Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Úvod > Přehled podporovaných funkcí

1.4 Přehled podporovaných funkcí

Co umožňuje ekonomický systém POHODA? V tomto textu uvádíme stručný souhrn možností a principů použitých v programu. Vzhledem k rozsáhlé funkčnosti programu POHODA se nejedná o jejich úplný seznam. Konkrétní rozsah a kombinace funkcí závisí na instalované variantě programu a doplňkových modulech.

Účetnictví a daňová evidence

Ekonomický systém POHODA je určen pro zpracování finančního účetnictví malých, středních a větších firem z řad fyzických i právnických osob. Podporuje jak zpracování účetnictví podnikatelských subjektů nebo nevýdělečných a příspěvkových organizací, tak vedení jednoduchého účetnictví a daňové evidence. V programu jsou dodržovány relevantní principy a postupy účtování. POHODA umožňuje sledování nákladů a výnosů, resp. výdajů a příjmů v členění na střediska, činnosti a zakázky.

ÚČETNICTVÍ

Systém POHODA obsahuje všechny povinné účetní knihy potřebné pro zpracování účetnictví. Při účtování jsou využívány pojmenované účetní souvztažnosti, tzv. předkontace. Ve výjimečných případech je možné použít i přímé účtování bez použití předkontací. Čísla účtů jsou minimálně šestimístná a maximálně devítimístná. První tři čísla tvoří syntetický účet, další trojice až šestice čísel tvoří účet analytický. Prostřednictvím rozlišení nákladových a výnosových účtů na daňové a nedaňové řeší program oblast daně z příjmů. Ze systému lze vytisknout standardní sestavy účetní závěrky v plném i zkráceném rozsahu.

DAŇOVÁ EVIDENCE

POHODA obsahuje všechny povinné údaje potřebné pro vedení daňové evidence. Nepodporuje však pomocnou knihu o finančním majetku, knihu oceňovacích rozdílů k nabytému majetku a knihu o dalších složkách majetku. Daňové a nedaňové příjmy a výdaje rozlišuje pomocí typu předkontace. Datem uskutečnění účetního případu je datum platby.

Obchodní evidence

Systém podporuje základní obchodní agendy. Umožňuje evidenci poptávek, nabídek a objednávek a samozřejmě jejich elektronické zpracování. Řeší fakturaci (i zálohovou), včetně zpracování příkazů k úhradě a evidence úhrad včetně homebankingu (internetového bankovnictví). POHODA nabízí komfortní adresář obchodních partnerů s evidencí událostí, dokumentů, smluv a důvodů zpracování osobních údajů (GDPR).

Skladové hospodářství

Pro ocenění skladových zásob používá POHODA metodu váženého aritmetického průměru. O pořízení a úbytku skladových zásob lze v účetnictví podle volby uživatele účtovat způsobem A nebo B. Vedlejší pořizovací náklady jsou rozpočítávány podle podílu cen jednotlivých zásob v dodávce. POHODA podporuje i záruky, šarže, výrobní čísla, individuální ceníky a jednoduchou aplikaci rozpisu materiálu pro výrobu. Skladové zásoby je možné prodávat na internetu prostřednictvím podporovaných internetových obchodů třetích stran, jejich seznam najdete na www.pohodaplus.cz.

V maloobchodních prodejnách je umožněno nasazení specializovaného modulu pro prodej skladových zásob uzpůsobeného pro snadné a přehledné ovládání z klávesnice, v ideálním případě s výběrem zboží prostřednictvím čtečky čárových kódů a výstupem na pokladní tiskárnu. Umožněn je také prodej přes dotykový displej.

Mzdová evidence

Mzdová agenda programu POHODA je určena pro organizace s jakýmkoliv počtem zaměstnanců. Ke každému zaměstnanci můžete nastavit odčitatelné položky, způsoby zdanění a odvody pojistného, pravidelné srážky a nepřítomnost v zaměstnání. Program podporuje penzijní připojištění, životní pojištění a úrazové pojištění placené zaměstnavatelem. POHODA umí zpracovat např. evidenční listy důchodového pojištění, přehled o výši pojistného, oznámení o nástupu do zaměstnání a další podání včetně jejich elektronického odeslání do datové schránky příslušného úřadu, příp. na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP). Součástí programu je i funkčnost elektronické neschopenky (tzv. eNeschopenka).

Mzdy jsou automaticky zaúčtovány do účetního deníku a uživatel má možnost provést i roční zúčtování záloh daně z příjmů. V programu je k dispozici řada tiskopisů, které jsou navrženy shodně s úředním vzorem. Postačí jejich vytištění a odevzdání na příslušný úřad nebo instituci. Mzdy, které jsou součástí ekonomického systému POHODA, nepodporují evidenci více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance, položkové mzdy a nepravidelný rozvrh pracovní doby. Složitější postupy při zpracování mzdové agendy řeší program PAMICA.

Majetek

POHODA podporuje evidenci hmotného a nehmotného majetku včetně souborů movitých věcí. U dlouhodobého majetku je automaticky vypočtena výše daňových odpisů podle nastaveného způsobu odepisování a odpisové skupiny. Účetní odpisy jsou vypočteny na základě odpisového plánu a doby životnosti majetku. Evidovat můžete i drobný majetek a majetek leasingový, u něhož jsou automaticky vypočteny daňově uznatelné náklady. Vytvořeny jsou také splátky podle splátkového kalendáře pro celou dobu nájmu.

Daň z přidané hodnoty

Program POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH automaticky ze zapsaných prvotních daňových dokladů, ve kterých uživatel rozčlení cenu účetního případu na základ a DPH. Program podporuje oba dva způsoby výpočtu daně z přidané hodnoty tak, jak jsou definovány v § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Členění DPH je strukturováno podle daňového přiznání. Můžete vystavit, elektronicky podat a archivovat přiznání řádné, opravné řádné, dodatečné a opravné dodatečné v souladu s úředním vzorem.

POHODA podporuje vystavení, archivaci a elektronické odeslání kontrolního hlášení. Podkladem pro jeho sestavení jsou daňové doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění spadající do zvoleného období a přiřazeno členění DPH s příslušnou sekcí kontrolního hlášení.

Samozřejmostí je i možnost vystavení, elektronické podání a archivace podkladů k souhrnnému a následnému souhrnnému hlášení v případě dodání zboží a služeb do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě.

POHODA si také poradí s registrací DPH v členských státech EU, zjednoduší vystavování dokladů se sazbami, které se liší od sazeb platných v České republice, a umožní tisknout podklady k DPH pro každý stát.

Pokud prodáváte zboží a poskytujete služby koncovým zákazníkům v Evropské unii, můžete využít režim One Stop Shop (OSS – režim jednoho správního místa). Díky němu můžete odvést DPH v eurech českému finančnímu úřadu, který peníze do členských států přerozdělí. Samozřejmostí je i možnost vystavení přiznání a vytvoření datové věty ve formátu XML pro ruční načtení do aplikace OSS.

Cizí měny

Ekonomický systém POHODA podporuje práci s valutovými pokladnami a devizovými účty a vystavování dokladů v cizí měně. V účetním deníku se zobrazí také zaúčtování v cizí měně. Při vystavování dokladu je načten kurz cizí měny z kurzového lístku, který lze automaticky aktualizovat podle datového souboru poskytovaného Českou národní bankou nebo Komerční bankou. Při úhradě dokladů v cizí měně je automaticky vypočten kurzový rozdíl. V systému je možné účtovat i pořízení zboží z EU.

Inventarizace

POHODA podporuje pomocí předem připravených tiskových sestav zpracování inventury peněžních prostředků v hotovosti, zásob, závazků, pohledávek a majetku.

Cizojazyčná rozhraní

Společnosti se zahraniční majetkovou účastí a s mezinárodním pracovním kolektivem stálých zaměstnanců, případně stážistů, mohou využít cizojazyčného rozšíření systému POHODA – English UI. Jde o licenci obsahující uživatelské rozhraní v angličtině. Toto rozšíření zajišťuje uživatelům, kteří nehovoří česky, samostatnost při práci s programem. Licence POHODA English UI rozšiřuje základní licenci a instaluje se na stejný server. Jazykovou verzi uživatelského rozhraní tak mohou mít k dispozici všichni uživatelé přistupující ke společné serverové instalaci systému POHODA SQL nebo POHODA E1, a to bez nutnosti individuálních instalací na klientské počítače.

Síťový provoz

Síťové verze systému POHODA s označením NET a přídavné síťové licence označované jako CAL umožňují současnou práci více uživatelů na počítačích propojených do sítě. Jednotliví zaměstnanci různých profesí, typicky např. fakturanti, skladníci, účetní či obchodní manažeři, pracují s firemním ekonomickým systémem ze svých počítačů, přičemž mohou mít přesně definována přístupová práva do dílčích částí systému podle svých pravomocí.

Aktualizace systému

Program POHODA je společností STORMWARE průběžně aktualizován. Hodnoty stanovené legislativou (například sazby DPH, odčitatelné položky) si však uživatel může upravit také ručně.

Bezpečnost

Bezpečnost systému je zajišťována použitím přístupových práv a hesel. Účetní databáze lze také zabezpečit proti neoprávněnému přístupu z jiných programů. Míru bezpečnosti je možné zvýšit volbou některé z řad systému POHODA postavených na technologii klient-server (POHODA SQL, POHODA E1).