Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

11.14 Intrastat

Intrastat je povinný systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi zeměmi Evropské unie. Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká u osob, které odeslaly zboží nebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující limitu pro vykazování údajů do Intrastatu. Osoby, které musí odevzdávat tyto výkazy, se stávají zpravodajskými jednotkami. Výkazy pro Intrastat se předávají pouze elektronicky za každý kalendářní měsíc.

Nastavení

V sekci Intrastat agendy Globální nastavení zatrhněte volbu Evidovat údaje pro INTRASTAT. V sekcích Vývoz Dovoz zadejte rozsah pohybu zboží. V případě, že se uskuteční pouze jednorázový či příležitostný vývoz/dovoz zboží a vznikne tak povinnost předávat výkazy pro Intrastat, zvolte možnost jednorázově. Takový výkaz bude v pravém horním rohu označen jako jednorázový. Jestli k překročení vymezených limitů u vyvezeného nebo dovezeného zboží nedojde, zatrhněte volbu nevykazuje. Máte-li povinnost pravidelně výkazy odevzdávat, zatrhněte volbu plný rozsah. Při splnění určitých podmínek lze Intrastat vykazovat i zjednodušeně.

Jednorázový výkaz může být předán celnímu úřadu i v listinné podobě.

Za zpravodajskou jednotku (osobu) může výkazy pro Intrastat v zastoupení vyplňovat nebo odevzdávat jiný subjekt. V tomto případě vyplňte všechna pole v oddílu Třetí osoba (celní zástupce).

Zapnete-li volbu Vykazovat malé zásilky, POHODA při vystavování dokladů zkontroluje, jestli celková fakturovaná hodnota nepřesahuje limit pro malé zásilky, a případně na tuto skutečnost upozorní a nabídne nastavení zvláštního pohybu malé zásilky k jednotlivým položkám.

Uložením tohoto nastavení se zpřístupní sekce Intrastat v agendě Uživatelské nastavení, sekce Výkaz pro Intrastat na záložce Zaúčtování v agendě Zásoby, povel Intrastat… v agendách Vydané fakturyPřijaté faktury a agenda Kódy kombinované nomenklatury v agendě Nastavení/Seznamy.

V agendě Uživatelské nastavení v sekci Intrastat vyplňte údaje, které se přenesou na položky faktur, když zvolíte povel Intrastat...

Kurzový lístek

Agenda Kurzový lístek v nabídce Nastavení/Seznamy obsahuje seznam kurzů pro přepočet fakturované hodnoty položek.

V agendě Vydané faktury se fakturovaná hodnota položky vstupující do výkazu pro Intrastat - odeslání přepočte denním, resp. pevným kurzem, uvedeným v kurzovém lístku, a to k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře. V agendě Přijaté faktury se fakturovaná hodnota také přepočte denním, resp. pevným kurzem, který je uveden v kurzovém lístku, tentokrát ale k datu odpočtu, resp. doručení uvedeném na faktuře. Výše kurzu k tomuto datu je navíc uvedena i v dialogovém okně Výkaz pro Intrastat v poli Kurz k přepočtu. Pokud v tomto poli kurz změníte, přepočtou se položky vstupující do výkazu pro Intrastat (dovoz) tímto kurzem.

Kurz použitý pro přepočet fakturované hodnoty vychází z nastavení v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení.

Zásoby

U skladových položek, které budou vstupovat do výkazů pro Intrastat, proveďte další nastavení v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování.

Zásoby

Do pole Kód zboží vyplňte či vyberte pomocí klávesy F5 (tlačítkem Zásoby) osmimístný číselný kód podle kombinované nomenklatury celního sazebníku. Po vyplnění kódu zboží, který má v celním sazebníku přidělen i statistický znak, se zpřístupní vedlejší pole Statistický znak.

Seznam kódů zboží naleznete v agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury.

Pole Doplňková měrná jednotka Koeficient slouží pro vyplnění množství odesílaného nebo přijatého zboží v doplňkových měrných jednotkách, které jsou rovněž přiřazeny v kombinované nomenklatuře celního sazebníku. V poli Stát původu uveďte zemi, ve které bylo dané zboží vyrobeno, zpracováno, vytěženo, vypěstováno apod.

Sestavení výkazů

Sestavení výkazů

Vlastní sestavení výkazů pro Intrastat se provádí v agendách Vydané fakturyPřijaté faktury prostřednictvím povelu Záznam/Intrastat…. Po jeho zvolení se otevře dialogové okno Výkaz pro Intrastat.

Zatržením volby Vstupuje do INTRASTATVÝVOZ DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EU, resp. Vstupuje do INTRASTAT – DOVOZ Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EU, se na položkách faktury zpřístupní jednotlivá pole, která budou předem vyplněna údaji z agend Globální nastavení Uživatelské nastavení.

Položky faktury pro údaje Intrastatu

Na následujících řádcích vám stručně popíšeme některá pole položek faktury, důležitá pro údaje Intrastatu:

Podle pole Datum bude doklad zařazen do správného období, za které má zpravodajská jednotka povinnost výkaz odevzdat. Kód zboží se uvádí do pole Kód a automaticky se předvyplní údajem vyplněným u té samé položky v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování.

Fakturovaná hodnota je cena skutečně uhrazená za přijaté nebo odeslané zboží a pole je předem vyplněno částkou dokladu, která je přepočtená denním nebo pevným kurzem. V poli Dopravné se uvádí náklady spojené s dopravou. Chcete-li rozpočítat celkové náklady spojené s dopravou automaticky na dílčí položky, zatrhněte volbu Rozpočítat náklady spojené s dopravou v dialogovém okně Výkaz pro Intrastat, které zobrazíte povelem Záznam/Intrastat...

Vlastní hmotnost se musí vykazovat u všech položek, vyjma elektrické energie a radioaktivních látek. Hmotnost menší než 1 kg se uvádí s přesností na tři desetinná místa a hmotnost větší než 1 kg se uvádí zaokrouhleně v celých kilogramech bez desetinných míst.

V polích MnožstvíDopl. m.j. se uvádí množství zboží v doplňkových měrných jednotkách. Údaje lze předvyplnit na záložce Zaúčtování v agendě Zásoby. Dále musíte vyplnit povahu transakce, dodací podmínky, stát původu a stát odeslání (při dovozu), stát určení (při vývozu) a v některých případech zvláštní pohyb.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy Výkaz pro Intrastatvývoz Výkaz pro Intrastatdovoz jsou dostupné z agend Vydané fakturyPřijaté faktury. Pokud budete výkazy odesílat elektronicky, klikněte na konkrétní tiskovou sestavu a zvolte povel Export. Otevřete tak průvodce Elektronické podání výkazu INTRASTAT a v něm nejdříve zvolte způsob, jakým chcete výkazy odeslat – buď přes webovou aplikaci InstatOnline, anebo InstatDesk. S ohledem na vybraný způsob pak provedete další kroky v nastavení. Bližší informace získáte v nápovědě programu POHODA.