Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Uzavírání účetních knih > Kontrola úplnosti a správnosti účetnictví

12.1 Kontrola úplnosti a správnosti účetnictví

Kontrola zahrnuje především prověření a aktualizaci vnitřních předpisů firmy, které upravují podpisová oprávnění osob, účtový rozvrh firmy, smlouvy o hmotné odpovědnosti, používané oceňovací metody majetku a závazků, postupy účtování o drobném majetku, odpisové plány dlouhodobého majetku, druhy rezerv, jejich evidence a ověřování správnosti, normy přirozených úbytků zásob, archivování účetních písemností, číselné znaky, symboly, kódy a zkratky používané pro vedení účetnictví a také formu vedení účetních knih.

Účtový rozvrh firmy vytisknete z agendy Účtová osnova. POHODA umožní vybrat z osnovy ty účty, na které bylo skutečně v průběhu roku účtováno. Z nabídky Záznam vyvoláte povel Použité účty a program je v účtové osnově označí v poli Účet se používá. Potom pomocí filtrování podle sloupce Použito vyberete používané účty a vytisknete sestavu Účtová osnova.

Symboly, kódy a zkratky, použité při vedení účetnictví, můžete vytisknout z nabídky Nastavení/Seznamy, resp. Účetnictví/Předkontace. Také nezapomeňte prověřit správnost zaúčtování u neobvyklých či složitých hospodářských operací. Pomocníkem vám mohou být třeba tiskové sestavy s kontrolou zaúčtování dostupné například v agendě Účetní deník, agendách faktur atd.

Vyúčtování všech účetních případů

Před uzavřením účetních knih musíte zabezpečit vyúčtování všech účetních případů. Zaurgujte proto nezaslané dodavatelské faktury. Především pak musíte časově rozlišit náklady a výnosy, zaúčtovat dohadné položky, zálohy k vyúčtování a hospodářské operace, které vyplývají přímo ze smluv (např. nájemné, pojistné). Dále vytvořte opravné položky a vyúčtujte kurzové a inventarizační rozdíly.