Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Chyba #3022 - Požadované změny tabulky se nepodařily, protože by vytvořily duplicitní hodnoty ...

odpověď

Jedná se o duplicitní záznamy v indexovaných sloupcích databáze účetní jednotky, většinou jde o sloupec ID, výjimečně sloupec Cislo. Chyba může nastat z důvodu nestability síťového připojení, chybné funkce operačního systému, případně při nestandardním ukončování aplikace.

V tomto případě je nutné nalézt duplicitní záznamy a tyto záznamy smazat a znovu zapsat. Pro zobrazení duplicitních záznamů je možné vhodně využít možností jazyka SQL a volby „Upravit dotaz“, kterou nabízí program POHODA.

Postup odhalení duplicit v něktré hlavní tabulce je následující:

 1. V závěrečném logu o provedených operacích po Správě databáze nebo pokusu o převod účetní jednotky naleznete agendu, ve které došlo k chybě. Informace o chybné agendě a také tabulce s duplicitními hodnotami, jsou viditelné v okamžiku výskytu chybového hlášení na panelu s průběhem operací (ProgressBar) vlevo dole. Zde si opište název tabulky, který je zapsán v závorce.
 2. Pokud dojde k chybě při převodu účetní jednotky na vyšší verzi, je nutné nejprve ponížit instalovaný Release programu POHODA na Release, ve kterém byla účetní jednotka až dosud provozována (nainstalovat zpět starší verzi).
 3. Otevřete Účetní jednotku, a pokud bylo chybové hlášení zobrazeno v existující agendě programu POHODA, otevřete tuto agendu. Pokud není možné agendu otevřít, řešení touto cestou není možné.
 4. Z nabídky Záznam/Výběr/Upravit dotaz zobrazte dialog pro úpravu dotazu. Pokud je volba „Upravit dotaz“ nepřístupná, pravděpodobně nemáte v agendě uložený žádný dotaz. V tom případě je nutné nejprve vytvořit jakýkoliv filtr nebo dotaz, který bude následně možné pomocí výše zmíněné volby upravit.
 5. V dialogovém okně SQL definice zapíšete následující část SQL dotazu (jedná se o klauzuli WHERE), přičemž použijte název tabulky, dále jen zkratka TAB: TAB.ID IN (SELECT ID FROM TAB GROUP BY ID HAVING COUNT(*)>1). 
  Dotaz je možné přejmenovat a případně uložit mezi Uložené dotazy. Jakmile dotaz potvrdíte, dojde k zobrazení položek s duplicitními hodnotami v poli ID.
 6. Ve výsledném výběru záznamů, dojde k zobrazení pouze těch záznamů, jejichž ID je duplicitní. Tyto záznamy je nutné zkontrolovat, smazat a případně znovu zapsat ty, které jsou chybné.
  Po smazání záznamů je nutné provést Údržbu databáze

   Příklad:
   Pokud dojde k chybovému hlášení při Správě databáze u tabulky Faktury(FA), jedná se o duplicitu v agendách  
   Fakturace. V tomto případě je nutné otevřít každou agendu fakturace a upravit dotaz na (FA.ID IN (SELECT ID 
   FROM FA GROUP BY ID HAVING COUNT(*)>1)).

Tímto způsobem není možné zobrazit duplicity v položkách dokladů.

V rámci služeb zákaznické technické podpory lze za úplatu provést opravu databáze tak, aby nedošlo ke ztrátě informací (nebo alespoň minimální ztrátě informací). Jedná se o expertní servisní službu. Tuto službu je nutné předem objednat buď e-mailem nebo přes web Objednávka individuálních služeb, kde je nutné vyplnit formulář pro objednání těchto služeb.

K provedení opravy databáze je dále nutné zaslat zálohu účetní jednotky, ve které se duplicity vyskytují.

Odeslání databáze proveďte takto:

 1. V POHODĚ si zobrazte seznam účetních jednotek povelem Soubor/Účetní jednotky.
 2. Ve sloupci Datový soubor najděte název souboru, jak je uložen na disku, ten si zapamatujte (např. 12345678_2023.mdb).
 3. Nyní použijte volbu Databáze/Otevřít datovou složku.
 4. V otevřeném průzkumníku otevřete složku Data a v ní najděte soubor s daným názvem.
 5. Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a použijte volbu Odeslat->Komprimovaná složka (metoda ZIP).
 6. Zazipovaný soubor odešlete přes Servisní schránku na webu https://stormware.cz/schranka
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím