Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.5 Přístupová práva

Agenda Přístupová práva je přístupná (pouze ve variantě Standard a Profi) z nabídky Nastavení a administrátor do ní zapisuje jednotlivé uživatele a přiděluje jim přístupová práva k dílčím agendám a funkcím programu. Práva uživatele jsou stejná pro všechny poplatníky (tzv. globální práva).

Systém uživatelských práv je vhodné používat v případě, že s programem TAX pracuje více osob (ať už na jednom, nebo v případě síťové verze na více počítačích). Identifikace uživatelů je potřeba také v případě, jestliže má být na přiznání vytištěno jméno uživatele, který přiznání vystavil.

Do agendy Přístupová práva má přístup administrátor systému označený jako uživatel Admin a dále uživatel, který má ve svých právech zatrženou volbu Přístupová práva. Program při přihlášení uživatele nevyžaduje zadání uživatelského hesla do té doby, než je heslo zadáno u administrátora (viz Aktivace systému práv).

Přístupová práva

Administrátor

Administrátor je programem definovaný uživatel s neomezenými právy. Jeho jméno je Admin a iniciály @ (zavináč). Po instalaci programu a jeho spuštění je uživatel automaticky administrátorem bez vstupního hesla. Správa uživatelů a jejich práv je tedy vypnuta.

Uživatel

Uživatel je definován zápisem do agendy Přístupová práva na záložce Uživatel. Každý uživatel má jméno, kterým se přihlašuje do systému, a iniciály. Tyto iniciály budou uvedeny u každého přiznání, které tento uživatel zapsal nebo modifikoval. Dále lze uvést plné jméno uživatele pro tisk zpracovaného přiznání, telefon, e-mail a volitelně i vstupní heslo. Údaj v poli Profil určuje uživatelské nastavení programu.

Indikace uživatele

Informaci o uživateli, který záznam naposledy upravil, najdete také ve sloupci Editoval. Tento sloupec je možné přidat ve všech agendách.

Iniciály uživatele aktuálně přihlášeného do programu jsou indikovány ve stavovém řádku. Jméno a práva uživatele k otevřenému přiznání zjistíte tak, že nad panel uživatele ve stavovém řádku najedete kurzorem myši.

Profil uživatele

Administrátor může určitým skupinám uživatelů přiřadit stejný profil. To znamená, že tito uživatelé budou mít uživatelské nastavení společné. Pokud jeden z uživatelů dané skupiny změní některá nastavení, projeví se tato změna u všech uživatelů se stejným profilem.

Nastavení práv uživatele

Stromová struktura na záložce Práva v sekci Nastavení práv uživatele znázorňuje jednotlivé části programu, ke kterým je možné nastavit práva. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé agendy a funkce uspořádány podobně jako v hlavní nabídce programu TAX. Administrátor může uživateli nastavit práva pro konkrétní položku větve ve stromové struktuře nebo pro celou větev. Má-li uživatel nastavené oprávnění pro celou větev, platí nastavené oprávnění i pro ostatní položky této větve. Oprávnění je vždy označeno ikonou před názvem větve či položky. Pokud mají jednotlivé položky v dané větvi stejné oprávnění, je ikona pro příslušné oprávnění uvedena i před názvem celé větve.

Administrátorské funkce

Jednotlivým uživatelům je možné nastavit práva ke speciálním operacím, a to ve stromové struktuře pod volbou Administrátorské funkce. Uživateli můžete nastavit právo např. na hromadné operace, správu licencí, zabezpečení databází či přístup k aplikační a datové složce programu.

Administrátorské funkce

Práva ve zvolené úrovni

Sekce Práva ve zvolené úrovni slouží k nastavení přístupových práv pro zvolenou větev nebo položku stromové struktury.

Jednotlivá práva jsou rozlišena ikonou:

Práva ve zvolené úrovni žádná práva – uživatel nemá pro danou položku nebo větev žádná práva,

Práva ve zvolené úrovni čtení – uživatel má právo prohlížet záznamy, ale nemůže je modifikovat ani přidávat,

Práva ve zvolené úrovni zápis – uživatel má právo prohlížet záznamy a přidávat další,

Práva ve zvolené úrovni zápis a modifikace vlastních – uživatel má právo prohlížet záznamy, přidat další a modifikovat záznamy jím vytvořené,

Práva ve zvolené úrovni zápis a modifikace všech – uživatel má právo prohlížet, přidávat a modifikovat všechny záznamy,

Práva ve zvolené úrovni všechna (včetně mazání) – uživatel má právo přidávat, prohlížet, modifikovat a mazat všechny záznamy, tzn. má přístup bez omezení.

Práva vybrané firmy

Administrátor může na záložce Práva v sekci Vybrané firmy povolit uživateli přístup pouze k vybraným poplatníkům. K těmto poplatníkům má uživatel vždy stejná práva (globální práva).

Přístup k vybraným poplatníkům nastavíte tlačítkem Přidat. Smazáním všech přidaných poplatníků pomocí tlačítka Odebrat se opět povolí přístup ke všem poplatníkům. Seznam poplatníků ve stromové struktuře slouží jako výčet jednotek, ke kterým má uživatel přístup.

Aktivace systému práv

Používání systému uživatelských práv zapnete tlačítkem Aktivovat přístupová práva. Pokud nemá administrátor zadané heslo, zobrazí se dialogové okno pro změnu hesla. Poté se při každém spuštění programu musí každý uživatel přihlásit jménem a heslem.

TAX nabízí možnost nastavení pravidel, podle kterých si mají uživatelé vytvářet svá hesla (např. kombinace malých a velkých písmen, číslic nebo speciálních znaků). Parametry hesla se nastavují na záložce Uživatel, a to pouze u uživatele typu Admin prostřednictvím tlačítka Nastavit. Pokud nebude stávající heslo uživatele při přihlášení splňovat nastavené parametry, zobrazí se dialogové okno pro změnu hesla. Při zadání nového hesla, které nebude parametry splňovat, zobrazí TAX nápovědu s informací, jaké parametry jsou pro heslo nastaveny.