Odemkněte potenciál systému POHODA

3.8 Volitelné parametry

Informační systém POHODA E1 umožňuje uživatelská rozšíření programu, která spočívají v možnosti doplnění datového modelu a následné využití VBS (Visual Basic Script) pro definování požadované uživatelské funkčnosti. Vzhledem k tomu, že VBS je součástí aplikací Microsoft Office, vycházíme tak vstříc většině uživatelů, kteří se nemusí učit jiný programovací jazyk. Bližší informace o volitelných parametrech systému POHODA a jejich použití naleznete na internetových stránkách www.stormware.cz/dnload/Volitelne_parametry.zip.

Agenda Volitelné parametry

Agenda Volitelné parametry v nabídce Nastavení umožňuje doplnit strukturu vybraných tabulek databáze o sloupce předdefinovaných typů, vytvořit novou uživatelskou agendu, uživatelský seznam, přidat šablony, položky a dokumenty k vytvořeným dokladům. Pokud máte vytvořenou uživatelskou agendu, uživatelské seznamy nebo máte doplněnou stávající agendu o volitelné parametry, je možné i u nich využít datovou komunikaci, do které řadíme XML komunikaci, a export/import agendy do různých formátů.

Volitelné parametry je možné aktivovat z nabídky Globální nastavení/Volitelné parametry a následně zatrhnout volbu Povolit použití volitelných parametrů. Po uložení tohoto nastavení budete moci využívat agendu Volitelné parametry, kterou následně otevřete z nabídky Nastavení/Volitelné parametry. Nastavení volitelných parametrů může provádět pouze administrátor nebo uživatel s administrátorskými funkcemi.

Agenda Volitelné parametry

POHODA vám navíc umožňuje zvětšit strany formuláře pro volitelné parametry na záložce Parametry v agendě Zásoby a zároveň zrušit náhled obrázků v této agendě. Stačí zatrhnout volbu Povolit zvětšení strany parametrů se skrytím náhledu obrázku, kterou najdete také v agendě Zásoby.

Volitelné parametry je možné použít v agendách informačního systému POHODA E1 (64 parametrů), ale také v uživatelské agendě (128 parametrů), kterou si každý uživatel může vytvořit podle vlastních požadavků.

Agendy, ve kterých je možné volitelné parametry využít, jsou: Adresář, Banka, Činnosti, Číselné řady, Členění skladů, Evidenční čísla, Drobný majetek, agendy faktur, Interní doklady, Jízdy, Leasingový majetek, Majetek, Přijaté a Vydané nabídky, Přijaté a Vydané objednávky, Personalistika, Prodejky, Pokladna, Přijaté a Vydané poptávky, Převod, Příjemky, Reklamace, Servis, Seznam řidičů, Smlouvy, Střediska, Účetní deník, Účtová osnova, Události, Vozidla, Výdejky, Výroba, Zakázky Zásoby. Výběr jmenovaných agend uskutečníte z výklopného seznamu, který se nachází v levé části formuláře agendy. Poté zadáte hodnoty na záložce Parametry agendy Parametry položek a nastavené hodnoty rozvrhnete ve formuláři agendy.

Záložky Parametry agendy a Parametry položek

Na záložce Parametry agendy můžete nastavit údaje různých datových typů.

Pro agendy Banka, Vydané, resp. Přijaté faktury, Ostatní pohledávky a závazky, Vydané, resp. Přijaté zálohové faktury, Interní doklady, Vydané, resp. Přijaté nabídky, Vydané, resp. Přijaté poptávky, Vydané, resp. Přijaté objednávky, Jízdy, Personalistika, Pokladna, Převod, Příjemky, Prodejky, Reklamace, Servis, Výdejky, Výroba a Zásoby (záložka Dodavatelé) lze zadat navíc na záložce Parametry položek i volitelné parametry pro položky dokladů. Tyto údaje můžete následně vložit na tiskové sestavy nebo je využít v jiných aplikacích, např. pro internetové obchody. Jedná se o tyto parametry:

Název – Název pole, který se bude zobrazovat ve formuláři zvolené agendy.

Db. pole – Název databázového pole, které bude zapsáno přímo do databáze. Program automaticky doplní před zadaný název zkratku VPr a v případě datového pole typu Seznam zkratku RefVPr.

Pokud uložíte záznam v agendě Volitelné parametry a nevyplníte záložku Parametry agendy, nebude možné ve vybrané agendě nastavit jednotlivé prvky formuláře.

Typ – Požadovaný datový typ (např. Text, Text (dlouhý), Měna, Číslo, Číslo (celé), Ano/Ne, Datum a Seznam).

Délka – Požadovaná délka textového pole.

Agenda – Pole je aktivní, když vyberete datový typ Seznam. Prostřednictvím tohoto pole je možné vybrat jednu z variant předdefinovaných údajů v agendě Uživatelské seznamy. Datový typ Seznam je možné navázat i na agendy Střediska, Činnosti (zobrazování těchto dvou agend není ovlivněno volbou Používat činnosti, resp. Používat střediska v agendě Globální nastavení v sekci Doklady/Členění), Země a Sklady.

Definice – V případě, že je vybrán Počítaný sloupec z výklopného seznamu v poli Typ, je nutné vyplnit výraz do pole Definice. Pomocí něho se bude automaticky dopočítávat hodnota tohoto sloupce. Pole Definice proto bude obsahovat název jiného sloupce ze stejné tabulky (nejde použít přímo Počítaný sloupec), který bude propojen pomocí operátoru. Například pro agendu Zásoby může pole Definice vypadat následovně: StavZ*VNakup (StavZ je Stav zásob a VNakup je Vážená nákupní cena). Pokud dojde k vynásobení těchto sloupců, vypočítá se hodnota, která v tomto případě znázorňuje ocenění skladů. Pokud bude v definici chybně zapsaný výraz, program POHODA vám nedovolí takový záznam uložit a na chybnou syntaxi či chybný název sloupce vás upozorní.

Na záložkách Parametry agendy a Parametry položek najdete i sloupec Zápis, pomocí kterého ovlivníte editovatelnost polí volitelných parametrů.

Pomocí sloupce Řádek na záložce Parametry položek nastavíte pořadí, v jakém se parametry v uživatelské agendě budou zobrazovat.

Pořadí zadaných položek změníte povelem Pořadí, který je přístupný po stisku pravého tlačítka myši v tabulce položek.

Definice parametrů se ukládají přímo do databáze systému POHODA E1, kde dochází k přidání tabulek sVP a sVPpol.

Tabulka sVP – Zde se ukládají všechny nastavené agendy, včetně uživatelské agendy.

Tabulka sVPpol – Dochází zde k uložení všech položek, které byly nastaveny pro jednotlivé agendy, včetně položek uživatelské agendy.

V některých případech je možné volitelné parametry přenášet z jedné agendy do druhé. Podmínkou je, aby zdrojová agenda a cílová agenda měly definované shodné parametry. Například se může jednat o přenos parametrů ze skladové zásoby do položek dokladů nebo přenos parametrů do účetního deníku.

Práce s formulářem

Umístění prvků v dialogovém okně Úprava formuláře změníte pomocí myši a klávesy se šipkou.

Práce s formulářem

V dialogovém okně Úprava formuláře, které vyvoláte ve formuláři agendy pravým tlačítkem myši, je možné definovat formulář zvolené agendy. V levé části dialogového okna Úprava formuláře můžete vidět Parametry agendy, které jste si nastavili v agendě Volitelné parametry. Při zobrazení dialogového okna Úprava formuláře máte možnost z levého sloupce vybrat dvojklikem myši ten parametr agendy, který bude ve zvolené agendě dostupný. Jakmile nastavíte tyto parametry v dialogovém okně, bude po stisku tlačítka OK formulář agendy dostupný pro další práci ve zvolené agendě.

Velikost, šířku a zarovnání parametrů upravíte a navolíte pomocí nástrojové lišty. Stejně tak si můžete pozměnit umístění jednotlivých popisků. Chcete-li označit více než jeden prvek ve formuláři, stiskněte nejprve klávesu SHIFT a potom klikejte na odpovídající prvky.

Nástrojová lišta v dialogovém okně Úprava formuláře

Vloží vybraný parametr do formulářeZarovná doleva
Vloží popisekZarovná doprava
Vloží tlačítkoZarovná nahoru
Vloží odkazZarovná dolů
Vloží rámeček skupinyStejná šířka
Vloží rámečekStejná výška
Vloží obrázekStejné rozměry

Definice úprav formulářů jednotlivých agend, včetně agendy uživatelské, se ukládají přímo do databáze informačního systému POHODA E1 do tabulky sUsrFrm.

Uživatelská agenda

Pokud vyberete agendu typu Uživatelská agenda, zpřístupní se sekce Nastavení uživatelské agendy. V té musíte zadat název, zkratku a označení agendy v databázi (pole Tabulka). Ke každé uživatelské agendě můžete nastavit vlastní číselnou řadu.

Chcete-li v uživatelské agendě využívat záložku Položky dokladů či pracovat s šablonami nebo dokumenty, zatrhněte požadovanou volbu v sekci Nastavení uživatelské agendy.

Uživatelské agendy je možné otevřít prostřednictvím stejnojmenné nabídky zobrazené na standardní liště.

Vlastní manipulaci se soubory a zobrazení souborů zprostředkovává záložka Dokumenty. Naleznete ji v konkrétní uživatelské agendě. Následně můžete pomocí záložek Parametry agendy Parametry položek přidávat volitelné parametry různých datových typů, podobně jako v případě přidávání volitelných parametrů do ostatních agend. Prostřednictvím volby Úprava formuláře je možné v každé uživatelské agendě přidat pole Číslo, jímž vyberete číselné řady, a dále pole Editoval s informací o uživateli, který záznam naposledy upravoval.

Chcete-li si přizpůsobit uživatelskou agendu podle svého, nezapomeňte vyplnit ještě záložku Nastavení, která obsahuje programový kód ve VBScriptu.

Pomocí programového kódu VBS (Visual Basic Script) je možné reagovat na události v agendě, upravovat a kontrolovat zadané hodnoty parametrů a přizpůsobit si tak uživatelskou agendu vlastním potřebám.

Záložka Nastavení obsahuje dvě části. V levé můžete vidět jednotlivé funkce, události a proměnné, které se pro uzpůsobení agendy používají. Tato část se nazývá Navigační panel. Pravá část záložky Nastavení slouží k zápisu samotného kódu a nazýváme ji Editační okno.

Uživatelská agenda

Jednotlivé parametry jsou zpřístupněny jako objekty s metodami přes identifikátor Db.pole s prefixem fi (agenda) a gi (položky).

Při práci s agendou jsou vyvolávány události (On), ve kterých je možné řídit chování editace dat v agendě. Pokud tedy potřebujete definovat událost nebo funkci pro parametry agendy, musíte použít před samotným názvem databázového pole zkratku fi (např. fiVPr). V případě položek je nutné vyplnit před názvem databázového pole zkratku gi (např. giVPr).

Agenda Uživatelské seznamy

Vlastní uživatelské agendy můžete otevřít z hlavní nabídky.

Agenda Uživatelské seznamy je určená k definování seznamů použitelných při návrhu polí v agendě Volitelné parametry a následně k použití v jednotlivých agendách. Na záložce Položky seznamu je nabídnuta možnost vyplnit dílčí položky, ze kterých se uživatelský seznam poskládá. Takto nadefinovaný seznam se pak bude nabízet v agendách, ve kterých lze volitelné parametry použít. Uživatelské seznamy otevřete přes nabídku Nastavení/Uživatelské seznamy.

Uživatelské seznamy lze přiřadit pouze k datovému typu Seznam na záložce Parametry agendy v agendě Volitelné parametry.

Jakmile se záznam s datovým typem Seznam uloží, přidá se před zadaný název databázového pole (ve sloupci Db. pole) navíc zkratka RefVPr. Definice uživatelských seznamů jsou uloženy přímo v databázi systému POHODA E1, kde dochází k přidání tabulek sVPULsVPULpol.

Tabulka sVPUL – Zde se ukládají všechny uživatelské seznamy, které byly vytvořeny.

Tabulka sVPULpol – Zde se ukládají všechny položky uživatelských seznamů, které byly vytvořeny.