Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

12.11 Výdejky

Agenda Výdejky je určena pro výdej zboží ze skladu bez vazby na účetnictví. Použijete ji v situaci, kdy výdej zboží provádíte nezávisle na fakturaci. Na faktuře pak už jenom uvedete celkovou částku a zboží více nerozepisujete na jednotlivé položky s vazbou na sklad. Fakturu také jednoduše vytvoříte z výdejky. Agendu využijete například pro vyrovnání stavu zásob.

Vedete-li v účetnictví své skladové hospodářství způsobem A, výdejka slouží k zaúčtování výdeje skladových zásob. Zaúčtování si zkontrolujete na stejnojmenné záložce. (Bližší informace naleznete v části o účtování způsobem A.)

Výdejky

Skladovou výdejkou vydáte libovolný počet položek najednou. Podmínkou je, aby vydávané zásoby byly předem zaevidovány v agendě Zásoby.

Pro urychlení zápisu si můžete v agendě Výdejky vytvořit základní vzor dokladu prostřednictvím tzv. šablony.

Skladové položky můžete vložit do výdejky buď prostřednictvím kódu, pokud máte v agendě Globální nastavení v sekci Doklady se zásobami zatrženou volbu Umožnit rychlé vložení pomocí kódu, anebo standardním způsobem pomocí povelu Sklady → z nabídky Záznam/Přenos → či klávesovou zkratkou CTRL+S. Výdejky je možné vystavit i v cizí měně povelem Cizí měna z nabídky Záznam. Více uvádíme v kapitole Využití cizích měn ve skladech.

V nabídce Záznam naleznete i další povely pro stornování výdejky, její vyřízení (viz kapitoly Příjemky a Vydané faktury), zaokrouhlení nebo přidání slevy.

Daňově uznatelné výdaje na likvidaci zásob

Podle § 24 odst. 2 písm. zg), zákona o daních z příjmů, jsou výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či potravinářských výrobků pouze, pokud doba použitelnosti těchto léků, léčiv či potravinářských výrobků prošla a nelze je dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu, daňově uznatelné. K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, ve kterém musí uvést: důvody likvidace, způsob provedení likvidace, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace, způsob naložení se zlikvidovanými předměty a pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.

Daňovým výdajem jsou výdaje, které vznikly v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob. Výdaje spojené se samotnou likvidací zásob, např. jejich prodej, jsou i nadále výdaji daňovými.

Prostřednictvím tiskové sestavy Protokol o likvidaci zásob si můžete vytisknout skladové položky buď ve vážené nákupní ceně, nebo v prodejních cenách podle zvolené volby v dialogovém okně Tisk.

Vytvoření výdejky z jiného dokladu

Výdejku můžete vytvořit i přenesením informací z již existujícího dokladu – konkrétně z Přijaté objednávky →, Příjemky →, Servisu →, Vydané faktury → a Vydané nabídky →. Jakmile si jeden z povelů v nabídce Záznam/Přenos → zvolíte, otevře se vám seznam vytvořených dokladů v režimu výběru. Obvyklým způsobem si vyberete požadovaný doklad a přidáte jeho položky do vystavované výdejky stiskem klávesy ENTER či povelem Přenést do dokladu.

Pro hromadný přenos více přijatých objednávek do jedné výdejky využijete povel Přenést vše.

Na základě vloženého dokladu bude ve výdejce vyplněna adresa, položky, poznámky a některé další údaje. Například z objednávky se navíc vyplní číslo objednávky. Vložené údaje upravte tak, aby odpovídaly skutečnosti. Vazbu na příslušný doklad naleznete v tabulce pod záložkou Doklady. V objednávce, z níž byla výdejka vytvořena, bude u příslušných položek aktualizováno pole Přeneseno podle zadaného množství ve výdejce.

Registrace DPH v EU

Povel Registrace DPH v EU… z nabídky Záznam umožňuje na dokladech vyčíslit částku DPH přiznávanou, resp. nárokovanou v jiném členském státě Evropské unie.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy v této agendě vám nabízí několik variací výdejky ze skladu a dodacího listu. Jestliže obchodujete se zahraničními partnery, třeba využijete tiskopis dodacího listu v angličtině nebo němčině. Naleznete tu také podrobné vyčíslení zisku z každé výdejky.