12.10 Výdejky

Agenda Výdejky je určena pro výdej zboží ze skladu bez vazby na účetnictví. Použijete ji v situaci, kdy výdej zboží provádíte nezávisle na fakturaci. Na faktuře pak už jenom uvedete celkovou částku a zboží více nerozepisujete na jednotlivé položky s vazbou na sklad. Fakturu také jednoduše vytvoříte z výdejky. Agendu využijete například pro vyrovnání stavu zásob.

Vedete-li v účetnictví své skladové hospodářství způsobem A, výdejka slouží k zaúčtování výdeje skladových zásob. Zaúčtování si zkontrolujete na stejnojmenné záložce. (Bližší informace naleznete v části o účtování způsobem A.)

Výdejky

Skladovou výdejkou vydáte libovolný počet položek najednou. Podmínkou je, aby vydávané zásoby byly předem zaevidovány v agendě Zásoby.

Pro urychlení zápisu si můžete v agendě Výdejky vytvořit základní vzor protokolu prostřednictvím tzv. šablony.

Skladové položky můžete vložit do výdejky buď prostřednictvím kódu, pokud máte v agendě Globální nastavení v sekci Doklady se zásobami zatrženou volbu Umožnit rychlé vložení pomocí kódu, anebo standardním způsobem pomocí povelu Sklady → z nabídky Záznam/Přenos → či klávesovou zkratkou CTRL+S. Výdejky je možné vystavit i v cizí měně povelem Cizí měna z nabídky Záznam. Více uvádíme v kapitole Využití cizích měn ve skladech.

V nabídce Záznam naleznete i další povely pro stornování výdejky, její vyřízení (viz kapitoly Příjemky a Vydané faktury), zaokrouhlení nebo přidání slevy.

Daňově uznatelné výdaje na likvidaci zásob

Podle § 24 odst. 2 písm. zg), zákona o daních z příjmů, jsou výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či potravinářských výrobků pouze, pokud doba použitelnosti těchto léků, léčiv či potravinářských výrobků prošla a nelze je dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu, daňově uznatelné. K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, ve kterém musí uvést: důvody likvidace, způsob provedení likvidace, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace, způsob naložení se zlikvidovanými předměty a pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.

Daňovým výdajem jsou výdaje, které vznikly v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob. Výdaje spojené se samotnou likvidací zásob, např. jejich prodej, jsou i nadále výdaji daňovými.

Prostřednictvím tiskové sestavy Protokol o likvidaci zásob si můžete vytisknout skladové položky buď ve vážené nákupní ceně, nebo v prodejních cenách podle zvolené volby v dialogovém okně Tisk.

Vytvoření výdejky z jiného dokladu

Výdejku můžete vytvořit i přenesením informací z již existujícího dokladu – konkrétně z Přijaté objednávky →, Příjemky →, Servisu →, Vydané faktury → a Vydané nabídky →. Jakmile si jeden z povelů v nabídce Záznam zvolíte, otevře se vám seznam vytvořených dokladů v režimu výběru. Obvyklým způsobem si vyberete požadovaný doklad a přidáte jeho položky do vystavované výdejky stiskem klávesy ENTER či povelem Přenést do dokladu.

Na základě vloženého dokladu bude ve výdejce vyplněna adresa, položky, poznámky a některé další údaje. Například z objednávky se navíc vyplní číslo objednávky. Vložené údaje upravte tak, aby odpovídaly skutečnosti. Vazbu na příslušný doklad naleznete v tabulce pod záložkou Doklady. V objednávce, z níž byla výdejka vytvořena, bude u příslušných položek aktualizováno pole Přeneseno podle zadaného množství ve výdejce.

Registrace DPH v EU

Povel Registrace DPH v EU… z nabídky Záznam umožňuje na dokladech vyčíslit částku DPH přiznávanou, resp. nárokovanou v jiném členském státě Evropské unie.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy v této agendě vám nabízí několik variací výdejky ze skladu a dodacího listu. Jestliže obchodujete se zahraničními partnery, třeba využijete tiskopis dodacího listu v angličtině nebo němčině. Naleznete tu také podrobné vyčíslení zisku z každé výdejky.