Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

16.5 Internetové obchody

Ekonomický a informační systém POHODA podporuje obchodování na internetu prostřednictvím různých obchodních systémů. Stačí, když si zvolíte internetový obchod, který nejvíce odpovídá vašim požadavkům, a můžete velice pohodlně prodávat přes internet vybrané zboží, které máte zavedeno v agendě Zásoby. Zároveň můžete automaticky přijímat objednávky do agendy Přijaté objednávky.

Klasický internetový obchod

V programu POHODA můžete využít také internetové obchody od jiných poskytovatelů těchto služeb. Propojení těchto internetových obchodů probíhá na principu XML komunikace (www.stormware.cz/xml).

Chcete-li mít obchod s bohatým sortimentem zboží a k dispozici pokročilé obchodní funkce, máte na výběr z internetových obchodů našich partnerů dostupných na www.pohodaplus.cz.

Pro nastavení jiného internetového obchodu, který byste chtěli pomocí XML komunikace propojit s programem POHODA, můžete použít typ tzv. obecného internetového obchodu.

Nejprve si založte obchod na internetu a uzavřete smlouvu s poskytovatelem služby. Od něj obdržíte i offline klienta internetového obchodu. Klienta nainstalujte na počítač, který je připojený k internetu. Poté otevřete agendu Nastavení internetových obchodů a proveďte všechna důležitá a požadovaná nastavení. Pro každý typ e-shopu, který si plánujete nastavit, založte v této agendě samostatný záznam. (Bližší popis formuláře agendy a nastavení jednotlivých internetových obchodů naleznete v interaktivní nápovědě, kterou otevřete stiskem klávesy F1.)

V agendě Sklady/Zásoby následně zatrhněte volbu Internet u těch zásob, které chcete nabízet na internetu. Nakonec odešlete připravený sortiment na internet. K tomu slouží volba Odeslat na internet v průvodci Internetové obchodování…, kterého vyvoláte prostřednictvím nabídky Soubor/Datová komunikace.

Po všech nastaveních už můžete přijímat objednávky ze svých e-shopů. K tomu slouží volba Stáhnout z internetu ve zmíněném průvodci. Pouze poslední dvě operace, které se týkají internetového obchodování, tedy odesílání a stahování dat, vyžadují připojení na internet.

Obecný internetový obchod

POHODA podporuje komunikaci s obecným internetovým obchodem prostřednictvím XML. O výměnu dat, resp. příjem/odeslání se stará komunikační klient programu POHODA, který je založen na webových službách a HTTP protokolu.

Abyste mohli propojit program POHODA a internetový obchod, musí váš internetový obchod podporovat komunikaci prostřednictvím webových služeb a HTTP protokolu.

Webová služba umožňuje webové stránce rozšířit její funkcionalitu a dynamičnost. Webové služby mohou přijímat zprávy a na tyto zprávy odpovídat. Díky těmto dvěma základním vlastnostem může program POHODA předat webové službě data nebo požadavek na data. Webová služba tento požadavek vyhodnotí, zpracuje a následně vytvoří odpověď, kterou předá zpět programu POHODA.

Nastavení Obecného internetového obchodu v programu POHODA

Nastavení provedete v agendě Internetové obchody, kterou otevřete povelem Nastavení/Internetové obchody/Nastavení internetových obchodů. Agenda Internetové obchody obsahuje několik variant internetových obchodů, proto při nastavení nového obchodu vyberte typ Obecný internetový obchod a vyplňte záložky: Obecné, Web klient, Export, Export-XSLT, Import, Nastavení a FTP klient.

Nastavení Obecného internetového obchodu v programu POHODA

Popis jednotlivých záložek

Obecné – POHODA umožňuje nastavit komunikaci s více obecnými internetovými obchody. Pole Název obchodu proto slouží jako jednoznačný identifikátor a název musí být unikátní. Při komunikaci programu POHODA a internetového obchodu budete obchod vybírat podle tohoto názvu.

Web klient – Pokud webová služba vyžaduje autentizaci, je nutné vyplnit jméno a heslo. V opačném případě tyto údaje nevyplňujte. Jedná se o jednoduchou autentizaci (Basic access authentication) při přístupu na webové stránky. Webový server vyzve pomocí protokolu HTTP přistupujícího klienta (typicky webový prohlížeč), aby poslal v rámci požadavku na stránku také autentizační informace (tj. jméno a heslo).

Export – Program POHODA vytvoří výstupní data ve standardním formátu XML POHODA. Pokud váš Internetový obchod vyžaduje jiný formát, je nutné mít vytvořenou XSLT transformační šablonu na převod vámi požadovaného formátu a typu dat. Na záložce Export-XSLT pak pro jednotlivé agendy přiřadíte konkrétní transformační šablony.

Import – POHODA vytvoří výstupní data (požadavek na data) ve standardním formátu XML. Pokud váš internetový obchod vyžaduje jiný formát, musíte mít vytvořenou XSLT transformační šablonu na převod vámi požadovaného formátu a typu dat. V sekci Transformace XSLT vstupních dat do programu POHODA dat pak pro jednotlivé agendy přiřadíte konkrétní transformační šablony.

Nastavení – Na této záložce uveďte doplňující nastavení, např. sledování komunikace (historie), verze XML komunikace, komprimaci dat apod.

Více informací o nastavení obecného internetového obchodu, příklady XML požadavků apod. získáte na www.stormware.cz/pohoda/xml/obecny-obchod/ nebo v nápovědě programu POHODA.

FTP klient – Zde vyplníte veškeré potřebné údaje, např. adresu FTP serveru, port, uživatelské jméno a heslo pro připojení. Dále tu nadefinujete cílovou složku pro uložení dat (obrázků, resp. souvisejících souborů) na FTP serveru.

Program POHODA umožní přenášet na obecný internetový obchod adresy, objednávky, členění skladů, kategorie, internetové parametry a zásoby (včetně obrázků souvisejících souborů). Z obecného internetového obchodu přenáší zpět do programu POHODA adresy, objednávky a zásoby.

Internetové obchodování – scénáře

Pro obecný internetový obchod můžete nadefinovat scénáře, prostřednictvím kterých si dopředu nastavíte komunikaci mezi programem POHODA a e-shopem. Takto vytvořený scénář následně vyberte při spuštění komunikace s internetovým obchodem.

Prostřednictvím povelu Vytvořit scénář v agendě Internetové obchody založíte jednotlivé scénáře. Zvolením povelu se otevře průvodce Internetové obchodování – scénáře, ve kterém zadáte na první straně název, popis scénáře a přednastavíte typ komunikace, tj. zda se jedná o odeslání dat na internet, nebo stažení dat z internetu. Na dalších stranách průvodce nastavíte způsoby exportu nebo importu dat.

Pomocí povelu Editovat můžete jednotlivé scénáře upravovat. Otevře se průvodce Internetové obchodování – scénáře, ve kterém máte možnost jednotlivá pole editovat.

Při spuštění komunikace prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Internetové obchodování pak stačí na druhé straně zobrazeného průvodce zvolit typ komunikace Scénář a vybrat jeden z nastavených scénářů.

Administrace internetového obchodu přímo v programu POHODA

Přímo v programu POHODA velice snadno a rychle nadefinujete parametry a kategorie svého e-shopu a přiřadíte je k jednotlivým skladovým položkám v agendě Sklady/Zásoby.

Zápis nových parametrů ulehčuje nabídka přednastavených typů, jako jsou Datum, Text, Číslo, Měrná jednotka, Seznam, Měna či Ano/Ne. Každá kategorie může mít svůj popis a obrázek. Vytvořené parametry se přiřazují buď přímo ke skladovým položkám, nebo k vybraným kategoriím. Když zařadíte skladovou položku do nějaké kategorie, přenesou se k ní i parametry nastavené právě této kategorii. Ke skladové položce můžete dále přiřadit třeba alternativní a související zboží, nastavit podrobné popisy a přiřadit obrázky.

Agendy ParametryKategorie internetových obchodů naleznete v nabídce Nastavení/Internetové obchody. Zařazení jednotlivých položek do kategorií, přiřazení parametrů, popisy zboží a související a alternativní zboží nastavíte v agendě Sklady/Zásoby na záložce Internet.

Záložku Internet v agendě Zásoby můžete u vybraných zásob hromadně vyplnit pomocí povelu Záznam/Editace/Upravit záložku Internet…