Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Elektronická podání

Elektronická podání

Jednotlivé výkazy a tiskopisy umožňujeme elektronicky podávat prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP), aplikace EPO, programu InstatDesk a aplikace InstatOnline.


Od nové verze programu POHODA 10700 je možné podávat jednotlivé výkazy přes Datové schránky.

Veřejné rozhraní e-Podání (VREP)
Daňový portál - EPO
Stav podání
InstatDesk a InstatOnline
Datové schránky

 


První kroky při podání prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP)

Komunikační kanál VREP je připraven pro elektronicky podávající klienty ČSSZ jako plnohodnotná náhrada komunikačního kanálu využívajícího Portál veřejné správy. Tento komunikační kanál plně zachovává strukturu datové zprávy ve formátu XML a pro odesílatele elektronických podání se nezměnily ani funkce, které jim dříve poskytovat Portál veřejné správy.

Podávající se musí k elektronickému podávání (e - Podání) zaregistrovat na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Více informací zjistíte na této adrese:http://www.cssz.eu/cz/e-podani/pro-podavajici/.

Pro úspěšnou registraci je nutné získat Kvalifikovaný (podpisový) certifikátu, který poskytují pouze akreditované certifikační autority, a to ICA, Česká pošta, e-Identity. Kvalifikovaný (podpisový) certifikát je elektronický podpis, který nahrazuje ruční podpis u papírových dokumentů. Certifikát je možné objednat přímo ze stránek poskytovatele nebo osobně na pobočce dané společnosti.

Na ČSSZ se musíte nejen k elektronickému podávání přihlásit, ale i zaregistrovat získaný Kvalifikovaný certifikát pro ověření vašich podání.

Poskytovatelé certifikačních služeb:
První certifikační autorita, a.s.- návod na instalaci certifikátu je možné stáhnout zde.
Česká pošta a.s. - návod na instalaci certifikátu je možné stáhnout zde.
e-Identity a.s. - návod na instalaci certifikátu je možné stáhnout zde.

Další důležitá součást je Šifrovací certifikát, který slouží pro zabezpečení dat.

Certifikát si můžete stáhnout také ze stránek ČSSZ, na tomto odkazu: http://www.cssz.eu/cz/e-podani/pro-vyvojare/sifrovani-datovych-zprav/. Návod na instalaci je možné stáhnout zde.

První kroky při podání v programu POHODA na VREP

Po instalaci všech potřebných certifikátů je možné provést podání výkazů z programu POHODA. Elektronicky je možné odeslat tyto výkazy:

 • Oznámení o nástupu do zaměstnání - v agendě Mzdy/Personalistika zvolte povel Záznam/Odeslat oznámení
 • Evidenční list důchodového pojištění - v agendě Mzdy/Seznamy/Podání ELDP zvolte povel Záznam/Odevzdat ELDP
 • Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI) - v agendě Mzdy/Seznamy/Podání NEMPRI zvolte povel Záznam/Odevzdat NEMPRI
 • Přehled o výši pojistného - v agendě Mzdy/konkrétní měsíc zvolte povel Export na dialogovém okně Tisk u příslušné tiskové sestavy

Po zvolení příslušného povelu se zobrazí průvodce pro elektronické podání, který vás již samotným podáním provede.

První kroky při podání prostřednictvím aplikace EPO

Daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Prostřednictvím sekce Elektronické podání pro finanční správu můžete vyplňovat elektronické formuláře, ukládat soubory a odesílat je pomocí aplikace EPO.

První kroky při podání v programu POHODA na EPO

Po instalaci všech potřebných certifikátů je možné provést podání výkazů z programu POHODA. Elektronicky je možné odeslat tyto výkazy:

 • Přiznání k DPH - v agendě Účetnictví/Přiznání DPH zvolte povel Záznam/Odeslat přiznání
 • Souhrnné hlášení - v agendě Účetnictví/Souhrnné hlášení zvolte povel Záznam/Odeslat souhr. hlášení
 • Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty - v agendě Účetnictví/Přenesení daň. povinnosti zvolte povel Záznam/Odeslat souhr. hlášení
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - v agendě Mzdy/Personalistika zvolte povel Export na dialogovém okně Tisk u příslušné tiskové sestavy
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - v agendě Mzdy/Personalistika zvolte povel Export na dialogovém okně Tisk u příslušné tiskové sestavy
 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření - v agendě Mzdy/konkrétní měsíc zvolte povel Export na dialogovém okně Tisk u příslušné tiskové sestavy
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření - v agendě Mzdy/Personalistika zvolte povel Export na dialogovém okně Tisk u příslušné tiskové sestavy
 • Žádost o proplacení daňového bonusu - v agendě Mzdy/konkrétní měsíc zvolte povel Export na dialogovém okně Tisk u příslušné tiskové sestavy

Po zvolení příslušného povelu se zobrazí průvodce pro elektronické podání, který vás již samotným podáním provede.

Data z programu POHODA na EPO můžete odeslat automaticky nebo ručně.

Automatické odeslání
Na čtvrté straně průvodce pro elektronické odeslání ponecháte zatrženou volbu Odeslat na portál České daňové správy. V tomto případě je nutné podepsat data certifikátem. Volitelně zde můžete zadat email pro zasílání informací o změnách stavu zpracování. Doporučujeme mít vždy zatrženou volbu Uložit do souboru pro případnou kontrolu vyexportované datové věty.

Ruční odeslání
Pokud nechcete provést automatické odeslání na portál České daňové správy (popř. nemáte podpisový certifikát), uložte si XML soubor do požadované složky (zatržena volba Uložit do souboru). Vygenerovaný soubor poté načtete ručně pomocí internetové stránky http://eds.mfcr.cz. Stačí, když na poslední straně průvodce kliknete na tlačítko Otevřít webovou adresu pro podání a program POHODA otevře v prohlížeči internetových stránek stránky České daňové správy.

Na stránkách České daňové správy otevřete sekci Elektronické podání pro daňovou správu/Elektronické daňové formuláře a poté vyberete požadovaný typ formuláře. Poté zvolte Načtení souboru. Prostřednictvím povelu Procházet zadejte cestu k vytvořenému souboru z programu POHODA, stiskněte Načíst a vyčkejte. Po načtení souboru dojde ke kontrole chyb načtené písemnosti. Pokud jsou nalezeny kritické chyby, které znemožňují podání souboru, budete o tomto informováni.

Po zobrazení hlavičky písemnosti můžete dokument odeslat na společné technické zařízení správců daně. Pokud pro odeslání vyberete certifikát digitálního podpisu, není již potřeba spolu s datovou zprávou odevzdávat správci daně potvrzený zkrácený výtisk přiznání. V případě, že podání nebylo opatřeno elektronickým podpisem, je nutné do 5 dnů po odeslání podání doručit, resp. odeslat na příslušný finanční úřad tzv. E-tiskopis, který je možné v aplikaci vytisknout nebo uložit.

V případě, že jste zvolili uložení do souboru a přiznání jste odeslali ručně, doporučujeme uložit potvrzení podání. Soubor s příponou "p7s" je jediným dokladem, který lze uplatnit při případné reklamaci podání během následné komunikaci s finančním úřadem. Název souboru bude obsahovat text "...-potvrzeni.p7s". Dále obsahuje vložený kompletní soubor tak, jak byl obdržen a dále doplňující údaje podatelny, mimo jiné podací číslo, heslo, datum a čas podání.
Tento soubor můžete následně načíst do agendy Elektronická podání prostřednictvím povelu Záznam.

Stav podání

Komunikace s portálem VREP a EPO se zaznamenává v agendě Soubor/Datová komunikace/Elektronické podání. Pro jednotlivá podání je možné v této agendě zjistit stav podání, dále exportovat do souboru Datovou větu a Doručenku pro potřeby kontrolních orgánů a to vše prostřednictvím příslušných povelů v nabídce Záznam.

Jednotlivé úřady zasílají po určité časové prodlevě e-mail s informací o přijetí či zamítnutí podání. Po přijetí e-mailu doporučujeme otevřít agendu Elektronická podání a aktualizovat stav podání v seznamu odeslaných podání prostřednictvím nabídky Záznam.

Pokud daňová přiznání načítáte na portál České daňové správy ručně, je možné záznam o podání přiznání do agendy zaznamenat pomocí Průvodce importem potvrzení elektronického podání. Průvodce vyvoláte prostřednictvím povelu Záznam/Importovat doručenku (EPO) a zadáte cestu k dříve uloženému souboru s názvem "...-potvrzeni.p7s". Tento soubor se vytváří automaticky po odeslání písemnosti prostřednictvím České daňové správy. V případě, že jste zvolili uložení do souboru a přiznání jste odeslali ručně, doporučujeme uložit potvrzení podání a načíst si ho ručně do agendy Elektronická podání. Jednoduše tak získáte přehled o všech uskutečněných podáních.

V případě odeslání přiznání na portál České daňové správy (prostřednictvím aplikace EPO) přímo z programu POHODA, se vytvoří záznamy do této agendy po odeslání přiznání automaticky. Soubor s příponou p7s se uloží do složky XML.

Odeslané přiznání
Přijaté podání je určitou dobu uchováváno na společném technickém zařízení správce daně. Může se jednat o dobu v řádu dní, po kterou je stav podání v programu POHODA označen Zpracovává se. Datum v poli Odesláno je datem přijetí podání, které je uvedeno v souboru s potvrzením "p7s".

Následně je podání odesláno na místně příslušný finanční úřad. V programu POHODA můžete zjistit správný stav podání prostřednictvím povelu Zjistit stav el. podání z nabídky Záznam. Stav podání se například změní na Přijato bez chyb. Do pole Potvrzeno se vloží datum zpracování podání místně příslušným finančním úřadem. Datem přijetí podání je tedy datum, které je uvedeno v souboru s potvrzením "p7s", tedy datum a čas, kdy bylo podání přijato rozhraním "Podatelna EPO". V programu POHODA se jedná o datum v poli Odesláno.

Zjištění stavu podání
Stav podání můžete zjistit i ručně na stránkách daňového portálu, kde vyberete možnost Elektronická podání pro daňovou správu a poté Zjištění stavu podání. Následně vyberete typ Načtení souboru s potvrzením (p7s) aplikace EPO2 a přes tlačítko Procházet zadáte cestu k uloženému souboru s příponou p7s a zvolíte Načíst. Po načtení souboru se vám zobrazí veškeré informace o podání.

Při automatickém odeslání z programu POHODA se soubor uloží do složky XML. Při ručním odeslání přiznání přes aplikaci EPO, musíte soubor stáhnout ručně.

Stav podání můžete zjistit i ručně pomocí podacího čísla na stránkách daňového portálu, kde vyberete možnost Elektronická podání pro daňovou správu, poté Zjištění stavu podání a následně vyberete typ Stav zpracování elektronických podání. Na zobrazené stránce zadáte podací číslo a heslo vašeho podání. Po stisku tlačítka Zjistit stav podání. 

Oznámení QCA na ČSSZ
Prostřednictvím povelu Oznámení QCA na ČSSZ můžete odeslat do registračního záznamu podávajícího nové údaje (připravené pro další rok) kvalifikovaného certifikátu ČSSZ. Tuto funkci využijí pouze uživatelé, kteří mají registrovaný platný kvalifikovaný certifikát ČSSZ, před vypršením platnosti dosud používaného kvalifikovaného certifikátu.

Povel naleznete v nabídce Záznam v agendě Soubor/Datová komunikace/Elektronická podání.

Nejčastější chybová hlášení při podání přes VREP

Při komunikaci s portálem VREP se mohou zobrazit i chybová hlášení. Nejčastější chybová hlášení naleznete zde.

První kroky při podání prostřednictvím InstatDesk a webové aplikace InstatOnline

Program POHODA umožňuje výkazy pro Intrastat odesílat prostřednictvím programu InstatDesk a webové aplikace InstatOnline. Pro odevzdání výkazu pro Intrastat je nutné se zaregistrovat na celním úřadě a získat povolení odevzdávat data prostřednictvím programu InstatDesk nebo webové aplikace InstatOnline. Veškeré důležité informace k programu InstatDesk i InstatOnline naleznete na tomto rozcestníku.

InstatDesk v programu POHODA
V programu POHODA v agendě Vydané faktury, resp. Přijaté zvolíte v dialogovém okně Tisk sestavu Výkaz pro Intrastat, vyberete požadované období a prostřednictvím povelu Export vyberete způsob podání výkazu - InstatDesk. Na další straně průvodce zadáte pořadové číslo a dále zadáte umístění souboru. Na poslední straně se zobrazí informační hlášení o provedené operaci. Po dokončení se automaticky vytvoří soubor s příponou *.csv.

Program InstatDesk
Pro komunikaci je vždy nutné použít poslední verzi programu InstatDesk, kterou je možné stáhnout na adrese: http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/instatdesk.aspx.
Pro odevzdání výkazu je nutné založit stejnou firmu i v programu InstatDesk v sekci Kmenová data/Změnit. Odeslání dat v programu InstatDesk provedete prostřednictvím povelu Hlášení/Import/ z CSV souboru. V zobrazeném dialogovém okně vyberete soubor (přípona typu *.csv), který jste vytvořili z programu POHODA. Po načtení dat do programu InstatDesk se zobrazí kontrolní hlášení, které může mít dvě formy:

 • Data jsou v pořádku.
 • Data obsahují chybu, např. "Neplatný údaj číslo zboží" či "Údaj množství v doplňkové MJ nebyl zadán". Zobrazené údaje je nutné opravit v programu POHODA a vygenerovaný soubor znovu naimportovat do programu InstatDesk .

InstatOnline v programu POHODA
V programu POHODA v agendě Vydané faktury, resp. Přijaté zvolíte v dialogovém okně Tisk sestavu Výkaz pro Intrastat, vyberete požadované období a prostřednictvím povelu Export vyberete způsob podání výkazu - InstatOnline. Na další straně průvodce zadáte číslo ID stanice, kód firmy a pořadové číslo. Dále zadáte umístění souboru a na poslední straně se zobrazí informační hlášení o provedené operaci s možností automatického otevření aplikace InstatOnline. Po dokončení se automaticky vytvoří soubor s příponou *.zip.

Pokud nebude chtít aplikaci InstatOnline ihned spouštět, můžeme ji spustit dodatečně na adrese: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/intrastat-prihlaseni.aspx.

Aplikace InstatOnline
Po přihlášení do aplikace zvolíte povel Import a v zobrazeném dialogovém okně zadáte cestu k vytvořenému souboru z programu POHODA (přípona typu *.zip). Načtení spustíte povel Import, a pokud se zobrazí chybové hlášení, musíte údaje opravit v programu POHODA, vygenerovat znovu soubor a opětovně načíst do aplikace InstatOnline.

Upozornění při odesílání opravného hlášení pro Intrastat

Opravné hlášení výkazu Intrastat musí být provedeno stejným způsobem, jako bylo podáno řádné odeslání, tj. prostřednictvím stejné aplikace.

Program InstatDesk
Tato aplikace opravné podání neřeší.V programu POHODA provedete příslušné změny a odešlete znovu datový soubor se stejným názvem jako původní soubor, který nahrazujete.

InstatOnline
Podání upravíte přímo na webové aplikaci InstatOnline u příslušného záznamu.

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503319 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: