Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Majetek > Vyřazování dlouhodobého majetku

6.5 Vyřazování dlouhodobého majetku

Důvody pro vyřazení dlouhodobého majetku z evidence jsou různé. Vyřazování provádíte v agendě Majetek, popřípadě v agendě Interní doklady na základě protokolu o vyřazení.

V agendě Majetek zvolíte povel Vyřazení… v nabídce Záznam/Operace. Podle způsobu odpisu POHODA zobrazí dialogové okno pro vyřazení majetku. Určíte datum, důvod vyřazení a výši posledního odpisu v tomto roce.

V případě, že chcete, aby program automaticky zaúčtoval vyřazení majetku, zatrhněte volbu Zaúčtovat vyřazení majetku.

Po potvrzení dialogového okna program POHODA vytvoří na záložku Majetkové operace nové záznamy a zároveň dle předkontace zaúčtuje vyřazení majetku do agendy Účetní deník. Pokud předkontace není vyplněná, zaúčtování se v účetním deníku neprovede.

V případě, že k datu vyřazení má majetek nulovou zůstatkovou cenu (je plně odepsán), program POHODA nové řádky nevytváří. A to i za předpokladu, že je předkontace vyplněná.

Důvodem pro výpočet rozdílu účetní a daňové zůstatkové ceny je zachycení daňové zůstatkové ceny na daňový analytický účet a rozdílu účetní a daňové zůstatkové ceny na nedaňový analytický účet. Součet syntetického účtu pak dává účetní zůstatkovou cenu a zaúčtování je tudíž správné.

Příklad: Zaúčtování vyřazení majetku v případě manka či škody a doúčtování daňové, resp. nedaňové zůstatkové ceny do nákladů:

Vyřazení z evidence: 08*‚07*/01*, 02*

Daňová zůstatková cena: 549001/08*, 07* (daňový náklad)

Rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny: 549002/08*, 07* (nedaňový náklad)

Pokud je majetek plně odepsán, vyřadíte jej zaúčtováním 08*, 07*/01*, 02*. Jestliže ale ještě plně odepsán není, musíte podle důvodu vyřazení provést zaúčtování do nákladů ve prospěch účtu oprávek. Jde-li o manko či škodu, účtujete na vrub účtu 549, při darování majetku na vrub účtu 543 (zde je nutné u plátců DPH ještě doúčtovat DPH na účty 543/343, pokud součástí vstupní ceny DPH není), při prodeji majetku na vrub účtu 541 a při převodu do osobního vlastnictví u osoby samostatně výdělečně činné účtujete na vrub účtu 491 (i zde je nutné u plátců DPH ještě doúčtovat DPH na účty 491/343, pokud součástí vstupní ceny DPH není). Zaúčtování DPH proveďte ručně v agendě Interní doklady.

V momentě, kdy vyřazovaný majetek prodáváte, musíte také vystavit prodejní fakturu, resp. pokladní doklad, se zaúčtováním ve prospěch účtu 641 a na vrub účtu 311, resp. 211. U majetku, kde byl zákaz uplatnění nároku na odpočet daně, se při fakturaci o DPH neúčtuje. V ostatních případech je nutné zaúčtovat daň na výstupu 311/343.

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) vlastní dva roky dodávkový automobil v pořizovací ceně 400 000 Kč, který byl zakoupen s 21% DPH. Pro zjednodušení předpokládejme, že oprávky mají hodnotu 250 000 Kč. Ke dni 16. 7. zaúčtujte jeho vyřazení ve třech variantách – v důsledku škody, darováním a v důsledku prodeje za cenu 200 000 Kč. Odpis za letošní rok bude pouze 50 % z celoročního odpisu, tj. 50 000 Kč. Rozdíl mezi součtem odpisů ve výši 400 000 - (250 000 + 50 000) = 100 000 Kč musíte zaúčtovat na vrub účtu nákladů.

PřípadAgendaOperaceČástkaMDDal
ŠkodaMajetekOdpis50 000551082
MajetekŠkoda na majetku100 000549082
MajetekVyřazení majetku400 000082022
DarováníMajetekOdpis50 000551082
MajetekDar100 000543082
Interní dokladyDPH 21 % 21 000543343
MajetekVyřazení majetku400 000082022
ProdejMajetekOdpis50 000551082
MajetekZůstatková cena prodaného majetku 100 000 541 082
MajetekVyřazení majetku400 000082022
Vydané fakturyCena prodaného majetku200 000311641
DPH 21 %42 000311343