Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

6.7 Drobný majetek

U drobného hmotného a nehmotného majetku se můžete rozhodnout, zdali jej budete evidovat jako:

  • Drobný dlouhodobý majetek – Takový majetek budete v programu POHODA evidovat v agendě Majetek jako typ Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) nebo Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM). Pro zaúčtování využijete např. účty 019 a 029, případně jejich analytické členění. Tento majetek se odpisuje účetními odpisy, které jsou daňově uznatelné, proto musíte také zvolit odpisový plán. Odpisy a vyřazení drobného dlouhodobého majetku se účtují stejně jako dlouhodobý majetek.
  • Zásoby – Majetek zadáte do agendy Drobný majetek. Jeho nákup zaúčtujete do spotřeby v agendě Přijaté faktury na účty 501/321 – hmotný majetek a 518/321 – nehmotný majetek, případně při nákupu za hotové v agendě Pokladna na účty 501/211 – hmotný majetek a 518/211 – nehmotný majetek.

Účetní jednotka by si měla ve své interní směrnici stanovit dolní hranici pro drobný majetek, např. od 1 000 Kč včetně. Často se pro rozlišení nákladů používá analytická evidence, např. 501001 – materiál, 501002 – drobný majetek.

Účetní souvztažnosti pro majetek
Operace MD Dal
Pořízení HM nákupem na fakturu
– cena bez daně 042 321
– DPH 343 321
Vedlejší pořizovací náklady HM (doprava)
– cena bez daně 042 321
– DPH 343 321
Pořízení NM za hotové (software)
– cena bez daně 041 211
– DPH 343 211
Pořízení HM vlastní činností
– náklady vynaložené na zhotovení HM – materiál 501 112
náklady vynaložené na zhotovení HM – mzdy 521 331
– aktivace HM 042 588
– vnitropodniková doprava 042 586
Převzetí HM z osobního užívání do podnikání
– u individuálního podnikatele 022 491
Bezúplatné nabytí HM darem 022 648
Nově zjištěný HM (přebytek při inventarizaci) 022 082
Zařazení HM do používání 022 042
Odpis HM 551 082
Odpis NM (software) 551 073
Odpis jiného dlouh. majetku 551 079
Zařazení NM (software) do používání 013 041
Vyřazení HM fyzickou likvidací
– dodatečný odpis ve výši zůstatkové ceny 551 082
– vyřazení HM z evidence v pořizovací ceně 082 022
náklady na demontáž – cena bez DPH 518 321
náklady na demontáž – DPH 343 321
– náhradní díly a součástky z HM přijaté na sklad 112 648
– tržba za HM předaný do sběru – cena bez DPH 211 648
– tržba za HM předaný do sběru – DPH 211 343
Vyřazení HM prodejem
– zůstatková cena prodaného HM 541 082
– vyřazení HM z evidence v pořizovací ceně 082 022
– tržba z prodeje HM – cena bez DPH 311 641
– tržba z prodeje HM – DPH 311 343
Vyřazení HM darováním
– zůstatková cena darovaného HM – cena bez DPH 543 082
– zůstatková cena darovaného HM – DPH 543 343
– vyřazení darovaného HM z evidence v pořizovací ceně 082 022
Vyřazení HM v důsledku manka či škody
– zůstatková cena vyřazeného HM 549 082
– vyřazení darovaného HM z evidence v pořizovací ceně 082 022
– předpis náhrady zaměstnanci za poškozený HM 335 648
Přeřazení HM z podnikání do osobního užívání
u individuálního podnikatele
– zůstatková cena přeřazeného HM – cena bez DPH 491  082
– zůstatková cena přeřazeného HM – DPH 491 343
– vyřazení HM z evidence v pořizovací ceně 082 022
Opravné položky k HM při inventarizaci
– přechodné snížení hodnoty HM 559 092
– snížení nebo zrušení opravné položky k HM 092 559
– trvalé snížení hodnoty HM 549 082