Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Úvod > Sdělení k plnění relevantních norem

1.5 Sdělení k plnění relevantních norem

Ekonomický systém POHODA je vyvíjen v souladu s platnou legislativou a splňuje požadavky stanovené níže uvedenými předpisy.

Ekonomický systém POHODA splňuje požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Pro účetnictví i daňovou evidenci jsou v programu podporovány potřebné účetní doklady, zápisy, účetní knihy a provedení účetní závěrky v rozsahu potřeb malých a středních podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Produkt dodržuje principy a postupy předepsané pro účtování o majetku a vedení zásob.

POHODA splňuje požadavky stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, týkající se náležitostí daňového dokladu a výpočtu DPH. Umožňuje zpracování a vytištění přiznání k dani z přidané hodnoty a evidenci záznamů o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních v příslušném členění.

Software POHODA dále plně respektuje požadavky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tím, že fyzickým osobám umožňuje v daňové evidenci rozúčtování účetních záznamů podle daňového hlediska na daňové a nedaňové a dále s ohledem na jednotlivé dílčí základy daně. Právnické osoby mohou ve svém účetnictví rozlišit nákladové a výnosové účty na daňové a nedaňové. Ze systému POHODA je možné vystavit podklady pro přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob. Mnohým pak usnadní práci produkt TAX, který je určen pro komfortní zpracování daňových přiznání včetně tisku výstupních tiskopisů. Software TAX umožňuje načíst vstupní data z ekonomického systému POHODA.

Mzdová evidence v programu POHODA splňuje relevantní ustanovení zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Systému POHODA byl udělen atest jakosti atestačním střediskem informačních systémů ADA, s. r. o. V rámci atestace byla prověřena shoda produktu se standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu a se standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému. V souladu s použitou metodikou COBIT zahrnovala atestace následující procesy životního cyklu produktu – tvorba, implementace, služby a podpora. Ekonomický systém POHODA splňuje povinné požadavky uvedených standardů a atest byl udělen bez výhrad.

V rámci trvalého procesu zdokonalování produktů a služeb poskytovaných společností STORMWARE proběhl v roce 2012 účetní a daňový audit ekonomického systému POHODA. Účelem auditu bylo ověřit, zda produkt splňuje vysoké nároky kladené na ekonomický informační systém určený pro vedení účetnictví, resp. daňové evidence v souladu s českou účetní legislativou. Audit provedla, v souladu se zákonem o auditorech a v souladu s Mezinárodními účetními standardy, auditorská firma HK Audit s.r.o. se sídlem v Hradci Králové. Auditoři prověřovali ekonomický systém POHODA ve verzi Leden 2012, release 10000, v nejvyšší variantě Komplet. (POHODA úspěšně zvládla také audit v roce 2007.)

Certifikace ČSN EN ISO 9001:2016

Nezávislí auditoři společnosti TÜV SÜD CZECH prověřili společnost STORMWARE z hlediska systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a udělili jí certifikát systému řízení kvality podle normy ISO 9001 pro obory činnosti vývoje, implementace a podpory softwarových produktů včetně organizace a provádění seminářů a kurzů. Získání certifikace ISO je důkazem profesionality nabízených softwarových produktů a koresponduje s cílem společnosti STORMWARE nabízet zákazníkům kompletní škálu podpory služeb prostřednictvím vysoce kvalifikovaných školení a kurzů.