Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké postupy mohu použít v programu POHODA pro uplatnění slevy na pojistném na sociální pojištění v období od února 2023?

odpověď

Slevu na pojistném ve výši 5% si mohou zaměstnavatelé uplatnit u vybraných skupin zaměstnanců se sjednaným kratším pracovním úvazkem. Zaměstnancům, u kterých se rozhodnete slevu na pojistném uplatňovat, nastavte v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné nový typ „sleva – na sociální pojištění“. Dále zadejte období, od kterého budete slevu uplatňovat a vyberte důvod pro uplatnění slevy na pojistném.

Záměr uplatňovat slevu na pojistném za vybrané zaměstnance oznámíte ČSSZ prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Do agendy Personalistika jsme pro tento účel přidali do nabídky Záznam/Operace povel Podání OZUSPOJ, kterým vygenerujete příslušné podání .

Vyplněné údaje si můžete v nové agendě Podání OZUSPOJ zkontrolovat na záložce Položky a podle potřeby upravit. Oznámení záměru odešlete elektronicky ve formátu XML na portál VREP, resp. do datové schránky ČSSZ prostřednictvím povelu Odeslání OZUSPOJ z nabídky Záznam, kterým vyvoláte průvodce pro elektronické podání oznámení.

Sleva náleží za těchto podmínek:
- se zaměstnancem je sjednána kratší pracovní doba 8 - 30 hodin týdně, toto neplatí pro zaměstnance mladší 21 let
- úhrn vyměřovacích základů nepřesáhl 1,5 násobek průměrné mzdy (2023 - 60 486 Kč)
- úhrn vyměřovacích základů připadajících na jednu hodinu z úhrnu odpracovaných hodin nepřesáhl 1,15% průměrné mzdy (2023 - 463,73 Kč)
- odpracovaná doba nepřesáhla 138 hodin

Při vystavení mzdy POHODA vyhodnotí, jestli jsou splněny podmínky pro uplatnění slevy. V agendě Mzdy/příslušný měsíc můžete provést kontrolu pomocí sloupců Sleva na pojistném - záměr, Sleva na pojistném - uplatnění a Sleva na pojistném - informace. V tomto sloupci jsou uvedeny výsledky kontroly splnění podmínek slevy. Pokud budete potřebovat ručně vyřadit zaměstnance z výpočtu slev, odtrhnete pole Uplatnění slevy na pojistném na záložce Čistá mzda. 

Sleva se uplatní prostřednictvím tiskopisu Přehled o výši pojistného. V tiskopisu je uvedena jak výše slevy, tak zaměstnanci, na které je sleva uplatněna. V agendě Podání PVPOJ přibyla záložka Zaměstnanci s přehledem osob, na které je sleva uplatněna.

Po zaúčtování mezd bude sleva na pojistném zahrnuta v ostatním závazku na odvod sociálního pojištění. Informaci o slevách najdete v tiskových sestavách Přehled mezd, Soupis sociálního pojištění, Přehled sociálního pojištění a Rekapitulace mezd. 
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím