Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Datové schránky

Datové schránky

Co je datová schránka?

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánu veřejné moci.Slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu.

Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra České republiky, které pro ně zřídilo oficiální internetové stránky www.datoveschranky.info. Provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta, s. p., která je držitelem poštovní licence.

Co není datová schránka?

Ačkoli se způsob práce s datovou schránkou hodně podobá práci s e-mailem, datová schránka není e-mailová schránka. Jde o oddělený komunikační systém provozovaný za jiným účelem, a především z právního hlediska má jiné postavení.

Hlavní rozdíly od e-mailu jsou následující:

 • Datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky je garantovaně doručená adresátovi.
 • Na datovou zprávu se vztahují fikce doručení, tedy že po 10 dnech je zpráva považována za doručenou.
 • Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.
 • Datovou zprávu je možné zaslat do vlastních rukou.

Datová schránka také není dlouhodobým úložištěm. Obsah datových zpráv bude smazán 90 dní po jejich doručení.

Kdo může a kdo musí mít datovou schránku?

Datová schránka je povinná pro:

 • právnické osoby zřízené zákonem a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku
 • orgány veřejné moci (OVM)

Datová schránka je nepovinná pro:

 • ostatní právnické osoby
 • fyzické osoby či podnikající fyzické osoby

Kde si mohu datovou schránku zřídit?

Datovou schránku zřizuje Ministerstvo vnitra. Vyplněnou žádost můžete donést osobně na podatelnu Ministerstva vnitra nebo zaslat poštou. Podat žádost o zřízení také můžete na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT) nebo můžete zaslat elektronickou žádost obsahující kvalifikovaný elektronický podpis emailem na adresu posta@mvcr.cz. Datovou schránku si můžete zřídit také na hlavní stránce pro datové schránky www.datoveschranky.info.

Co všechno potřebuji ke zřízení datové schránky?

Ke zřízení datové schránky potřebujete elektronický podpis (pokud posíláte žádost elektronicky) nebo úředně ověřený vlastnoruční podpis na žádosti listinné podoby, kterou můžete podat buď osobně na podatelně Ministerstva vnitra, anebo poslat poštou. Pokud si požádáte o zřízení datové schránky na Czech POINT, potřebujete pouze občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jak mohu doručovat dokumenty?

Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánu veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se většina korespondence od orgánu veřejné moci doručovat elektronicky.

Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny elektronickým podpisem odesílatele (orgánu veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání k soudu), musíte označit svůj vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. V datové schránce jsou obsaženy veškeré písemnosti, které jsou již vyplněné vašimi osobními údaji.

Jak si zřídím elektronický podpis?

Elektronický podpis obsahuje elektronické identifikační údaje autora (odesílatele,adresy, sídla, rodné nebo identifikační číslo) elektronického dokumentu. Zaručený elektronický podpis je vyžadován s předepsanými typy certifikace (kvalifikovaný certifikát, komerční certifikát), a tak zaručuje i integritu dokumentu a autentizaci certifikátu. Někdy má i funkci časového razítka, tedy prokazuje datum a čas podepsání dokumentu.
Kvalifikovaný (podpisový) certifikát je tedyelektronický podpis, který nahrazuje ruční podpis u papírových dokumentů. Certifikát je možné objednat přímo ze stránek poskytovatele nebo osobně na pobočce dané společnosti.

Poskytovatelé certifikačních služeb:
První certifikační autorita, a.s. 
Česká pošta a.s. 
e-Identity a.s.

V případě doručování dokumentů obsahujících úkony orgánů veřejné moci vůči adresátům veřejné moci se pro náležitosti těchto úkonů uplatní procesní předpisy (občanský soudní řád, správní řád). Ty požadují opatřit úkony orgánů veřejné moci zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen "elektronický podpis") odpovědné úřední osoby, respektive osoby justičního orgánu (viz §69 odst.3 správního řádu, §40b odst.3 občanského soudního řádu). Tyto normy se uplatní přednostně před obecným pravidlem v zákoně o eGovermentu,tj. úkon učiněný osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky či pověřenou osobou má stejný účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Opatření orgánů veřejné moci adresovaných adresátům veřejné moci zaručeným podpisem je nezbytné i z toho důvodu, že adresáti si nemohou dokument, který není opatřený elektronickým podpisem, nechat zkonvertovat.

Co potřebuji pro provoz datové schránky v programu POHODA?

