Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Uzavírání účetních knih > Časové rozlišení nákladů a výnosů

12.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů

Náklady a výnosy musíte vždy zaúčtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí. Pro tyto účely máte v programu POHODA k dispozici agendu Časové rozlišení. Záznamy do ní můžete zadat dvěma způsoby, a to buď přenesením přes nabídku Záznam/Operace/Časové rozlišení... v příslušných agendách, nebo ručním zápisem.

Časové rozlišení je možné vytvořit automaticky z agend Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazky, Pokladna a Interní doklady.

Záznamy časového rozlišení můžete účtovat k prvnímu nebo poslednímu dni vybraného období.

Doklad musíte zaúčtovat na účty časového rozlišení. Následně povelem Záznam/Operace/Časové rozlišení... otevřete průvodce, ve kterém doplníte periodu výpočtu, období časového rozlišení (od–do) a předkontaci pro časové rozlišení.

V agendě Časové rozlišení ještě můžete vyplněné údaje opravit. Pokud použijete agendu Časové rozlišení, v agendě Interní doklady o časovém rozlišení už neúčtujete, protože údaje se do účetního deníku přenáší přímo z agendy Časové rozlišení.

Hodnoty se počítají na dny. Nejprve se vypočítá hodnota pro roční periodu, dále pro čtvrtletní, resp. měsíční periodu. Pro správné rozúčtování hodnot účtů časového rozlišení je třeba mít v agendě Globální nastavení v sekci Zaúčtování zatrženo pole Účtovat zaokrouhlení.

Náklady příštích období

Náklady příštích období zahrnují vaše výdaje, které máte v aktuálním roce, ale nákladově spadají do období následujícího. Obecně můžeme říci, že v běžném období budete účtovat na vrub účtu 381 – Náklady příštích období. V následujícím období pak na vrub účtu nákladů a ve prospěch účtu 381.

Typickým příkladem, kdy musíte použít časové rozlišení, je platba nájemného dopředu. Pokud v roce 2022 zaplatíte nájemné na rok 2023, je platba výdajem roku 2022, avšak nákladem příštího období (roku 2023).

V případě, že nájemné hradíte hotově, zaúčtujete v účetním období 2022 v agendě Pokladna nájemné za příští rok na účty 381/211. V roce 2023 přenesete údaje z agendy Pokladna do agendy Časové rozlišení, kde v průvodci zadáte období v roce 2023, za které jste nájemné zaplatili, a doplníte předkontaci 518/381. POHODA pak v roce 2023 vytvoří odpovídající záznamy do deníku.

Příklad při použití agendy Časové rozlišení, roční perioda: Účetní jednotka obdržela v roce 2022 fakturu za nájemné od července do prosince 2022 a od ledna do června 2023 v celkové výši 30 000 Kč se sazbou 21 % DPH. Fakturu proplatila z běžného účtu.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
10. 3. 2022Přijaté fakturyNájemné na rok 2022 a rok 2023 30 000 381 321
DPH 21 %6 300343321
11. 3. 2022Příkazy k úhraděNájemné a DPH36 300
31. 3. 2022BankaÚhrada nájemného36 300321221
31. 12. 2022Časové rozlišeníNájemné na rok 202215 123,29 518381
31. 12. 2023Časové rozlišeníNájemné na rok 202314 876,71518381

Výdaje příštích období

Výdaje příštích období zahrnují náklady běžného roku, které zaplatíte až v příštím období. V běžném roce budete účtovat ve prospěch účtu 383 – Výdaje příštích období a souvztažně na odpovídající nákladový účet.

Příkladem výdajů příštích období je platba nájemného pozadu. V účetním roce 2022 je vaším nákladem nájemné, které budete hradit až v roce 2023. V tomto případě budete v roce 2022 účtovat v agendě Časové rozlišení nájemné do nákladů na účty 518/383. V příštím roce, jakmile nájemné uhradíte z pokladny nebo obdržíte fakturu (daňový doklad), zaúčtujete v agendě Pokladna výdaj na účty 383/211, resp. závazek v agendě Přijaté faktury na účty 383/321.

Příklad při použití agendy Časové rozlišení, roční perioda: Účetní jednotka má smlouvu za nájemné od července do prosince 2022 a od ledna do června 2023 v celkové výši 30 000 Kč se sazbou 21 % DPH s tím, že úhrada nájemného proběhne v roce 2023 na základě přijaté faktury. Fakturu firma proplatila v roce 2023 prostřednictvím běžného účtu.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
31. 12. 2022Časové rozlišeníNájemné na rok 202215 123,29518383
16. 2. 2023Přijaté fakturyNájemné na rok 2022
a rok 202330 000383321
DPH 21 %6 300343321
21. 2. 2023Příkazy k úhraděNájemné a DPH36 300
3. 3. 2023BankaÚhrada nájemného36 300321221
31. 12. 2023Časové rozlišeníNájemné na rok 202314 876,71518383

Výnosy příštích období

Výnosy příštích období jsou částky přijaté v běžném období, které věcně patří do výnosů v dalších obdobích. V běžném období účtujete ve prospěch účtu 384 – Výnosy příštích období. V následujícím období účtujte na vrub účtu 384 a souvztažně na odpovídající výnosový účet.

Příkladem může být předem přijaté nájemné z nebytových prostor, kdy v roce 2022 obdržíte platbu nájemného na rok 2023. Platbu přijatou hotově v roce 2022 zaúčtujete v agendě Pokladna na účty 211/384. V účetním roce 2022 přenesete údaje do agendy Časové rozlišení, kde v průvodci zadáte období v roce 2023, na které se nájemné vztahuje. V agendě Časové rozlišení zaúčtujete výnosy z nájemného přijatého v minulém roce na účty 384/602.

Příklad při použití agendy Časové rozlišení, roční perioda: Účetní jednotka vystavila v roce 2022 fakturu za nájemné od července do prosince 2022 a od ledna do června 2023 v celkové výši 30 000 Kč se sazbou 21 % DPH. Faktura jí byla okamžitě proplacena.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
16. 2. 2022Vydané fakturyNájemné na rok 2022 a rok 2023 30 000 311 384
DPH 21 %6 300311343
28. 2. 2022BankaÚhrada nájemného36 300221311
31. 12. 2022Časové rozlišeníNájemné na rok 202215 123,29384602
31. 12. 2023Časové rozlišeníNájemné na rok 202314 876,71384602

Příjmy příštích období

Příjmy příštích období představují částky dosud neinkasované účetní jednotkou, které jsou však výnosem běžného období (nejsou prozatím zaúčtované na účtu pohledávek). V běžném období se účtuje na vrub účtu 385 – Příjmy příštích období, v následujícím období ve prospěch účtu 385 a souvztažně na odpovídající účet pohledávek.

Příkladem může být výnos z pronájmu nebytových prostor, který bude zaplacen, resp. vyfakturován až v příštím období. Tedy v roce 2023 vyfakturujete a dostanete zaplaceno za nájemné za rok 2022. V účetním roce 2022 zaúčtujete v agendě Časové rozlišení výnosy z nájemného na účty 385/602. Vystavení faktury zaúčtujete v roce 2023 v agendě Vydané faktury na účty 311/385, úhradu v agendě Banka na účty 221/311.

Příklad při použití agendy Časové rozlišení, roční perioda: Účetní jednotka má smlouvu za nájemné od července do prosince 2022 a od ledna do června 2023 v celkové výši 30 000 Kč se sazbou 21 % DPH s tím, že úhradu za nájemné obdrží až v roce 2023.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
31. 12. 2022Časové rozlišeníNájemné za rok 202215 123,29385602
16. 2. 2023Vydané fakturyNájemné na rok 2022 a rok 2023 30 000311385
DPH 21 %6 300311343
28. 2. 2023BankaÚhrada nájemného36 300221311
31. 12. 2023Časové rozlišeníNájemné za rok 202314 876,71385602