Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

8.13 Intrastat

Intrastat je povinný systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi zeměmi Evropské unie. Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká u osob, které odeslaly zboží nebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující limitu pro vykazování údajů do Intrastatu. Osoby, které musí odevzdávat tyto výkazy, se stávají zpravodajskými jednotkami. Výkazy pro Intrastat se předávají pouze elektronicky za každý kalendářní měsíc.

Nastavení

V sekci Intrastat agendy Globální nastavení zatrhněte volbu Evidovat údaje pro Intrastat. V sekcích Odeslání Přijetí zadejte rozsah pohybu zboží. V případě, že se uskuteční pouze jednorázové či příležitostné odeslání/přijetí zboží a vznikne tak povinnost předávat výkazy pro Intrastat, zvolte možnost jednorázově. Takový výkaz bude v pravém horním rohu označen jako jednorázový. Jestli k překročení vymezených limitů u odeslání nebo přijetí zboží nedojde, zatrhněte volbu nevykazuje. Máte-li povinnost pravidelně výkazy odevzdávat, zatrhněte volbu plný rozsah.

Jednorázový výkaz může být předán celnímu úřadu i v listinné podobě.

Za zpravodajskou jednotku (osobu) může výkazy pro Intrastat v zastoupení vyplňovat nebo odevzdávat jiný subjekt. V tomto případě vyplňte všechna pole v oddílu Třetí osoba (celní zástupce).

Zapnete-li volbu Vykazovat malé zásilky, POHODA při vystavování dokladů zkontroluje, jestli celková fakturovaná hodnota nepřesahuje limit pro malé zásilky, a případně na tuto skutečnost upozorní a nabídne nastavení zvláštního pohybu malé zásilky k jednotlivým položkám.

Uložením tohoto nastavení se zpřístupní sekce Intrastat v agendě Uživatelské nastavení, sekce Výkaz pro Intrastat na záložce Zaúčtování v agendě Zásoby a povel Intrastat v agendách Vydané fakturyPřijaté faktury.

V agendě Uživatelské nastavení v sekci Intrastat vyplňte údaje, které se přenesou na položky faktur, když zvolíte povel Intrastat...

Kurzový lístek

253_KurzovyListek.png

Do agendy Kurzový lístek v nabídce Seznamy je zapotřebí doplnit celní kurz. Ten totiž slouží k přepočtu fakturované hodnoty na jednotlivých položkách faktur. Uvedený kurz je nutné zapsat do programu vždy s datem prvního dne konkrétního měsíce. Jestliže dojde v průběhu měsíce ke změně celního kurzu, zapište nový kurz do agendy Kurzový lístek. Při jeho uložení budete programem dotázáni na přepočet fakturované hodnoty na položkách, které vstupují do výkazu pro Intrastat.

Zásoby

U skladových položek, které budou vstupovat do výkazů pro Intrastat, proveďte další nastavení v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování.

254_Intrastat.png

Do pole Kód zboží vyplňte či vyberte pomocí klávesy F5 (tlačítkem 07.bmp) osmimístný číselný kód podle kombinované nomenklatury celního sazebníku. Po vyplnění kódu zboží, který má v celním sazebníku přidělen i statistický znak, se zpřístupní vedlejší pole Statistický znak.

Seznam kódů zboží naleznete v agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury.

Pole Doplňková měrná jednotka Koeficient slouží pro vyplnění množství odesílaného nebo přijatého zboží v doplňkových měrných jednotkách, které jsou rovněž přiřazeny v kombinované nomenklatuře celního sazebníku. V poli Stát původu uveďte místo výroby, zpracování, vytěžení, vypěstování, …, daného zboží.

Sestavení výkazů

241_dialog_intrastat.png

Vlastní sestavení výkazů pro Intrastat se provádí v agendách Vydané fakturyPřijaté faktury prostřednictvím povelu Záznam/Intrastat…. Po jeho zvolení se otevře dialogové okno Výkaz pro Intrastat.

Zatržením volby Vstupuje do INTRASTATODESLÁNÍ, resp. Vstupuje do INTRASTAT – PŘIJETÍ, se na položkách faktury zpřístupní jednotlivá pole, která budou předem vyplněna údaji z agend Globální nastavení Uživatelské nastavení.

Položky faktury pro údaje Intrastatu

Na následujících řádcích vám stručně popíšeme některá pole položek faktury, důležitá pro údaje Intrastatu:

Podle pole Datum bude doklad zařazen do správného období, za které má zpravodajská jednotka povinnost výkaz odevzdat. Kód zboží se uvádí do pole Kód a automaticky se předvyplní údajem vyplněným u té samé položky v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování.

Fakturovaná hodnota je cena skutečně uhrazená za přijaté nebo odeslané zboží a pole je předem vyplněno částkou dokladu, která je přepočtená celním kurzem. V poli Dopravné se uvádí náklady spojené s dopravou. Chcete-li rozpočítat celkové náklady spojené s dopravou automaticky na dílčí položky, zatrhněte volbu Rozpočítat náklady spojené s dopravou v dialogovém okně Výkaz pro Intrastat, které zobrazíte povelem Záznam/Intrastat...

Vlastní hmotnost se musí vykazovat u všech položek, vyjma elektrické energie a radioaktivních látek. Hmotnost menší než 1 kg se uvádí s přesností na tři desetinná místa a hmotnost větší než 1 kg se uvádí zaokrouhleně v celých kilogramech bez desetinných míst.

V polích MnožstvíDopl. m.j. se uvádí množství zboží v doplňkových měrných jednotkách. Údaje lze předvyplnit na záložce Zaúčtování v agendě Zásoby. Dále musíte vyplnit povahu transakce, dodací podmínky, stát původu a stát odeslání (při přijetí), stát určení (při odeslání) a v některých případech zvláštní pohyb.

Tiskové sestavy

PU7_Tiskove_sestavy_Intrastat.png

Tiskové sestavy Výkaz pro IntrastatodesláníVýkaz pro Intrastatpřijetí jsou dostupné z agend Vydané fakturyPřijaté faktury. Pokud budete výkazy odesílat elektronicky, klikněte na konkrétní tiskovou sestavu a zvolte povel Export. Otevřete tak Průvodce elektronickým podáním výkazu INTRASTAT a v něm nejdříve zvolte způsob, jakým chcete výkazy do Instrastatu odeslat. Buď přes webovou aplikaci InstatOnline, anebo InstatDesk (dříve IDES). S ohledem na vybraný způsob pak provedete další kroky v nastavení. Bližší informace získáte v nápovědě programu POHODA.