Odemkněte potenciál systému POHODA

1.8 Instalace

Instalace

Nejprve ukončete všechny programy, které máte spuštěny v prostředí Microsoft Windows. Tím uvolníte paměť a zabráníte případným konfliktům mezi instalačním programem a ostatními programy. Do operačního systému se přihlaste účtem (přístupem), který má oprávnění k instalacím programů (např. účet administrátora).

Pokud se instalace nedaří, může být instalační DVD znečištěné. Zkuste jej opatrně očistit. Pokud to nepomůže, obraťte se na výrobce.

Při opakované instalaci programu POHODA do stejné složky, např. při instalaci aktualizace, se ujistěte, že program není z této složky spuštěn, a to na vašem počítači, ani na jiné stanici, která má právo spouštět programy z vašeho počítače. Využít můžete funkci Zákaz spuštění programu…, kterou najdete v nabídce Databáze agendy Účetní jednotky. Ta dočasně znemožní uživatelům program otevřít. Během platnosti zákazu otevře program POHODA pouze uživatel, který zná heslo nastavené u zákazu spuštění.

Spuštění instalace

Instalace

Po vložení DVD do jednotky se automaticky spustí úvodní prezentace. V případě, že máte automatické spouštění zakázáno, je nutné spustit tuto nabídku ručně. Instalaci spustíte kliknutím na text Instalace a v následujícím okně na text např. POHODA 2022, resp. POHODA 2022 E1/SQL.

Na stránce s informacemi o právě instalovaném produktu si ověřte, že skutečně instalujete aktuální verzi programu. V dalším kroku budete vyzváni k vyplnění svého jména, názvu firmy a instalačního čísla programu POHODA. Toto číslo najdete ve svém profilu v Zákaznickém centru nebo na příloze k daňovému dokladu o koupi programu POHODA. Spolu s programem POHODA se automaticky a zdarma nainstaluje i editor tiskových sestav REPORT Designer. Na další stránce můžete zvolit typ instalace. Ponechejte možnost Plná instalace.

Do Zákaznického centra se můžete rychle přepnout pomocí tlačítka Zákaznické centrum, které najdete v dolní části dialogového okna Instalace.

V následujícím okně vyberte složku, do které chcete program nainstalovat. Jako výchozí složka pro umístění dat vám bude nabídnuta výchozí složka pro uživatelská data systému Microsoft Windows. Její umístění závisí na použitém operačním systému Windows. Nabídnuté umístění programu můžete změnit. Pokud to průvodní instrukce pro instalaci aktualizace neuvádějí jinak, použijte pro všechny následující aktualizace programu stejnou složku. Díky tomu program při spuštění automaticky převede dosavadní datové soubory do nové verze.

V průběhu samotné instalace instalační program zkopíruje soubory z DVD. Nakonec vytvoří zástupce na ploše a v nabídce Start. V některých případech vás instalační program ještě vyzve k restartu počítače, aby se mohly do paměti správně zavést některé komponenty programu. Klikněte na tlačítko OK a po znovuzavedení systému už můžete ekonomický systém POHODA poprvé spustit.

Instalace SQL verze programu

Řady POHODA SQL a POHODA E1 používají pro ukládání dat SQL Server. Při instalaci programu POHODA se na příslušném SQL Serveru vytváří mateřská databáze. Bližší informace k instalaci mateřské databáze a připojení k SQL serveru naleznete na instalačním DVD ve složce Návody.

Síťová instalace

Podrobné návody instalace naleznete na www.stormware.cz/podpora/faq/. Instalaci systému POHODA se rovněž věnuje videonávod na www.stormware.cz/videonavody.

Pokud jste si zakoupili síťovou verzi, je třeba způsobem popsaným v následujících odstavcích nejdříve provést instalaci z DVD na hlavní počítač (server). Z této instalace na hlavním počítači pak nainstalujete program POHODA na ostatní počítače (klienty).

INSTALACE NA SERVER

Na server nainstalujte plnou instalaci programu POHODA. Průvodce vám po zadání instalačních adresářů (programového i datového) nabídne možnosti nastavení jejich sdílení. V případě nové instalace (do nové složky) je zvolena první možnost Vytvořit sdílení. Výchozí hodnoty názvů sdílení pro tuto možnost jsou přednastaveny podle názvů složek, do kterých je POHODA instalována. V případě aktualizace už instalované síťové varianty je vybrána druhá možnost Zvolit síťovou cestu. Zde jsou vyplněny názvy existujícího sdílení složek programu POHODA. Třetí možnost Nevytvářet sdílení je hlavně pro zkušené uživatele (administrátory), kteří mohou vytvořit sdílení po instalaci sami.

INSTALACE KLIENTA

Na jednotlivých počítačích najděte pomocí ikony Síť (Místa v síti) sdílenou složku programu POHODA a v ní spusťte ekonomický systém POHODA souborem Pohoda.exe. Takto spustíte instalační program, který dodá do systému síťového klienta všechny potřebné soubory. Zároveň se na ploše vytvoří zástupce, ze kterého budete program POHODA spouštět ke své práci.

Složky programu

Instalační složka systému POHODA (aplikační i datový adresář) obsahuje nebo může obsahovat následující podsložky:

  • Data – obsahuje datové soubory všech firem; podsložka Zálohy je určena pro záložní kopie dat, zálohy systémové a globální databáze.
  • Dokumenty – pro automatické ukládání firemních dokumentů, obrázků a souvisejících souborů; podsložka Šablony\Personalistika obsahuje vzory pracovněprávních dokumentů.
  • Hardware – obsahuje další podsložky určené pro podporu přídavných zařízení, která naleznete v agendě Hardware.
  • Info – obsahuje soubory informační plochy a adresáře se soubory šablon pro XML komunikaci.
  • Log – obsahuje záznamy o průběhu importu a další soubory.
  • Support – obsahuje soubor pro vzdálenou správu.
  • Tisk – obsahuje soubory tiskových sestav; podsložka Zálohy je určena pro tiskové zálohy, podsložka Copy slouží pro uživatelské sestavy a podsložka Edit pro uživatelské náhrady originálních sestav. Podsložka Export obsahuje exportované sestavy do formátu HTM, TXT a XLS.
  • Update – slouží k instalaci síťových klientů a update.
  • XML – slouží k ukládání XML souborů vygenerovaných z programu POHODA.
Složku pro ukládání logů a ostatních souborů lze změnit pomocí funkce Nastavení logů… v nabídce Účetní jednotky/Databáze.

Formát databáze

Systém POHODA využívá datový formát databáze Microsoft Access 2000.

Pozor, neodborným zásahem do datových souborů MDB, otevřených z jiného programu než z programu POHODA, se vystavujete nebezpečí nenávratného porušení databáze a vztahů mezi jednotlivými tabulkami. Výrobce v žádném případě neručí za takto způsobené problémy!

Ekonomicko-informační systém POHODA E1/SQL používá pro ukládání dat SQL Server, který přináší zvýšení výkonu a bezpečnosti aplikace, umožňuje zpracování velkého množství dat a souběžnou práci většího počtu uživatelů.

Zkušební data

Po spuštění vám POHODA nabídne zavedení zkušebních dat firmy Novák s.r.o. (resp. Nováček). Máte tak možnost vyzkoušet si základní způsoby práce s programem. Potom můžete zkušební firmu smazat a začít účtovat „naostro“. Nejprve je však třeba zavést řadu počátečních stavů a nastavit parametry programu na míru účtované firmy. Více se dozvíte v kapitole Nastavení.

Aktivace programu

Aktivace systému POHODA slouží k ověření legálnosti instalované licence programu, podobně jako jste zvyklí u systému Microsoft Windows. Aktivace má za účel znemožnit instalaci programu na více počítačích, než je v souladu s licenčním ujednáním. Program je nutné do 30 dnů po instalaci aktivovat prostřednictvím průvodce aktivací, který se zobrazí po spuštění programu, nebo jej vyvoláte povelem Aktivovat… z nabídky Nápověda. Doporučujeme provést online aktivaci přes internet, která je časově nenáročná.

Chcete-li zvolenou instalaci programu používat na jiném počítači než doposud, je nutné provést její deaktivaci prostřednictvím povelu Nápověda/Deaktivovat… Poté už můžete program nainstalovat a aktivovat na jiném počítači.

V případě používání terminálových služeb umožňuje licenční smlouva uživateli, který má na vyhrazeném počítači přidělenu vlastní licenci, tuto licenci sdílet. To znamená, že uživatel, který má vyhrazený počítač a na něm vyčleněnou přístupovou licenci, nemusí pro připojení k terminálovým službám čerpat další přístupovou licenci. Systém aktivací tuto licenční výhodu bohužel neumožňuje využít. Z tohoto důvodu byl do programu POHODA zaveden druhý licenční systém, a tím je monitoring využití licencí na terminálovém serveru.

V režimu monitoringu se aktivují pouze fyzické počítače, licence v terminálovém provozu se neaktivují, resp. aktivuje se pouze jedna licence na serveru. Tento režim je založen na monitorování využití všech licencí, a to fyzických i terminálových. Monitoring sleduje používání programu a zaznamenává každé jeho spuštění jednotlivými uživateli. Program sestavuje data do tzv. reportů, které odesílá na licenční server společnosti STORMWARE.

Monitoring zapnete v agendě Účetní jednotky z nabídky Databáze povelem Správa licencí… Na záložce Aktivace/Monitoring vyberte volbu Používat monitorování využívaných licencí.

Pro monitorování použití licencí je vyžadováno povolení připojení jednotlivých uživatelů k internetu. Pokud z nějakého důvodu nemají uživatelé toto připojení povoleno, mohou administrátoři v rámci interní sítě instalovat proxy reportovací server, přes který se zprávy o použití odesílají na licenční server STORMWARE. Návod na instalaci a nastavení proxy reportovacího serveru najdete ke stažení v Zákaznickém centru, příp. na instalačním DVD programu POHODA ve složce Návody.

Změna licenčního čísla

V dialogovém okně Správa licencí lze také změnit licenční číslo programu POHODA pomocí tlačítka Změnit. Změna licenčního čísla slouží pouze pro přechod mezi variantami, ne však mezi řadami. Nelze tedy přejít mezi řadou MDB a E1. V případě přechodu z lokální verze na síťovou je nutné použít změnu klasickou reinstalací programu, aby došlo ke správnému zavedení programu pro síťový provoz.