Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

8.13 Intrastat

Intrastat je povinný systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi zeměmi Evropské unie. Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká u osob, které odeslaly zboží nebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující limitu pro vykazování údajů do Intrastatu. Osoby, které musí odevzdávat tyto výkazy, se stávají zpravodajskými jednotkami. Výkazy pro Intrastat se předávají pouze elektronicky za každý kalendářní měsíc.

Nastavení

V sekci Intrastat agendy Globální nastavení zatrhněte volbu Evidovat údaje pro Intrastat. V sekcích Odeslání Přijetí zadejte rozsah pohybu zboží. V případě, že se uskuteční pouze jednorázové či příležitostné odeslání/přijetí zboží a vznikne tak povinnost předávat výkazy pro Intrastat, zvolte možnost jednorázově. Takový výkaz bude v pravém horním rohu označen jako jednorázový. Jestli k překročení vymezených limitů u odeslání nebo přijetí zboží nedojde, zatrhněte volbu nevykazuje. Máte-li povinnost pravidelně výkazy odevzdávat, zatrhněte volbu plný rozsah.

Jednorázový výkaz může být předán celnímu úřadu i v listinné podobě.

Za zpravodajskou jednotku (osobu) může výkazy pro Intrastat v zastoupení vyplňovat nebo odevzdávat jiný subjekt. V tomto případě vyplňte všechna pole v oddílu Třetí osoba (celní zástupce).

Zapnete-li volbu Vykazovat malé zásilky, POHODA při vystavování dokladů zkontroluje, jestli celková fakturovaná hodnota nepřesahuje limit pro malé zásilky, a případně na tuto skutečnost upozorní a nabídne nastavení zvláštního pohybu malé zásilky k jednotlivým položkám.

Uložením tohoto nastavení se zpřístupní sekce Intrastat v agendě Uživatelské nastavení, sekce Výkaz pro Intrastat na záložce Zaúčtování v agendě Zásoby a povel Intrastat v agendách Vydané fakturyPřijaté faktury.

V agendě Uživatelské nastavení v sekci Intrastat vyplňte údaje, které se přenesou na položky faktur, když zvolíte povel Intrastat...

Kurzový lístek

253_KurzovyListek.png

Agenda Kurzový lístek v nabídce Seznam obsahuje mj. celní kurz. Ten sloužil do referenčního období červenec 2016 k přepočtu fakturované hodnoty na jednotlivých položkách. Za referenční období srpen 2016 a následující se pro přepočet fakturované hodnoty u položek vstupujících do výkazu pro Intrastat použije denní, resp. pevný kurz, který zpravodajská jednotka používá pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty.

V agendě Vydané faktury se fakturovaná hodnota položky vstupující do výkazu pro Intrastat - odeslání přepočte denním, resp. pevným kurzem, uvedeným v kurzovém lístku, a to k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře. V agendě Přijaté faktury se fakturovaná hodnota také přepočte denním, resp. pevným kurzem, který je uveden v kurzovém lístku, tentokrát ale k datu odpočtu, resp. doručení uvedeném na faktuře. Výše kurzu k tomuto datu je navíc uvedena i v dialogu Výkaz pro Intrastat - přijetí v poli

Kurz použitý pro přepočet fakturované hodnoty vychází z nastavení v sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení.

Kurz pro přepočet. Pokud v tomto poli kurz změníte, přepočtou se položky vstupující do Intrastatu tímto kurzem.

Zásoby

U skladových položek, které budou vstupovat do výkazů pro Intrastat, proveďte další nastavení v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování.

283_Zasoby.png

Do pole Kód zboží vyplňte či vyberte pomocí klávesy F5 (tlačítkem 07.bmp) osmimístný číselný kód podle kombinované nomenklatury celního sazebníku. Po vyplnění kódu zboží, který má v celním sazebníku přidělen i statistický znak, se zpřístupní vedlejší pole Statistický znak.

Seznam kódů zboží naleznete v agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury.

Pole Doplňková měrná jednotka Koeficient slouží pro vyplnění množství odesílaného nebo přijatého zboží v doplňkových měrných jednotkách, které jsou rovněž přiřazeny v kombinované nomenklatuře celního sazebníku. V poli Stát původu uveďte místo výroby, zpracování, vytěžení, vypěstování, …, daného zboží.

