Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Sklady > Účtování způsobem A

12.19 Účtování způsobem A

Při účtování na přelomu roku nedoporučujeme aktivovat/deaktivovat účtování způsobem A.

Při účtování skladů způsobem A se pohyb zásob zachycuje v účetnictví v průběhu celého účetního roku na příslušných majetkových účtech účtové třídy 1. Výhodou tohoto postupu je okamžitý přehled o finančních prostředcích, které jsou vázané v jednotlivých druzích zásob.

Nastavení

Zrušíte-li zatržení volby Účtovat sklady způsobem A, program po upozornění zruší zaúčtování skladových pohybů a nastavení účtů.

Jestliže jste se rozhodli účtovat všechny skladové zásoby účetním způsobem A, musíte nejprve zatrhnout volbu Účtovat sklady způsobem A v agendě Globální nastavení v sekci Sklady A. Po zatržení volby můžete zadávat čísla účtů, na která se má účtovat příjem, resp. výdej jednotlivých druhů skladových zásob. Jakmile změny uložíte a potvrdíte následný dotaz, POHODA inicializuje základní nastavení účtů (viz níže) pro tento způsob účtování v dalších agendách a zároveň podle tohoto nastavení zaúčtuje všechny skladové pohyby provedené v daném účetním roce. Další účty, na které budou skladové zásoby účtovány, můžete kromě sekce Sklady A zadat v agendách Zásoby Sklady. Potřebujete-li například v důsledku legislativních změn nastavit odlišné účty pro zaúčtování přírůstku, resp. úbytku zásob v následujícím období, zatrhněte volbu Použít jiné účty pro následující období v agendě Globální nastavení v sekci Sklady A. Tím se vám zpřístupní nová sekce Sklady A (přelom) pro nastavení účtů, které se mají použít v následujícím období.

Zásoby

Zásoby

Pro správné zaúčtování skladové zásoby nastavte na záložce Zaúčtování její Druh, tedy zda se jedná o materiál, zboží, nedokončenou výrobu, polotovary, výrobky, zvířata či materiál vlastní výroby. Dále můžete nastavit analytický účet, na kterém bude vedena skladová hodnota zásoby a který bude používán při účtování skladových pohybů. Do pole Náklad můžete zadat účet pro účtování výdeje skladových zásob.

Změníte-li hodnotu v poli Druh, Účet, Náklad nebo Členění, program vám nabídne přeúčtování dosavadních záznamů podle nového zadání, a to i v případě hromadné změny přes nabídku Záznam/Editace/Upravit vše.

Sklady

V agendě Sklady zadejte čísla účtů, která se použijí u těch zásob, u kterých jste neuvedli jejich analytický účet na záložce Zaúčtování v agendě Zásoby. Tyto zásoby budou podle nastaveného druhu zaúčtovány na příslušné účty.

Účtování příjmu skladové zásoby

Naskladňujete-li zásobu přímo v agendách Přijaté faktury Pokladna, POHODA zaúčtuje pořízení skladových zásob podle předkontace, která je na dokladu nastavena. V případě, že jsou předkontace uvedeny i u položek dokladu, budou podle nich tyto položky zaúčtovány.

Kromě toho POHODA automaticky provede zaúčtování příjmu jednotlivých skladových zásob na sklad podle jejich druhu. Na vrub účtu (MD) bude přiřazen účet, který je pro danou zásobu uveden v agendě Zásoby. Nemá-li tato zásoba účet uveden, zaúčtuje se na účet pro příslušný druh zásoby uvedený v agendě Sklady. Ve prospěch účtu (Dal) bude uveden účet zadaný pro příjem konkrétního druhu zásoby v sekci Sklady A v agendě Globální nastavení. Zaúčtování můžete zkontrolovat na stejnojmenné záložce.

Naskladňujete-li zásobu v agendě Příjemky, dojde pouze k automatickému zaúčtování příjmu skladových zásob podle popsaných pravidel. Navíc zde podle potřeby nastavíte ve formuláři účet na straně Dal, který nahradí účty uvedené pro vybrané zásoby v sekci Sklady A v agendě Globální nastavení. Pole Účet je tedy možné využít pro nestandardní případy zaúčtování přijatých zásob.

Zadáváte-li do programu POHODA počáteční stav skladových zásob, je velmi důležité, aby tato příjemka nebyla zaúčtována, protože počáteční stavy jsou zaúčtovány v agendě Počáteční stavy účtů. V takovém případě využijete povel Neúčtovat z nabídky Záznam. Příjemka bez zaúčtování je ve formuláři označena modrým textem Bez zaúčtování.

Účtování výdeje skladové zásoby

Vyskladňujete-li zásobu přímo v agendách Vydané faktury Pokladna, POHODA zaúčtuje tržby podle příslušné předkontace, která je na dokladu nastavena. V případě, že jsou předkontace uvedeny také u položek dokladu, budou podle nich tyto položky zaúčtovány. Mimo jiné provede zaúčtování výdeje jednotlivých skladových zásob podle jejich druhu.

Na vrub účtu (MD) uvede účet, který je zadán v agendě Zásoby v poli Náklad na záložce Zaúčtování. Pokud je toto pole prázdné, použije se zadaný účet pro výdej příslušného druhu zásoby v sekci Sklady A v agendě Globální nastavení. Ve prospěch účtu (Dal) zase uvede účet, který je pro danou zásobu uveden v agendě Zásoby v poli Účet na záložce Zaúčtování. Nemá-li zásoba účet uveden, zaúčtuje se na účet pro příslušný druh zásoby, který je v agendě Sklady.

Účtování výdeje skladové zásoby

Když vyskladníte zásobu v agendě Výdejky, dojde k automatickému zaúčtování výdeje skladových zásob podle popsaných pravidel. Kromě toho máte možnost, podobně jako v příjemkách, ve formuláři nastavit účet na straně MD, který nahradí zadaný účet v poli Náklad v agendě Zásoby, resp. účty uvedené pro příslušné zásoby v sekci Sklady A v agendě Globální nastavení. Pole Účet tedy můžete využít pro nestandardní případy zaúčtování vydaných zásob.

Účtování výroby

Při účtování výroby dochází zároveň k výdeji i příjmu skladových zásob. Proto POHODA v agendě Výroba zaúčtuje výdej skladových zásob, ze kterých je výrobek vytvořen. Na vrub účtu (MD) uvede účet, který je zadán v poli Náklad v agendě Zásoby, resp. účet uveden pro výdej příslušného druhu zásoby v sekci Sklady A v agendě Globální nastavení. Ve prospěch účtu (Dal) pak uvede účet, který je pro danou zásobu uveden v agendě Zásoby. Nemá-li zmiňovaná zásoba účet uveden, zaúčtuje se na účet pro příslušný druh zásoby v agendě Sklady.

Účtování výroby

V informačním systému POHODA E1 lze u jednotlivých položek editovat nákladový účet přímo v agendě Výrobní list –> Výroba.

Zároveň dochází k zaúčtování příjmu nového výrobku na sklad, kdy na vrub účtu (MD) bude uveden účet, který dané zásobě přináleží v agendě Zásoby. Nemá-li tato zásoba účet uveden, POHODA ji zaúčtuje na účet pro příslušný druh zásoby určený v agendě Sklady. Ve prospěch účtu (DAL) je pak uveden účet, který máte zadaný pro příjem vybraného druhu zásoby v sekci Sklady A v agendě Globální nastavení. Pro zpřesnění zaúčtování na straně Dal můžete využít pole Účet, které je možné vyplnit souhrnně ve formuláři agendy nebo na záložce Výrobky pro každou položku zvlášť.

Účtování převodu skladové zásoby

Účtování převodu skladové zásoby

Jestliže vedete (účtujete) skladové hospodářství způsobem A, musíte účtovat o každém pohybu zásob, a to i při meziskladovém přesunu. Přesun mezi sklady je operace, kdy se zásoby převedou beze změny. V praxi mívá každý sklad svůj analytický účet, takže převody se účtují např. 112005/112003. Kdyby se o převodech neúčtovalo, nesouhlasila by inventura jednotlivých skladů se zůstatky jejich analytických účtů.

Pokud nepoužíváte analytické členění účtů pro jednotlivé sklady, nemusíte o převodkách účtovat. To zajistíte povelem Záznam/Neúčtovat.

Převod zásoby z jednoho skladu na druhý je tedy zaúčtován tak, že ve prospěch účtu (DAL) je použit účet uvedený v agendě Zásoby u skladové položky z prvního skladu, která je převáděna na druhý sklad. Na vrub účtu je použit účet, který je zadán na kartě zásoby druhého skladu, na který je první skladová zásoba převáděna.

Neexistuje-li karta druhé zásoby, program ji automaticky vytvoří. V případě, že není na kartách vyplněno pole Účet, bude POHODA účtovat na účet pro příslušný druh zásoby uvedený v agendě Sklady.