Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Sklady > Inventura a inventurní seznamy

12.7 Inventura a inventurní seznamy

Rozčlenění zásob do jednotlivých inventurních seznamů záleží na vámi preferovaném způsobu práce. Můžete tvořit seznamy za jednotlivé sklady, podle jednotlivých pracovníků nebo vytvořit pouze jeden souhrnný inventurní seznam pro všechny nalezené zásoby.

Agenda Inventurní seznamy slouží k vytváření a uchování podkladů pro následné vyhotovení inventury. Na jednotlivé inventurní seznamy na záložku Položky vložíte zboží skutečně nalezené na skladě při provádění fyzické inventury. Zásobu můžete zapsat také ručně bez vazby na skladovou kartu. Takovou zásobu však není možné následně přenést do sestavené inventury, proto byste před touto operací měli všechny zásoby nenavázané na sklad nahradit odpovídajícími skladovými kartami. Pro nalezení zásob nenavázaných na sklad i pro kontrolu všech seznamů můžete využít tiskovou sestavu Neevidované zásoby.

Inventura a inventurní seznamy

V programu POHODA můžete uchovávat neomezené množství inventurních seznamů s různými daty i pro různé sklady. Agenda je vhodná i pro zaznamenávání inventurních seznamů z mimořádných inventur prováděných v průběhu účetního období.

Inventurní seznamy slouží kromě samotné evidence výsledků fyzické inventury také k zefektivnění práce při vyplňování inventury v programu POHODA.

Při vytváření inventurního seznamu nezapomeňte vždy správně vyplnit datum, ke kterému fyzická inventura zásob probíhá. Pro každý seznam můžete volitelně vybrat i konkrétní sklad. Pokud si přejete do seznamu vkládat zásoby z více skladů evidovaných v programu POHODA, ponechte v poli Sklad volbu <<všechny>>.

Sestavení inventury

Ke zpracování inventury skladových zásob k určitému datu a zaúčtování zjištěných rozdílů slouží agenda Inventura. Inventura se provádí porovnáním evidovaného a skutečného stavu zásoby a lze ji provést pouze pro zásoby typu Karta nebo Výrobek.

Seznam zásob s uvedením jejich evidovaného stavu k určitému datu pro všechny sklady nebo pouze pro jeden zvolený sklad vytvoříte pomocí povelu Záznam/Operace/Sestavení inventury… Protože je ocenění zásob prováděno prostřednictvím vážené nákupní ceny, doporučujeme, abyste před sestavením inventury provedli její přepočet, případně úplnou opravu integrity dat, jejíž součástí je i přepočet vážené nákupní ceny. Před sestavením inventury by v účetní jednotce neměly být žádné pohyby zásob do minusu. Na jejich případnou existenci budete upozorněni při přepočtu vážené nákupní ceny. V tom případě doporučujeme záporné stavy odstranit a inventuru sestavit znovu. Sestavením nové inventury se odstraní ta původní, ale samozřejmě, že se vymažou záznamy jen v agendě Inventura, nikoli zaúčtované doklady. Záznamy původní inventury nejsou archivované, proto je nutné před sestavením nové inventury dokončit všechny operace s inventurou původní (zaúčtování, vytištění sestav apod.). Na skutečnost, že nejsou zaúčtována některá manka či přebytky, vás upozorní dialogové okno dříve, než se pustíte do sestavování nové inventury.

V informačním systému POHODA E1 můžete vytvářet a uchovávat inventuru pro více skladů. Sestavením nové inventury se původní inventura neodstraní, ale každý záznam s vytvořenou inventurou zůstane zachován a je možné jej kdykoliv zpětně vyvolat, zkontrolovat a upravit. Zpětně si tak bez problémů vytisknete podklady pro zpracování inventury nebo její zaúčtování.

V agendě Sklady/Inventura vložíte nový záznam a v dialogovém okně Parametry sestavení inventury zadáte datum sestavení a vyberete, pro který sklad chcete inventuru sestavit. Požadovanou inventuru skladu otevřete pomocí povelu Záznam/Otevření inventury.

V řadě POHODA E1 můžete zatržením volby Rozdělit inventuru po skladech vytvořit inventuru pro všechny sklady najednou s tím, že se rozdělí pro každý sklad zvlášť.

Do sestavené inventury je třeba doplnit skutečné stavy zásob podle provedené fyzické inventury. Vybrat si můžete jeden ze způsobů popsaných níže.

1. Vytisknete si sestavu Podklady pro zpracování inventury a doplníte do ní skutečné stavy zásob. Následně v agendě Inventura opravte hodnotu v poli Skutečnost, je-li odlišná od stavu, který je evidován v systému POHODA. Úpravou skutečného stavu se automaticky zatrhne volba Zkontrolováno. Získáte tak přehled, u jakých skladových zásob už kontrola proběhla. Volbu Zkontrolováno můžete zatrhnout také ručně.

Sestavení inventury

2. Vyplníte skutečné stavy v inventuře s využitím inventurních seznamů. V agendě Inventura si povelem Záznam/Přenos →/Inventurní seznamy → otevřete agendu pro přenos inventurních seznamů do inventury. Ty můžete přenést buď jednotlivě povelem Přenést do dokladu, nebo hromadně povelem Přenést vše. Při prvním přenosu se na sestavené inventuře vynulují skutečné stavy u všech zásob a vyplní se stavy z přenášených inventurních seznamů. Pole Skutečnost na inventuře zároveň zašedne a není ho již možné ručně editovat. Každý další přenos pak pouze navýší množství zásoby v tomto poli. Případné další úpravy skutečných stavů je možné provést jenom přenosem dalších inventurních seznamů. Tento postup tedy není možné kombinovat s ručním upravováním skutečných stavů na inventuře.

Před zaúčtováním inventury můžete v poli Zaúčtování doplnit informace o tom, jak rozdíl vznikl a dodat do pole Poznámky jeho popis. Popisy jednotlivých případů přebytků a manka, včetně jejich peněžního vyjádření (součtů), přehledně vytisknete na tiskové sestavě Zaúčtování inventury. Rozdíl mezi skutečným a evidovaným stavem zásoby najdete také v tabulce agendy, kde po kliknutí myši na záhlaví sloupce Rozdíl pomocí dynamických záložek Manko, Přebytek atd. jednoduše vyberete požadované záznamy. Zjištěné inventurní rozdíly můžete srovnat na skutečný stav povelem Záznam/Operace/Zaúčtování inventury… Povel vytvoří jednu příjemku pro zásoby vykazující přebytek a jednu výdejku pro zásoby, které vykazují manko.

V případě, že jsou inventarizovány zásoby obsahující evidenční čísla, je pro ně generována zvláštní příjemka, resp. výdejka. Jedná-li se o zásoby s výrobním číslem, je na těchto dokladech pro každý kus zásoby jedna položka, na kterou je nutné doplnit evidenční číslo.

V informačním sytému POHODA E1 je umožněno provést inventuru pro konkrétní evidenční čísla přímo v agendě Inventura, a to prostřednictvím povelu Záznam/Inventura evid. čísel.

Doklady jsou vystavené k datu sestavení inventury. Potřebujete-li, můžete je ručně upravit přímo v souvisejících agendách. Důvodem k takovým krokům je například nevyhovující ocenění, kdy je třeba ceny uvedené na jednotlivých položkách dokladu ručně změnit.

Po stisku pravého tlačítka myši nad záznamem inventury lze otevřít agendy Zásoby a Pohyby. Pokud je zaúčtován inventurní rozdíl, lze rovněž otevřít příslušný doklad v agendě Výdejky, resp. Příjemky.

Zaúčtované záznamy v agendě Inventura jsou označené (viz sloupec Zaúčt. v tabulce agendy) a není možné je dále upravovat. Mezi záznamem v inventuře a účtujícím dokladem neexistuje zpětná vazba, což znamená, že pokud je smazána položka účtujícího dokladu nebo doklad celý, záznamy v inventuře zůstanou dále označené. Zaúčtování inventury je možné zrušit povelem Záznam/Zrušení zaúčtování.

Zaúčtování inventury při vedení skladů způsobem A

Jestliže své skladové hospodářství účtujete a vedete způsobem A, ještě před zaúčtováním inventury máte možnost zadat účet, který bude použitý při provedení zaúčtování inventury.

Zaúčtování inventury při vedení skladů způsobem A

Pole Účet se předvyplní naposledy použitým účtem pro daný druh zásoby a typ zaúčtování. Na položky vytvořených dokladů se přenese účet uvedený u jednotlivých záznamů inventury.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V nabídce najdete například sestavu Podklady pro zpracování inventury, která obsahuje soupis vybraných skladových zásob s volným místem pro zápis jejich skutečného stavu. Podklady si můžete vytisknout včetně evidenčního stavu a v informačním sytému POHODA E1 i s čárovými kódy a evidenčními čísly. Po zpracování inventury vám doporučujeme vytisknout si přehledné souhrnné informace uvedené na sestavě Inventura a peněžní vyjádření manka a přebytku zásob zobrazených na sestavě Zaúčtování inventury.