Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.12 Cizí měny

Agendy Cizí měny a Kurzový lístek jsou přístupné pouze v případě, že je v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny zatržena volba Povolit použití cizích měn.

V agendě přístupné z nabídky Nastavení/Seznamy doplňte jednotlivé cizí měny, které chcete při své práci v programu používat. Nezapomeňte u každé měny uvést její Kód podle platného kurzového lístku ČNB a Symbol, který můžete vložit do tiskových sestav. Dále zvolte Množství cizí měny pro kurzový přepočet a zemi, v níž se daná měna používá.

Měny, které chcete využívat ihned, označte zatržením volby Měna se používá. Jen takto označené měny budou nabízeny v ostatních agendách. Pokud je cizí měna použita v jiné agendě (například v agendě Kurzový lístek či Vydané faktury), program POHODA nedovolí její smazání.

Kurzový lístek

Než začnete s vlastním účtováním dokladů v cizí měně, nejprve vyplňte kurzy měn v agendě Kurzový lístek. Jednotlivé kurzy pro daný den vyplníte v tabulce na záložce Kurzy, kde jsou zobrazeny měny z agendy Cizí měny, které mají zatrženo pole Měna se používá, a zároveň nemají zatrženo pole Denominace eura.

Pole týkající se denominací eura v současné době už nepoužijete. V programu jsou ovšem ponechána z důvodu kompatibility se staršími verzemi programu.

Používáte-li pevný kurz s platností od určitého data, je třeba, abyste doplnili kurzový lístek právě pro uvedené datum a ve formuláři zvolili typ kurzu Pevný. Pokud pracujete jen s denními kurzy, musíte pro každý den doplnit příslušný kurz. U těchto kurzů vyberte ve formuláři typ kurzu Denní.

V řadě POHODA E1 můžete nastavit i skladový kurz pro určité období, který použijete pro hromadnou úpravu kurzů v agendě Zásoby na záložce Dodavatelé.

Celní kurz slouží k vytváření interních dokladů pro přiznání a odpočet DPH při dovozu zboží mimo EU, a to povelem Záznam/Operace/Vyměření DPH…

Jednotným kurzem přepočítají poplatníci, kteří nevedou účetnictví, své příjmy a výdaje ovlivňující základ daně z devizových účtů a valutových pokladen. Jednotný kurz je stanoven podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Uzávěrkový kurz je denní kurz dle kurzového lístku ČNB k poslednímu dni účetního období a používá se při uzávěrce kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků, valutových pokladen a devizových účtů, resp. nezúčtovaných opravných položek v cizí měně.

Načíst kurzy

Aktuální kurzový lístek ve formě datového souboru máte možnost načíst do programu povelem Načíst kurzy… z nabídky Záznam/Operace. POHODA podporuje načtení dvou typů souborů:

  • kurzový lístek České národní banky zveřejněný na internetových stránkách,
  • denní kurzový lístek Komerční banky získaný díky komunikačnímu programu v rámci elektronického platebního styku.

Pokud v agendě Globální nastavení/Cizí měny zatrhnete volbu Automaticky načítat kurzy, tak každý den automaticky při otevření účetní jednotky stáhne POHODA denní kurzy z internetových stránek ČNB a načte je do agendy Kurzový lístek. Více informací o této funkci najdete v kapitole Globální nastavení/Cizí měny.

Automatické načtení kurzu do dokladu

Aby se do pole Kurz v dokladových agendách ve formuláři v sekci Částka v cizí měně nebo v souvisejících dialogových oknech načetla vždy správná hodnota, musí být některá nastavení a hodnoty v logickém souladu.

Načtení kurzu v agendách pohledávek a závazků

Pokud nastavíte v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měna volbu Účtovat pevným kurzem, pak byste měli mít v agendě Kurzový lístek alespoň jeden platný záznam s typem kurzu Pevný, přičemž nastavené datum musí být nižší než datum zapisovaného dokladu.

Máte-li v globálním nastavení zvoleno Účtovat denním kurzem, uveďte v agendě Kurzový lístek záznam typu Denní s datem zapisovaného dokladu.

Načtení kurzu v agendách Pokladna nebo Banka a při likvidaci

Jestliže máte nastaven u použitého devizového účtu (v agendě Bankovní účty), resp. u valutové pokladny (v agendě Hotovostní pokladny) pevný kurz, pak je důležité, abyste měli v agendě Kurzový lístek alespoň jeden korektní záznam typu Pevný. Uvedené datum musí být nižší než datum zapisovaného dokladu. Pokud máte u použitého devizového účtu (v agendě Bankovní účty), resp. valutové pokladny (v agendě Hotovostní pokladny) nastaven denní kurz, v agendě Kurzový lístek musíte mít záznam typu Denní s datem zapisovaného dokladu.