Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

11.11 Příkazy k úhradě

Agenda Příkazy k úhradě slouží k vytváření, úpravám a tisku příkazů k úhradě. Při vytváření příkazu vkládáte jednotlivé platby závazků na záložku Položky příkazu pomocí povelu Záznam/Přenos →/Závazky →. Do příkazu se ovšem nabízejí pouze závazky, které dosud nebyly v celé výši zahrnuty do příkazu a mají nastavenou formu úhrady příkazem. Potřebujete-li uskutečnit převod financí mezi svými bankovními účty, využijte povel Záznam/Přenos →/Bankovní účty →. Pomocí něj vložíte do příkazu k úhradě bankovní spojení na jiný účet zavedený v systému POHODA.

Položky příkazu a proplacené závazky jsou provázané a můžete mezi nimi přecházet pomocí povelu Otevřít.
CTRL+SHIFT+B
Otevře agendu Příkazy k úhradě.

Příkazy k úhradě

Do jednoho tuzemského příkazu k úhradě nelze vložit doklady v české a cizí měně zároveň. Toto umožňuje pouze zahraniční příkaz k úhradě.

Jakmile příkaz k úhradě sestavíte, můžete ještě stále položky upravovat nebo ručně doplňovat další platby, které nejsou v příslušných závazcích vůbec evidovány. Pokud potřebujete provést pouze částečnou úhradu závazku, snižte částky na položce příkazu.

Vystavení příkazu k úhradě

  • Nový příkaz založte stiskem klávesy INSERT a uveďte platné datum příkazu. Zvolte, zda se jedná o typ tuzemský nebo zahraniční.
  • Následně klikněte na povel Záznam/Přenos →/Závazky →.
  • Chcete-li provést výběr závazků, kterým už uplynula doba splatnosti, zvolte záložku Po splatnosti. Nejpozději dnes splatné závazky vyberete záložkou Splatné dnes, zítra splatné přes záložku Splatné zítra atd.
  • Požadované závazky jednotlivě označíte stiskem klávesové zkratky ALT+X. Pro výběr závazků k úhradě podle vlastního označení využijte praktických dynamických záložek Moje označené, OznačenéNeoznačené.
Novou položku do uloženého příkazu k úhradě přidáte povelem Závazky nebo Bankovní účty z místní nabídky. Tu vyvoláte po stisku pravého tlačítka myši na záložce Položky příkazu.

Vystavení příkazu k úhradě

  • Povelem Proplatit vše (nebo stiskem klávesové zkratky ALT+E) z hlavní nabídky vložte všechny vybrané závazky do příkazu, případně povelem Proplatit (klávesovou zkratkou ALT+R) vkládejte závazky postupně.
  • Chcete-li do daného příkazu vložit položku pro převod na bankovní účet založený v programu POHODA, použijte povel Záznam/Přenos →/Bankovní účty →. Vyberte potřebný bankovní účet a přeneste jej do příkazu.
  • V položkách příkazu doplňte příslušnou částku, kterou chcete převést.
  • Uložte a odešlete do banky elektronicky, příp. vytiskněte.

Vložením závazku do příkazu k úhradě se na záložku Položky příkazu přenese i zpráva pro příjemce. V ten okamžik už nebudete moci text v poli Zpráva (v agendách závazků) změnit. Nicméně můžete jej upravit přímo v příkazu k úhradě. Pole Zpráva naleznete v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky. Můžete do něj uvést libovolný text (maximálně však 35 znaků). Pouze při zaúčtování mezd se toto pole u výplaty zálohy a doplatku mzdy již automaticky vyplní zkratkou MZ, rokem a měsícem zaúčtování mzdy.

Když vytvořený příkaz k úhradě uložíte, automaticky se vytvoří záznam o provedených příkazech k úhradě na záložce Doklady u závazků (přijatá faktura, přijatá zálohová faktura, ostatní závazek, záporný vydaný opravný daňový doklad) vložených do konkrétního příkazu.

Chcete-li změnit pořadí závazků na položkách příkazu, využijte povel Pořadí v kontextovém menu.

Prostřednictvím povelu Otevřít položky → přejdete do agendy Položky příkazu s výběrem těch závazků, které jsou do vybraného příkazu vložené a přichystané k proplacení, nebo už proplacené jsou. Tento přehled můžete použít buď pro rychlou kontrolu, nebo v případě, že si potřebujete prohlédnout další informace o některém z vložených závazků.

Řešení vrácených plateb

Pokud vám bankovní ústav příkaz k úhradě, resp. platbu vrátí, proveďte kontrolu. V případě, že objevíte chybný záznam, opravte jej dle skutečnosti. Ve většině případů banka vrací platbu z důvodu špatného uvedení bankovního spojení. Opětovné vložení opraveného závazku do nového příkazu se povolí zaškrtnutím volby ve sloupci Vráceno na položce původního příkazu.

Export příkazů k úhradě pro elektronický platební styk

Než poprvé použijete tuto funkci, je třeba provést příslušná nastavení v agendě Nastavení/Homebanking.

Pokud používáte elektronický platební styk se svým bankovním ústavem, můžete z nabídky Záznam/Operace využít povel Odeslání příkazů…, který umožňuje vytvářet z vybraných příkazů k úhradě soubory ve formátu konkrétní banky.

Podrobný popis a průvodce všemi potřebnými kroky naleznete v interaktivní nápovědě k programu POHODA.

Vytvořený soubor s příkazem k úhradě máte možnost odeslat do banky pomocí bankovního komunikačního softwaru, který spustíte na poslední stránce průvodce.

Exportované příkazy k úhradě jsou označené datem a časem exportu a jejich editace není možná. Povelem Záznam/Operace/Zrušení exportu… příznak odeslání příkazu k úhradě zrušíte a podle potřeby jej pak odešlete znovu.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Po uložení tuzemského příkazu si výslednou sestavu můžete zkontrolovat po stisku tlačítka Tiskové sestavy a případně si příkaz k úhradě vytisknout. Je-li na tuzemském příkazu k úhradě zaznamenáno více položek, má příslušná tisková sestava vzhled tiskopisu Hromadný příkaz k úhradě. U zahraničních příkazů si můžete vytisknout Opis zahraničních příkazů k úhradě.