Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Majetek > Odpisování dlouhodobého majetku

6.3 Odpisování dlouhodobého majetku

Účetní odpisování je povinnost vyplývající ze zákona o účetnictví a dalších daných postupů. Daňové odpisy nejsou povinností, ale možností. Daňové odpisování lze přerušit (výjimka je u mimořádných odpisů a u majetku používaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření/fotovoltaiky), účetní odpisování nikoliv.

Odpisování majetku probíhá v programu POHODA automaticky. Na začátku každého nového účetního období, resp. po zadání dlouhodobého majetku do programu, vygeneruje POHODA řádek s odpisem na záložku Majetkové operace a přiřadí mu předkontaci podle zadání v agendě Globální nastavení/Majetek. Daňové odpisy se generují podle způsobu odpisu a odpisové skupiny, účetní podle nadefinovaného účetního plánu. Přehled odpisů je zobrazen na záložce Daňové, resp. Účetní odpisy. Na záložce Majetkové operace dává součet řádků Daňový odpisRozdíl úč. a daň. odpisu dohromady vygenerované účetní odpisy v tabulce Účetní odpisy.

Soupisku účetních a daňových odpisů, oprávek a zůstatkových cen pro vybraný majetek za aktuální období naleznete na tiskové sestavě Inventurní soupis majetku, rozdělený zvlášť pro HM a NM, pro soubor majetku a pro DDHM a DDNM.

Účetní odpis se vkládá automaticky po uložení nebo změně odpisů v tabulce Účetní odpisy. Plán účetních odpisů si určíte v agendě Odpisové plány. Pro správný výpočet odpisů vyplňte pole Životnost (odpisy majetku se budou počítat od data jeho zařazení). Zůstane-li toto pole prázdné, odpisy se vypočítají jako roční odpis bez ohledu na datum zařazení.

Pro zaúčtování odpisů byl zvolen postup, který zaručuje, že na syntetickém účtu 551 je zaúčtována jen hodnota účetních odpisů a současně je snadno zjistitelná velikost daňových odpisů. Daňové odpisy se účtují na zvolený analytický účet v plné výši, takže souhlasí s částkou uvedenou v tabulce Daňové odpisy. Účetní odpisy se účtují na jiný analytický účet rozdílovou částkou tak, aby zůstatek syntetického účtu odpisů byl roven účetním odpisům.

Při přepnutí na účtování v následujícím období bez datové uzávěrky (Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období) je možné provést automatické zaúčtování odpisů majetku pro následující období.

Uvedený způsob účtování je využíván při výpočtu podkladů pro daňové přiznání, kdy je POHODA schopna vyčíslit rozdíl účetních a daňových odpisů.

Doporučujeme používat měsíční odpisy majetku, které v programu aktivujete v agendě Globální nastavení/Majetek zatržením volby Měsíční odpisy v úč. deníku. Pro každý zavedený majetek bude v účetním deníku pro každý měsíc, počínaje měsícem zařazení u hmotného majetku a od následujícího měsíce u fotovoltaik, zaúčtována poměrná část ročního odpisu. Přepočet se provede po uložení změny nastavení.

Příklad: Roční daňový odpis uvedený v tabulce Daňové odpisy ve výši 16 875 Kč se účtuje na analytický účet 551001. Roční účetní odpis uvedený v tabulce Účetní odpisy ve výši 11 250 Kč se účtuje na analytický účet 551002.

OdpisČástkaMDDal
Daňový odpis16 875 551001082000
Účetní odpis-5 625551002082000

Zůstatek na syntetickém účtu 551 je 11 250 Kč, tedy právě hodnota účetního odpisu.

Pokud účtujete o odložené dani, zaúčtujte rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy na účet 481 Odložený daňový závazek a pohledávka. Přeúčtování rozdílu provedete v agendě Interní doklady. Jsou-li daňové odpisy vyšší než účetní, zaúčtujte rozdíl na účty 592/481, v opačném případě rozdíl zaúčtujte na 481/592.

Pro hmotný majetek v odpisových skupinách 1 až 3 máte možnost zvolit zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o dalších 10 %, 15 % nebo 20 %, a to jak u rovnoměrného, tak zrychleného způsobu odpisování za podmínek stanovených zákonem.

Zákon o daních z příjmů v § 30b upravuje odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření (fotovoltaiky).

Odpisy před rokem 1993

Odpisy před rokem 1993

POHODA standardně podporuje legislativu od roku 1993. Pokud máte majetek pořízený a odpisovaný před rokem 1993, musíte provést úpravu odpisů přímo na záložce Daňové odpisy. K těmto účelům slouží sloupec se znaménky plus a minus, pomocí kterého doplníte již uplatněné odpisy od roku zavedení do roku 1992.

Od roku 1993 se už provedou automatické dopočty odpisů podle platné legislativy daného období. Po uložení dojde k přepočtu zůstatků.

Odpisování nehmotného majetku od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2020

Nehmotný majetek, který je nově evidován v majetku účetní jednotky od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003, se odpisuje účetními odpisy, které jsou daňově uznatelné. Od roku 2004 byl nehmotný majetek definován v § 32a zákona o daních z příjmů, který mimo jiné stanovil povinnost odpisovat rovnoměrně a bez přerušení. Od roku 2006 pak § 32a odst. 5 stanovil, že se odpisy nehmotného majetku definují s přesností na měsíce, počínaje měsícem následujícím po měsíci zařazení do užívání. Odpisy se zaokrouhlovaly na celé koruny nahoru.

Od 1. 1. 2021 byla v zákoně o daních z příjmů zrušena kategorie nehmotného majetku (zákonem č. 609/2020 Sb.). Od tohoto data jsou daňovým nákladem odpisy uplatněné v účetnictví, resp. se jedná o jednorázový náklad. Tuto změnu u nehmotného majetku je možné uplatnit již na nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020.

Technické zhodnocení u nehmotného majetku s datem zařazení do 31. 12. 2020

Technické zhodnocení nehmotného majetku zařazeného do 31. 12. 2020, který odpisujete ještě daňově, zvyšuje jeho vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování z této zvýšené ceny, snížené o uplatněné odpisy rovnoměrně bez přerušení. Výpočet odpisu je stejný jako u jiného nehmotného majetku. Pouze je-li zbývající doba odpisování kratší, než jaká byla stanovena v § 32a odst. 6 písm. a) až d), zvýší se zbývající doba odpisování na zákonem uvedený limit.