Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

12.16 Prodejky

Agenda Prodejky zajišťuje rychlé vystavování prodejních dokladů, včetně možnosti výdeje ze skladu, a jejich tisku na pokladní tiskárně. Dále slouží k evidenci uskutečněných vkladů a výběrů hotovosti do/z provozní pokladny.

U forem úhrad, které chcete používat při prodeji v agendách Prodejky a Kasa, zatrhněte v agendě Nastavení/Seznamy/Formy úhrad volbu Použít v agendách prodejek.

Na dokladu může být použito více forem úhrad. Formy úhrad uvádíte na záložce Úhrady dokladu. Záznamům typu VkladVýběr můžete jako formu úhrady přiřadit pouze hotovost a cizí měnu. Je-li uhrazená částka vyšší než celková částka, rozdíl se doplní do pole Vrátit.

Pokud v agendě Pokladna uložíte zapisovaný doklad, dojde k jeho automatickému zaúčtování. Tento postup ale u agendy Prodejky neplatí. Záznamy typu Prodejka, které byly uhrazené v hotovosti, se zaúčtují hromadně, např. na konci prodejní doby, a to jedním zápisem do agendy Pokladna, a tím zároveň i do deníku. Způsob zaúčtování do agendy Účetní deník můžete podle potřeby upravit v agendě Pokladna.

Prodejky, které nebyly uhrazeny hotovostně, se zaúčtují podle forem úhrad do agendy Ostatní pohledávky. Obdobně je možné hromadně zaúčtovat také doklady typu Vklad a Výběr.

Kontrola před zaúčtováním

V agendě Zaúčtování prodejek si můžete přednastavit ke každému středisku formu úhrady, způsob zaúčtování a analytické účty pro zaúčtování prodejek. Agendu otevřete prostřednictvím volby Nastavení v agendě Globální nastavení/Sklady/Prodejky.

Prostřednictvím povelu Záznam/Operace/Kontrola před zaúčtováním… lze provést kontrolu a případnou opravu spočítaných částek. Funkce zkontroluje vyplnění forem úhrad a zároveň ověří, jestli se zvolená forma úhrady používá pro danou agendu. Kontrola je realizována pro všechny vybrané a dosud nezaúčtované prodejky. Tuto funkci doporučujeme provádět ještě před samotným zaúčtováním prodejek.

Zaúčtování prodejek

Pro zaúčtování prodejek použijte povel Záznam/Operace/Zaúčtovat prodejky… Vyvoláte jím dialogové okno, které zobrazí počet a součet částek prodejek k zaúčtování. Můžete upravit datum zaúčtování, zvolit pokladnu, případně změnit číselnou řadu, na kterou budou tržby připsány. U dokladů, které nebyly hrazeny hotově, můžete zvolit účet a číselnou řadu, na které budou prodejky uhrazeny.

Pokud bude forma úhrady na prodejce v cizí měně a v dialogovém okně Zaúčtování prodejek bude vybrán účet v cizí měně, je možné upravit kurz na vytvářeném pokladním dokladu v cizí měně. Na možnost upravit kurz budete vždy upozorněni. Vlivem přepočtu může při zaúčtování dojít k drobným rozdílům mezi hodnotami na prodejkách a pokladním dokladu. Vyplněním sekce Zaúčtování rozdílů z valutových pokladen se na rozdíl vytvoří pokladní doklad. Na dorovnání doporučujeme založit novou korunovou pokladnu.

Stiskem tlačítka Zaúčtovat vytvoříte pokladní doklad, resp. ostatní pohledávky. Zaúčtované prodejky jsou označené datem zaúčtování a nelze je dále editovat. Pokladní doklad a ostatní pohledávky vzniklé zaúčtováním nesmažete bez zrušení zaúčtování prodejek, ze kterých byly doklady vytvořeny.

Zrušení zaúčtování prodejek

Opětovným vyvoláním povelu Zaúčtovat prodejky… a stiskem tlačítka Odznačit zaúčtování zrušíte. Bližší informace naleznete v nápovědě po stisku klávesy F1.

Zaúčtování vkladů a výběrů

Pro zaúčtování vkladů a výběrů použijte povel Záznam/Operace/Zaúčtovat vklady a výběry… Vyvoláte jím dialogové okno, které zobrazí počet dokladů k zaúčtování a součet částek vkladů, resp. výběrů podle jednotlivých forem úhrad. Můžete upravit datum zaúčtování a zvolit pokladnu, vůči které budou vklady a výběry proúčtovány. Pokud byly doklady typu Vklad a Výběr vytvořeny na různých prodejnách a pro každou máte provozní pokladnu, proveďte před zaúčtováním vkladů a výběrů nejprve jejich výběr.

Nechcete-li, aby doklad vstoupil do zaúčtování, přiřaďte mu příznak Bez zaúčtování povelem Záznam/Neúčtovat. Tento povel využijete například pro zavedení počátečního stavu prodejní pokladny po datové uzávěrce.

Stiskem tlačítka Zaúčtovat vytvoříte pokladní doklady. Pro každý záznam se vytvoří samostatný pokladní doklad. Pro doklad typu Vklad se vytvoří příjmový pokladní doklad, pro doklad typu Výběr se vytvoří výdajový pokladní doklad. Pokladní doklad se vytvoří s předkontací, která je zadaná v poli Předkontace ve formuláři dokladu typu Vklad, resp. Výběr. Zaúčtované vklady a výběry jsou označené datem zaúčtování a nelze je dále editovat. Pokladní doklady vzniklé zaúčtováním není možné smazat bez zrušení zaúčtování vkladů a výběrů, ze kterých byly vytvořeny.

Zrušení zaúčtování vkladů a výběrů

Zrušení zaúčtování vkladů a výběrů provedete stejně jako v případě prodejek, a to stiskem tlačítka Odznačit. Toto tlačítko se nachází v dialogovém okně, které vyvoláte povelem Záznam/Operace/Zaúčtovat vklady a výběry…

Tiskové sestavy

V tiskových sestavách naleznete sestavu Prodejka (daňový doklad)Daňový doklad-paragon ve dvou variantách. Vytisknout si můžete i dodací list, na kterém může být uvedena záruka či datum expirace. Prostřednictvím sestavy Přehled denních tržeb zobrazíte přehled denních tržeb zaúčtovaných i nezaúčtovaných dokladů, které jsou rozdělené podle jednotlivých forem úhrad. Ostatní tiskové sestavy vám poslouží především pro vyhodnocování prodejů jak v číselné, tak i grafické podobě. Pro potvrzení provedeného vkladu, resp. výběru hotovosti použijte sestavu Vklad a výběr hotovosti. Aktuální stav hotovosti a cenin, který by měl být v provozní pokladně, zjistíte prostřednictvím sestavy Stav hotovosti a cenin.