Přechod ze starého účetního programu na nový, pohodový je snadný a pomůžeme vám s ním.

Nejčastější otázky a odpovědi

FAQ k ekonomickému a informačnímu systému POHODA
FAQ k personálnímu a mzdovému systému PAMICA
FAQ ke knize jízd GLX
FAQ k daňovým přiznáním TAX
FAQ k mobilním aplikacím


Návod na ukončení účetního období a účetní uzávěrku v programu POHODA

Návod na ukončení účetního období v programu PAMICA

Návod na ukončení roku v aplikaci mPOHODA

Návod na ukončení roku v aplikaci mKasa


Návody na aktualizaci/instalaci plných verzí

Aktualizace produktů POHODA na verzi Leden 2022, release 13000.
Vyberte si návod na instalaci produktu, který chcete aktualizovat.

POHODA 2022 Aktualizace
POHODA 2022 Instalace 
POHODA 2022 NET
POHODA 2022 PZD
POHODA 2022 Kasa
POHODA 2022 E1/SQL
 


Když si nevíte rady


POHODA 2022 - aktualizace programu

1) Aby aktualizace proběhla hladce, doporučujeme nejprve ukončit všechny programy, které běží v prostředí Windows. Tím uvolníte paměť a zabráníte případným konfliktům mezi instalátorem a spuštěnými programy. V případě potíží doporučujeme restart celého počítače. Aktualizaci může provádět pouze uživatel s právy administrátora (správce počítače) systému Windows.

2) Aktualizace se spouští v programu POHODA z nabídky Záznam povelem Aktualizovat. Povel je v nabídce dostupný pouze pro uživatele Admin nebo pro uživatele s právy "Stažení aktualizace".

3) Po spouštění povelu program POHODA zkontroluje aktuální dostupnou verzi aktualizace a v případně nalezení novější verze tuto nabídne ke stažení.

4) Po stažení aktualizace je uživatel vyzván k ukončení a novému spuštění programu POHODA. Po novém spuštění se spustí samotný proces aktualizace, o jehož průběhu je uživatel informován.

5) Po ukončení aktualizace je automaticky spuštěna nová verze programu POHODA.


POHODA 2022 - instalace plné verze programu

1) V případě, že instalujete novější verzi programu (aktualizaci), poznamenejte si, ve které složce je stávající verze programu nainstalována. To zjistíte např. kliknutím pravým tlačítkem na ikonu, kterou program spouštíte a výběrem položky Vlastnosti z místní nabídky. Na otevřené kartě vlastností je instalační složka zapsána v poli Spustit v: na kartě Zástupce.

2) Aby instalace proběhla hladce, doporučujeme nejprve ukončit všechny programy včetně programu POHODA, které běží v prostředí Windows. Tím uvolníte paměť a zabráníte případným konfliktům mezi instalátorem a spuštěnými programy. V případě potíží doporučujeme restart celého počítače. Instalaci může provádět pouze uživatel s právy administrátora (správce počítače) systému Windows.

3a) Instalátor programu POHODA je možné stáhnout z internetových stránek Zákaznického centra na www.stormware.cz/zc. Po přihlášení do vašeho profilu v Zákaznickém centru jsou v sekci Ke stažení/Produkty dostupné aktuální verze instalátorů pro vámi předplacené varianty produktů STORMWARE Office. V případě stažení instalátoru ze Zákaznického centra stačí spustit stažený soubor. V tomto případě přeskočte následující krok č. 4.

3b) V případě instalace pomocí DVD, se po vložení DVD do mechaniky DVD-ROM za okamžik automaticky spustí úvodní nabídka instalátoru. Máte-li automatické spouštění zakázáno, je nutné spustit tuto nabídku ručně. (Tento počítač -> DVD-ROM -> Start.exe) Pokud máte potíže se spouštěním instalátoru z DVD (např. z důvodu poškozeného DVD), je možné spustit přímo instalaci pomocí souboru Setup.exe ze složky Pohoda. V tomto případě přeskočte následující krok č.4. 

4) V prvním okně instalátoru klikněte na text Instalace a v následujícím okně na text Pohoda 2022. Po spuštění instalačního procesu se zobrazí první okno průvodce instalací. Klikněte na tlačítko Další a pokračujte.

5) Přečtěte si licenční smlouvu a svůj souhlas potvrďte zatržením volby Souhlasím s podmínkami uvedenými v licenční smlouvě. Stisk tlačítka Další vás přenese do okna s informacemi o aktuálně instalovaném produktu. Ze zobrazených údajů si ověřte, zda opravdu instalujete aktuální verzi programu.

6) V následujících dvou oknech jste po stisku tlačítka Další vyzváni k vyplnění údajů. V prvním okně je to jméno a název společnosti, která program zakoupila. V dalším okně je pole Pohoda určeno pro instalační číslo programu POHODA. Program na úpravu tiskových sestav REPORT Designer je instalován zdarma. Platné instalační číslo najdete ve svém profilu v Zákaznickém centru. Správnost instalačního čísla je také možné ověřit na obchodním oddělení naší firmy e-mailem zaslaným na adresu expedice@stormware.cz nebo telefonicky na čísle 567 112 612. Po zadání správného instalačního čísla pokračujte stiskem tlačítka Další. V případě, že zadáte neplatné instalační číslo produktu POHODA, budete na tuto skutečnost upozorněni výstražným oknem. Po zavření výstražného okna můžete zadat správné instalační číslo.

7) V okně nazvaném Typ instalace ponechte volbu Plná instalace a tlačítkem Další pokračujte. Toto okno je průvodcem instalací automaticky vynecháno, pokud instalujete nesíťovou variantu programu POHODA.

8) V okně následujícím vyberte složky, do kterých chcete nainstalovat program a datový adresář. V případě, že instalujete novější verzi programu (aktualizaci), měly by být tyto složky stejné jako při instalaci předchozí verze. Ušetří vám to práci s přenosem dat a upravených tiskových sestav. Při instalaci jsou přepsány pouze programové soubory novými (soubory s daty zůstávají).

Pokud instalujete program POHODA na počítači poprvé nebo do jiných složek, jsou vám jako výchozí složky pro umístění dat nabídnuty výchozí složky pro uživatelská data systému Windows. Jejich umístění závisí na použitém operačním systému Windows. Tyto složky můžete změnit. Stiskem tlačítka Další pokračujete v průvodci instalací.

9) V okně s názvem Sdílení nabízí průvodce instalací možnost sdílení složek programu POHODA do sítě. V případě nové instalace (do nové složky) je zvolena první možnost Vytvořit sdílení. Výchozí hodnoty názvů sdílení pro tuto možnost jsou přednastaveny podle názvů složek, kam je POHODA instalována. V případě aktualizace již instalované síťové varianty je vybrána druhá možnost Zvolit síťovou cestu. Zde jsou vyplněny názvy již existujícího sdílení složek programu POHODA. Třetí možnost Nevytvářet sdílení je určena pro zkušené uživatele/administrátory, kteří mohou vytvořit sdílení po instalaci sami. Okno Sdílení je průvodcem automaticky vynecháno, pokud instalujete nesíťovou variantu programu POHODA.

10) Okno s názvem Vyberte složku programu vás informuje, do jaké větve v nabídce Start (Windows) budou umístěni zástupci pro spouštění programu POHODA, případně dalších programů (např. REPORT Designer). V dalším okně jsou vypsány údaje zadané do jednotlivých oken instalačního průvodce.

11) Stiskem tlačítka Další spustíte proces kopírování souborů (instalaci).

12) V posledním okně jste informováni o zdárném dokončení instalace. Tuto informaci potvrďte stiskem tlačítka Dokončit.  

FAQ - instalace/odinstalace


POHODA 2022 NET

Pokud používáte program POHODA v počítačové síti, pak postup výše použijte pro plnou instalaci na serveru (hlavním počítači) a na ostatních počítačích v síti (síťových klientech) spusťte instalaci programu POHODA ze stávající ikony zástupce. Aktualizace klienta se provede zcela automaticky, není nutné měnit žádné nastavení, které je v průvodci předem navoleno.
Pokud se aktualizace klienta nespustí, vložte na síťovém počítači instalační DVD POHODA a nainstalujte program podle postupu výše.
Pozor na rozdíl ve volbě typu instalace - místo typu Plná instalace zvolte typ Síťová instalace. V okně Sdílení je nutné zvolit druhou možnost a pomocí tlačítek Změnit vyhledat sdílení složek plné instalace programu POHODA.

Vyskytnou-li se při instalaci potíže, zkuste provést některou z následujících akcí:

• Pokud se instalace nedaří, nebo se v průběhu přeruší, může být instalační DVD znečištěné. Zkuste jej opatrně očistit jemným hadříkem. Pokud to nepomůže, napište nám na e-mail: expedice@stormware.cz a my vám zašleme nové DVD.
• Spustíte-li instalaci programu a ta náhle skončí nebo se nic neděje, ověřte, zda jste uživatel s administrátorskými právy a máte právo instalovat programy.
• Při opakované instalaci programu do stejné složky, např. při instalaci aktualizace, se ujistěte, že program POHODA není v průběhu instalace spuštěn.
• Pokud se vám nedaří nainstalovat síťového klienta programu POHODA, ověřte v první řadě dostupnost sdílené složky s plnou instalací programu POHODA a nastavení přístupových práv. Všichni uživatelé, kteří s programem POHODA pracují, musí mít ke složce POHODA nastaven plný přístup. 
• Při obecných potížích se spouštěním instalace je doporučeno promazat obsah dočasných pracovních složek Windows. Jedná se o složky s názvem TEMP (TMP).

FAQ - instalace/odinstalace


POHODA 2022 PZD - aktualizace systému POHODA v režimu pobočkového zpracování dat

Tento postup je pro správnou funkčnost systému PZD velmi důležitý. Seznamte s ním i své pobočky a vhodně naplánujte provedení celé operace.
 

1) Než začnete cokoliv instalovat, sehrajte datové balíčky PZD ze všech poboček na centrálu.
Žádný nesmí zůstat mezi pobočkou a centrálou na cestě.
Dále již na pobočce nepořizujte doklady a ustaňte v práci.
Pro tento postup je dobré určit vhodný okamžik mimo pracovní dobu apod.
 
2) Na centrále proveďte správu databáze(í) a zálohu účetní jednotky, případně celé složky POHODA.
(zálohy dat před odesláním balíčků a před převodem databází do nových verzí se vytvářejí také automaticky do složky Pohoda\Data\Zálohy)
 
3) Nainstalujte novou verzi programu POHODA  na centrále i pobočkách do stejných složek jako předešlou verzi programu POHODA (ulehčíte si tak práci s převodem dat a upravených tiskových sestav). Při instalaci postupujte podle pokynů instalace výše.
 
4) Spusťte nový program POHODA na centrále, data se převedou na novou verzi databáze.
 
5) Otevřete v programu POHODA na centrále vaši účetní jednotku a v ní nabídku Nastavení/Pobočky. Zde zkontrolujte instalační čísla v poli Licence u všech evidovaným poboček a centrály.
Příklad: Licenční číslo zadané u pobočky PB1 musí odpovídat licenčnímu číslu použitému při instalaci nové verze programu POHODA na PC s účetní jednotkou pobočky PB1. (Každá pobočka má jiné instalační číslo).
 
6) Dále musí být odeslána data směrem z CENTRÁLY na POBOČKY, a to přes volbu Odeslat data znovu od: balíčku č. 1 v nabídce Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat (stejné jako při znovuzakládání pobočky). Poté vygenerovaný soubor, který naleznete ve složce \Pohoda\PZD, zašlete např. e-mailem na příslušnou pobočku.
 
7) Na pobočce spusťte program POHODA již v nové verzi a v agendě Soubor/Účetní jednotky proveďte založení nové účetní jednotky - Insert (nový řádek). V průvodci zvolte typ svého účetnictví a v jednom z dalších kroků volbu Založit novou jednotku pobočkového zpracování dat importem inicializační databáze vytvořené centrálou. V kroku následujícím zadejte cestu k uloženému balíčku č. 1 z centrály, a import dokončete. Po dokončení importu se vytvoří nová účetní jednotka. Starou účetní jednotku na pobočce již nebudete potřebovat, proto je doporučeno ji ze seznamu účetních jednotek odstranit. 
 
8) Po těchto krocích můžete nadále pracovat v běžném režimu výměny a pořizování dat. 
 

POHODA 2022 Kasa - aktualizace doplňku POHODA Kasa pro maloobchodní prodej

 
1) Sehrajte prodejky - datový balíček z  modulu Kasa do programu POHODA. Žádná data nesmí zůstat mezi programy Kasa a POHODA bez načtení. V programu Kasa již neprodávejte.
 
2) Proveďte zálohu účetní jednotky v programu POHODA (zálohy před odesláním balíčků a před převodem databází do nových verzí se vytvářejí automaticky do složky Pohoda\Data\Zálohy).
 
3) Nainstalujte nové verze programů POHODA a Kasa do stejných složek, jako předešlé instalace programů POHODA a Kasa, ulehčíte si tak práci s převodem dat. Pro instalaci použijte instalační čísla pro rok 2022.
 
4) Spusťte nově nainstalovaný program POHODA – data se vám převedou na novou verzi databáze.
 
5) Po spuštění programu POHODA a otevření účetní jednotky otevřete nabídku Nastavení/Kasy a v poli Licence zkontrolujte instalační číslo pro modul Kasa. V případě více licencí POHODA Kasa zkontrolujte instalační čísla u všech, dejte ovšem pozor na to, aby jednotlivá licenční čísla odpovídala podle názvů KAS číslům použitým při instalaci na konkrétních stanicích s nainstalovanými programy Kasa.
 
6) Na počítači s nainstalovaným programem Kasa spusťte program a otevřete nabídku Soubor/Účetní jednotky. Zde starou účetní jednotku smažte (CTRL+DELETE).
 
7) Další operací již může být odeslání dat směrem z programu POHODA do programu Kasa. Dejte pozor, aby ve složce Komunikace ve složce Kasa nebyl před umístěním nového balíčku žádný jiný starší balíček.
 
8) Spusťte program Kasa, zaktualizují se údaje.
Dále můžete s programy Kasa a POHODA pracovat v běžném režimu výměny a pořizování dat.

POHODA 2022 E1/SQL - návod je určen pro aktualizaci systému ze starších verzí

Podle následujícího popisu postupujte při instalaci nové verze programu POHODA 2022 E1/SQL (Release 13000). 
Pokud vám uvedená instalace připadá příliš komplikovaná, je možné si objednat našeho vyškoleného technika, nebo certifikovaného partnera, který ji provede za vás. Pro objednání této služby kontaktujte nejbližší pobočku STORMWARE s.r.o.

Před vlastní instalací nové verze ukončete program POHODA E1/SQL na všech stanicích i na serveru a nezapomeňte ukončit případná terminálová připojení. Proveďte zálohu dat a v případě PZD (pobočkové zpracování dat) sehrajte všechny balíčky z poboček, samozřejmě také balíčky z programu POHODA Kasa používáte-li jej. Podrobnější postup pro instalaci na systému PZD nebo POHODA Kasa naleznete v návodech výše.
 
Instalace programu POHODA E1/SQL se výrazně neliší od instalace accessovské verze. Skládá se tedy z plné instalace na aplikačním serveru a instalací jednotlivých síťových klientů. Pokud nemáte SQL server nainstalován, průvodce vám poradí i s tímto krokem.

1) Přihlaste se na počítači, kde je nainstalována plná verze programu POHODA E1/SQL jako uživatel s administrátorskými právy.

2) Po vložení DVD do mechaniky DVD-ROM se za okamžik automaticky spustí úvodní nabídka instalátoru. V případě, že máte automatické spouštění zakázáno, je nutné spustit tuto nabídku ručně. (Tento počítač -> DVD-ROM -> Start.exe) Pokud máte potíže se spouštěním instalátoru z DVD (např. z důvodu poškozeného DVD), je možné spustit přímo instalaci pomocí souboru Setup.exe ze složky PohodaSQL. V tomto případě přeskočte následující krok 4.

3) V prvním okně instalátoru klikněte na text Instalace a v následujícím okně na text Pohoda 2022 E1/SQL.
Po spuštění instalačního procesu se zobrazí první okno průvodce instalací. Klikněte na tlačítko Další a pokračujte.
 
4) Další instalace je shodná s postupem instalace síťové varianty POHODA, viz. instalace Plné verze. V instalátoru se nebudou žádné parametry měnit, je třeba pouze zkontrolovat, zda k instalaci budou vybrány složky instalace předchozí verze. Instalace tedy musí proběhnout do stejných složek, jako byla původní verze programu POHODA E1/SQL. Při instalaci použijte licenční číslo pro rok 2022.

5) Ekonomický a informační systém POHODA E1/SQL používá pro ukládání dat SQL server. V průvodci instalací programu máte možnost zvolit, zda chcete instalovat nový SQL server na svém počítači, nebo budete používat stávající. V případě, že se rozhodnete použít stávající SQL server, zatrhněte volbu SQL server neinstalovat. V opačném případě zvolte volbu Instalace SQL Serveru Express.
 
Pro instalaci síťových klientů nové verze stačí spustit na jednotlivých stanicích program POHODA E1/SQL ze stávajícího zástupce. Tím se automaticky spustí instalátor, ve kterém není třeba nastavovat jakýkoliv parametr. Pak stačí projít průvodcem a dokončit instalaci. V případě, že se instalátor nespustí, je třeba provést instalaci spuštěním setup.exe stejně jako u plné instalace na serveru. Zde je však třeba zvolit instalaci síťového klienta (ne plné verze) a nastavit cesty v síti ke složkám programu POHODA na serveru, kde se nachází soubor pohoda.exe.
 

Pro případnou pomoc při aktualizaci se obracejte na oddělení zákanické podpory e-mailem (servis@stormware.cz) nebo telefonicky (tel.: 567 117 711).

Budeme rádi, když nám zašlete své nápady a připomínky týkající se naší podpory na info@stormware.cz.

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 463658 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: