Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při správě databáze nebo převodu databáze po instalaci na vyšší release programu POHODA nemohu otevřít účetní jednotku a program POHODA hlásí chybu „#3022 - Požadované změny tabulky se nepodařily, protože by vytvořily duplicitní hodnoty v indexu, primárním klíči nebo relaci. Změňte hodnoty v polích obsahujících duplicitní údaje nebo odstraňte či znovu nadefinujte index.“ Co mám udělat pro správný chod programu POHODA?

odpověď

Jedná se o duplicitní záznamy v indexovaných sloupcích databáze účetní jednotky, většinou jde o sloupec ID, výjimečně sloupec Cislo. Tato chyba může nastat z důvodu nestability síťového připojení, chybné funkce operačního systému, případně při nestandardním ukončování aplikace. V tomto případě je nutné nalézt duplicitní záznamy a tyto záznamy smazat a znovu zapsat. Pro zobrazení duplicitních záznamů je možné vhodně využít možností jazyka SQL a volby „Upravit dotaz“, kterou nabízí program POHODA.  Postup odhalení duplicit je následující:

• V závěrečném logu o provedených operacích po Správě databáze nebo pokusu o převod účetní jednotky naleznete 
  agendu, ve které došlo k chybě. Informace o chybné agendě a také tabulce s duplicitními hodnotami, jsou viditelné  
  v okamžiku výskytu chybového hlášení na panelu s průběhem operací (ProgressBar). Zde si opište název tabulky, 
  který je zapsán v závorce.

• Pokud dojde k chybě při převodu účetní jednotky na vyšší verzi, je nutné nejprve ponížit instalovaný Release 
  programu POHODA na Release, ve kterém byla účetní jednotka až dosud provozována.

• Otevřete Účetní jednotku, a pokud bylo chybové hlášení zobrazeno v existující agendě programu POHODA, 
  otevřete tuto agendu. Pokud není možné agendu otevřít, řešení touto cestou není možné.

• Z nabídky Záznam/Výběr/Upravit dotaz  zobrazte dialog pro úpravu dotazu. Pokud je volba „Upravit dotaz“ 
  nepřístupná, pravděpodobně nemáte v agendě uložený žádný dotaz. V tom případě je nutné nejprve vytvořit 
  jakýkoliv filtr nebo dotaz, který bude následně možné pomocí výše zmíněné volby upravit.

• V dialogovém okně SQL definice zapíšete následující část SQL dotazu (jedná se o klauzuli WHERE), přičemž použijte 
   název tabulky, dále jen zkratka TAB: TAB.ID IN (SELECT ID FROM TAB GROUP BY ID HAVING COUNT(*)>1). 
   Dotaz je možné přejmenovat a případně uložit mezi Uložené dotazy. Jakmile dotaz potvrdíte, dojde k zobrazení   
   položek s duplicitními hodnotami v poli ID.    

   Příklad:
   Pokud dojde k chybovému hlášení při Správě databáze u tabulky Faktury(FA), jedná se o duplicitu v agendách  
   Fakturace. V tomto případě je nutné otevřít každou agendu fakturace a upravit dotaz na (FA.ID IN (SELECT ID 
   FROM FA GROUP BY ID HAVING COUNT(*)>1)).

• Ve výsledném výběru záznamů, dojde k zobrazení pouze těch záznamů, jejichž ID je duplicitní. Tyto záznamy je 
   nutné zkontrolovat, smazat a případně znovu zapsat ty, které jsou chybné. Po smazání záznamů je nutné provést 
   Správu databáze.

Tímto způsobem není možné zobrazit duplicity v položkách dokladů.

V rámci služeb zákaznické technické podpory lze za úplatu provést opravu databáze tak, aby nedošlo ke ztrátě informací (nebo alespoň minimální ztrátě informací). Jedná se o expertní servisní službu. Tuto službu je nutné předem objednat buď e-mailem nebo přes naše internetové stránky, kde je nutné vyplnit formulář pro objednání těchto služeb a zaslat faxem nebo e-mailem na technickou podporu. K provedení opravy databáze je dále nutné zaslat její zálohu, ve které se duplicity vyskytují.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím