Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Legislativa od 1. 1. 2024

Změny v legislativě od 1. 1. 2024

Rok 2024 je opět více než štědrý na změny v oblasti mezd a daní. Většinu z nich přinesl tzv. konsolidační balíček, který novelizuje několik desítek právních předpisů. Pojďme se společně podívat, s jakými legislativními změnami se můžeme setkat v běžné obchodní a účetní praxi a jak na tyto změny reaguje POHODA.

Sazby DPH

Dosavadní dvě snížené sazby se od 1. 1. 2024 nahrazují pouze jednou sníženou sazbou daně ve výši 12 %. Základní sazba 21 % zůstává beze změny. V této souvislosti dochází i k přesunům zboží a služeb mezi jednotlivými sazbami DPH.

Do základní sazby 21 % se nově přesouvají například:

 • sběr a přeprava komunálního odpadu,
 • letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel,
 • služby čištění vnitřních prostor provedené v domácnostech,
 • řezané květiny a dekorativní listoví,
 • některé zdravotnické prostředky,
 • palivové dřevo.

Naopak ze základní sazby do snížené se přesouvá jediná služba, a tou je nepravidelná pozemní autobusová doprava osob. Přesný seznam zboží a služeb najdete v příloze zákona o dani z přidané hodnoty.

Co na to POHODA?

Aktuálně platné sazby DPH se na dokladech zobrazí na základě data zdanitelného plnění, resp. odpočtu. Pokud spadá do roku 2024, nastaví se automaticky sazby 21 % a 12 %. Potřebujete-li zadat doklad do předchozího účetní období, po nastavení data z roku 2023 můžete použít mj. snížené sazby 15 % a 10 %.

Složitější situace nastává v případě vystavení opravných daňových dokladů, stornovacích dokladů či odpočtů zálohových faktur (s daňovým dokladem k platbě), kdy hodnota DPH musí odpovídat částce uplatněné v původním daňovém dokladu. Z tohoto důvodu doporučujeme používat historické sazby DPH.

V agendě Zásoby u zásob se sazbou DPH 15 % nastaví POHODA automaticky v roce 2024 sazbu 12 %, dosavadní sazba 10 % se z polí DPH nákup a DPH prodej odstraní. Nastavení, příp. změnu sazeb je nutné provést hromadně povelem Záznam/Editace/Upravit vše. Samotný přepočet cen spustíte následně pomocí voleb z menu Záznam.

Se správným vystavením či uplatněním zmíněných dokladů a nastavením skladových zásob vám pomůžeme prostřednictvím návodů dostupných v nápovědě v části Jak postupovat při změně legislativy či nově připravenými FAQ. Z nich vybíráme například:

Jakým způsobem vytvořím v roce 2024 opravný daňový doklad k faktuře z roku 2023?

Jakým způsobem provedu v roce 2024 vyúčtování zálohové faktury z roku 2023?

Jak zaúčtovat prodejky z roku 2023 se sníženými sazbami 15 % a 10 %?

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení

Změny ve formuláři daňového přiznání k DPH jsou pouze formální, samotné položky tiskopisu zůstávají beze změny. Přestože od 1. ledna 2024 platí už jen dvě sazby DPH, ve formuláři kontrolního hlášení zůstávají zachovány sloupce pro tři sazby DPH. Bližší informace k formulářům zveřejnila Finanční správa na svých stránkách.

Co na to POHODA?

Nový tiskopis pro přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor č. 24) jsme zapracovali do aktualizace programu POHODA, rel. 13605. Poprvé jej plátci DPH použijí za zdaňovací období leden či první čtvrtletí roku 2024.

V rámci kontrolního hlášení podporuje POHODA vstup dokladů s historickou sazbou DPH. Postup při vykazování částek ve sloupcích Základ daně 3 a DPH 3 najdete v FAQ.

Nárok na dovolenou u dohod konaných mimo pracovní poměr

Od ledna 2024 mají nově nárok na dovolenou zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Nárok na dovolenou jim vznikne ve chvíli, kdy doba trvání dohody překročí 28 kalendářních dní a zároveň zaměstnanec odpracuje alespoň 80 hodin. Obě podmínky musí být splněné současně.

Samotný výpočet dovolené zůstává stejný, jako je v případě klasických pracovních poměrů. Současně je u dohod zohledněna výjimka v podobě fiktivní délky pracovní doby ve výši 20 hodin týdně, rozvrhovaná TPD tedy není pro výpočet nároku na dovolenou rozhodující.

Co na to POHODA?

Při převodu účetní jednotky do verze POHODA Leden 2024 se v agendě Personalistika na záložce Dovolená automaticky zatrhne volba Nárok na dovolenou u druhů pracovního poměru T–Z dohoda o provedení práce a A–J dohoda o pracovní činnosti. Od nového roku se tak i těmto zaměstnancům začne vypočítávat dovolená, a to po splnění podmínek – doba trvání dohody překročí 28 kalendářních dnů a zaměstnanec odpracuje alespoň 80 hodin.

Zrušení slev na dani

Úsporná opatření, která zavedl konsolidační balíček, ruší možnost uplatnění některých odpočtů a slev na dani:

 • sleva na studenta
 • sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení
 • odpočet za příspěvky zaplacené odborové organizaci
 • odpočet za úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání

Co na to POHODA?

Ve mzdách za rok 2024 již nebude možné výše uvedené slevy a odpočty uplatnit. Při převodu databáze do verze programu POHODA Leden 2024 bude na záložce Daně a pojistné ukončena platnost slevy na studenta k období 12/2023. Nastavení slev doporučujeme zkontrolovat.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance

Po znovuzavedení nemocenského pojištění ve výši 0,6 % se zvyšuje celkový odvod sociálního pojištění u zaměstnanců na 7,1 %.

Co na to POHODA?

Ve mzdách vystavených od ledna 2024 se při výpočtu sociálního pojištění automaticky uplatní již nová sazba.

Změna progresivního zdanění příjmů fyzických osob

Od 1. ledna 2024 dochází ke změně hranice, od které je příjem zdaňován sazbou daně 23 %.

Co na to POHODA?

Daň z příjmů ve výši 15 % se nově vypočte ze základu daně až do výše 3násobku (původně 4násobku) průměrné mzdy (131 901 Kč) a 23 % ze základu přesahujícího tento násobek.

Nová výše minimální a zaručené mzdy

Od 1. ledna 2024 činí základní sazba minimální mzdy 18 900 Kč měsíčně nebo 112,50 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). To ovlivní mj. i zdravotní pojištění, jehož minimální odvod se zvýší z původních 2 336 Kč na 2 552 Kč.

Zvýšení minimální mzdy ovlivní i posouzení nároku na daňový bonus. Ten se u zaměstnanců posuzuje podle jejich příjmu, který musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. V roce 2024 se tedy jedná o částku alespoň ve výši 9 450 Kč.

Od roku 2024 se mění i nejnižší úrovně zaručené mzdy (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin), a to v první, druhé, třetí a osmé skupině prací. Čtvrtá až sedmá skupina zůstává na úrovni roku 2023.

Co na to POHODA?

Všechny zmíněné limity, které vychází z nařízení vlády č. 396/2023 Sb., jsme zapracovali v rámci aktualizace k lednové verzi programu POHODA, rel. 13602.

Paušální částka za práci na dálku

Od 1. ledna 2024 se snižuje sazba paušální částky za práci na dálku na hodnotu 4,50 Kč/hod.

Co na to POHODA?

Pro jednodušší vykazování paušální náhrady nákladů spojených s prací na dálku jsme do agendy Globální nastavení/Mzdy/Příplatky přidali nové pole Paušál za práci na dálku, kam ručně zadáte výši hodinového paušálu, který chcete zaměstnancům poskytovat.

Svým zaměstnancům můžete poskytovat paušální částku i vyšší, přičemž částka nad limit stanovený legislativou je předmětem daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění. Do mzdy se paušál za práci na dálku promítne prostřednictvím nového typu na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika.

Legislativní hodnota sazby paušální částky za práci na dálku platná od 1. ledna 2024 je stanovena vyhláškou 397/2023 Sb.

Další legislativní změny ve mzdách

 • zvýšení redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu
 • zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro účely pojistného na sociální zabezpečení na částku 2 110 416 Kč
 • zvýšení vyměřovacího základu pro platbu pojistného na zdravotní pojištění osob, za které je plátcem pojistného stát
 • zvýšení sazby pojistného zaměstnavatele na sociální zabezpečení za zdravotnické záchranáře a členy jednotky hasičského záchranného sboru podniku
 • aktualizace vzorů tiskopisů Prohlášení poplatníka daně z příjmů, Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Žádost podle § 35d odst. 5, zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníků na měsíčních daňových bonusech a Žádost podle § 35d odst. 8, zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Co na to POHODA?

Všechny výše vyjmenované legislativní změny jsou zapracované do lednové verze programu POHODA. Podrobnější informace o výši jednotlivých limitů a vzorech tiskopisů jsou k dispozici v článku Novinky ve verzi Leden 2024.

Daň z příjmů právnických osob

Od roku 2024 se zvyšuje sazba daně z příjmů právnických osob z původních 19 % na 21 %.

Co na to POHODA?

V agendě Legislativa jsme s účinností od 1. 1. 2024 nastavili sazbu daně z příjmů na 21 %. V podkladech při výpočtu daně z příjmů právnických osob se již uplatní zvýšená sazba daně.

Nepeněžní příjem u bezemisního vozidla

Změna zákona o daních z příjmů, která je součástí konsolidačního balíčku, upravuje od 1. ledna 2024 v § 6 odst. 6 využití služebního automobilu zaměstnancem k soukromým účelům. V případě, že se jedná o bezemisní vozidlo, činí zdanitelný příjem zaměstnance částka 0,25 % ze vstupní ceny vozidla.

Co na to POHODA?

Do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné jsme přidali nový typ „0,25 % z pořizovací ceny vozu“. Díky tomu můžete poprvé ve mzdách za leden 2024 uplatnit zmíněnou sazbu pro bezemisní vozidla.

Mimořádné daňové odpisy pro bezemisní vozidla

V rámci změn v konsolidačním balíčku byla prodloužena možnost uplatnit mimořádné daňové odpisy, jedná-li se o bezemisní vozidlo pořízené v období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2028.

Co na to POHODA?

Pro odpis bezemisního vozidla pořízeného ve zmíněném období můžete v agendách Majetek a Leasingový majetek použít odpisovou skupinu Sk. 2 – mimořádná.

Daňový limit u vozidel kategorie M1

Konsolidační balíček přináší změny pro auta kategorie M1 se vstupní cenou nad 2 mil. Kč (tzv. nadlimitní auta) pořízená ve zdaňovacím období od 1. 1. 2024. Nová pravidla stanoví limity pro daňové odpisy a pro nárok na odpočet DPH.

Co na to POHODA?

Na zapracování této změny pracujeme a zveřejníme ji v některé aktualizaci programu POHODA.


Vstup do e-shopu Potřebujete vždy aktuální legislativu? Můžete se spolehnout na program POHODA. Objednejte si jej v našem e-shopu.

Objednávka souboru služeb SERVIS Máte už program POHODA, ale zatím ve verzi 2023? Prodlužte si předplatné aktualizací a podpory na rok 2024 v e-shopu.

 

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503284 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: