Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

11.15 Podrobné nastavení

Globální nastavení

Nastavení základních údajů pro pohledávky a závazky se provádí v agendě Globální nastavení v sekcích PohledávkyZávazky.

V poli Splatnost pohledávek/závazků uveďte nejčastěji používaný interval splatnosti, a to v řádu dnů. Uvedený počet dnů se u nového dokladu připočítá k datu vystavení/zápisu pohledávky nebo závazku a výsledné datum se vloží do pole Datum splatnosti.

Pro pohledávky můžete v poli Tolerované dny po splatnosti uvést dobu, po kterou jste ochotni tolerovat odběrateli, že dosud nezaplatil vaši pohledávku, jejíž splatnost už vypršela. V agendách pohledávek můžete následně vyhledávat všechny doklady, které jsou už po tolerované splatnosti.

V poli Výchozí konstantní symbol uveďte obvyklý konstantní symbol, který se má automaticky vyplnit při vytváření nových dokladů.

Globální nastavení

Jestliže zatrhnete volbu V položkách faktury uvádět slevu v procentech, tak v položkách dokladu u pohledávek bude uvedena jednotková cena a sleva. V opačném případě se v poli Jednotková cena uvede jednotková cena včetně slevy.

Zatržením volby Odpočet záloh podle § 37a nastavíte odpočet zdanitelných plnění z přijatých záloh ve vypořádací faktuře podle § 37a zákona o DPH. Základ pro výpočet DPH se tak vypočte z rozdílu mezi základem daně ve vypořádací faktuře a základem daně z přijatých záloh. Podrobnější informace (i s příkladem) najdete v kontextové nápovědě dostupné přes klávesovou zkratku CTRL+F1 u této volby.

Zatržením volby Upozornění na pohledávky po tolerované splatnosti bude POHODA při vystavení nové pohledávky kontrolovat zadané tolerované dny po splatnosti v agendě Globální nastavení/Pohledávky, resp. zadané tolerované dny po splatnosti u konkrétního odběratele v agendě Adresář. Na základě těchto údajů zobrazí upozornění o výši neuhrazených pohledávek daného odběratele. Toto upozornění se zobrazí také při vystavení nové přijaté objednávky nebo výdejky.

Zatržením volby Vytvoření variabilního symbolu z čísla objednávky se při překlopení přijaté objednávky do vydané faktury, resp. vydané zálohové faktury přenese do pole Var. sym. údaj z pole Doklad (je-li vyplněn). Pokud není vyplněn, přenese se údaj z pole Číslo (číslo objednávky).

Pokud zatrhnete volbu Povolit vytvoření pozastávky, můžete v agendě Vydané faktury využít funkci pozastávek, díky níž lze část platby faktury posunout do budoucnosti zapsáním dalšího data splatnosti na doklad. Pro přijaté faktury je volba dostupná i v sekci Závazky.

V části Zaokrouhlování nastavte zaokrouhlení vydaných dokladů. Výchozí zaokrouhlení přijatých dokladů nastavte v sekci Závazky. Uveďte zaokrouhlení, se kterým nejčastěji pracujete, neboť to se bude automaticky nastavovat u všech nově vystavených dokladů. Bude-li zaokrouhlení některých dokladů odlišné, pro aktuální editaci použijete na konkrétním dokladu povel Záznam/Operace/Zaokrouhlení…

Do pole Upozornění zapište text, kterým budete odběratele upozorňovat na možnost penalizace v případě, že faktura nebude uhrazena v termínu splatnosti. Text se vytiskne pod údaj o zápisu do obchodního rejstříku na sestavách Faktura, Faktura HTMLFaktura s příkazem k úhradě.

Pole Penále % slouží k zadávání procenta penále z dlužné částky za jeden den prodlení a bude použito pro výpočet částky penále. Do pole Min. výše penále zapište minimální částku penále. Stane-li se, že bude vypočítaná částka penále nižší než hodnota uvedená v tomto poli, k vystavení penalizační faktury nedojde.

V sekci Závazky si můžete zatrhnout volbu Vyžadovat zadání údajů pro příkaz k úhradě. Po jejím zatržení bude POHODA u závazků kontrolovat úplnost bankovního spojení dodavatele a případně upozorní, že bez uvedení nutných údajů nelze příkaz k úhradě vystavit.

Uživatelské nastavení

V agendě Uživatelské nastavení v sekcích Faktury vydané Faktury přijaté si můžete zvolit hodnoty, které se automaticky vyplní při založení nového dokladu. Mezi ně patří především předkontace, členění DPH text. Dále je možné zvolit předkontaci pro ostatní pohledávky i pro položku Uhrazená záloha, kterou do dokladu vložíte povelem Ruční odpočet zálohy, resp. Záznam/Přenos →/Zálohové faktury →.

Uživatelské nastavení

Zatržením volby Po uložení hotovostní faktury vytvořit pokladní doklad určíte, že po uložení faktury s formou úhrady hotově bude k této faktuře automaticky vytvořen hradicí pokladní doklad, který už pak jen uložíte. Tato funkčnost je určena pouze pro doklady v domácí měně.

Předkontaci a členění DPH pro doklady na samovyměření DPH a uplatnění nároku na odpočet této daně vyplňte v sekci Interní doklady. Tyto údaje budete potřebovat, až použijete povel Záznam/Operace/Vyměření DPH… Ve stejné sekci se nastavuje i číselná řada a předkontace pro vytvoření daňových dokladů k přijaté platbě (úhradě zálohové faktury).

V sekci Číselné řady si může každý, kdo program používá k práci, nastavit pro jednotlivé typy dokladů výchozí číselné řady. Tato část je ovšem přístupná pouze v případě, že v agendě Globální nastavení v sekci Doklady/Číslování máte zatrženo pole Uživatelské nastavení volby číselných řad dle přihlášeného uživatele.

Uživatelské nastavení

V sekci Doklady mimo jiné nastavíte hodnotu Výchozí sazba DPH, která se automaticky vyplní u ručně zadávaných položek dokladů. Také si zde třeba navolíte, které středisko, činnost a zakázka se mají vyplnit na nově založeném dokladu.