Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

6.7 Drobný majetek

U drobného hmotného a nehmotného majetku se můžete rozhodnout, zdali jej budete evidovat jako:

  • Drobný dlouhodobý majetek – Takový majetek budete v programu POHODA evidovat v agendě Majetek jako typ Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) nebo Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM). Pro zaúčtování využijete např. účty 019 a 029, případně jejich analytické členění. Tento majetek se odpisuje účetními odpisy, které jsou daňově uznatelné, proto musíte také zvolit odpisový plán. Odpisy a vyřazení drobného dlouhodobého majetku se účtují stejně jako dlouhodobý majetek.
  • Zásoby – Majetek zadáte do agendy Drobný majetek. Jeho nákup zaúčtujete do spotřeby v agendě Přijaté faktury na účty 501/321 – hmotný majetek a 518/321 – nehmotný majetek, případně při nákupu za hotové v agendě Pokladna na účty 501/211 – hmotný majetek a 518/211 – nehmotný majetek.

Účetní jednotka by si měla ve své interní směrnici stanovit dolní hranici pro drobný majetek, např. od 1 000 Kč včetně. Často se pro rozlišení nákladů používá analytická evidence, např. 501001 – materiál, 501002 – drobný majetek.

Účetní souvztažnosti pro majetek
Operace MD Dal
Pořízení HM nákupem na fakturu
– cena bez daně042321
– DPH343321
Vedlejší pořizovací náklady HM (doprava)
– cena bez daně042321
– DPH343321
Pořízení NM za hotové (software)
– cena bez daně041211
– DPH343211
Pořízení HM vlastní činností
– náklady vynaložené na zhotovení HM – materiál501112
náklady vynaložené na zhotovení HM – mzdy521331
– aktivace HM042588
– vnitropodniková doprava042586
Převzetí HM z osobního užívání do podnikání
– u individuálního podnikatele022491
Bezúplatné nabytí HM darem022648
Nově zjištěný HM (přebytek při inventarizaci)022082
Zařazení HM do používání022042
Odpis HM551082
Odpis NM (software)551073
Odpis jiného dlouh. majetku551079
Zařazení NM (software) do používání013041
Vyřazení HM fyzickou likvidací
– dodatečný odpis ve výši zůstatkové ceny551082
– vyřazení HM z evidence v pořizovací ceně082022
náklady na demontáž – cena bez DPH518321
náklady na demontáž – DPH343321
– náhradní díly a součástky z HM přijaté na sklad112648
– tržba za HM předaný do sběru – cena bez DPH211648
– tržba za HM předaný do sběru – DPH211343
Vyřazení HM prodejem
– zůstatková cena prodaného HM541082
– vyřazení HM z evidence v pořizovací ceně082022
– tržba z prodeje HM – cena bez DPH311641
– tržba z prodeje HM – DPH311343
Vyřazení HM darováním
– zůstatková cena darovaného HM – cena bez DPH543082
– zůstatková cena darovaného HM – DPH543343
– vyřazení darovaného HM z evidence v pořizovací ceně082022
Vyřazení HM v důsledku manka či škody
– zůstatková cena vyřazeného HM549082
– vyřazení darovaného HM z evidence v pořizovací ceně082022
– předpis náhrady zaměstnanci za poškozený HM335648
Přeřazení HM z podnikání do osobního užívání
u individuálního podnikatele
– zůstatková cena přeřazeného HM – cena bez DPH491082
– zůstatková cena přeřazeného HM – DPH491343
– vyřazení HM z evidence v pořizovací ceně082022
Opravné položky k HM při inventarizaci
– přechodné snížení hodnoty HM559092
– snížení nebo zrušení opravné položky k HM092559
– trvalé snížení hodnoty HM549082