. Tato volba je vhodná v případě, že u vystavených faktur píšete stále stejný text – např. Fakturujeme vám…, a přitom používáte sumarizaci položek. V takovém případě bude mít text předkontace lepší vypovídající hodnotu, kterou můžete využít při vyhledávání v deníku.

Texty v úč. deníku