Sestavení výkazů

281_IntrastatDialog.png

Vlastní sestavení výkazů pro Intrastat se provádí v agendách Vydané fakturyPřijaté faktury prostřednictvím povelu Záznam/Intrastat…. Po jeho zvolení se otevře dialogové okno Výkaz pro Intrastat.

Zatržením volby Vstupuje do INTRASTATODESLÁNÍ, resp. Vstupuje do INTRASTAT – PŘIJETÍ, se na položkách faktury zpřístupní jednotlivá pole, která budou předem vyplněna údaji z agend Globální nastavení Uživatelské nastavení.

Položky faktury pro údaje Intrastatu

Na následujících řádcích vám stručně popíšeme některá pole položek faktury, důležitá pro údaje Intrastatu:

Podle pole Datum bude doklad zařazen do správného období, za které má zpravodajská jednotka povinnost výkaz odevzdat. Kód zboží se uvádí do pole Kód a automaticky se předvyplní údajem vyplněným u té samé položky v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování.

Fakturovaná hodnota je cena skutečně uhrazená za přijaté nebo odeslané zboží a pole je předem vyplněno částkou dokladu, která je přepočtená denním nebo pevným kurzem. V poli Dopravné se uvádí náklady spojené s dopravou. Chcete-li rozpočítat celkové náklady spojené s dopravou automaticky na dílčí položky, zatrhněte volbu Rozpočítat náklady spojené s dopravou v dialogovém okně Výkaz pro Intrastat, které zobrazíte povelem Záznam/Intrastat...

Vlastní hmotnost se musí vykazovat u všech položek, vyjma elektrické energie a radioaktivních látek. Hmotnost menší než 1 kg se uvádí s přesností na tři desetinná místa a hmotnost větší než 1 kg se uvádí zaokrouhleně v celých kilogramech bez desetinných míst.

V polích MnožstvíDopl. m.j. se uvádí množství zboží v doplňkových měrných jednotkách. Údaje lze předvyplnit na záložce Zaúčtování v agendě Zásoby. Dále musíte vyplnit povahu transakce, dodací podmínky, stát původu a stát odeslání (při přijetí), stát určení (při odeslání) a v některých případech zvláštní pohyb.

Tiskové sestavy

PU7_Tiskove_sestavy_Intrastat.png

Tiskové sestavy Výkaz pro IntrastatodesláníVýkaz pro Intrastatpřijetí jsou dostupné z agend Vydané fakturyPřijaté faktury. Pokud budete výkazy odesílat elektronicky, klikněte na konkrétní tiskovou sestavu a zvolte povel Export. Otevřete tak Průvodce elektronickým podáním výkazu INTRASTAT a v něm nejdříve zvolte způsob, jakým chcete výkazy do Instrastatu odeslat. Buď přes webovou aplikaci InstatOnline, anebo InstatDesk. S ohledem na vybraný způsob pak provedete další kroky v nastavení. Bližší informace získáte v nápovědě programu POHODA.

Ceník

Pokud používáte některou z variant programu POHODA bez skladového hospodářství a potřebujete prodávat pouze několik položek zboží, využijete agendu Ceník.

Agenda slouží pro vytváření a úpravu záznamů včetně jejich nákupní a prodejní ceny. Jednotlivé záznamy lze následně vkládat do příjmových a výdajových dokladů pro zjednodušení fakturace. U záznamů se nezaznamenává historie pohybů ani aktuální stav. Chování je tak podobné jako u textových zásob (viz kapitola Zásoby).

285_Cenik.png

Agenda Ceník je dostupná pouze v těch řadách programu POHODA, které neobsahují skladové hospodářství. Při přechodu na verzi, která sklady obsahuje, se všechny záznamy z agendy Ceník převedou do agendy Zásoby jako záznamy s typem Textová. Následně k nim lze doplnit další údaje, více prodejních cen a využívat pokročilé funkce skladového hospodářství.

V případě použití pobočkového zpracování dat, kdy jsou na pobočce tvořeny záznamy v agendě Ceník a následně odesílány na centrálu s plnohodnotnou agendou Zásoby, je třeba na centrále doplnit požadovanou cenovou skupinu, upravit ceny a případně další požadované údaje.