Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč se tisková sestava Kniha pohledávek liší od tiskové sestavy Obratová předvaha?

odpověď

Do tiskové sestavy Obratová předvaha vstupují doklady ze všech agend, které jsou zaúčtované na účet 311, ale do knihy pohledávek vstupují doklady pouze z agendy Vydané faktury (a navázané úhrady, které jsou na záložce Likvidace).

Pro kontrolu můžete využít tiskovou sestavu Kontrola účtů 311 a 321 s knihou pohledávek a závazků. Sestavu naleznete v kontrolních tiskových sestavách v agendě Účetnictví/Účetní deník.

Tato tisková sestava ověřuje:
- Zda souhlasí počáteční stav účtu 311 s knihou pohledávek. Pokud hodnoty nesouhlasí, zkontrolujte si počáteční stavy účtu 311 s analytickým účtem použitým v předkontaci u vydaných faktur převedených z minulých let a s knihou pohledávek k poslednímu dni předcházejícího účetního období.
- Zda faktura neobsahuje předkontaci Bez, Nevím, Vlastní předkontaci Bez nebo zda není zaúčtovaná na jiný účet než účet 311, případně zda je faktura zaúčtovaná na správnou stranu MD/DAL účtu 311. Pokud je faktura s předkontací Bez nebo Nevím, vstoupí do knihy pohledávek, nikoliv na pohyb na účtu 311. S předkontací Bez by měly být zadané pouze doklady z minulých let.
- Zda nejsou na účet 311 zaúčtované doklady z jiné agendy než Vydané faktury. Před náhledem na sestavu Kniha pohledávek doporučujeme zatrhnout volbu Pouze faktury. Pokud není zatržená, vstupují na sestavu také doklady zadané v agendě Ostatní pohledávky, které jsou obvykle účtovány na jiný účet než účet 311.
- Zda není faktura zlikvidována bez vazby na bankovní či pokladní doklad. Takto zlikvidované faktury lze také zkontrolovat v agendě Fakturace/Vydané faktury prostřednictvím kontrolní tiskové sestavy Likvidace vydaných faktur nebo pomocí záložky Likvidace. Pro výběr faktur, které byly zlikvidovány bez vazby, můžete dále použít předdefinovaný dotaz, který vyvoláte povelem Záznam/Výběr/Uložené dotazy/Likvidace bez vazby.
- Chybné zaúčtování hradících dokladů a zároveň zda nejsou hradící doklady zaúčtované bez vazby na vydanou fakturu.

Dále zkontrolujte, zda tiskové sestavy zadáváte ke stejnému datu. V případě nesouladu lze dané sestavy sestavit například vždy k poslednímu dni měsíce a zkontrolovat výsledné hodnoty. Tímto způsobem zjistíte měsíc, ve kterém se hodnoty liší a v rámci tohoto měsíce zkontrolujete veškeré pohyby.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím