Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

12.9 Finanční výkazy

Každá účetní jednotka, která účtuje v soustavě účetnictví, má ze zákona povinnost předkládat účetní závěrku vypracovanou k poslednímu dni účetního období. Ta se předkládá finančnímu úřadu ke dni odevzdání přiznání k dani z příjmů.

Některé společnosti pak mají povinnost sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu a nechat ji ověřit auditorem. Viz § 20 odst. 1 zákona o účetnictví.

Roční účetní závěrku tvoří:

  • rozvaha (bilance),
  • výkaz zisku a ztráty (výsledovka),
  • cash flow (přehled o peněžních tocích) a přehled o změnách vlastního kapitálu – povinně vyžadován u auditovaných společností,
  • příloha.

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Údaje do sloupců Minulé účetní období v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty (výsledovce) POHODA přebírá z agendy Výkazy minulého roku, kterou najdete v nabídce Účetnictví/Počáteční stavy.
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Jak rozvahu, tak výkaz zisku a ztráty (výsledovku) si můžete vytisknout v agendě Účetní deník. Auditované společnosti vytvářejí výkazy v plném rozsahu, ostatní mohou předkládat výkazy v rozsahu zkráceném. Připomínáme, že při doplňování analytických účtů do účetního rozvrhu můžete zadat odpovídající řádek rozvahy nebo výsledovky.

POHODA také umožňuje tisk výsledovky podle jednotlivých středisek, činností a zakázek, a to jak dokladově, tak i analyticky.

Cash flow

Přehled o peněžních tocích (cash flow) zachycuje pohyb peněžních prostředků. V účetní závěrce tento přehled povinně předkládají auditované společnosti. V programu POHODA je výkaz cash flow k dispozici v agendě, kterou vyvoláte z nabídky Účetnictví/Analýza. Program nabízí dvě definice výkazu cash flow, ze kterých můžete vytvářet libovolný počet vlastních definic nejen tohoto výkazu, ale i dalších, které jste si sami určili. Tímto způsobem můžete například vytvářet přílohy k žádostem o bankovní úvěry, finančně analytické výkazy a další. (Více informací naleznete v příručce uživatele programu POHODA.)

V účetních jednotkách pro podnikatele najdete ve zmíněné agendě i analýzu Přehled o změnách vl. kapitálu, která informuje o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Tuto analýzu můžete využít jako podklad výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu, který je součástí účetní závěrky střední a velkých účetních jednotek.

Příloha

Účelem přílohy k účetní závěrce je doplnit, rozpracovat a objasnit informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Její forma není předepsána, závisí na konkrétních podmínkách účetní jednotky (proto ji program POHODA neřeší), ale měla by obsahovat zejména:

  • informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách (např. oceňovací principy),
  • informace o výši a povaze jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem,
  • údaje o průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období,
  • doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty (komentář k vlastnímu kapitálu, pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, rezervy, držení cenných papírů, údaje o najatém majetku atd.).