Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

12.2 Inventarizace majetku a závazků

Inventarizací ověřují účetní jednotky ke dni účetní závěrky (řádné i mimořádné), jestli stavy majetku a závazků, které jsou vedené v účetnictví, odpovídají skutečnosti. U zásob můžete provádět inventarizaci průběžně. Inventarizace zahrnuje:

  • Fyzickou inventuru, kdy se zjišťují skutečné stavy aktiv a pasiv (u majetku hmotné povahy), resp. dokladovou (u závazků a u ostatních složek majetku). Stavy se zaznamenávají v inventurních soupisech, které musí být podepsané osobou odpovědnou za provedení inventarizace. V programu POHODA je možné v některých agendách vytisknout praktické tiskové sestavy: Inventarizace pohledávek (agenda Vydané faktury), Inventarizace závazků (agenda Přijaté faktury), Inventurní soupis (agenda Zásoby), Podklady pro zpracování inventury (agenda Inventura), Inventurní soupis majetku (agenda Majetek).
  • Porovnání skutečného a účetního stavu aktiv a pasiv a zjištění případných rozdílů.
  • Vypořádání a odstranění rozdílů, které se zaúčtují do období, za které se inventarizace provádí. (Více informací najdete v kapitolách, které se věnují zaúčtování aktiv a pasiv, a v kapitole týkající se uzavírání účetních knih.)
  • Zhodnocení rizik, ztrát a znehodnocení majetku a závazků trvalého nebo přechodného charakteru, včetně jejich zanesení do účetnictví. (Více informací naleznete v další kapitole.)
Zaúčtování inventarizačních rozdílů (manko nebo přebytek) bylo řešeno v kapitolách týkajících se dlouhodobého majetku a zásob.

Vytvoření opravných položek

Opravné položky zaúčtujete v případě, že došlo ke snížení ceny majetku, které není trvalého charakteru. Zaúčtování provedete tak, aby jejich ocenění k datu účetní závěrky odpovídalo věrnému a pravdivému zobrazení skutečnosti. Pokud je na snížení majetku vytvořena rezerva, opravnou položku tvořit nemůžete.

Více informací naleznete v kapitole 4 – Účtování speciálních operací.

Opravné položky evidujete v agendě Účetnictví/Opravné položky. Na záložce Operace zaúčtujete tvorbu opravné položky na vrub nákladů a ve prospěch příslušného majetkového účtu (09x, 19x, 29x, 39x). Například u hmotného dlouhodobého majetku zaúčtujete vytvoření opravné položky na účty 559/092, u zásob materiálu na 559/191. Zúčtování (zrušení) opravné položky zaúčtujete jako další operaci s kladnou hodnotou a obrácenou předkontací. Z agend Vydané faktury a Ostatní pohledávky můžete opravnou položku vytvořit automaticky prostřednictvím povelu Záznam/Operace/Opravná položka…

Upozornění: Klesne-li cena majetku trvale, musíte jeho cenu snížit na vrub účtů nákladů – například úbytek materiálu v důsledku škody zjištěný při inventarizaci zaúčtujete na 549/112.

Příklad: Na základě inventury majetku došlo k sezónní slevě zboží z částky 600 Kč na částku 500 Kč. Vytvořte opravné položky.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
31. 12.Opravné položkyTvorba opravné položky100559196
např. datum inventarizaceOpravné položkyZúčtování opravné položky100196559