Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Uzavírání účetních knih > Účtování kurzových rozdílů při uzávěrce

12.4 Účtování kurzových rozdílů při uzávěrce

K datu účetní uzávěrky se provádí přepočet cizí měny na českou, a to u následujících typů majetku a závazků:

  • pohledávky,
  • závazky,
  • podíly,
  • cenné papíry,
  • deriváty,
  • ceniny,
  • devizové hodnoty (s výjimkou zlata),
  • opravné položky, rezervy a technické rezervy, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.

Účtování kurzových rozdílů z přepočtu devizových pohledávek a závazků se účtuje výsledkově na účty 563 – Kurzové ztráty a 663 – Kurzové zisky.

Účtování kurzových rozdílů při uzávěrce

Program POHODA řeší přepočet pohledávek a závazků, resp. valutových pokladen a devizových účtů funkcí Uzávěrka kurzových rozdílů z nabídky Účetnictví/Uzávěrka. Před provedením uzávěrky kurzových rozdílů musí být zadán kurzový lístek typu Uzávěrkový pro všechny používané měny, a to k poslednímu dni účetního období, jinak nebude možné tuto funkci provést. Kurzový lístek je nutné zadat do agendy Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek.

Uzávěrka neuhrazených pohledávek a závazků

Uzávěrku neuhrazených pohledávek a závazků v cizí měně provedete pomocí povelu Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Neuhrazených pohledávek a závazků… Tato funkce vypočte k jednotlivým neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně kurzové rozdíly, vytvoří pro ně interní doklady s vámi vybranou číselnou řadou a aktualizuje na nich částku K likvidaci.

Kurzový rozdíl se vypočítá jako rozdíl zůstatku v cizí měně vynásobeného kurzem k datu závěrky a zůstatkem v cizí měně vynásobeným původním kurzem. Výpočet proběhne k poslednímu dni účetního období. Interní doklady se zaúčtují podle předkontací, které jste zadali v agendě Globální nastavení/Cizí měny.

Při pozdější likvidaci zmíněných pohledávek a závazků se bude počítat kurzový rozdíl vzhledem k uzávěrkovému kurzu z posledního dne účetního období, nikoliv ke kurzu dokladu.

Příklad: Zůstatek k likvidaci pohledávky činí 100 EUR. Původní kurz, při kterém byla pohledávka zaúčtována, je 24 Kč/EUR, kurz k datu závěrky je 26 Kč/EUR.

Výpočet kurzového rozdílu: (100 × 26) – (100 × 24) = 200 Kč.

Rozdíl je kladný, jedná se tedy o kurzový zisk.

Příklad: Na účtu odběratelů je pohledávka vůči zahraničnímu odběrateli ve výši 260 000 Kč (EUR 10 000). Při roční uzávěrce je kurz 25 Kč/EUR, takže pohledávka má k datu uzávěrky nižší hodnotu.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
31. 12. 2022Interní dokladyKurzový rozdíl – ztráta10 000563311

Příklad: Na účtu odběratelů je pohledávka vůči zahraničnímu odběrateli ve výši 250 000 Kč (EUR 10 000). Při roční uzávěrce je kurz 26 Kč/EUR, takže pohledávka má k datu uzávěrky vyšší hodnotu.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
31. 12. 2022Interní doklady Kurzový rozdíl – zisk10 000311663

Příklad: Na účtu dodavatelů je závazek k zahraničnímu dodavateli ve výši 260 000 Kč (EUR 10 000). Při roční uzávěrce je kurz 25 Kč/EUR, takže závazek má k datu uzávěrky nižší hodnotu.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
31. 12. 2022Interní dokladyKurzový rozdíl – zisk10 000321663

Příklad: Na účtu dodavatelů je závazek k zahraničnímu dodavateli ve výši 250 000 Kč (USD 10 000). Při roční uzávěrce je kurz 26 Kč/EUR, takže závazek má k datu uzávěrky vyšší hodnotu.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
31. 12. 2022Interní dokladyKurzový rozdíl – ztráta10 000563321

Uzávěrka valutových pokladen a devizových účtů

Uzávěrku valutových pokladen a devizových účtů provedete pomocí povelu Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Devizových účtů a valutových pokladen…

Tato funkce automaticky vytvoří bankovní, resp. pokladní doklady, které se zaúčtují podle předkontací zadaných v agendě Globální nastavení/Cizí měny/Uzávěrka kurz. rozdílů. Pokud používáte analytické účty pro jednotlivé valutové pokladny, resp. devizové účty, např. 211001, 221001 apod., budou i doklady vytvořené touto uzávěrkou automaticky zaúčtované na příslušný analytický účet, i když v agendě Globální nastavení/Cizí měny/Uzávěrka kurz. rozdílů bude zadaný účet syntetický.

Uzávěrku je nutné provést až poté, co máte zadány všechny bankovní, resp. pokladní doklady v cizí měně s datem běžného účetního období.

Uzávěrka valutových pokladen a devizových účtů

Příklad: Zůstatek ve valutové pokladně je 100 EUR, stav pokladny v korunách je 3 000 Kč, kurz ČNB k datu uzávěrky je 26 Kč/EUR.

Výpočet kurzového rozdílu: (100 × 26) - 3 000 = - 400 Kč.

Rozdíl je záporný, jedná se tedy o kurzovou ztrátu.

AgendaTypOperaceČástkaMDDal
PokladnaVýdejKurzová ztráta400563211002

Příklad: Zůstatek na devizovém účtu činí 50 USD, stav na korunovém účtu je 1 000 Kč, kurz ČNB k datu uzávěrky je 22 Kč/USD.

Výpočet kurzového rozdílu: (50 × 22) - 1 000 = 100 Kč.

Rozdíl je kladný, jedná se tedy o kurzový zisk.

AgendaTypOperaceČástkaMDDal
BankaPříjemKurzový zisk100221001663