Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Majetek > Odpisování dlouhodobého majetku

6.3 Odpisování dlouhodobého majetku

Účetní odpisování je povinnost vyplývající ze zákona o účetnictví a dalších daných postupů. Daňové odpisy nejsou povinností, ale možností. Daňové odpisování lze přerušit (výjimka je u mimořádných odpisů, u majetku používaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření /fotovoltaiky/ a u nehmotného majetku), účetní odpisování nikoliv.

Odpisování majetku probíhá v programu POHODA automaticky. Na začátku každého nového účetního období, resp. po zadání dlouhodobého majetku do programu, vygeneruje POHODA řádek s odpisem na záložku Majetkové operace a přiřadí mu předkontaci podle zadání v agendě Globální nastavení/Majetek. Daňové odpisy se generují podle způsobu odpisu a odpisové skupiny, účetní podle nadefinovaného účetního plánu. Přehled odpisů je zobrazen na záložce Daňové, resp. Účetní odpisy. Na záložce Majetkové operace dává součet řádků Daňový odpisRozdíl úč. a daň. odpisu dohromady vygenerované účetní odpisy v tabulce Účetní odpisy.

Soupisku účetních a daňových odpisů, oprávek a zůstatkových cen pro vybraný majetek za aktuální období naleznete na tiskové sestavě Inventurní soupis majetku, rozdělený zvlášť pro HM a NM, pro soubor majetku a pro DDHM a DDNM.

Účetní odpis se vkládá automaticky po uložení nebo změně odpisů v tabulce Účetní odpisy. Plán účetních odpisů si určíte v agendě Odpisové plány. Pokud chcete počítat odpisy majetku od data jeho zařazení, vyplňte pole Životnost. Zůstane-li toto pole prázdné, odpisy se vypočítají jako roční odpis bez ohledu na datum zařazení.

Pro zaúčtování odpisů byl zvolen postup, který zaručuje, že na syntetickém účtu 551 je zaúčtována jen hodnota účetních odpisů a současně je snadno zjistitelná velikost daňových odpisů. Daňové odpisy se účtují na zvolený analytický účet v plné výši, takže souhlasí s částkou uvedenou v tabulce Daňové odpisy. Účetní odpisy se účtují na jiný analytický účet rozdílovou částkou tak, aby zůstatek syntetického účtu odpisů byl roven účetním odpisům.

Při přepnutí na účtování v následujícím období bez datové uzávěrky (Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období) je možné provést automatické zaúčtování odpisů majetku pro následující období.

Uvedený způsob účtování je využíván při výpočtu podkladů pro daňové přiznání, kdy je POHODA schopna vyčíslit rozdíl účetních a daňových odpisů.

Doporučujeme používat měsíční odpisy majetku, které v programu aktivujete v agendě Globální nastavení/Majetek zatržením volby Měsíční odpisy v úč. deníku. Pro každý zavedený majetek bude v účetním deníku pro každý měsíc, počínaje měsícem zařazení u hmotného majetku a od následujícího měsíce u nehmotného majetku a fotovoltaik, zaúčtována poměrná část ročního odpisu. Přepočet se provede po uložení změny nastavení.

Příklad: Roční daňový odpis uvedený v tabulce Daňové odpisy ve výši 16 875 Kč se účtuje na analytický účet 551001. Roční účetní odpis uvedený v tabulce Účetní odpisy ve výši 11 250 Kč se účtuje na analytický účet 551002.

Odpis Částka MD Dal
Daňový odpis 16 875 551001 082000
Účetní odpis -5 625 551002 082000

Zůstatek na syntetickém účtu 551 je 11 250 Kč, tedy právě hodnota účetního odpisu.

Pokud účtujete o odložené dani, zaúčtujte rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na účet 481 Odložený daňový závazek a pohledávka. Přeúčtování rozdílu provedete v agendě Interní doklady. Jsou-li daňové odpisy vyšší než účetní, zaúčtujte rozdíl na účty 592/481, v opačném případě rozdíl zaúčtujte na 481/592.

Pro hmotný majetek v odpisových skupinách 1 až 3 byla doplněna možnost zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o dalších 10 %, 15 % nebo 20 %, a to jak u rovnoměrného, tak zrychleného způsobu odpisování za podmínek stanovených zákonem.

Od 1. 1. 2011 je v § 30b zákona o daních z příjmů stanoveno odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření (fotovoltaiky).

Odpisy před rokem 1993

Odpisy před rokem 1993

POHODA standardně podporuje legislativu od roku 1993. Pokud máte majetek pořízený a odpisovaný před rokem 1993, musíte provést úpravu odpisů přímo na záložce Daňové odpisy. K těmto účelům slouží sloupec se znaménky plus a minus, za pomoci kterého doplníte již uplatněné odpisy od roku zavedení do roku 1992.

Od roku 1993 se už provedou automatické dopočty odpisů podle platné legislativy daného období. Po uložení dojde k přepočtu zůstatků.

Odpisování nehmotného majetku od 1. 1. 2001

Nehmotný majetek, který je nově evidován v majetku účetní jednotky od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003, se odpisuje účetními odpisy, které jsou daňově uznatelné. Od roku 2004 je nehmotný majetek definován v § 32a zákona o daních z příjmů, který mimo jiné stanoví povinnost odpisovat rovnoměrně a bez přerušení. Od roku 2006 pak § 32a odst. 5 stanoví, že se odpisy nehmotného majetku definují s přesností na měsíce, počínaje měsícem následujícím po měsíci zařazení do užívání. Odpisy můžete stanovit i s přesností na dny. Zaokrouhlují se na celé koruny nahoru.

U nehmotného majetku typu software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje činí doba odpisování nejméně 36 měsíců.

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) zakoupila v květnu na fakturu software v hodnotě 90 000 Kč s 21% DPH. Protože nevznikly žádné další výdaje spojené s pořízením, okamžitě jej zařadila do používání. Zaúčtujte pořízení nehmotného majetku a odpis na konci roku.

Datum Agenda Operace Částka MD Dal
26. 5. Vydané faktury Software 90 000 013 321
DPH 21 % 18 900 343 321
31. 12. Majetek Odpis 17 500 551 073

Odpisování nehmotného majetku od 1. 1. 2001

Technické zhodnocení nehmotného majetku

Technické zhodnocení nehmotného majetku zvyšuje jeho vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování z této zvýšené ceny, snížené o uplatněné odpisy rovnoměrně bez přerušení. Výpočet odpisu je stejný jako u jiného nehmotného majetku. Pouze je-li zbývající doba odpisování kratší, než jaká je stanovena v § 32a odst. 6 písm. a) až d), zvýší se zbývající doba odpisování na zákonem uvedený limit.

Za technické zhodnocení se považuje i zvýšení ceny nehmotného majetku o částku nepřesahující 40 000 Kč, pokud nejsou tyto výdaje uplatněné jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24.

Technické zhodnocení již odepsaného nehmotného majetku se odpisuje u původního nehmotného majetku. V programu POHODA ho zadejte na záložku Majetkové operace, kde se ve sloupci Odpisovat min. zobrazí počet měsíců k odpisování podle § 32a odst. 6 písm. a) až d) zákona o daních z příjmů.