Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Fakturace > Přijaté a vydané objednávky

11.4 Přijaté a vydané objednávky

CTRL+SHIFT+O
Otevře agendu Přijaté objednávky.

Objednávky můžete zadávat do agend Přijaté objednávky Vydané objednávky.

Bezpoložková objednávka

Pokud zapisujete jednoduchou bezpoložkovou objednávku, ve formuláři zapište text objednávky do pole Text (max. 240 znaků) nebo ještě na záložku Poznámka (rozsahově neomezeno). Částky vyplňte přímo do sekce Částka. Plátce DPH může částku rozepsat na základ a DPH v jednotlivých sazbách. Chcete-li objednávku vyřizovat přenosem např. do faktury, doporučujeme vždy vytvořit položkovou objednávku.

Vytvoříte-li novou vydanou objednávku kopií z existujícího dokladu, automaticky se vyplní datum dodání, a to podle data vystavení a doby dodávky uvedené na původním dokladu.

Položková objednávka

Prostřednictvím nabídky Záznam/Přenos → je možné vydanou objednávku vystavit z poptávky (přijaté i vydané), nabídky (přijaté i vydané) nebo přijaté objednávky.

Do tabulky na záložce Položky objednávky zapisujete položky buď ručně, anebo je vložíte ze skladu jedním ze způsobů, které uvádíme v kapitole Sklady.

Položková objednávka

Vložení položky ze skladu nezmění stav zásob, ale urychlí pozdější vytvoření faktury z objednávky. Plátce DPH může ke každé položce přiřadit DPH v jiné sazbě. Pochopitelně máte možnost vyplnit i další členění na položce, která se přenesou do faktury v okamžiku likvidace objednávky.

Objednávku zadáte do systému POHODA i v cizí měně, a to povelem Cizí měna z nabídky Záznam. Více informací najdete v kapitole Zápis dokladu v cizí měně.

Přenos objednávky

U položkových objednávek můžete sledovat, v jakém množství už byly jednotlivé položky přeneseny a je-li celá objednávka finálně vyřízená. Abyste mohli sledovat dosud přenesené množství, využijte pole Přeneseno na položkách objednávky. Hodnotu uvedeného pole ovlivníte přes agendy Přijaté faktury, Vydané faktury, Pokladna, Příjemky, Výdejky a Prodejky. Nový doklad (fakturu, příjemku, výdejku, prodejku a pokladní doklad) vytvoříte z příslušné objednávky pomocí povelu Přijaté objednávky →, resp. Vydané objednávky → v nabídce Záznam/Přenos →. K vyřízení se nabídnou pouze objednávky nevyřízené a nepřenesené (viz níže).

Při přenosu přijaté objednávky do vydané faktury, resp. vydané zálohové faktury se jako Var. sym. zapíše číslo faktury. Zatrhnete-li volbu Vytvoření variabilního symbolu z čísla objednávky v agendě Globální nastavení/Pohledávky, přenese POHODA do pole Var. sym. číslo objednávky.

Do dokladu doplníte skutečně dodané nebo přijaté množství a po uložení dokladu bude tímto množstvím aktualizováno pole Přeneseno u příslušných položek v objednávce, z níž byl doklad vytvořen.

Přenos objednávky

CTRL+O
Přidá do faktury nové položky z vybrané objednávky.

Pracujete-li v objednávkách i se skladovými položkami, objednané množství si můžete zjistit i v poli Objednávky (tzn. Přijaté objednávky), resp. Objednáno (tzn. Vydané objednávky) v agendě Zásoby.

Jakmile uložíte objednávku, do které jsou vloženy skladové zásoby, přičte se u nich objednané množství do výše uvedených polí.

U každé objednávky, jejíž položky byly prostřednictvím jiného dokladu (faktury, příjemky, výdejky, prodejky a pokladního dokladu) plně přeneseny, POHODA automaticky zatrhne sloupec Přeneseno. Navíc můžete objednávku vyřídit i bez dodání zboží přes povel Vyřízeno z nabídky Záznam. Doklady jsou označeny příznakem Přeneseno, resp. Vyřízeno. Tyto sloupce můžete využít pro vyhledávání přenesených i nepřenesených, resp. vyřízených a nevyřízených objednávek.

Označíte-li doklad jako trvalý, a to povelem Záznam/Trvalý doklad, nebude se u takto označených dokladů sledovat přenesené množství a bude možné je přenášet do dokladů opakovaně. Po datové uzávěrce se tyto doklady vždy přenesou do nové účetní jednotky.

Funkcí Aktualizace cen… z nabídky Záznam/Operace v agendě Přijaté objednávky lze přepočítat ceny skladových položek přijaté objednávky.

Povel Záznam/Operace/Aktualizace sazeb DPH… umožňuje provést změnu sazby DPH u všech položek objednávky podle aktuální sazby DPH platné pro dané zdaňovací období.

Rezervace skladových zásob

Skladové položky, které jsou vloženy do přijaté objednávky, můžete konkrétnímu odběrateli rezervovat. Slouží k tomu povel Rezervace z nabídky Záznam. Rezervaci provedete jen pro celou objednávku, nikoli pro jednotlivé položky.

Rezervace skladových zásob

V momentě, kdy objednávku rezervujete, se v agendě Zásoby u příslušných skladových zásob přičte rezervované množství do pole Rezervace a zároveň se odečte z pole Objednávky. Když zrušíte u objednávky rezervaci, tak se v agendě Zásoby u příslušných skladových zásob přesune množství z pole Rezervace zpět do pole Objednávky.

Je-li skladová zásoba rezervována, POHODA umožní standardním způsobem vyskladnit pouze nerezervované množství. Zbytek se vyskladní až přenesením rezervované objednávky do vydané faktury, výdejky, prodejky a pokladního dokladu.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V tiskových sestavách, které souvisejí s přijatými objednávkami, je připraveno několik variant potvrzení přijetí objednávky. Najdete tu také soupisky, sestavy adresních štítků nebo poštovní podací archy. K dispozici jsou samozřejmě tiskové sestavy i pro vydané objednávky.

Tiskové sestavy v HTML formátu můžete zaslat prostřednictvím e-mailu i odběratelům, kteří nevlastní program POHODA.

Povolíte-li v globálním nastavení práci s cizími měnami, budete mít k dispozici i sestavy pro cizí měny.