Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké údaje a z jaké agendy vstupují do jednotlivých polí na tiskovou sestavu Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)?

odpověď

Podrobný popis způsobu vyplnění ELDP naleznete ve Všeobecných zásadách pro vyplňování ELDP platných od 1. 1. 2009.  Dokument je ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení na www.cssz.cz/cz/tiskopisy.

V záhlaví ELDP naleznete tato pole:
Technický kód – tento údaj se nevyplňuje, slouží pro potřebu ČSSZ.
Za rok – vstupuje sem údaj podle období, za které je ELDP zpracováván.
Typ ELDP - Příslušné dvojčíslí vstupuje na tiskovou sestavu z pole Typ ELDP v sekci Důchodové pojištění na záložce Pojištění v agendě Mzdy/Personalistika. Je nutné ho zadat před vystavením ELDP.
Oprava ELDP ze dne - bude-li v poli Typ ELDP použit jeden z opravných kódů 51, 52 nebo 53, uvádí se zde datum vyhotovení původního ELDP, jehož se oprava týká. Datum opravy vstupuje na tiskovou sestavu z pole Datum opravy na záložce Položky v agendě Mzdy/Seznamy/Podání ELDP. (Nejprve je nutné ELDP vystavit a poté doplnit.)
Kód OSSZ, Místně příslušná OSSZ – potřebné údaje získáte od místně příslušné OSSZ. Uvedete je do pole OSSZ v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Instituce.

Pole z oddílu Identifikace pojištěnce vstupují z agendy Personalistika. V případě, že se údaj v poli Obec liší od údaje v poli Pošta, např. v situaci, kdy obec bydliště zaměstnance je jiná než dodávací pošta, pole Pošta na ELDP se vyplní údaji z pole Pošta na záložce Pojištění v sekci Důchodové pojištění. Zde vyplňte prvních 5 znaků dodávací pošty. Pokud je bydliště zaměstnance v cizině, kód státu uvedete do pole Stát na záložce Doplňkové údaje. Automaticky je zde vyplňován kód státu CZ.

V oddíle Průběh pojištění v daném roce naleznete tato pole:
Kód – údaje vstupují dle zadaného druhu pracovního poměru na záložce Pracovní poměr v agendě Mzdy/Personalistika. Jestliže třetí znak trojmístného údaje má být „S – statutární zástupce obchodní společnosti“, je nutné v agendě Mzdy/Personalistika na záložce Zaměstnanec zatrhnout volbu Společník. Od roku 2014 se již znak S na třetí pozici kódu neuvádí, bude uvedeno vždy znaménko plus. Údaje z pole kód jsou editovatelné přímo ve vystaveném ELDP na záložce Položky.
MR – pokud má zaměstnanec na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika doplněn typ Zaměstnání malého rozsahu, na ELDP se vyplní hodnota A. V opačném případě je doplněna hodnota N.
Od, Do, Dny – údaje odpovídají období zaměstnání v roce, za který je ELDP vyplňován.
Vyloučené doby – kontrolu vyloučených dob pro ELDP můžete provést v agendě Mzdy/Mzdy přidáním sloupce Vyloučené doby (ELDP), součet zobrazíte ve stavovém řádku kliknutím do záhlaví sloupce.
Vyměřovací základ – vstupuje z vystavených mezd, hodnotu zkontrolujete postupem popsaným v předchozím odstavci, potřebný sloupec má název Kč základ soc. Vyměřovací základ se do ELDP uvádí v plné výši bez ohledu na skutečnost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální vyměřovací základ.
Doby odečt. – po vystavení ELDP je možné doplnit hodnotu přímo na záložce Položky v agendě Mzdy/Seznamy/Podání ELDP. Program POHODA nastavuje v tomto poli automaticky hodnotu nula.

Oddíl Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy je naplňován údaji z agendy Soubor/Účetní jednotky. Pole Variabilní symbol vyplníte v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Instituce.
Výdělečná činnost od – toto pole se vyplní pouze v případě, kdy počátek pracovního poměru zaměstnance předchází kalendářnímu roku, za který je ELDP vyplňován.
Datum vyhotovení ELDP – údaj vstupuje podle data, ke kterému je ELDP vytvořen. Datum je možné upravit v poli Datum podání, které naleznete ve formuláři agendy Podání ELDP. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím