Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak v daňové evidenci zaznamenat přijatou zálohovou fakturu a následně její uplatnění v konečné faktuře?

odpověď

Zálohovou fakturu zadáte do agendy Fakturace/Přijaté zálohové faktury s příslušnou daňovou předkontací. Doklad zlikvidujete (uhradíte) v agendě Banka, resp. Pokladna, částka se vloží do nulové sazby DPH. Po zaplacení zálohové faktury od dodavatele obdržíte daňový doklad k zaplacené zálohové faktuře, v tomto případě se nejedná o konečnou fakturu. Daňový doklad vystavíte v agendě Fakturace/Přijaté zálohové faktury přes povel Záznam/Daňový doklad. Tento povel vytvoří daňový doklad do agendy Účetnictví/Interní doklady, kde se částka rozepíše na záložce Položky dokladu. Do prvního řádku se vloží částka rozepsaná na základ daně a částku DPH a do druhého řádku se vloží celková částka zálohové faktury (uhrazená záloha), která je zadána záporně, v nulové sazbě DPH. Interní doklad bude na nulovou hodnotu s předkontací „2Zvydaj - Výdaje snižující základ daně“. Tento interní doklad vstoupí do přiznání k DPH, proto v poli Členění DPH 
zvolte „PD – Tuzemské plnění“.

Následně vystavte konečnou zúčtovací fakturu v agendě Fakturace/Přijaté faktury. Fakturu vyplníte položkově, tzn. přepnete se na záložku Položky dokladu a do prvního řádku zadáte skutečnou hodnotu faktury (množství, jedn. cena, sazba DPH, atd.). Poté zvolte nabídku Záznam/Přenos ->/Zálohové faktury ->, program POHODA Vás přepne do agendy Přijaté zálohové faktury, kde vyberete požadovanou zálohovou fakturu a přenesete do dokladu. Na položkách přijaté faktury 
se vytvoří další řádek s názvem Uhrazená záloha. Částka bude zobrazena záporně, v případě, že byl vystaven daňový doklad v interních dokladech, částka bude rozepsána na základ daně a částku DPH. Částka uhrazené zálohy se musí shodovat s daňovým dokladem. Členění DPH uvedete u této položky „PD – Tuzemské plnění“. 

Pokud jste neobdrželi daňový doklad k zaplacené záloze (zadaný v interních dokladech), přenesete zálohovou fakturu 
přes povel Záznam/Přenos ->/Zálohové faktury ->. Zálohová faktura se přenese záporně v nulové sazbě DPH. 
Členění DPH u této položky vyberete „PN – Nezahrnovat do přiznání“.

Pozn.: Jestliže je částka zálohové faktury shodná s celkovou fakturovanou částkou na konečné faktuře, tudíž k úhradě zbývá nulová hodnota a nebyl přijat daňový doklad k platbě zálohy, je nutné provést vyrovnání pomocí nabídky Záznam/Vyrovnání DPH v agendě Fakturace/Přijaté faktury, aby došlo k úpravě základu daně v podkladech pro daňové přiznání.

V případě, že je k zálohové faktuře vystavený daňový doklad zadaný v agendě Interní doklady, vyrovnání DPH 
se neprovádí. Úprava základu daně v podkladech pro daňové přiznání se provede pomocí vystaveného interního dokladu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím