Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Uzavírání účetních knih > Časové rozlišení nákladů a výnosů

12.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů

Náklady a výnosy musíte vždy zaúčtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí. Pro tyto účely máte v programu POHODA k dispozici agendu Časové rozlišení. Záznamy do ní můžete zadat dvěma způsoby, a to buď přenesením přes nabídku Záznam/Časové rozlišení... v příslušných agendách, nebo ručním zápisem.

Časové rozlišení je možné vytvořit automaticky z agend Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazky, Pokladna a Interní doklady.

Záznamy časového rozlišení můžete účtovat k prvnímu nebo poslednímu dni vybraného období.

Doklad musíte zaúčtovat na účty časového rozlišení. Následně povelem Záznam/Časové rozlišení... otevřete průvodce, ve kterém doplníte periodu výpočtu, období časového rozlišení (od–do) a předkontaci pro časové rozlišení.

V agendě Časové rozlišení ještě můžete vyplněné údaje opravit. Pokud použijete agendu Časové rozlišení, v agendě Interní doklady o časovém rozlišení už neúčtujete, protože údaje se do účetního deníku přenáší přímo z agendy Časové rozlišení.

Hodnoty se počítají na dny. Nejprve se vypočítá hodnota pro roční periodu, dále pro čtvrtletní, resp. měsíční periodu. Pro správné rozúčtování hodnot účtů časového rozlišení je třeba mít v agendě Globální nastavení v sekci Zaúčtování zatrženo pole Účtovat zaokrouhlení.

Náklady příštích období

Náklady příštích období zahrnují vaše výdaje, které máte v aktuálním roce, ale nákladově spadají do období následujícího. Obecně můžeme říci, že v běžném období budete účtovat na vrub účtu 381 – Náklady příštích období. V následujícím období pak na vrub účtu nákladů a ve prospěch účtu 381.

Typickým příkladem, kdy musíte použít časové rozlišení, je platba nájemného dopředu. Pokud v roce 2020 zaplatíte nájemné na rok 2021, je platba výdajem roku 2020, avšak nákladem příštího období (roku 2021).

V případě, že nájemné hradíte hotově, zaúčtujete v účetním období 2020 v agendě Pokladna nájemné za příští rok na účty 381/211. V roce 2021 přenesete údaje z agendy Pokladna do agendy Časové rozlišení, kde v průvodci zadáte období v roce 2021, za které jste nájemné zaplatili, a doplníte předkontaci 518/381. POHODA pak v roce 2021 vytvoří odpovídající záznamy do deníku.

Příklad při použití agendy Časové rozlišení, roční perioda: Účetní jednotka obdržela v roce 2020 fakturu za nájemné od července do prosince 2020 a od ledna do června 2021 v celkové výši 30 000 Kč s 21% DPH. Fakturu proplatila z běžného účtu.

Datum Agenda Operace Částka MD Dal
10. 3. 2020 Přijaté faktury Nájemné na rok 2021 a rok 2020 30 000,00 381 321
DPH 21 % 6 300,00 343 321
11. 3. 2020 Příkazy k úhradě Nájemné a DPH 36 300,00
3. 4. 2020 Banka Úhrada nájemného 36 300,00 321 221
31. 12. 2020 Časové rozlišení Nájemné na rok 2020 15 123,29 518 381
31. 12. 2021 Časové rozlišení Nájemné na rok 2021 14 876,71 518 381

Výdaje příštích období

Výdaje příštích období zahrnují náklady běžného roku, které zaplatíte až v příštím období. V běžném roce budete účtovat ve prospěch účtu 383 – Výdaje příštích období a souvztažně na odpovídající nákladový účet.

Příkladem výdajů příštích období je platba nájemného pozadu. V účetním roce 2020 je vaším nákladem nájemné, které budete hradit až v roce 2021. V tomto případě budete v roce 2020 účtovat v agendě Časové rozlišení nájemné do nákladů na účty 518/383. V příštím roce, jakmile nájemné uhradíte z pokladny nebo obdržíte fakturu (daňový doklad), zaúčtujete v agendě Pokladna výdaj na účty 383/211, resp. závazek v agendě Přijaté faktury na účty 383/321.

Příklad při použití agendy Časové rozlišení, roční perioda: Účetní jednotka má smlouvu za nájemné od července do prosince 2020 a od ledna do června 2021 v celkové výši 30 000 Kč s 21% DPH s tím, že úhrada nájemného bude v roce 2021 na základě přijaté faktury. Fakturu proplatila v roce 2021 prostřednictvím běžného účtu.

Datum Agenda Operace Částka MD Dal
31. 12. 2020 Časové rozlišení Nájemné na rok 2020 15 123,29 518 383
16. 2. 2021 Přijaté faktury Nájemné na rok 2020
a rok 2021 30 000,00 383 321
DPH 21 % 6 300,00 343 321
21. 2. 2021 Příkazy k úhradě Nájemné a DPH 36 300,00
3. 3. 2021 Banka Úhrada nájemného 36 300,00 321 221
31. 12. 2021 Časové rozlišení Nájemné na rok 2021 14 876,71 518 383

Výnosy příštích období

Výnosy příštích období jsou částky přijaté v běžném období, které věcně patří do výnosů v dalších obdobích. V běžném období účtujete ve prospěch účtu 384 – Výnosy příštích období. V následujícím období účtujte na vrub účtu 384 a souvztažně na odpovídající výnosový účet.

Příkladem může být předem přijaté nájemné z nebytových prostor, kdy v roce 2020 obdržíte platbu nájemného na rok 2021. Platbu přijatou hotově v roce 2020 zaúčtujete v agendě Pokladna na účty 211/384. V účetním roce 2020 přenesete údaje do agendy Časové rozlišení, kde v průvodci zadáte období v roce 2021, na které se nájemné vztahuje. V agendě Časové rozlišení zaúčtujete výnosy z nájemného přijatého v minulém roce na účty 384/602.

Příklad při použití agendy Časové rozlišení, roční perioda: Účetní jednotka vystavila v roce 2020 fakturu za nájemné od července do prosince 2020 a od ledna do června 2021 v celkové výši 30 000 Kč s 21% DPH. Faktura jí byla okamžitě proplacena.

Datum Agenda Operace Částka MD Dal
16. 2. 2020 Vydané faktury Nájemné na rok 2020 a rok 2021 30 000,00 311 384
DPH 21 % 6 300,00 311 343
3. 3. 2020 Banka Úhrada nájemného 36 300,00 221 311
31. 12. 2020 Časové rozlišení Nájemné na rok 2020 15 123,29 384 602
31. 12. 2021 Časové rozlišení Nájemné na rok 2021 14 876,71 384 602

Příjmy příštích období

Příjmy příštích období představují částky dosud neinkasované účetní jednotkou, které jsou však výnosem běžného období (nejsou prozatím zaúčtované na účtu pohledávek). V běžném období se účtuje na vrub účtu 385 – Příjmy příštích období, v následujícím období ve prospěch účtu 385 a souvztažně na odpovídající účet pohledávek.

Příkladem může být výnos z pronájmu nebytových prostor, který bude zaplacen, resp. vyfakturován až v příštím období. Tedy v roce 2021 vyfakturujete a dostanete zaplaceno za nájemné za rok 2020. V účetním roce 2020 zaúčtujete v agendě Časové rozlišení výnosy z nájemného na účty 385/602. Vystavení faktury zaúčtujete v roce 2021 v agendě Vydané faktury na účty 311/385, úhradu v agendě Banka na účty 221/311.

Příklad při použití agendy Časové rozlišení, roční perioda: Účetní jednotka má smlouvu za nájemné od července do prosince 2020 a od ledna do června 2021 v celkové výši 30 000 Kč s 21% DPH s tím, že úhradu za nájemné obdrží až v roce 2021.

Datum Agenda Operace Částka MD Dal
31. 12. 2020 Časové rozlišení Nájemné za rok 2020 15 123,29 385 602
16. 2. 2021 Vydané faktury Nájemné na rok 2020 a rok 2021 30 000,00 311 385
DPH 21 % 6 300,00 311 343
3. 3. 2021 Banka Úhrada nájemného 36 300,00 221 311
31. 12. 2021 Časové rozlišení Nájemné za rok 2021 14 876,71 385 602