Pro práci s datovými schránkami potřebujete:

 • připojení k internetu
 • certifikát autority od PostSignum - vzhledem k tomu, že tento kořenový certifikát není standardní součástí operačního systému, je zapotřebí jej nainstalovat do úložiště certifikátů ručně - kořenový certifikát autority můžete získat na stránkách http://qca.postsignum.cz/www/authorities.php

Postup instalace certifikátu:

 • Otevřete daný soubor.
 • V zobrazeném dialogovém okně s informacemi o certifikátu zvolte povel Nainstalovat certifikát. Tím se spustí instalace.
 • Při výběru úložiště certifikátu zvolte povel Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti.
 • Tlačítkem Procházet... vyberete úložiště nazvané Důvěryhodné kořenové certifikační autority.
 • Dokončete instalaci certifikátu.

Jak poznám, že je certifikát instalovaný?

Certifikát musí být zobrazen v úložišti certifikátů systému Windows, a to konkrétně ve větvi Důvěryhodné certifikační úřady. Kontrolu provedete tak, že spustíte prohlížeč Internet Explorer. V nabídkovém menu Internet Explorer vyberete možnost Nástroje - Možnosti Internetu. Prostřednictvím záložky Obsah a povelu Certifikáty zobrazíte úložiště certifikátů systému Windows.

Na záložce Důvěryhodné kořenové certifikační autority musí být zobrazen certifikát PostSignumRootQCA.

Jak mám nastavit svoji datovou schránku v programu POHODA?

Pro nastavení programu POHODA s datovými schránkami je nutné provést několik kroků.
Nejdříve musíte povolit uživateli používání datových schránek v přístupových právech.
Jedná se o sekci Nastavení/Datová komunikace, kde zatrhnete volbu Datové schránky.
Upozornění: přístupová práva může editovat pouze administrátor programu POHODA
nebo uživatel, který má právo přístupová práva měnit.

Po nastavení přístupových práv se aktivuje sekce Datová komunikace v agendě Uživatelské nastavení.
V této sekci nastavíte přístup do své datové schránky. Zatržením volby Použít datovou schránku umožníte nastavení přístupu k datové schránce. Poté v poli Přihlašovací jméno a Heslo zadáte přihlašovací údaje pro datovou schránku. Prostřednictvím tlačítka Test připojení se program POHODA spojí se serverem datových schránek a ověří správnost zadaných údajů. Pokud se spojení naváže, program automaticky doplní ID schránky. V rámci nastavení je možné určit i to, kam se budou ukládat jednotlivé odeslané přílohy datových zpráv. Ty pak mohou být použity pro znovu odeslání datové zprávy.

Pomocí časového intervalu bude program POHODA automaticky kontrolovat, zda máte ve schránce novou zprávu. Zatržením volby Komunikovat v testovacím prostředí umožníte nastavení testovacího prostředí pro datové schránky.

 • Odkazem vedle tlačítka Test připojení lze otevřít webovou stránku pro přihlášení k Datové schránce, např. kvůli změně hesla.

Jak odešlu elektronické podání z programu POHODA přes datovou schránku?

Z programu POHODA je možné odesílat jednotlivá podání, která úřady přijímají prostřednictvím datové schránky. Tato možnost je nabízena na konci každého podporovaného průvodce elektronickým podáním. ID schránek jednotlivých úřadů si lze přednastavit v agendě Globální nastavení v sekcích Daně2, Mzdy1 a Intrastat.

Jedná se o tato elektronická podání: Vyúčtování pojistného na důchodové spoření, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Odeslání evidence pro daňové účely, Odeslání Souhrnného hlášení, Odeslání Kontrolní hlášení, Odeslání přiznání, Žádost o proplacení daňového bonusu, Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření, Odeslat ELDP, Odeslání NEMPRI, Odeslání oznámení - Přihláška/Odhláška, Přehled o výši pojistného, Intrastat - Výkaz pro Intrastat.

U jednotlivých výkazů nejprve vyvoláte průvodce pro elektronické podání, ve kterém zatrhnete volbu Odeslat do Datové schránky úřadu. Po jeho dokončení bude zobrazeno dialogové okno pro odeslání datové zprávy s připojeným podáním a předvyplněnou schránkou úřadu (pokud je zadána v agendě Globální nastavení). ID datové schránky úřadu je možné dohledat pomocí průvodce vyvolaného stiskem tlačítka Komu...

Přílohy podání odeslaných přes datové schránky jsou uloženy dle nastavení programu POHODA a to následovně:
Pokud není nastavena výchozí složka pro ukládání příloh datové zprávy v agendě UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ / DATOVÁ SCHRÁNKA -> volba „Přílohy ukládat do složky“, pak budu vždy příloha datové zprávy uloženy do složky: Dokumenty\ISDS\IDschránky\ID zprávy\. Pokud je nastavena výchozí složka pro ukládání příloh datové zprávy v agendě UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ / DATOVÁ SCHRÁNKA -> volba „Přílohy ukládat do složky“, pak budu vždy příloha datové zprávy uloženy do této nastavené složky + \ISDS\IDschránky\ID zprávy\

Pokud bude v průvodci elektronického podání nastaven navíc i příznak „Uložit XML souboru....“ bude po dokončení průvodce odeslání datové zprávy příloha uložena i do tohoto umístění.

 

Jak mohu evidovat ID Datových schránek v agendě Adresář?

U jednotlivých záznamů v agendě Adresář je možné evidovat ID datové schránky. To naleznete na záložce Ostatní. Pomocí výběrového tlačítka (se třemi tečkami) je možné otevřít průvodce vyhledáním datové schránky kontaktu. Z adresáře lze i odeslat datovou zprávu povelem Záznam\Datová komunikace\Nová datová zpráva nebo kliknutím na Dat. Schr. na záložce Ostatní.

Jak odešlu PDF dokumenty přes datovou schránku?

POHODA podporuje i odesílání tiskových sestav ve formě přílohy (PDF) datových zpráv. Tato možnost je dostupná v dialogovém okně Tisk pod tlačítkem PDF. Po stisknutí tlačítka se provede tisk zvolené sestavy do formátu PDF a jeho následné přiložení do datové zprávy. Pokud je v agendě Adresář zavedeno ID datové schránky příjemce, bude v dialogovém okně pro odeslání datové zprávy již vyplněno.

Co je automatické zaznamenávání událostí?

Pokud je v agendě Globální nastavení v sekci CRM aktivní volba Povolit události na dokladech, bude každé odeslání datové zprávy zaznamenáno jako událost typu Datová zpráva na záložce Události u příslušného záznamu (doklad a adresa). Zaznamenán bude čas a datum odeslání, předmět zprávy, stav odeslání a ID příjemce.

Kde najdu odeslané datové zprávy?

Veškeré odeslané datové zprávy jsou evidovány v agendě Odeslané datové zprávy, kterou naleznete v nabídce Soubor\Datová komunikace.

Zobrazeno je Komu(ID datové schránky), na kterou proběhlo odeslání, Předmět datové zprávy, ID zprávy a Přílohy datové zprávy.

Pokud bylo v průběhu odeslání doplněno i zmocnění, jednací čísla a spisové značky, budou i tyto údaje u každého záznamu zobrazeny.

V poli Stav zprávy bude zaznamenáno, zda byla datová zpráva úspěšně odeslána. Pokud došlo k nějaké chybě, např. není zadán správně název datové schránky příjemce apod., POHODA vás na tuto skutečnost upozorní.

Pole Stav k datu obsahuje datum ověření stavu datové zprávy.

Stav datové zprávy je možné ověřit prostřednictvím povelu Zjistit stav zprávy. Tento povel najdete v menu Záznam nebo přes místní nabídku, kterou vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraném záznamu datové zprávy.

Nově je možné zjistit stav zpráv hromadně a o to přes povel Záznam \ Zjistit hromadně stav zpráv. Program POHODA projde všechny aktuálně vybrané záznamy datových zpráv a zjistí jejich stav.

Na záložku Události zprávy se zapisují jednotlivé stavy datové zprávy.

Nedojde-li ke správnému odeslání, můžete požadovanou zprávu upravit a pokusit se o nové odeslání přímo z této agendy pomocí povelu Znovu odeslat..., který najdete v menu Záznam nebo přes místní nabídku, kterou vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraném záznamu datové zprávy.

Pokud jste provedli odeslání datové zprávy mimo program POHODA, je možné do agendy Odeslané datové zprávy zpětně importovat celou datovou zprávu nebo její doruřenku a to přes povel Záznam \ Importovat zprávu/doručenku (ISDS)...

Z agendy Odeslané datové zprávy je možné exportovat doručenku datové zprávy a to přes povel Záznam \ Exportovat doručenku (ISDS)...

Pokud jste provedli odeslání podání přes datovou zprávu z programu POHODA, pak se nově v programu POHODA od verze 12200 vytvoří vazba mezi podáním a datovou zprávou. Tuto vazbu je možné využít při dohlédání podání, které bylo odesláno nebo pro tisk sestavy Dodejka/Doručenka datové zprávy. Otevření zdrojového záznamu datové zprávy provedete přes povel Otevřít zdrojový záznam..., který najdete v místní nabídce, kterou vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraném záznamu datové zprávy.

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 456981 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: