Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mám změnit hodnoty ve sloupci Minulé období u výkazů pro MF za rok 2013 pro příspěvkové organizace?

odpověď

Dle přechodného ustanovení čl. II vyhlášky č. 403/2011 Sb. je třeba před načtením výkazů do agendy Účetnictví/Výkazy pro MF hodnoty minulého období ručně upravit v agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Výkazy minulého roku. Zde je třeba podle přechodného ustanovení zadat správný řádek výkazu pro rok 2012 v poli Řádek/Letos. U výsledkových účtů, které přechází z Výnosů do Nákladů je třeba k hodnotě v poli Částka doplnit minusové znaménko. V agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy účtů u těch rozvahových účtů, které dle přechodného ustanovení v roce 2012 mění účet k 1.1.2012 (např. účet 373 je třeba částečně ponechat na účtu 373 a částečně přeúčtovat na účet 471, proveďte ruční úpravu v této agendě. Ministerstvo financí zveřejnilo metodické doporučení, kde je uveřejněn přehled změn minulého období u rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Mimo jiné je zde upozornění u řádku D. IV. 20 rozvahy na chybu v přechodném ustanovení: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2009/vyhlaska-c-410-2009-sb-3588

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2012 a později, pokud není v bodech 2 až 12 stanoveno jinak.
2. Stav položky rozvahy „D.III.4. Závazky z pronájmu“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.II.8. Ostatní dlouhodobé závazky“.
3. Stav položky rozvahy „A.III.4. Půjčky osobám ve skupině“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „A.III.4. Dlouhodobé půjčky“.
4. Kurzové rozdíly převedené k 1. lednu 2010 v souladu s přílohou Českého účetního standardu č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih z účtu 386 – Kursové rozdíly aktivní a 387 – Kursové rozdíly pasivní na účet 405 - Kurzové rozdíly se od 1. ledna 2012 vykazují v položce rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“.
5. Stav položky rozvahy „D.III.20. Jiné daně a poplatky“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.III.19. Jiné daně a poplatky“.
6. Stav položky rozvahy „D.III.7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.III.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“.
7. Stav položky rozvahy „B.II.24. Poskytnuté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy „B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“, nebo v položce rozvahy „A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“, nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy „B.II.24. Poskytnuté zálohy na transfery“ k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy „B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“.
8. Stav položky rozvahy „D.IV.30. Přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy „D.III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“, nebo v položce rozvahy „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“, nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy „D.IV.30. Přijaté zálohy na transfery“ k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy „D.III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.
9. Stav položek výkazu zisku a ztráty „B.I.9. Změna stavu nedokončené výroby“, „B.I.10. Změna stavu polotovarů“, „B.I.11. Změna stavu výrobků“ a „B.I.12. Změna stavu ostatních zásob“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to s opačným znaménkem, než které bylo vykázáno k 31. prosinci 2011.
10. Stav položky výkazu zisku a ztráty „B.I.13. Aktivace materiálu a zboží“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.6. Aktivace oběžného majetku“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to se záporným znaménkem.
11. Stav položky výkazu zisku a ztráty „B.I.14. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to se záporným znaménkem.
12. Stav položek výkazu zisku a ztráty „B.I.15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku“ a „B.I.16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to se záporným znaménkem.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím