Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu v programu POHODA uplatňovat zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH pro obchodníky s použitým zbožím?

odpověď

Dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se u zvláštního režimu na daňovém dokladu vydaném zákazníkovi neuvádí DPH z přirážky, není tedy ani v rekapitulaci DPH. Daňový doklad obsahuje pouze celkovou částku včetně DPH bez rozepsání na základ daně a DPH. Základem daně je přirážka, což je peněžní částka včetně daně. Přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Na dokladu musí být uvedeno sdělení, že byl použit zvláštní režim. Základ daně a daň se může rozepsat pouze u služeb a zboží vytvořených vlastní činností, které jsou poskytovány současně se službami podle zvláštního režimu.
 
Pokud vedete účetnictví, budete při uskutečnění zdanitelného plnění dle zvláštního režimu postupovat následovně: 
1) V agendě Účetnictví/Interní doklady založíte nový záznam, a na záložku Položky dokladu uvedete jako první položku s 0% sazbou DPH celkovou částku za uskutečněné plnění sníženou o přirážku s členěním DPH - „UDobch – Zvláštní režim s použitým zbožím a uměním“ resp. „UKobch - Zvláštní režim s použitým zbožím a uměním – nezapočítat do koeficientu“.
Jako druhou položku uvedete přirážku s typem členění DPH „UD - Tuzemské plnění“ a s výpočtem DPH shora. Pro interní doklad zvolíte příslušnou předkontaci (zaúčtování na účty pohledávek a výnosů). 

2) Jako druhý doklad vytvoříte vydanou fakturu v agendě Fakturace/Vydané faktury. Jelikož částka musí být uvedena včetně DPH, zadáte celkovou prodejní částku s 0% sazbou DPH. Jako členění DPH zvolíte „UN - Nezahrnovat do přiznání" a předkontaci „Vlastní předkontace Bez“, která slouží pro likvidaci dokladu.
Na záložku Poznámky do horní části uvedete sdělení, že se jedná o zvláštní režim a příslušný daňový předpis. Toto sdělení bude uvedeno na vydané faktuře, kterou obdrží zákazník. 

Dále zákon o DPH ukládá povinnost pro plátce DPH, který uplatňuje „zvláštní režim“ a zároveň „běžný režim“, vést evidenci dle § 100 zákona o DPH, a to samostatně pro jednotlivé režimy. To znamená, že v programu POHODA můžete vytvořit analytické účty pro účet 343, na kterých byste tyto operace sledovali, nebo můžete sledovat odděleně příslušné režimy pomocí pole Činnost.

V daňové evidenci budete při uskutečnění zdanitelného plnění dle zvláštního režimu postupovat následovně:
1) V agendě Účetnictví/Interní doklady založíte nový záznam, a na záložku Položky dokladu uvedete jako první položku s 0% sazbou DPH celkovou částku za uskutečněné plnění sníženou o přirážku s členěním DPH - „UDobch – Zvláštní režim s použitým zbožím a uměním“ resp. „UKobch - Zvláštní režim s použitým zbožím a uměním – nezapočítat do koeficientu“.
Jako druhou položku uvedete přirážku s typem členění DPH „UD - Tuzemské plnění“ a s výpočtem DPH shora. Interní doklad budete účtovat jako nedaňový příjem (Typ předkontace Z Nedaňový příjem). 

2) Jako druhý doklad vytvoříte vydanou fakturu v agendě Fakturace/Vydané faktury. Jelikož částka musí být uvedena včetně DPH, zadáte celkovou prodejní částku s 0% sazbou DPH. Jako členění DPH zvolíte „UN - Nezahrnovat do přiznání“ a předkontaci např. Prodej zboží (Typ předkontace P Prodej zboží). Podle zadané předkontace pak bude zaúčtována úhrada faktury.
Na záložku Poznámky do horní části uvedete sdělení, že se jedná o zvláštní režim a příslušný daňový předpis. Toto sdělení bude uvedeno na vydané faktuře, kterou obdrží zákazník.

Při přijetí platby je nutné snížit základ daně z příjmů o dříve odvedené DPH. Tuto situaci lze řešit několika způsoby:
1) Ruční přeúčtování DPH z platby do nedaňových výdajů:
V agendě Banka u dokladu, kterým je uhrazena faktura, otevřete záložku Zaúčtování. Kliknutím do plochy záložky pravým tlačítkem myši a volbou Otevřít zaúčtování ze zobrazené místní nabídky otevřete příslušný účetní doklad v agendě Peněžní deník. Přes nabídku Záznam/Rozúčtování zpřístupníte nový řádek k rozúčtování dokladu, u kterého zadáte v poli Zaúčtování předkontaci pro nedaňový příjem (Typ PN Ostatní příjem nedaňový) a do prvního pole částky rozúčtování uvedete částku DPH, o kterou chcete snížit základ daně z příjmů.
Zadaná částka se propíše v tiskové sestavě peněžního deníku do sloupce Příjmy nezvyšující základ daně, zbylá část bude ve sloupci Prodej zboží. Rozúčtovaný bankovní doklad touto úpravou získá předkontaci Ručně.

2) Vyrovnání DPH v položkách bankovního dokladu:
Do hradícího bankovního dokladu k úhradě faktury zapíšete dvě nové položky, obě v částce odpovídající celkové hodnotě přirážky. První z nich bude zadaná záporně v 0% sazbě DPH. Druhá položka bude kladná v sazbě 21 % s výpočtem DPH shora. Předkontace zůstává pro všechny položky typu P Prodej zboží.
Tím bude zaúčtování platby v tiskové sestavě peněžního deníku rozepsané do sloupců Prodej zboží a DPH Příjem.

3) Přeúčtování DPH interním dokladem:
K bankovní platbě vytvoříte interní doklad se třemi položkami. První kladná položka ve výši nákupní ceny v sazbě DPH 0 %, druhá kladná položka v hodnotě přirážky v sazbě DPH 21 % a třetí záporná položka bude odpovídat celkové hodnotě vydané faktury se sazbou DPH 0 %. 
Typ předkontace zvolíte Z Příjmy zvyšující základ daně. Interní doklad se nezobrazí v peněžním deníku, ale vstoupí do agendy Nepeněžní deník a zároveň se projeví v tiskové sestavě Podklady pro daňové přiznání do řádku Příjmy z uzávěrkových operací.

Uvedené postupy je potřeba konzultovat s daňovým poradcem.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím