Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Z jakého důvodu je stejný kurz v pátek odpoledne i v pondělí ráno. Jaký kurz se má správně použít?

odpověď

ČNB zveřejňuje aktuální kurzy na každý pracovní den až po 14:30 hodin. Ve dnech pracovního klidu (svátky, soboty, neděle), kdy ČNB kurz nevyhlásí, se použije poslední vyhlášený kurz ČNB. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou k okamžiku ocenění, což může být:
- okamžik uskutečnění účetního případu,
- konec rozvahového dne v případě majetku a závazků.
 
Okamžik uskutečnění je v ČÚS (Český účetní standard ) 001 definován jako den, nikoliv jako určitý časový okamžik v rámci dne, viz:
ČÚS 001
2.4.3. Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky ... ... .... Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.
 
Z uvedeného vyplývá, že by se měl používat kurz ČNB platný ke konci dne účetního případu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím