Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Úvod > Přehled povelů nabídek

1.8 Přehled povelů nabídek

Na následujících stránkách uvádíme přehled povelů nabídek se stručným popisem a uvedením případné klávesové zkratky. Konkrétní obsah nabídek ekonomického systému POHODA závisí na instalované variantě produktu a na nastavení přístupových práv uživatelů.

Nabídka Soubor

Název Popis Klávesa/zkratka
Účetní jednotky Otevře agendu Účetní jednotky CTRL+U 
Přihlásit se… Umožní přihlásit se do programu jako jiný uživatel
Změnit heslo… Umožňuje zadat heslo proti neoprávněnému přístupu
Tiskové sestavy… Vyvolá tiskové sestavy CTRL+T
Náhled Zobrazí náhled výchozí sestavy CTRL+SHIFT+T
Vytisknout Vytiskne výchozí sestavu
Exportovat do PDF Vyexportuje doklad do formátu PDF
Kontrola sestav… Zkontroluje uživatelské sestavy
Import sestavy… Importuje uživatelskou sestavu
Překlady textů Otevře agendu Překlady textů
Přehled historie záznamů Sestaví přehled historie záznamů za zvolené období
Sledování činnosti uživatelů (E1) Zobrazí přehled činností uživatelů v programu
Zavřít agendu Zavře agendu
Zavřít vše Zavře všechny otevřené agendy
Konec Ukončí aplikaci
Nástroje Popis Klávesa/zkratka
Výčetka platidel… Otevře dialogové okno pro tisk výčetky platidel
Daňová kalkulačka… Otevře dialogové okno pro výpočet DPH F11
Kalkulačka… Otevře kalkulačku SHIFT+F11
Finanční prostředky… Zobrazí stav finančních prostředků k zadanému datu F12
IBAN kalkulačka… Vyvolá kalkulačku s možností převodu účtu na IBAN formát
Datová komunikace Popis
Elektronická evidence tržeb Agenda sloužící k evidenci tržeb
Elektronická podání Agenda sloužící k evidenci elektronických podání
Odeslané e-maily Agenda slouží k evidenci odeslaných e-mailů pomocí poštovního klienta SMTP
Odeslané SMS Otevře odeslané SMS zprávy
Odeslané datové zprávy Otevře odeslané datové zprávy
mPOHODA Spustí synchronizaci dat s aplikací mPOHODA
mPOHODA log Eviduje podrobné záznamy o komunikaci programu POHODA s aplikací mPOHODA
Internetové obchodování… Provede odeslání/stažení pro elektronické obchodování
mKasa… Provede export a import dat pro aplikaci mKasa
Pokladna Euro (offline)… Provede import/export pro registrační pokladnu Euro 2000
Elektronická váha MoTEX… Provede export skladových zásob pro elektron. váhu MoTEX
Import agendy… Provede import dat z jiné databáze
Export agendy… Provede export vybraných dat do jiné databáze
Export databáze… (E1) Export databáze ve formátu Access
XML import/export… Obdoba XML importu a exportu přes příkazový řádek
XML log Eviduje importované soubory prostřednictvím dat ve formátu XML
XML Export pro TAX… Vytvoří XML soubor, který se použije pro vystavení nového daňového přiznání v programu TAX
Export výkazů… Vyexportuje tiskopisy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty do formátu XML např. pro načtení údajů do bank, pro daňového poradce
Import z ISDOC… Provede import dokladu z formátu ISDOC
Import obratových podkladů… Provede import podkladů pro Obrat
Zálohování Popis
Zálohovat… Zálohuje data
Načíst zálohu… Načte data vybrané firmy ze záložní kopie
Načíst tiskovou zálohu… Umožní zobrazení a tisk zálohované tiskové sestavy
Načíst systémovou zálohu… Umožní načtení systémové databáze z dříve vytvořené zálohy
Načíst globální zálohu… Umožní načtení globální databáze ze záložní kopie
Systémová databáze… Otevře nastavení pro odmazávání záloh systémové databáze

Nabídka Nastavení

Název Popis Klávesa/zkratka
Globální nastavení Otevře nastavení účetní jednotky společné pro všechny uživatele CTRL+G
Uživatelské nastavení Otevře nastavení účetní jednotky platné pro přihlášeného uživatele CTRL+W
Legislativa Otevře nastavení legislativy
Přístupová práva Umožňuje administrátorovi přidělovat přístupová práva uživatelům CTRL+SHIFT+U 
Nastavení formuláře… Nastaví pole formuláře přístupná z klávesnice CTRL+Y
Zámek k datu… Slouží k uzamčení/odemčení vybraného okruhu dokladů ke zvolenému datu
Volitelné parametry (E1) Otevře nastavení volitelných parametrů
Externí nástroje (E1) Slouží k nastavení externí aplikace, kterou lze spustit ve vybrané agendě
Hotovostní pokladny Eviduje hotovostní pokladny
Bankovní účty Eviduje bankovní účty
Kasy Otevře nastavení pro agendu Kasa a aplikaci mKasa
Hardware Otevře nastavení komunikace přídavných zařízení
Homebanking Otevře nastavení bankovních služeb
Profily EET Slouží k nastavení profilů k elektronické evidenci tržeb
Internetové obchody Popis
Nastavení internetových obchodů Otevře nastavení internetových obchodů
Parametry internetových obchodů Otevře nastavení parametrů pro internetové obchody
Kategorie internetových obchodů Otevře agendu pro zadání kategorií internetových obchodů
Skupiny zásob Otevře agendu pro vytvoření skupiny zásob
Seznamy Popis
Číselné řady Nastavení číselných řad dokladů
Střediska Eviduje střediska
Činnosti Eviduje činnosti
Provozovny Eviduje provozovny
Cizí měny Eviduje seznam cizích měn
Kurzový lístek Eviduje kurzové lístky
Výčet platidel Otevře seznam nominálních hodnot bankovek a mincí
Kódy bank Eviduje seznam kódů bank
Platební tituly Eviduje seznam platebních titulů
Konstantní symboly Eviduje seznam konstantních symbolů
Měrné jednotky Eviduje seznam měrných jednotek
Kódy kombinované nomenklatury Otevře agendu s kódy kombinované nomenklatury pro Intrastat
Formy úhrad Eviduje používané formy úhrad
DIČ pověřujících poplatníků Otevře agendu s evidencí DIČ pověřujících poplatníků
Odpovědné osoby Eviduje seznam odpovědných osob
Stavy reklamace a servisu Eviduje používané způsoby vyřízení reklamací a servisu
Důvody zpracování dat GDPR Eviduje právní důvody zpracování osobních údajů
Seznam textů Otevře agendu pro definici textů, které lze využít při tvorbě dokladů
Štítky záznamů Otevře agendu pro nastavení štítků záznamů, které lze využít pro lepší filtrování záznamů
Zobrazit Popis Klávesa/zkratka
Vzhled programu Umožní nastavit vzhled programu
Panel agend Zapne/vypne panel agend
Panel členění Zapne/vypne panel členění
Standardní lišta Zapne/vypne standardní lištu
Hlavní tabulka Zobrazí hlavní tabulku agendy ALT+V 
Záložka dotazu Zobrazí záložku s dotazem ALT+Q
Tabulka položek Přepíná mezi první tabulkou položek a hlavní tabulkou ALT+P
Záložky agendy Zobrazí postupně záložky agendy ALT+I 

Nabídka Adresář

Název Popis Klávesa/zkratka
Adresář Otevře adresář obchodních partnerů firmy CTRL+A 
Události Otevře historii událostí obchodních kontaktů
Úkoly Otevře agendu pro zadání úkolů a upozornění
Zásilky Otevře agendu evidující zásilky pro přepravní služby
Dopravci Otevře seznam dopravců a profilů jejich služeb
Obce Otevře databázi obcí a poštovních směrovacích čísel
Země Umožňuje úpravu seznamu zemí, které chcete používat v adresáři
Smlouvy Eviduje smlouvy a dodatky ke smlouvám
Dokumenty Otevře složku dokumentů v Průzkumníku

Nabídka Účetnictví

Název Popis Klávesa/zkratka
Předkontace Otevře seznam předkontací
Účtová osnova Otevře účtovou osnovu
Účetní deník Otevře účetní deník CTRL+D
Peněžní deník Otevře peněžní deník CTRL+D
Nepeněžní deník Otevře nepeněžní deník
Banka Otevře bankovní výpisy CTRL+B
Pokladna Otevře pokladní doklady CTRL+H
Interní doklady Otevře interní doklady CTRL+I 
Časové rozlišení Otevře agendu pro časové rozlišení
Opravné položky Otevře agendu pro evidenci opravných položek
Daň z příjmů Zpracuje podklady pro přiznání k dani z příjmů
Výkazy pro MF Otevře agendu pro výkazy příspěvkových organizací
Evidence náhradního plnění Otevře agendu pro evidenci a odeslání náhradního plnění
Saldo Otevře agendu salda
Analýza Otevře agendu pro definici a tisk finančních analýz
Daň z přidané hodnoty Popis Klávesa/zkratka
Přiznání DPH Otevře agendu přiznání k dani z přidané hodnoty CTRL+SHIFT+D
Kontrolní hlášení Otevře agendu pro zpracování kontrolního hlášení
Souhrnné hlášení Otevře agendu pro zpracování souhrnného hlášení
Členění DPH Eviduje členění DPH
Přiznání MOSS Otevře agendu pro zpracování přiznání k dani
Registrace DPH v EU Eviduje státy EU, ve kterých je účetní jednotka registrována k DPH
Sazby DPH v EU Otevře agendu sloužící k evidenci států spotřeby v režimu MOSS
Předměty plnění Otevře seznamovou agendu s kódy pro režim Přenesení daňové povinnosti
Počáteční stavy Popis
Počáteční stavy salda Otevře agendu počátečních stavů salda
Počáteční stavy účtů Otevře agendu počátečních stavů účtů
Výchozí stavy účtů Otevře agendu počátečních stavů účtů při přechodu v průběhu roku
Výkazy minulého roku Otevře agendu závěrkových výkazů minulého roku
Uzávěrka Popis
Účtování na přelomu období… Umožní vystavovat doklady na počátku dalšího účetního období
Uzávěrka kurzových rozdílů Provede zaúčtování kurzových rozdílů k poslednímu dni účetního období
Účetní uzávěrka… Provede účetní uzávěrku
Datová uzávěrka… Nevratně převede potřebné údaje z roku na rok

Nabídka Fakturace

Název Popis Klávesa/zkratka
Zakázky Eviduje zakázky CTRL+ALT+Z
Přijaté nabídky Otevře agendu přijatých nabídek
Vydané nabídky Otevře agendu vydaných nabídek CTRL+N
Přijaté poptávky Otevře agendu přijatých poptávek
Vydané poptávky Otevře agendu vydaných poptávek
Přijaté objednávky Otevře agendu přijatých objednávek CTRL+SHIFT+O 
Vydané objednávky Otevře vydané objednávky
Vydané faktury Otevře vydané faktury CTRL+F
Vydané zálohové faktury Otevře vydané zálohové faktury CTRL+SHIFT+F
Ostatní pohledávky Otevře pohledávky nevyplývající z fakturace
Přijaté faktury Otevře agendu pro zpracování došlých faktur CTRL+P
Přijaté zálohové faktury Otevře agendu pro zpracování došlých zálohových faktur CTRL+SHIFT+P
Ostatní závazky Otevře závazky nevyplývající z fakturace CTRL+SHIFT+Z 
Příkazy k úhradě Otevře příkazy k úhradě CTRL+SHIFT+B

Nabídka Sklady

Název Popis Klávesa/zkratka
Sklady Otevře agendu pro založení a výběr skladů CTRL+SHIFT+S 
Členění skladů Otevře agendu pro vytváření a úpravy členění skladů
Prodejní ceny Otevře agendu pro definici cenových hladin
Cenové skupiny Otevře agendu cenových skupin
Cenové akce Otevře agendu pro nadefinování cenových akcí
Zásoby Otevře agendu skladových karet CTRL+Z 
Pohyby Otevře informativní náhled na skladové pohyby
Inventurní seznamy Otevře agendu pro vytváření a úpravu inventurních seznamů
Inventura Otevře agendu pro provedení inventury ke zvolenému datu
Evidenční čísla Otevře agendu evidenčních čísel zásob
Příznaky zásob Otevře agendu příznaků zásob pro offline přenos zásob do EURO pokladny
Příjemky Otevře agendu pro příjem na sklad
Výdejky Otevře agendu pro výdej ze skladu
Výrobní požadavky Otevře agendu pro přípravu výrobních listů
Výroba Otevře agendu pro převod skladových zásob na výrobky
Převod Otevře agendu pro převod položek mezi sklady a strukturami
Reklamace Otevře agendu pro zápis reklamovaného zboží
Servis Otevře agendu pro evidenci záručních a pozáručních oprav
Prodejky Otevře agendu pro hotovostní prodej CTRL+SHIFT+J
Kasa Otevře agendu pro hotovostní prodej CTRL+SHIFT+K

Nabídka Mzdy

Název Popis Klávesa/zkratka
Personalistika Otevře agendu personalistiky CTRL+E
Mzdy Otevře agendu pro prohlížení všech mezd
Leden Otevře agendu pro zpracování mezd za leden CTRL+1
Únor Otevře agendu pro zpracování mezd za únor CTRL+2
Březen Otevře agendu pro zpracování mezd za březen CTRL+3
Duben Otevře agendu pro zpracování mezd za duben CTRL+4
Květen Otevře agendu pro zpracování mezd za květen CTRL+5
Červen Otevře agendu pro zpracování mezd za červen CTRL+6
Červenec Otevře agendu pro zpracování mezd za červenec CTRL+7
Srpen Otevře agendu pro zpracování mezd za srpen CTRL+8
Září Otevře agendu pro zpracování mezd za září CTRL+9
Říjen Otevře agendu pro zpracování mezd za říjen CTRL+0
Listopad Otevře agendu pro zpracování mezd za listopad CTRL+SHIFT+1
Prosinec Otevře agendu pro zpracování mezd za prosinec CTRL+SHIFT+2
eNeschopenka Otevře agendu pro evidenci dočasných pracovních neschopností zaměstnanců
Podání Popis
Podání ELDP Eviduje seznam vystavených evidenčních listů zaměstnanců
Podání HZUPN Eviduje podání hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti
Podání NEMPRI Eviduje stav podání příloh k žádosti o dávky nemocenského pojištění
Podání ONZ Eviduje podání oznámení o nástupu do zaměstnání
Podání PVPOJ Eviduje podání přehledu o výši pojistného
Žádost o daňový bonus Evidence žádostí o daňový bonus
Seznamy Popis
Zdravotní pojišťovny Eviduje seznam zdravotních pojišťoven
Životní pojišťovny Eviduje seznam životních pojišťoven
Penzijní společnosti Eviduje seznam penzijních společností
Místa výkonu práce Umožní vytvořit seznam míst výkonu práce
Správa sociálního zabezpečení Obsahuje číselník okresů C_COKR
Obce (ZÚJ) Obsahuje číselník obcí, resp. základních územních jednotek

Nabídka Jízdy

Název Popis Klávesa/zkratka
Vozidla Eviduje vozidla používaná vybranou firmou
Kniha jízd Otevře knihu jízd CTRL+J
Tuzemské cestovní příkazy Otevře agendu pro zpracování tuzemských cestovních příkazů
Zahraniční cestovní příkazy Otevře agendu pro zpracování zahraničních cestovních příkazů
Řidiči Otevře seznam řidičů
Skupiny řidičů Otevře agendu Skupiny řidičů

Nabídka Majetek

Název Popis Klávesa/zkratka
Majetek Otevře knihu dlouhodobého majetku CTRL+M
Drobný majetek Otevře knihu drobného majetku CTRL+SHIFT+M
Leasingový majetek Otevře knihu leasingového majetku
Členění majetku Otevře seznam členění, která chcete používat pro evidenci členění majetku
Umístění majetku Otevře seznam míst, která chcete používat pro evidenci umístění majetku
Odpisové plány Otevře seznam odpisových plánů pro účetní odpisy

Nabídka Záznam

Nabídka Záznam je obzvlášť důležitá. Obsahuje mj. povely pro práci s aktuálním záznamem otevřené agendy, které popisujeme v kapitole Základní dovednosti. Obsah nabídky se dynamicky mění podle právě otevřené agendy a obsahuje tedy i další povely, které jsou specifické pro danou agendu.

Editace Popis Klávesa/zkratka
Editovat Povolí editaci aktuálního záznamu F9
Vložit Vloží nový záznam do agendy INSERT
Kopírovat Zkopíruje aktuální záznam a připraví ho na vložení do agendy CTRL+K
Uložit Uloží aktuální záznam agendy na disk CTRL+ENTER
Smazat Smaže aktuální záznam CTRL+DELETE
Přečíslovat… Přečísluje vybrané doklady
Upravit vše… Zapíše novou hodnotu do zvoleného pole vybraných záznamů
Upravit štítky záznamů… Hromadně upraví štítky vybraných záznamů
Smazat vše Hromadně smaže všechny vybrané záznamy
Fakturovat… Pro vybrané adresy vygeneruje faktury dle vzoru
Kopírovat ind. slevy Pro vybrané adresy zkopíruje individuální slevy
Smazat ind. slevy Pro vybrané adresy smaže individuální slevy
Kopírovat vše… Hromadné kopírování zásob do jiného členění/skladu
Svázat vše… Hromadné svázání zásoby k vybraným zásobám
Upravit záložku Internet… Úprava záložky Internet v agendě Zásoby
Označení Popis Klávesa/zkratka
Označit Označí aktuální záznam ALT+X
Označit vše Označí všechny nebo vybrané záznamy v tabulce
Zrušit označení Zruší označení všech nebo vybraných záznamů v tabulce
Označit pohyby Označí pohyby skladových položek generované vybranými doklady
Štítky záznamu Označení dokladu štítkem či přepnutí do stejnojmenné agendy
Výběr Popis
Složený dotaz… Umožní vybrat záznamy podle libovolných kritérií
Uložené dotazy/ Přidat do seznamu… Přidá aktuální dotaz do seznamu uložených dotazů
Uložené dotazy/ Upravit seznam… Umožní úpravy uložených dotazů
Poslední dotazy/ Vymazat seznam Vymaže seznam dříve provedených dotazů
Vybrat 1 záznam Vybere jeden aktuální záznam
Vybrat dle obsahu Vybere záznamy se stejným obsahem pole jako aktuální záznam
Vybrat doplněk Vybere záznamy, které neodpovídají podmínce
Upravit dotaz… Umožní upravit aktuální dotaz
Zámek (v agendách nabídek Účetnictví a Fakturace)
Uzamknout Zamkne aktuální záznam
Uzamknout vše Zamkne všechny/vybrané záznamy aktuální agendy
Odemknout Odemkne aktuální záznam
Odemknout vše Odemkne všechny/vybrané záznamy aktuální agendy
Zámek k datu… Slouží k uzamčení/odemčení vybraného okruhu dokladů ke zvolenému datu
Komunikace (agenda Adresář a dokladové agendy)
Export do ISDOC… Provede export dokladu do formátu ISDOC
Export pohledávek pro KB… Vyexportuje seznam pohledávek pro KB
Export pohledávek pro ČS… Vyexportuje seznam pohledávek pro ČS
Export pohledávek pro MONETA… Vyexportuje seznam pohledávek pro MONETA
Export pohledávek pro ČSOB… Vyexportuje seznam pohledávek pro ČSOB
Vyhledat na internetu… Umožňuje vyhledávání na internetu
Nový hovor… Umožňuje vytočit zvolené telefonní číslo
Nový e-mail Založí novou zprávu elektronické pošty
Nová datová zpráva Umožňuje odeslání zprávy do datové schránky
Nová SMS Založí novou SMS zprávu prostřednictvím elektronické pošty
Otevřít web Otevře web v internetovém prohlížeči
Hromadný e-mail… Umožní zaslání elektronické pošty vybraným adresám
Hromadná SMS… Umožní zaslání nové SMS zprávy vybraným adresám
Hromadná korespondence… Hromadná korespondence pomocí programu MS Word
Adresy do Outlooku… Kopírování adres do kontaktů aplikace MS Outlook
Skype Zahájí komunikaci s kontaktem typu Skype
Údržba (agenda Adresář)
Duplicity… Vyhledá duplicitní záznamy v adresáři
Spojení adres… Provede spojení vybraných adres
Obrat… Aktualizuje pole Obrat u vybraných odběratelů
Ověření v rejstřících (agenda Adresář a dokladové agendy)
Aktualizovat dle ARES… (E1) Umožňuje hromadně ověřit IČ v systému ARES a aktualizovat adresy vybraných záznamů
Ověřit IČ (ARES)… Umožňuje ověřit IČ v systému ARES
Insolvenční rejstřík… Umožňuje ověřit IČ v insolvenčním rejstříku
Ověřit DIČ (VIES)… Umožňuje ověřit DIČ v systému VIES
Registr plátců DPH… Umožňuje ověřit DIČ v registru plátců DPH
Historie ověření insolvence Evidence záznamů o provedených kontrolách IČ v insolvenčním rejstříku
Historie ověření DIČ přes VIES… Evidence záznamů ověření platnosti konkrétního DIČ v systému VIES
Historie ověření v registru plátců DPH Evidence záznamů ověření DIČ v registru plátců DPH
GDPR (agenda Adresář) Popis
Aktualizovat data použití adresy… Otevře průvodce pro vyplnění dat použití adres na dokladech
Vyhledat záznamy… Vyhledá záznamy podle zadaných kritérií v rámci GDPR
Hromadně přidat důvod zpracování… Hromadně doplní důvod zpracování osobních údajů
Omezení zpracování Označí záznam příznakem Omezení zpracování
Události (dokladové agendy) Popis
Vložit událost Přidá událost k aktuálnímu dokladu
Otevřít události Otevře události k vybranému záznamu
Otevřít navázané události Otevře události k vybranému záznamu a záznamům, které jsou na ně navázané
Přenos → Popis Klávesa/Zkratka
Bankovní účty → Přidá novou položku vybranou z bankovních účtů
Cenové skupiny → Vloží cenovou skupinu k aktuální adrese
Inventurní seznamy → Přidá nové položky z inventurního seznamu
Kniha jízd → Přidá nové položky z knihy jízd
Komponenty → Přidá novou položku ze skladu na záložku Komponenty
Likvidace → Zaúčtuje úplnou/částečnou úhradu pohledávky/závazku dle variabilního symbolu CTRL+L
Likvidace výběrem → Zaúčtuje úplnou/částečnou úhradu pohledávky/závazku CTRL+SHIFT+L
Hromadná likvidace → Zaúčtuje úplnou/částečnou úhradu vybraných pohledávek/závazků
Hromadná likvidace dle adresy → Zaúčtuje úplnou/částečnou úhradu vybraných pohledávek/závazků dle adresy
Personalistika → Přidá nové položky z personalistiky
Položky servisu → Přidá novou položku servisu vybranou ze skladu
Položky výrobku → Umožní změnit složení výrobku
Položky z výdejky → Přidá nové položky servisu z výdejky
Prodejky → Přidá nové položky z prodejky
Převod → Přidá nové položky z převodky
Přijaté nabídky → Přidá nové položky z přijaté nabídky
Přijaté faktury → Přidá nové položky z faktury
Přijaté objednávky → Přidá nové položky z objednávky CTRL+O
Přijaté poptávky → Přidá nové položky z přijaté poptávky
Příjemky → Přidá nové položky z příjemky CTRL+ALT+R
Příjmový pokladní doklad → Přidá nové položky z příjmového pokladního dokladu
Servis → Přidá nové položky ze servisu
Sklady → Přidá novou položku vybranou ze skladu CTRL+S 
Vložit úkol Vytvoří úkol typu upozornění k aktuálnímu záznamu
Výdajový pokladní doklad → Přidá nové položky z výdajového pokladního dokladu
Vydané faktury → Přidá nové položky z vydané faktury
Vydané nabídky → Přidá nové položky z vydané nabídky
Vydané objednávky → Přidá nové položky z objednávky CTRL+O
Vydané poptávky → Přidá nové položky z vydané poptávky
Výdejky → Přidá nové položky z výdejky CTRL+ALT+D
Výrobní požadavky → Přidá nové výrobky z výrobního požadavku
Vzájemný zápočet → Zaúčtuje úhradu pohledávky/závazku jejich vzájemným započtením
Zálohové faktury → Provede odpočet zálohy výběrem ze zálohových faktur CTRL+SHIFT+H
Závazky → Založí nový příkaz k úhradě výběrem ze závazků
Povely nabídky Nastavení Popis
Načíst kurzy… Naimportuje kurzové lístky
Globální práva Přepíná režim nastavení práv
Vytvořit Vyvolá průvodce pro vytvoření seznamu práv
Agenda Adresář Popis
Otevřít události Otevře události k vybraným adresám
Vložit událost Přidá událost k aktuální adrese
Vložit hromadnou událost Přidá událost hromadně k vybraným adresám
Vložit kontaktní osobu Přidá kontaktní osobu k aktuální adrese
Synchronizace s mPOHODA Označí záznam, který má být odeslán do aplikace mPOHODA
Povely nabídky Účetnictví Popis Klávesa/Zkratka
Použité účty Aktualizuje použité účty osnovy
Rozúčtování Rozúčtuje zápis v deníku na dva různé účty CTRL+R
Zdrojový doklad Otevře zdrojový doklad
Automatická likvidace… Spáruje nezlikvidované pohledávky a závazky s hradicími doklady
Načtení avíz… Vyvolá průvodce importem avíz
Načtení výpisů… Vyvolá průvodce importem bankovních výpisů
Export pro ENP… Vyexportuje záznamy pro evidenci náhradního plnění
Odeslání přiznání k DPH… Elektronicky podá zvolené přiznání k DPH
Odeslání kontrolního hlášení… Elektronicky podá zvolené kontrolní hlášení
Odeslání souhr. hlášení… Elektronicky podá souhrnné hlášení
Elektronicky odesláno Nastaví, resp. zruší příznak o elektronicky podaném záznamu
Otevřít el. podání DPH (KH, SH) Zobrazí seznam elektronických podání souvisejících s vybraným přiznáním
Uzavřít… Uzavře zvolené přiznání k DPH
Vrácení platby Vytvoří ostatní závazek, resp. pohledávku na vrácení platby
Povely nabídky Fakturace Popis Klávesa/Zkratka
Aktualizace cen… Zaktualizuje ceny skladových položek v nabídkách a přijatých objednávkách podle aktuálních prodejních cen
Aktualizace sazeb DPH… Umožní provést změnu sazby DPH u všech položek dokladu
Cizí měna Zapne/vypne doklad v cizí měně CTRL+SHIFT+C
Časové rozlišení… Spustí průvodce zavedením časového rozlišení
Daňový doklad Vystaví k úhradě zálohové faktury daňový doklad
Hromadná likvidace bez vazby… Provede nebo smaže likvidaci pohledávek/závazků bez vazby na účetnictví
Intrastat… Umožní u jednotlivých položek faktur evidovat údaje pro Intrastat
Kontrola dokladů… Zkontroluje vybrané doklady
MOSS… Zapne doklad v režimu Mini One Stop Shop
Nedobytná pohledávka… Vytvoří daňový doklad na odpočet nebo vyměření DPH k nedobytné pohledávce
Odeslat na EET bez tisku Odešle údaj o elektronické evidenci tržeb bez tisku dokladu
Odeslání příkazů… Vyvolá Průvodce exportu příkazů k úhradě
Odložený výdej Zapne, resp. vypne režim vkládání textových položek s vazbou na agendu Zásoby CTRL+ALT+S 
Odpočet zálohy… Provede odpočet zálohy bez vazby na vydanou nebo přijatou fakturu
Odpočet záloh podle § 37a… Umožní nastavit způsob výpočtu podle §37a u dokladů s odpočtem zálohy
Opravná položka… Otevře průvodce pro vytvoření opravné položky
Opravný doklad Vystaví opravný daňový doklad
Penalizace… Vystaví penalizační faktury k vybraným fakturám po splatnosti
Platební terminál Známka toho, že doklad byl uhrazen přes platební terminál
Položka EET… Vytvoří položku označenou jako poukaz nebo použité zboží
Pozastávky… Umožní zadat k faktuře částku s odloženou platbou
Registrace DPH v EU… Zapne doklad v režimu registrace DPH v EU
Rezervace Označí objednávku příznakem Rezervováno
Ruční odpočet zálohy Provede odpočet zálohy bez vazby na zálohovou fakturu, resp. na vydanou/přijatou fakturu
Sdružování položek Povolí sdružování položek na aktuálním dokladu CTRL+SHIFT+A
Sledování zakázek… Otevře agendu Sledování zakázek s přehledem dokladů
Sleva… Přidá slevu na všechny položky dokladu
Stálé platby… Vygeneruje doklady pro stálé platby podle zadaných kritérií v agendě Ostatní závazky, resp. pohledávky
Storno Provede storno aktuálního dokladu
Trvalý doklad Označí záznam příznakem Trvalý doklad
Vložit do ENP… Otevře průvodce pro přenesení vybraných dokladů do agendy Evidence náhradního plnění
Vygenerovat zásilky Vygeneruje záznamy do agendy Zásilky
Vyměření DPH… Vystaví daňový doklad na uskutečněné plnění DPH a na odpočet této daně při pořízení zboží z Evropské unie
Vyrovnání DPH Provede vyrovnání DPH u faktury hrazené zálohou
Vyřízeno Označí záznam příznakem Vyřízeno
Zaokrouhlení… Upraví zaokrouhlení dokladu
Změnit profil EET… Umožní odeslat doklad s jiným profilem
Změnit stav EET… Změní stav dokladu pro elektronickou evidenci tržeb
Zrušení exportu… Zruší příznak exportu příkazu k úhradě
Povely nabídky Sklady Popis
Automatické objednávky… Umožní automaticky vystavit objednávky na zásoby
Fixace cen… Umožní zafixování/odfixování cen vybraných zásob
Hromadná úprava kurzů… Provede hromadnou úpravu kurzů
Inventura evid. čísel (E1) Otevře agendu inventury evidenčních čísel
Kontrola před zaúčtováním… Zkontroluje úhrady vybraných dokladů
Neúčtovat Zaúčtování příjemky v účetním deníku nebude vytvořeno, resp. bude smazáno
Otevření inventury (E1) Otevře seznam všech položek, které byly zahrnuty do inventury
Přecenění nákupních cen… Umožní přepočet nákupní ceny skladových zásob
Přecenění prodejních cen… Umožní přepočet prodejních cen vybraných skladových zásob
Rozdělení výdeje a příjmu Umožňuje oddělit datum výdeje a datum příjmu
Rozdělení výroby Umožní datumově oddělit výdej komponent a samotnou výrobu
Sestavení inventury… Otevře dialogové okno pro zadání parametrů sestavení nové inventury
Spojení zásob… Provede spojení vybraných zásob
Synchronizace skladů… (E1) Provede synchronizaci vybraných zásob s ostatními sklady
Synchronizace zásob s mPOHODA Spuštěním synchronizace dat označí příznakem všechny zásoby z daného skladu
Vedlejší náklady Přidá novou položku pro vedlejší náklady
Zásoba Otevře zásoby
Zaúčtování inventury… Otevře průvodce pro zadání parametrů zaúčtování inventury
Zaúčtovat prodejky… Zaúčtuje prodejky do pokladny/ostatních pohledávek
Zaúčtovat vklady a výběry… Zaúčtuje do pokladny vklady a výběry
Zrušení fixací… Zrušení fixací cenových akcí
Zrušení zaúčtování Umožní zrušení zaúčtování inventury
Agenda Reklamace a Servis Popis
Servis Vytvoří nový servisní záznam s reklamovanou zásobou
Opakovaná reklamace Vytvoří nový reklamační záznam při opětovné reklamaci zboží, které už bylo dříve reklamováno
Hromadné odeslání… Hromadně vloží na záložku Stavy položku Předáno do servisu
Nepřevádět uzávěrkou Označí záznam příznakem Nepřevádět
Vystavit přijatý oprav. daň. doklad Vytvoří přijatý opravný daňový doklad z reklamačního záznamu
Vystavit vydaný oprav. daň. doklad Vytvoří vydaný opravný daňový doklad z reklamačního záznamu
Vystavit příjmový pokladní doklad Vytvoří příjmový pokladní doklad z reklamačního záznamu
Vystavit výdajový pokladní doklad Vytvoří výdajový pokladní doklad z reklamačního záznamu
Vystavit pokladní zálohu Vytvoří příjmový pokladní doklad ze servisního záznamu
Vystavit zálohovou fakturu Vytvoří vydanou zálohovou fakturu/pokladní doklad ze servisního záznamu
Povely nabídky Mzdy Popis
Zaúčtování záloh… Zaúčtuje zálohy na mzdy zaměstnanců
Úrazové pojištění… Vystaví závazek na úrazové pojištění zaměstnanců
Žádost o daňový bonus… Vystaví žádost o daňový bonus
Roční zúčtování… Provede vybraným zaměstnancům roční zúčtování záloh DzP
Podání ELDP… Vygeneruje podání ELDP pro vybrané zaměstnance
Podání HZUPN… Vygeneruje podklady pro hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti
Podání NEMPRI… Podání přílohy k žádosti o dávky nemocenského pojištění
Podání ONZ… Vygeneruje oznámení o nástupu do zaměstnání nebo o skončení zaměstnání
Hromadné hlášení změn… Hromadně vygeneruje údaje pro hlášení změn zdravotním pojišťovnám
Zaúčtování mezd… Zaúčtuje mzdy zadaného měsíce
Vložit eNeschopenky… → Hromadně vytvoří z eNeschopenek nepřítomnosti zaměstnanců
Podání PVPOJ… Vygeneruje přehled o výši pojistného
Odeslání (ELDP, HZUPN, NEMPRI, ONZ, PVPOJ)… Otevře Průvodce pro elektronické podání
Odevzdání (ELDP, HZUPN, NEMPRI, ONZ, PVPOJ) písemně… Otevře Průvodce pro písemné podání
Elektronicky odesláno Označí záznam příznakem El. odesláno
Otevřít el. podání Otevře dané elektronické podání
Povely nabídky Jízdy Popis
Přeneseno Označí jízdu jako přenesenou do cestovního příkazu
Zaúčtování příkazů… Zaúčtuje cestovní příkazy
Povely nabídky Majetek Popis
Vyřazení… Vyřadí majetek z evidence, resp. vyřadí drobný majetek z evidence
Přidání splátek… Vytvoří další splátky leasingového majetku
Předčasné ukončení… Provede předčasné ukončení leasingové smlouvy
Smazání splátek… Smaže splátky leasingového majetku od zadaného data
Vytvoření závazků Vytvoří závazky pro aktuální rok

Nabídka Nápověda

Název Popis
Témata nápovědy Otevře nápovědu
Jak používat nápovědu Zobrazí popis používání nápovědy
Jak změnit velikost písma Zobrazí postup změny velikosti písma v programu
Objednat… Zahájí průvodce objednávkou softwaru
Objednat na webu Otevře rozcestník objednávek na  www.stormware.cz
Objednat individuální služby Otevře objednávku individuálních služeb na www.stormware.cz
Zákaznická podpora Zobrazí informace o zákaznické podpoře k programu POHODA a otevře e-mailovou zprávu pro dotaz na zákaznickou podporu
STORMWARE na webu Otevře www.stormware.cz
Novinky ve verzi Otevře seznam novinek aktuální nové verze
Zprávy Otevře internetové stránky se seznamem zpráv pro uživatele systému POHODA
Nejčastější otázky a odpovědi Otevře FAQ na www.stormware.cz
Volba jazyka (E1) Přepne jazyk prostředí do anglické verze
Vzdálená pomoc Otevře okno pro připojení pracovníka zákaznické podpory k pracovní ploše vašeho počítače
Automatické aktualizace… Otevře dialogové okno pro nastavení automatických aktualizací programu
Aktualizovat Provede kontrolu a případnou aktualizaci programu
Aktivovat…/Deaktivovat… Spustí průvodce aktivací, resp. deaktivací programu
O aplikaci… Zobrazí informaci o programu, číslo verze a autorská práva